Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Pakendi märgistus - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdempas
ATC koodC02KX05
Toimeaineriociguat
TootjaBayer AG

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Adempas 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 1,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Adempas 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Riociguatum

2.TOIMEAINE SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablet sisaldab 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg või 2,5 mg riotsiguaati.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

42 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90 õhukese polümeerikattega tabletti

294 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

Bayer (logo)

12.MÜÜGILOA NUMBER

Adempas 0,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/001 Adempas 0,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/002 Adempas 0,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/003 Adempas 0,5 mg – 294 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/016 Adempas 1 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/004 Adempas 1 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/005 Adempas 1 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/006 Adempas 1 mg – 294 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/017 Adempas 1,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/007 Adempas 1,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/008 Adempas 1,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/009 Adempas 1,5 mg – 294 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/018 Adempas 2 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/010 Adempas 2 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/011 Adempas 2 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/012 Adempas 2 mg – 294 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/019 Adempas 2,5 mg – 42 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/013 Adempas 2,5 mg – 84 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/014 Adempas 2,5 mg – 90 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/015 Adempas 2,5 mg – 294 õhukese polümeerikattega tabletti – EU/1/13/907/020

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg või 2,5 mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL BLISTER – 42, 84, 90, 294 ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTI

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Adempas 0,5 mg tabletid

Adempas 1 mg tabletid

Adempas 1,5 mg tabletid

Adempas 2 mg tabletid

Adempas 2,5 mg tabletid

Riociguatum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer (logo)

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu