Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actos (pioglitazone hydrochloride) – Pakendi märgistus - A10BG03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusActos
ATC koodA10BG03
Toimeainepioglitazone hydrochloride
TootjaTakeda Pharma A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 15 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/150/007 14 tabletti

EU/1/00/150/001 28 tabletti

EU/1/00/150/016 30 tabletti

EU/1/00/150/002 50 tabletti

EU/1/00/150/009 56 tabletti

EU/1/00/150/017 84 tabletti

EU/1/00/150/018 90 tabletti

EU/1/00/150/003 98 tabletti

EU/1/00/150/025 112 tabletti

EU/1/00/150/026 196 tabletti

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

actos 15 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 30 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/150/008 14 tabletti

EU/1/00/150/004 28 tabletti

EU/1/00/150/019 30 tabletti

EU/1/00/150/005 50 tabletti

EU/1/00/150/010 56 tabletti

EU/1/00/150/020 84 tabletti

EU/1/00/150/021 90 tabletti

EU/1/00/150/006 98 tabletti

EU/1/00/150/027 112 tabletti

EU/1/00/150/028 196 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

actos 30 mg

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 45 tabletid

Pioglitasoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 45 mg pioglitasooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati. Lisainformatsiooni saamiseks lugege infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

50 tabletti

56 tabletti

84 tabletti

90 tabletti

98 tabletti

112 tabletti

196 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

DK-2630 Taastrup

Taani

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/00/150/011 14 tabletti

EU/1/00/150/012 28 tabletti

EU/1/00/150/022 30 tabletti

EU/1/00/150/013 50 tabletti

EU/1/00/150/014 56 tabletti

EU/1/00/150/023 84 tabletti

EU/1/00/150/024 90 tabletti

EU/1/00/150/015 98 tabletti

EU/1/00/150/029 112 tabletti

EU/1/00/150/030 196 tabletti

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

actos 45 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 15 mg tabletid

Pioglitasoon

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 30 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Actos 45 mg tabletid

Pioglitasoon

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Takeda (logo)

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu