Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
ATC koodJ07BB02
Toimeainesplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
TootjaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Adjupanrix, suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks

Pandeemiline gripiviiruse vaktsiin (H5N1) (inaktiveeritud lõhustatud viirus, adjuveeritud)

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Pärast segamist sisaldab 1 annus (0,5 ml):

Inaktiveeritud lõhustatud gripiviirus, mille antigeeni* sisaldus on ekvivalentne:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) sarnane tüvi (NIBRG-14)

3,75 mikrogrammi**

*kultiveeritud munavalgul

**hemaglutiniin

Vaktsiin vastab Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitustele ja ELi otsusele pandeemia korral.

Adjuvant AS03 sisaldab skvaleeni (10,69 milligrammi), DL-α-tokoferooli (11,86 milligrammi) ja polüsorbaat 80 (4,86 milligrammi).

Mitmeannuselisest konteinerist segatud suspensiooni ja emulsiooni viaalid. Annuste arvu kohta viaalis vaata lõik 6.5.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Vaktsiin sisaldab 5 mikrogrammi tiomersaali (vt lõik 4.4).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Suspensioon ja emulsioon süsteemulsiooni valmistamiseks.

Suspensioon on värvitu, kergelt hägune vedelik.

Emulsioon on valkjas kuni kollakas homogeenne piimjas vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Gripi profülaktika ametlikult välja kuulutatud pandeemia korral. Adjupanrix'i tuleb kasutada vastavalt kehtivatele ametlikele soovitustele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Varem Prepandrix'iga vaktsineerimata isikud

Täiskasvanud vanuses alates 18 aastat: üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleb teine 0,5 ml annus manustada vähemalt kolmenädalase intervalliga ja kuni 12 kuud pärast esimest annust.

Väga piiratud andmete alusel võib täiskasvanutel vanuses üle 80 aasta immuunvastuse saavutamiseks vajalikuks osutuda Adjupanrix’i kahekordse annuse manustamine valitud kuupäeval ja uuesti vähemalt kolmenädalase intervalliga (vt lõik 5.1).

Isikud, kes on varasemalt vaktsineeritud ühe või kahe annuse Prepandrix’iga, mis sisaldab pandeemilise gripiviirusega samase gripiviiruse alatüübi erinevast klaadist tuletatud HA-d:

Täiskasvanud vanuses alates 18 aastat: üks 0,5 annus valitud kuupäeval.

Lapsed

Adjupanrix'i vaktsiini ja vaktsiini poole annuse (st 875 μg HA ja poole koguse AS03 adjuvandi) manustamise kohta 3- kuni 9-aastastele lastele päevadel 0 ja 21 on olemas piiratud ohutuse ja immunogeensuse andmed.

Antud hetkel teadaolevad andmed on esitatud lõikudes 4.4, 4.8 ja 5.1, kuid soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Täpsem informatsioon vt lõigud 4.4, 4.8 ja 5.1.

Manustamisviis

Immuniseerimine tuleb läbi viia lihasesisese süstena.

Kahekordse annuse manustamisel tuleks süsted teostada vastaspoolsetesse jäsemetesse, eelistatavalt deltalihasesse või reielihase eesmisse välimisse ossa (sõltuvalt lihasmassist).

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhiseid vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Anamneesis anafülaktiline (eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisosa või jääkide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd, gentamütsiinsulfaat ja naatriumdeoksükolaat) suhtes. Pandeemilises situatsioonis võib vajadusel siiski vaktsiini manustada, kuid tingimustel, et käepärast on elustamiseks vajalikud vahendid. Vt lõik 4.4.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ettevaatus on vajalik manustades vaktsiini isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) aktiivse toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine, tiomersaali või jääkide (muna- ja kanavalk, ovalbumiin, formaldehüüd, gentamütsiinsulfaat ja naatriumdeoksükolaat) suhtes.

Sarnaselt teistele vaktsiinidele, peab alati käepärast olema vastav meditsiiniline abi ja järelvalve, juhuks kui pärast vaktsineerimist peaks tekkima harva esinev anafülaktiline reaktsioon.

Kui pandeemiline situatsioon võimaldab, tuleb immuniseerimine edasi lükata kõikidel kõrge palaviku või ägeda infektsiooniga patsientidel.

Adjupanrix´i ei tohi mitte mingil tingimusel manustada veresoonde. Puuduvad andmed Adjupanrix´i kasutamise kohta subkutaanselt. Seega peab tervishoiutöötaja hindama kasu ja potentsiaalseid riske, mis on seotud vaktsiini manustamisega trombotsütopeeniaga või ükskõik missuguse muu veritsushäirega isikule, mille korral on vastunäidustatud lihasesisene manustamine, välja arvatud juhul, kui potentsiaalne kasu ületab veritsusriski.

Puuduvad andmed AS03-adjuveeritud vaktsiinide manustamise kohta enne või pärast muud tüüpi gripivaktsiine, mis on mõeldud prepandeemiliseks või pandeemiliseks kasutuseks.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientidel võib antikehade reaktsioon olla ebapiisav.

Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesiad ja toonilis-kloonilised jäsemeliigutused taastumise ajal. Oluline on rakendada ettevaatusabinõusid minestamisest tingitud vigastuste vältimiseks.

Teise AS03-adjuvant-vaktsiiniga (Pandemrix H1N1, mida samuti valmistatakse samas tehases nagu Adjupanrix'igi) tehtud epidemioloogilised uuringud on mitmes Euroopa riigis näidanud vaktsineeritud isikutel suuremat katapleksiaga või katapleksiata narkolepsia tekkeriski võrreldes vaktsineerimata isikutega. Lastel/noorukitel (kuni 20aastased) on need uuringud näidanud 1,4 kuni 8 juhu lisandumist 100 000 vaktsineeritud isiku kohta. Üle 20aastaste täiskasvanute kohta olemasolevad epidemioloogilised andmed on näidanud ligikaudu 1 juhu lisandumist 100 000 vaktsineeritud isiku kohta. Need andmed näitavad, et liigne risk näib vähenevat vastavalt vaktsineerimisaegse vanuse suurenemisega. Praegu puudub tõestusmaterjal, mis näitaks Adjupanrix'i seotust narkolepsiariskiga.

Lapsed

Kliinilised andmed alla 6aastastel lastel, kellele manustati kaks annust pandeemilise gripi vaktsiini

H5N1, näitavad palaviku (aksillaarne kehatemperatuur ≥38 °C) esinemissageduse suurenemist pärast teise annuse manustamist. Seega soovitatakse väikelastel (nt kuni ligikaudu 6aastastel lastel) pärast vaktsineerimist jälgida kehatemperatuuri ja rakendada palavikku alandavaid abinõusid (nt palavikuvastaste ravimite manustamine kliinilisest vajadusest lähtuvalt).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad andmed Adjupanrix’i manustamise kohta koos teiste vaktsiinidega. Juhul kui kaalutakse vaktsiinide üheaegset manustamist, tuleb preparaadid manustada erinevatesse jäsemetesse. Sellisel juhul võivad kõrvaltoimed olla tugevamad.

Immunosupressiivset ravi saavatel patsientidel võib immuunvastus olla langenud.

Gripivaktsiini manustamise järgselt võib täheldada ELISA testi valepositiivseid tulemusi inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1 tüübi (HIV-1), C hepatiidi ja eriti HTLV-1 antikehade määramisel. Sellistel juhtudel jääb Western Blot test negatiivseks. Ajutine valepositiivne tulemus võib olla tingitud vaktsiinile tekkivast IgM vastusest.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Praegu puuduvad andmed Adjupanrix’i kasutamise kohta raseduse ajal.

H1N1v tüvest pärit HA-d sisaldavat AS03 adjuvandiga vaktsiini on manustatud naistele igas raseduse trimestris. Teave tulemuste kohta hinnanguliselt enam kui 200 000 raseduse ajal vaktsineeritud naisel on praegu piiratud. Puudub tõestusmaterjal negatiivsete tulemuste riski suurenemise kohta rohkem kui 100 raseduse põhjal, mida jälgiti prospektiivses kliinilises uuringus.

A/Vietnam/1194/2004 tüve sisaldava Adjupanrix’i iga tehtud loomkatsed ei näita reproduktiivset toksilisust (vt lõik 5.3).

Erinevate inaktiveeritud adjuvantideta sesoonsete vaktsiinidega vaktsineeritud rasedatelt naistelt saadud andmed ei näita malformatsioonide ega loote või vastsündinu toksilisuse esinemist.

Adjupanrix’i kasutamist võib raseduse ajal kaaluda, kui see arvatakse olevat vajalik lähtuvalt ametlikest soovitustest.

Imetamine

Adjupanrix’i võib kasutada imetavatel emadel.

Fertiilsus

Andmed fertiilsuse kohta puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned kõrvaltoimed, mis on toodud lõigus 4.8 “Kõrvaltoimed”, võivad mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilised uuringud on hinnanud allpool loetletud kõrvalnähtude esinemissagedust ligikaudu 5000-l üle 18-aastasel (k.a) isikul, kellele manustati vähemalt 3,75 mikrogrammi HA/AS03 sisaldavaid imitatsioonvaktsiine.

Kõrvaltoimete loetelu

Teatatud kõrvaltoimed on järjestatud vastavalt esinemissagedusele:

Esinemissagedused esitatakse kujul:

Väga sage (≥ 1/10)

Sage (≥1/100 ja <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1000 ja <1/100)

Harv (≥1/10 000 ja <1/1000)

Väga harv (<1/10 000)

Järgnevalt on toodud imitatsioonvaktsiinide kliinilistest uuringutest teatatud kõrvaltoimed (täpsema informatsiooni saamiseks imitatsioonvaktsiinide kohta vaata lõik 5.1)

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: lümfadenopaatia

Psühhiaatrilised häired

Aeg-ajalt: unetus

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Aeg-ajalt: paresteesia, uimasus, pearinglus

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: seedetrakti sümptomid (nagu kõhulahtisus, oksendamine, kõhuvalu, iiveldus)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: süstekoha hematoom, suurenenud higistamine

Aeg-ajalt: sügelus, lööve

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Väga sage: liigesevalu, lihasevalu

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: süstekoha kõvastumine, turse, valu ja punetus, palavik, väsimus

Sage: külmavärinad, gripitaoline haigestumine, süstekoha reaktsioonid (nagu soojatunne, sügelus) Aeg-ajalt: halb enesetunne

Lapsed

Ühes kliinilises uuringus (D-H5N1-009) hinnati reaktogeensust 3…5aastastel ja 6…9aastastel lastel, kellele manustati Adjupanrix’i kas kaks täiskasvanu (st 0,5 ml) annust või kaks täiskasvanu poolannust (st 0,25 ml) (21päevase vahega).

Uuringute käigus kogutud paiksete ja üldiste kõrvaltoimete esinemissageduse erinevust täiskasvanute poolannuse ja täisannuse vahel jälgiti pärast iga annuse manustamist. Teise täiskasvanu poolannuse või teise täiskasvanu-annuse manustamine ei suurendanud reaktogeensust, välja arvatud üldsümptomite esinemissageduse osas, mis oli teise annuse manustamise järel kõrgem, eriti palaviku esinemissagedus <6aastastel lastel. Kõrvaltoimete esinemissagedus annuse kohta on esitatud alljärgnevalt.

Kõrvaltoimed

3…5aastased

6…9aastased

 

Täiskasvanu

Täiskasvanu-

Täiskasvanu

Täiskasvanu-

 

poolannus

annus

poolannus

annus

Induratsioon

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Valu

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Punetus

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Paistetus

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Palavik (>38 °C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Palavik (>39 °C)

 

 

 

 

- esinemissagedus

2,0%

5,2%

0%

7,1%

annuse kohta

3,9%

10,2%

0%

14,3%

- esinemissagedus

isiku kohta

 

 

 

 

Uimasus

7,9%

13,4%

EK

EK

Ärritatavus

7,9%

18,6%

EK

EK

Isutus

6,9%

16,5%

EK

EK

Värinad

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

EK = ei ole kättesaadavad

Teistes kliinilistes uuringutes, mille käigus manustati 6kuustele kuni 17aastastele lastele teistsugust pandeemilise gripi vaktsiini (H5N1 A/Indonesia/05/2005, valmistatud Saksamaal Dresdenis), täheldati <6aastastel lastel mõne kõrvaltoime (sealhulgas süstekoha valu ja punetuse ning palaviku) esinemissageduse suurenemist pärast teise doosi manustamist.

Turustamisjärgsed andmed

Puuduvad turustamisjärgse vaatluse andmed pärast Adjupanrix´i manustamist.

3,75 μg A/California/7/2009 (H1N1) tüvest saadud HA-d sisaldavad AS03 adjuvandiga vaktsiinid

3,75 μg A/California/7/2009 (H1N1) tüvest saadud HA-d sisaldavad AS03 adjuvandiga vaktsiinide turule tuleku järgses perioodis on teatatud järgmistest kõrvalnähtudest.

Immuunsüsteemi häired

Anafülaksia, allergilised reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Palavikukrambid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Angioödeem, üldised nahareaktsioonid, urtikaaria

Interpandeemilised kolmevalentsed vaktsiinid

Interpandeemiliste kolmevalentsete vaktsiinide turustamisjärgsel vaatlusel on lisaks teatatud järgmistest kõrvaltoimetest:

Aeg-ajalt:

Generaliseerunud nahareaktsioonid, kaasa arvatud nõgestõbi.

Harv:

Neuralgia, mööduv trombotsütopeenia.

Väga harv:

Mööduva neeruhaaratusega vaskuliit.

Neuroloogilised häired, nagu entsefalomüeliit, neuriit ja Guillain Barrè sündroom.

See ravim sisaldab säilitusainena tiomersaali (orgaaniline elavhõbedaühend), mistõttu võivad tekkida ülitundlikkusreaktsioonid (vt lõik 4.4).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi , mis on loetletud V lisas kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: Gripivaktsiin, ATC kood J07BB02.

Farmakodünaamilised toimed

See lõik kirjeldab imitatsioonvaktsiinide kliinilist kogemust.

Imitatsioonvaktsiinid sisaldavad gripiviiruse antigeene, mis erinevad hetkel ringlevatest gripiviirustest. Neid antigeene võib lugeda ”uuteks” antigeenideks, mistõttu on võimalik imiteerida situatsiooni, kus sihtpopulatsioon on immunoloogiliselt naiivne. Imitatsioonvaktsiinidega saadav informatsioon toetab pandeemilise vaktsiini puhul rakendatavat strateegiat: imitatsioonvaktsiinidega saadud kliinilise immunogeensuse, ohutuse ja reaktogeensuse andmed laienevad pandeemilistele vaktsiinidele.

A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) suhtes tekkiv immuunvastus:

18…60aastased täiskasvanud

Kliinilistes uuringutes, milles hinnati AS03-adjuveeritud vaktsiini immunogeenust, mis sisaldas 3,75 µg HA-d tuletatud tüvest A/Vietnam/1194/2004, isikutel vanuses 18-60 aastat, olid anti-hemaglutiniini

(anti-HA) antikehade vastused järgmised:

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

 

0, 21 päeva graafik

 

0, 6 kuu graafik

 

 

(D-Pan-H5N1-002)

 

(D-Pan-H5N1-012)

 

 

21 päeva

21 päeva

21 päeva

7 päeva

21 päeva

 

pärast

pärast teist

pärast

pärast teist

pärast teist

 

esimest

annust

esimest

annust

annust

 

annust

N= 924

annust

N=47

N=48

 

N=925

 

N=55

 

 

Seroprotektsiooni määr1

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversiooni määr2

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

Serokonversiooni

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

faktor3

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Pärast 21 päeva või 6 kuu tagant antud kahte annust täheldati 96,0%-l isikutest 4-kordset seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri tõusu ja 98…100%-l oli tiiter vähemalt 1:80.

D-Pan-H5N1-002 uuringu uuritavaid jälgiti immuunvastuse püsimise osas ka edaspidi. Seroprotektsiooni määrad 6, 12, 24 ja 36 kuud pärast esimest annust olid järgmised.

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

 

6 kuud pärast 1.

12 kuud pärast 2.

24 kuud pärast 1.

36 kuud pärast 1.

 

annust

annust

annust

annust

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Seroprotektsiooni määr1

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

Eakad(>60aastased)

Teises kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-010) said 297 isikut vanuses üle 60 aasta (stratifitseeritud vanusevahemikena 61 kuni 70, 71 kuni 80 ja üle 80 aasta vanused) kaks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004 tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) ühekordse või kahekordse annuse päevadel 0 ja 21. Päeval 42 oli anti-HA antikeha vastused järgmised:

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus (päev 42)

 

 

61 kuni 70 aastat

71 kuni 80 aastat

üle 80 aasta

 

Ühekordne

Kahekordne Ühekordne Kahekordne Ühekordne Kahekordne

 

annus

annus

annus

annus

annus

annus

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Seroprotektsiooni

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

määr1

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

määr2

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

faktor3

 

 

 

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Olgugi, et päeval 42 saavutati piisav immuunvastus kahe AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) ühekordse annuse manustamise järel, täheldati vaktsiini kahekordse annuse kahe manustamise järel suuremat vastust.

Väga piiratud andmed seronegatiivsete isikute puhul vanuses üle 80 aasta (N=5) näitavad, et ükski isikutest ei saavutanud seroprotektsiooni määra kahe AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) ühekordse annuse manustamise järel. Ent kahekordse annuse kahe manustamise järel oli päeval 42 seroprotektsiooni määraks 75%.

D-Pan-H5N1-010 uuringu uuritavaid jälgiti immuunvastuse püsivuse osas ka edaspidi.

Seroprotektsiooni määrad 6, 12 ja 24 kuud pärast vaktsineerimist olid järgmised.

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

 

6 kuud pärast

12 kuud pärast

24 kuud pärast

 

vaktsineerimist

vaktsineerimist

vaktsineerimist

 

Üks annus

Kaks

Üks annus

Kaks

Üks annus

Kaks

 

(N=140)

annust

(N=86)

annust

(N=86)

annust

 

 

(N=131)

 

(N=81)

 

(N=81)

Seroprotektsiooni

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

määr1

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40

Lisaks oli 44,8% ja 56,1% isikutel vastavates annuserühmades 4-kordne seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri tõus päevast 0 päevani 42 ja vastavalt 96,6% ja 100% isikutel oli päeval 42 tiiter vähemalt 1:80.

12 ja 24 kuud pärast vaktsineerimist olid neutraliseerivate antikehade tiitrid järgmised.

Seerumi

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

12 kuud pärast vaktsineerimist

24 kuud pärast vaktsineerimist

 

Üks annus

Kaks annust

Üks annus

Kaks annust

 

N=51

N=54

N=49

N=54

GMT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Serokonversiooni

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

määr2

 

 

 

 

≥1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Geomeetriline keskmine tiiter

2Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4kordne suurenemine

3Uuritavate %, kellel seerumi neutraliseerivate antikehade tiiter oli vähemalt 1:80

Lapsed

3…9aastased lapsed

Ühes kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-009) manustati 3…5aastastele ja 6…9aastastele lastele kas kaks täisannust (0,5 ml) või kaks poolannust (0,25 ml) AS03 adjuvandiga vaktsiini, mis sisaldas 3,75 µg HA, mis pärines A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest, päevadel 0 ja 21. Päeval 42 olid anti-HA antikehade vastused järgmised.

Anti-HA antikeha

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

3…5aastased

6…9aastased

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

 

N=49

N=44

N=43

N=43

 

 

 

 

 

Seroprotektsiooni määr1

95,9%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

Serokonversiooni määr2

95,9%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor3

78,5

191,3

108,1

176,7

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Hemaglutiniini inhibitsiooni (HI) tiitri ≥1:40 kliiniline olulisus lastel ei ole teada.

D-Pan-H5N1-009 uuringu uuritavaid jälgiti immuunvastuse püsivuse suhtes edasi. Seroprotektsiooni määr oli 6, 12 ja 24 kuud pärast vaktsineerimist järgmine.

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

 

 

 

3…5aastased

 

 

 

6 kuud pärast

12 kuud pärast

24 kuud pärast

 

vaktsineerimist

vaktsineerimist

vaktsineerimist

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

(N=26)

Seroprotektsiooni

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

73,1%

määr1

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

 

 

 

 

 

anti-HA antikeha

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

 

 

 

6…9aastased

 

 

 

6 kuud pärast

12 kuud pärast

24 kuud pärast

 

vaktsineerimist

vaktsineerimist

vaktsineerimist

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Seroprotektsiooni

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

67,6%

määr1

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

Päeval 42 ja 6, 12 ja 24 kuud hiljem olid neutraliseerivate antikehade vastused järgmised.

Seerumi

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

3…5aastased

 

 

21 päeva pärast 2.

6 kuud pärast

12 kuud pärast

24 kuud pärast

 

annust

vaktsineerimist

vaktsineerimist

vaktsineerimist

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Poolannus

Poolannus

 

N=47

N=42

N=49

N=47

N=47

GMT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

302,5

Serokonversiooni

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

80,0%

määr2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

93,6%

95,7%

1Geomeetriline keskmine tiiter

2Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4kordne suurenemine

3Uuritavate %, kellel seerumi neutraliseerivate antikehade tiiter oli vähemalt 1:80

Seerumi

 

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

6…9aastased

 

 

 

21 päeva pärast 2. annust

6 kuud pärast

12 kuud pärast

24 kuud pärast

 

 

 

vaktsineerimist

vaktsineerimis

vaktsineerimist

 

 

 

 

t

 

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

Poolannus

 

N=42

N=42

N=40

N=36

N=38

GMT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

234,5

Serokonversiooni

100%

100%

95,0%

67,6%

63,9%

määr2

 

 

 

 

 

≥1:803

100%

100%

100%

86,1%

97,4%

1Geomeetriline keskmine tiiter

2Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4kordne suurenemine

3Uuritavate %, kellel seerumi neutraliseerivate antikehade tiiter oli vähemalt 1:80

Euroopa Ravimiamet on edasi lükanud kohustuse esitadaAdjupanrix’iga tehtud uuringute tulemusi ühe või enam pediaatrilise alapopulatsiooni kohta vaktsiinis sisalduva või vaktsiinis sisalduvaga sarnase gripitüve põhjustatud gripiinfektsiooni korral. (Teavet pediaatrilise kasutamise kohta vt lõik 4.2.)

A/Indonesia/05/2005 (H5N1) suhtes tekkiv immuunvastus.

Kliinilises uuringus (Q-Pan-H5N1-001), milles kaks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust manustati päevadel 0 ja 21 isikutele vanuses 18…60 aastat, olid antikeha vastused järgmised:

anti-HA antikeha

 

A/Indonesia/05/2005 immuunvastus

 

 

Päev 21

Päev 42

Päev 180

 

N=140

N=140

N=138

Seroprotektsiooni määr1

45,7%

96,4%

49,3%

Serokonversiooni määr2

45,7%

96,4%

48,6%

Serokonversiooni faktor3

4,7

95,3

5,2

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4-kordset tõusu täheldati 79,2%-l isikutel kakskümmend üks päeva pärast esimest annust, 95,8%-l kakskümmend üks päeva pärast teist annust ka 87,5%-l kuus kuud pärast teist annust.

Teises uuringus said 49 isikut vanuses 18…60 aastat kaks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust päevadel 0 ja 21. Päeval 42 oli anti- HA antikeha serokonversiooni määr 98%, kõigil isikuil oli tekkinud seroprotektsioon ja

serokonversiooni faktor oli 88,6. Lisaks olid kõigil isikutel neutraliseerivate antikehade tiiter vähemalt 1:80.

AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) poolt esilekutsutud rist-reaktiivne immuunvastus

18…60aastased täiskasvanud

Anti-HA vastused A/Indonesia/05/2005 suhtes pärast AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) manustamist olid järgmised:

anti-HA antikeha

 

A/Indonesia/5/2005

 

 

 

 

 

 

0, 21 päeva graafik

0, 6 kuu graafik

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 päeva pärast teist

7 päeva pärast teist

21 päeva pärast teist

 

annust

annust

annust

 

N=924

N=47

N=48

Seroprotektsiooni määr*1

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversiooni määr2

50,2%

74,5%

83,3%

Serokonversiooni faktor3

4,9

12,9

18,5

* anti-HA ≥1:40

 

 

 

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk HI tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes olid enne vaktsineerimist seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse GMT suhe.

Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4-kordne tõus A/Indonesia/5/2005 suhtes saavutati > 90-l isikul pärast kahte annust graafikust sõltumata. Pärast 6-kuulise vahega manustatud kahte annust oli kõigil isikutel tiiter vähemalt 1:80.

D-Pan-H5N1-002 uuringu uuritavaid jälgiti edasi A/Indonesia/5/2005 vastaste anti-HA antikehade püsimise osas. Seroprotektsiooni määrad olid 6, 12, 24 ja 36 kuud hiljem vastavalt 2,2%, 4,7%, 2,4% ja 7,8%.

Erinevas uuringus (D-Pan-H5N1-007) 50-l isikul vanuses 18…60 aastat olid anti-HA antikeha seroprotektsiooni määrad 21 päeva pärast teist AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust 20% A/Indonesia/5/2005 suhtes, 35% A/Anhui/01/2005 suhtes ja 60% A/Turkey/Turkey/1/2005 suhtes.

Eakad(>60aastased)

297-l üle 60-aastasel isikul olid anti-HA antikeha seroprotektsiooni ja serokonversiooni määrad A/Indonesia/5/2005 suhtes päeval 42 pärast kahte AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004- st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust 23% ja serokonversiooni faktor oli 2,7. Neutraliseerivate antikehade tiitrid vähemalt 1:40 või vähemalt 1:80 saavutati vastavalt 87%-l ja 67%-l 87-st testitud isikust.

Ühe annuse saanud D-Pan-H5N1-010 uuringu uuritavaid jälgiti edasi A/Indonesia/5/2005 vastaste anti-HA antikehade püsimise osas. 12 ja 24 kuud hiljem olid seroprotektsiooni määrad vastavalt 16,3% ja 4,7%. A/Indonesia/5/2005 vastaste neutraliseerivate antikehade serokonversiooni määrad olid 12 ja 24 kuu pärast vastavalt 15,7% ja 12,2%. Uuritavate osakaal, kellel saavutati neutraliseerivate antikehade tiiter >1/80, oli 12 ja 24 kuu pärast vastavalt 54,9% ja 44,9%.

Lapsed

3…9aastased lapsed

3…5aastastel ja 6…9aastastel lastel, kellele manustati kas kaks täisannust või kaks poolannust AS03 adjuvandiga vaktsiini, mis sisaldas 3,75 µg HA, mis pärines A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) tüvest, olid anti-HA vastused päeval 42 järgmised.

Anti-HA antikeha

 

A/Indonesia/5/2005 immuunvastus

 

3…5aastased

 

6…9aastased

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

 

N=49

N=44

N=43

N=43

 

 

 

 

 

Seroprotektsiooni määr1

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

 

 

 

 

 

Serokonversiooni määr2

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor3

10,7

33,6

12,2

18,5

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

D-Pan-H5N1-009 uuringu uuritavaid jälgiti immuunvastuse püsimise suhtes edasi. Seroprotektsiooni määr 6, 12 ja 24 kuu pärast oli järgmine.

anti-HA antikeha

 

 

A/Indonesia/5/2005 immuunvastus

 

 

 

 

 

3…5aastased

 

 

 

 

Kuu 6

 

Kuu 12

Kuu 24

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

Poolannus

 

Täisannus

 

N=49

N=27

 

N=47

N=27

N=47

 

N=26

Seroprotektsiooni

6,1%

70,4%

 

36,2%

44,4%

10,6%

 

53,8%

määr1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni

määr: isikute

hulk hemaglutinatsiooni

inhibitsiooni (HI)

tiitriga 1:40;

 

 

 

 

 

 

 

anti-HA antikeha

 

 

A/Indonesia/5/2005 immuunvastus

 

 

 

 

 

6…9aastased

 

 

 

 

Kuu 6

 

Kuu 12

Kuu 24

 

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

Poolannus

Täisannus

 

N=42

N=34

 

N=36

N=35

N=37

N=34

Seroprotektsiooni

4,8%

64,7%

 

19,4%

42,9%

10,8%

 

29,4%

määr1

 

 

 

 

 

 

 

 

1 seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga 1:40;

Selles laste rühmas, kellele manustati pool annust vaktsiini, püsis neutraliseerivate antikehade tiitriga üle 1:80 uuritavate osakaal pärast esimest annust kõrge kuni 24 kuud. Neutraliseerivate antikehade vastused olid järgmised.

Seerumi

 

 

A/Indonesia/5/2005 immuunvastus

 

 

neutraliseerivad

 

 

 

 

 

 

 

 

antikehad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…5aastased

 

 

6…9aastased

 

 

Päev 42

Kuu 6

Kuu 12

Kuu 24

Päev 42

Kuu 6

Kuu 12

Kuu 24

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

GMT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Seropositiivsuse

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

määr2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Geomeetriline keskmine tiiter

2Uuritavate % tiitriga 1:28

3Uuritavate %, kellel seerumi neutraliseerivate antikehade tiiter oli vähemalt 1:80

AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini (H5N1) poolt esilekutsutud rist-reaktiivne immuunvastus

Pärast kahe AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annuse manustamist päevadel 0 ja 21 140 isikule vanuses 18…60 aastat, olid anti-HA antikehade vastused A/Vietnam/1194/2004 suhtes järgmised:

anti-HA antikeha

A/Vietnam/1194/2004 immuunvastus

 

Päev 21

Päev 42

 

N=140

N=140

Seroprotektsiooni määr1

15%

59,3%

Serokonversiooni määr2

12,1%

56,4%

Serokonversiooni faktor3

1,7

6,1

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne vaktsineerimist olid seronegatiivsed ning kellel pärast

vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne vaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 serokonversiooni faktor: vaktsineerimisjärgse ja vaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Päeval 180 oli seroprotektsiooni määr 13%.

Seerumi neutraliseerivate antikehade tiitri 4-kordne tõus A/Vietnam suhtes saavutati 49%-l isikutel kakskümmend üks päeva pärast esimest annust, 67,3%-l kakskümmend üks päeva pärast teist annust ja 44,9%-l kuus kuud pärast teist annust.

Alternatiivsed manustamisskeemid

Uuringus D-H5N1-012 uuriti pikemat annustevahelist intervalli ning selle käigus manustati 18...60- aastastele isikutele kaks Adjupanrix'i annust 6- või 12-kuulise vahega. 21 päeva pärast teist annust olid vaktsiini 6-kuulise vahega saanud uuritavatel seroprotektsiooni määr ja vaktsiinile reageerimise määr A/Vietnam/1194/2004 tüve puhul vastavalt 89,6% ja 95,7%. 21 päeva pärast teist annust olid vaktsiini 12-kuulise vahega saanud uuritavatel seroprotektsiooni määr ja vaktsiinile reageerimise määr vastavalt 92,0% ja 100%.

Selles uuringus täheldati ka ristreaktiivset immuunvastust A/Indonesia/5/2005 tüvele. 21 päeva pärast teist annust olid vaktsiini 6-kuulise vahega saanud uuritavatel seroprotektsiooni määr ja vaktsiinile reageerimise määr vastavalt 83,3% ja 100%. 21 päeva pärast teist annust olid vaktsiini 12-kuulise vahega saanud uuritavatel seroprotektsiooni määr ja vaktsiinile reageerimise määr vastavalt 84,0% ja 100%.

Üks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annus manustatuna pärast ühte või kahte AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust

Kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-012) said isikud vanuses 18…60 aastat annuse AS03-adjuveeritud, 3,75 µg kas A/Vietnam/1194/2004-st või A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini kuus kuud pärast seda kui nad olid saanud üks või kaks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini esmast annust vastavalt päeval 0 või päevadel 0 ja 21. Anti-HA vastused olid järgmised:

anti-HA antikeha

A/Vietnam suhtes 21 päeva pärast

A/Indonesia suhtes 21 päeva pärast

 

A/Vietnam kordusannust

A/Indonesia kordusannust

 

N=46

N=49

 

Pärast ühte

Pärast kahte

Pärast ühte

Pärast kahte

 

esmast annust

esmast annust

esmast annust

esmast annust

Seroprotektsiooni määr1

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

Korduse

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

serokonversiooni määr2

 

 

 

 

Kordusfaktor3

29,2

11,5

55,3%

45,6%

1seroprotektsiooni määr: isikute hulk hemaglutinatsiooni inhibitsiooni (HI) tiitriga ≥ 1:40;

2korduse serokonversiooni määr: isikute hulk, kes enne kordusvaktsineerimist olid seronegatiivsed

ning kellel pärast vaktsineerimist oli kaitsvate antikehade tiiter ≥ 1:40, või kes enne kordusvaktsineerimist olid seropositiivsed ning kellel esines 4-kordne antikehade tiitri tõus;

3 kordusfaktor: kordusvaktsineerimisjärgse ja kordusvaktsineerimiseelse geomeetrilise keskmise tiitri (GMT) suhe.

Hoolimata sellest, kas kuus kuud varem oli esmast vaktsiini antud üks või kaks annust, oli seroprotektsiooni määr A/Indonesia suhtes pärast AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004- st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust suurem kui 80% ja seroprotektsiooni määr A/Vietnam suhtes pärast AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/05/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust suurem kui 90%. Kõik isikud saavutasid neutraliseerivate antikehade tiitri vähemalt 1:80 mõlema viirusetüve suhtes sõltumata vaktsiinis sisaldunud HA-tüübist või eelnenud annuste arvust.

Teises kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-015) said 39 isikut vanuses 18…60 aastat annuse AS03- adjuveeritud, 3,75 µg A/Indonesia/5/2005-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini neliteist kuud pärast seda kui nad olid saanud kaks AS03-adjuveeritud, 3,75 µg A/Vietnam/1194/2004-st tuletatud HA sisaldusega vaktsiini annust manustatuna päevadel 0 ja 21. Seroprotektsiooni määr A/Indonesia suhtes 21 päeva pärast kordusvaktsineerimist oli 92% ja 69,2% päeval 180.

Veel ühes kliinilises uuringus (D-Pan-H5N1-038) manustati 387 uuritavale vanuses 18…60 eluaastat

1 annus AS03 adjuvandiga vaktsiini, mis sisaldas 3,75 μg A/Indonesia/5/2005 tüvest saadud HA-d, 36 kuud pärast seda, kui nad olid saanud 2 annust A/Vietnam/1194/2004 vaktsiini. Seroprotektsiooni määr, kordusvaktsineerimise serokonversiooni määr ja kordusvaktsineerimise tegur A/Indonesia/5/2005 vastu olid 21 päeva pärast kordusvaktsineerimist vastavalt 100%, 99,7% ja 123,8.

Informatsioon mitte-kliinilistest uuringutest:

Vaktsiini võimet indutseerida kaitset homoloogsete ja heteroloogsete vaktsiini tüve variantide suhtes hinnati mitte-kliinilises uuringus tuhkrute mudelil.

Igas eksperimendis manustati neljale kuuest tuhkrust koosnevale grupile lihasesiseselt AS03 adjuveeritud vaktsiini, mis sisaldas H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14) HA´d. HA annuseid 15; 5; 1,7 või 0,6 mikrogrammi testiti homoloogses väljakutse uuringus ja annuseid 15; 7,5; 3,8 või 1,75 mikrogrammi heteroloogses väljakutse uuringus. Kontrollgrupi tuhkrud immuniseeriti kas ainult adjuvandiga, mitte-adjuveeritud vaktsiiniga (15 µg HA) või fosfaadiga puhverdatud soolalahusega. Tuhkrud vaktsineeriti päevadel 0 ja 21. Päeval 49 manustati neile trahheasse surmav annus

H5N1/A/Vietnam/1194/04 või heteroloogset H5N1/A/Indonesia/5/05 viirust. Adjuveeritud vaktsiini saanud loomadest olid vastavalt 87% ja 96% kaitstud surmava homoloogse või heteroloogse viiruse vastu ning viiruse levik ülemistesse hingamisteedesse oli neil väiksem võrreldes kontrollgrupi loomadega, mis viitab viiruse ülekande vähenenud riskile. Kõik loomad, kes kontrollgrupis said mitte- adjuveeritud vaktsiini või ainult adjuvanti surid või surmati nad surmaeelse seisundi tõttu kolm kuni neli päeva pärast viiruse manustamist.

Ravimpreparaat on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel.

See tähendab, et teaduslikel põhjustel ei ole olnud võimalik saada täielikku informatsiooni ravimpreparaadi kohta.

Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal üle ravimi kohta saadud uue informatsiooni ning vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse/uuendatakse.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei ole kohaldatav.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ägeda ja kroonilise toksilisuse, lokaalse taluvuse, emaslooma fertiilsuse, embrüo/loote ja postnataalse toksilisuse (kuni laktatsiooni perioodi lõpuni) konventsionaalsed mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Suspensiooni viaal:

Polüsorbaat 80

Oktoksünool 10

Tiomersaal

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatrium hüdrogeen fosfaat (Na2HPO4)

Kaalium dihüdrogeen fosfaat (KH2PO4)

Kaaliumkloriid (KCl)

Magneesiumkloriid (MgCl2)

Süstevesi

Emulsiooni viaal:

Naatriumkloriid (NaCl)

Dinaatrium hüdrogeen fosfaat (Na2HPO4)

Kaalium dihüdrogeen fosfaat (KH2PO4)

Kaaliumkloriid (KCl)

Süstevesi

Abiained vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

5 aastat.

Pärast segamist kasutada vaktsiin ära 24 tunni jooksul. Keemilist ja füüsikalist stabiilsust kasutamisel on demonstreeritud 24 tunni jooksul temperatuuril 25 °C.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2ºC...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakend:

ühes pakendis 50 korgiga (butüülkumm) viaali (I tüüpi klaas) 2,5 ml suspensiooniga

kahes pakendis 25 korgiga (butüülkumm) viaali (I tüüpi klaas) 2,5 ml emulsiooniga

Ühe suspensiooni viaali (2,5 ml) ja ühe emulsiooni viaali (2,5 ml) segamisel saadav kogus vastab 10- le vaktsiiniannusele (5 ml).

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Adjupanrix koosneb kahest konteinerist:

Suspensioon: mitmeannuseline viaal antigeeniga,

Emulsioon: mitmeannuseline viaal adjuvandiga.

Enne manustamist tuleb kaks komponenti omavahel segada.

Juhis vaktsiini segamiseks ja manustamiseks:

1.Enne kahe komponendi segamist lasta emulsioonil (adjuvant) ja suspensioonil (antigeen) soojeneda toatemperatuurini (vähemalt 15 minutit), iga viaali tuleb loksutada ja visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuste suhtes. Nende esinemisel (sh korgist pudenenud kummitükikesed) tuleb vaktsiin ära visata.

2.Vaktsiini segamiseks võtta kogu adjuvanti sisaldava viaali sisu 5 ml süstlasse ja lisada see antigeeni viaali. Süstlale on soovitatav kinnitada 23-G nõel. Kuid kui selline nõelasuurus ei ole saadaval , võib kasutada ka 21-G nõela. Adjuvanti sisaldavat viaali tuleb hoida tagurpidi kergendamaks kogu sisu eemaldamist.

3.Pärast adjuvandi lisamist antigeenile segu hoolikalt loksutada. Segatud vaktsiin on valkjas kuni kollakas homogeenne piimjas vedelik emulsioon. Juhul kui esineb teisi variante, tuleb vaktsiin ära visata.

4.Pärast segamist on Adjupanrix´i kogus viaalis vähemalt 5 ml. Vaktsiin tuleb manustada vastavalt soovitatud annustamisskeemile. (vt lõik 4.2)..

5.Enne igat manustamist tuleb viaali hoolikalt loksutada ja visuaalselt kontrollida võõrosakeste esinemise ja/või füüsikaliste omaduste muutuste suhtes. Nende esinemisel (sh korgist pudenenud kummitükikesed) tuleb vaktsiin ära visata.

6.Iga vaktsiini 0,5 ml annus võetakse 1 ml süstlasse ja manustatakse lihasesse. Süstlale on soovitatav kinnitada mitte suurem kui 23-G nõel.

7.Pärast segamist tuleb vaktsiin manustada 24 tunni jooksul. Valmis vaktsiini tuleb hoida kas külmkapis (temperatuuril (2°C...8°C) või toatemperatuuril, mitte üle 25°C. Kui segatud vaktsiini hoitakse külmkapis, tuleb sellel lasta enne iga vaktsiiniannuse eemaldamist soojeneda toatemperatuurini. (vähemalt 15 minutit).

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/09/578/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19. oktoober 2009

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu