Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Actelsar HCT (telmisartan / hydrochlorothiazide) – Hanke- ja kasutustingimused või piirangud - C09DA07

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusActelsar HCT
ATC koodC09DA07
Toimeainetelmisartan / hydrochlorothiazide
TootjaActavis Group hf

A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) TOOTJA(D)

Ravimipartii vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress

Actavis hf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjörður Island

Actavis Ltd.,

BLB016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000,

Malta

Trükitud ravimpreparaadi pakendi infoleht peab kajastama ravimpratiide eest vastutavate tootjate nimesid ja aadresse.

B.HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD

Retseptiravim.

C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED

Perioodilised ohutusaruanded

Müügiloa saamisel ei ole vaja esitada asjaomase ravimi perioodilist ohutusaruannet. Müügiloa hoidja peab esitama perioodilisi ohutusaruandeid juhul, kui ravim on lisatud direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punktis 7 sätestatud ja Euroopa ravimite veebiportaalis avaldatud liidu kontrollpäevade loetellu (EURD loetelu).

D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA PIIRANGUD

Riskijuhtimiskava

Ei kohaldata.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu