Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adrovance (alendronate sodium trihydrate / colecalciferol) – Pakendi märgistus - M05BB03

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdrovance
ATC koodM05BB03
Toimeainealendronate sodium trihydrate / colecalciferol
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ADROVANCE’i 70 mg/2800 RÜ KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADROVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid alendroonhape/kolekaltsiferool

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumtrihüdraadina) ja 70 mikrogrammi (2800 RÜ) kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

3.ABIAINED

Sisaldab veel laktoosi ja sahharoosi. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 tabletti

4 tabletti

6 tabletti

12 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks kord nädalas.

Suukaudne.

Võtke üks tablett üks kord nädalas

Märkige ära nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini:

E

T

K

N

R

L

P

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/364/001 (2 tabletti)

EU/1/06/364/002 (4 tabletti)

EU/1/06/364/003 (6 tabletti)

EU/1/06/364/004 (12 tabletti)

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ADROVANCE 70 mg

2800 RÜ

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ADROVANCE’i 70 mg/2800 RÜ BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADROVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid alendroonhape/kolekaltsiferool

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

ADROVANCE’i 70 mg/5600 RÜ KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADROVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid alendroonhape/kolekaltsiferool

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 70 mg alendroonhapet (naatriumtrihüdraadina) ja 140 mikrogrammi (5600 RÜ) kolekaltsiferooli (D3-vitamiin).

3. ABIAINED

Sisaldab veel laktoosi ja sahharoosi. Lisainfot vt pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 tabletti

4 tabletti

12 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Üks kord nädalas.

Suukaudne.

Võtke üks tablett üks kord nädalas

Märkige ära nädalapäev, mis sobib teie ajakavaga kõige paremini:

E

T

K

N

R

L

P

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalblistris, niiskuse ja valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/364/006 (2 tabletti)

EU/1/06/364/007 (4 tabletti)

EU/1/06/364/008 (12 tabletti)

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ADROVANCE 70 mg

5600 RÜ

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL ADROVANCE 70 mg/5600 RÜ BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ADROVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid alendroonhape/kolekaltsiferool

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIS (KARBIS) PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Kaart juhistega

Tähtis teave

Kuidas võtta ADROVANCE’i tablette

1.Võtke üks tablett üks kord nädalas.

2.Valige ravimi võtmiseks teie ajakavaga sobivaim nädalapäev. Neelake üks

ADROVANCE’i tablett (tabletti ei tohi purustada, närida ega lasta suus lahustuda) koos klaasitäie veega (mitte mineraalveega) valitud päeval vahetult pärast ülestõusmist ja enne päeva esimest sööki, jooki või teiste ravimite võtmist.

3. Jätkake oma hommikuste toimingutega.

Te võite istuda, seista või kõndida – olge vaid püstises asendis. Ärge heitke pikali, sööge, jooge ega võtke teisi ravimeid vähemalt 30 minuti jooksul. Pikali tohite heita alles pärast päeva esimest söögikorda.

4. Pidage meeles –

võtke ADROVANCE’i üks kord nädalas samal päeval senikaua, kui arst on määranud.

Kui unustate annuse manustamata, võtke üks ADROVANCE’i tablett meenumisele järgneval hommikul. Ärge võtke samal päeval kahte tabletti. Seejärel jätkake ühe tableti võtmist nädalas selleks alguses valitud päeval.

Lisatud pakendi infoleht sisaldab olulist lisainformatsiooni ADROVANCE’i võtmise kohta. Palun lugege seda tähelepanelikult.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu