Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Pakendi märgistus - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdenuric
ATC koodM04AA03
Toimeainefebuxostat
TootjaMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADENURIC 80 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Febuxostatum

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 80 mg febuksostaati.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi (monohüdraadina).

Vt lähemalt pakendi infolehelt.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Suukaudne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/447/001 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/002 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/005 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/006 42 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/007 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/008 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/013 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/014 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/015 42 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/016 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/017 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/018 98 õhukese polümeerikattega tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ADENURIC 80 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

PVC/ACLAR/ALUMIINIUM VÕI PVC/PE/PVDC/ALUMIINIUM BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADENURIC 80 mg tabletid

Febuxostatum

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

E

T

K

N

R

L

P

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADENURIC 120 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Febuxostatum

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 120 mg febuksostaati.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi (monohüdraadina).

Vt lähemalt pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS

KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/447/003 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/004 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/009 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/010 42 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/011 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/012 98 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/019 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/020 28 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/021 42 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/022 56 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/023 84 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/447/024 98 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ADENURIC 120 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

PVC/ACLAR/ALUMIINIUM VÕI PVC/PE/PVDC/ALUMIINIUM BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADENURIC 120 mg tabletid

Febuxostatum

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Menarini International O. L. S.A.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu