Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adcetris (brentuximab vedotin) – Pakendi märgistus - L01XC12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdcetris
ATC koodL01XC12
Toimeainebrentuximab vedotin
TootjaTakeda Pharma A/S

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADCETRIS 50 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Brentuksimabvedotiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks viaal sisaldab 50 mg brentuksimabvedotiini.

Pärast lahustamist sisaldab üks viaal 5 mg/ml brentuksimabvedotiini.

3.ABIAINED

Abiained: sidrunhappe monohüdraat, naatriumtsitraatdihüdraat, α,α-trehaloosdihüdraat, polüsorbaat 80.

Täiendavat informatsiooni vaadake pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Infusioonilahuse kontsentraadi pulber

1 viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne pärast lahustamist ja lahjendamist.

Lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida viaal väliskarbis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Taani

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/794/001

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks on vastuvõetav.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

ADCETRIS 50 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber Brentuksimabvedotiin

i.v. manustamiseks

2.MANUSTAMISVIIS

Intravenoosseks manustamiseks pärast lahustamist ja lahjendamist.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu