Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Pakendi märgistus - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdvagraf
ATC koodL04AD02
Toimeainetacrolimus
TootjaAstellas Pharma Europe B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 0,5 mg takroliimust (monohüdraadina).

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja sojaletsitiini jälgi. Lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord päevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla kuivatusainet.

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/387/001 30 kapslit

EU/1/07/387/002 50 kapslit

EU/1/07/387/009 100 kapslit

EU/1/07/387/014 30×1 kapslit

EU/1/07/387/015 50×1 kapslit

EU/1/07/387/016 100×1 kapslit

13.PARTII NUMBER

Partii

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Advagraf 0,5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid Takroliimus

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Partii

5.MUU

Üks kord päevas.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL

ALUMIINIUMPAKEND Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid (30, 50, 100 tk alumiiniumpakendis)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

Suukaudne.

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

4. PARTII NUMBER

Partii

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

6.MUU

Üks kord päevas.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 1 mg takroliimust (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja sojaletsitiini jälgi. Lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 60 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 60×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord päevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla kuivatusainet.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/387/003 30 kapslit

EU/1/07/387/004 50 kapslit

EU/1/07/387/005 60 kapslit

EU/1/07/387/006 100 kapslit

EU/1/07/387/017 30×1 kapslit

EU/1/07/387/018 50×1 kapslit

EU/1/07/387/019 60×1 kapslit

EU/1/07/387/020 100×1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Advagraf 1 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid Takroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

Üks kord päevas.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL

ALUMIINIUMPAKEND Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid (30, 50, 60, 100 tk alumiiniumpakendis)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

4. PARTII NUMBER

Partii

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 60 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 60×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

6. MUU

Üks kord päevas.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 3 mg takroliimust (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja sojaletsitiini jälgi. Lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord päevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla kuivatusainet.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/387/011 30 kapslit

EU/1/07/387/012 50 kapslit

EU/1/07/387/013 100 kapslit

EU/1/07/387/021 30×1 kapslit

EU/1/07/387/022 50×1 kapslit

EU/1/07/387/023 100×1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Advagraf 3 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid Takroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

Üks kord päevas.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL

ALUMIINIUMPAKEND Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid (30, 50, 100 tk alumiiniumpakendis)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

4. PARTII NUMBER

Partii

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

6. MUU

Üks kord päevas.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kapsel sisaldab 5 mg takroliimust (monohüdraadina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi ja sojaletsitiini jälgi. Lisainformatsioon vt pakendi infoleht.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Üks kord päevas.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Ärge neelake alla kuivatusainet.

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI

JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/387/007 30 kapslit

EU/1/07/387/008 50 kapslit

EU/1/07/387/010 100 kapslit

EU/1/07/387/024 30×1 kapslit

EU/1/07/387/025 50×1 kapslit

EU/1/07/387/026 100×1 kapslit

13. PARTII NUMBER

Partii

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Advagraf 5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid Takroliimus

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Astellas Pharma Europe B.V.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Partii

5. MUU

Üks kord päevas.

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTERPAKENDIL

ALUMIINIUMPAKEND Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid (30, 50, 100 tk alumiiniumpakendis)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

Suukaudne.

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Kõik kapslid tuleb ära kasutada 1 aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist ja enne kõlblikkusaja lõppu.

4. PARTII NUMBER

Partii

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 30×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 50×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit

6. MUU

Üks kord päevas.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu