Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Pakendi infoleht - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAdvagraf
ATC koodL04AD02
Toimeainetacrolimus
TootjaAstellas Pharma Europe B.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Takroliimus

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Advagraf ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Advagraf’i võtmist

3.Kuidas Advagraf’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Advagraf’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Advagraf ja milleks seda kasutatakse

Advagraf sisaldab toimeainet takroliimust. See on immunosupressant. Pärast elundi (maksa, neeru) siirdamist püüab organismi immuunsüsteem uut organit ära tõugata. Advagraf’i kasutatakse organismi immuunreaktsiooni pärssimiseks, et organism saaks siirdatud elundi vastu võtta.

Teile võidakse Advagraf’i määrata ka siirdatud maksa, neeru, südame või muu organi käimasoleva äratõuke pärssimiseks, kui eelnevalt kasutatud ravi ei suutnud pärssida siirdamisele järgnenud immuunreaktsiooni.

Advagraf’i kasutatakse täiskasvanute ravimiseks.

2. Mida on vaja teada enne Advagraf’i võtmist

Ärge võtke Advagraf’i

-kui te olete allergiline (ülitundlik) takroliimuse või Advagraf’i mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6).

-kui te olete allergiline siroliimuse või mõne makroliidantibiootikumi (nt erütromütsiin, klaritromütsiin, josamütsiin) suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Prograf ja Advagraf sisaldavad mõlemad ühte toimeainet, milleks on takroliimus. Prograf’i võetakse kaks korda päevas, Advagraf’i aga üks kord päevas, sest Advagraf’i kapslid võimaldavad takroliimuse prolongeeritud (pikaajalist) vabanemist. Prograf ja Advagraf ei ole omavahel vahetatavad.

Öelge oma arstile, kui midagi järgnevast kehtib kohta:

-kui te võtate mõnda ravimit, mis on mainitud lõigus „Muud ravimid ja Advagraf“;

-kui teil on või on kunagi olnud probleeme maksaga;

-kui teil on üle ühe päeva kestnud kõhulahtisus;

-kui teil on tugev kõhuvalu, millega kaasnevad või ei kaasne muud sümptomid nagu külmavärinad, palavik, iiveldus või oksendamine;

-kui teil esinevad muutused südame elektrilises aktiivsuses, mida nimetatakse „QT- intervalli pikenemiseks“.

Teie arst peab võib-olla Advagraf’i annust kohandama.

Te peate oma arstiga regulaarselt ühenduses olema. Teie arst peab võib-olla tegema aeg-ajalt vere-, uriini-, südame- ja silmauuringuid, et määrata Advagraf’i sobivat annust.

Te peate Advagraf'i võtmise ajal piirama päikese ja UV- (ultraviolett-) kiirguse käes viibimist, sest immunosupressandid võivad suurendada nahavähi riski. Kandke sobivat kaitseriietust ja kasutage tugeva kaitsefaktoriga päikesekaitsevahendeid.

Lapsed ja noorukid

Advagraf’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Advagraf

Palun informeerige oma arsti või apteekrit kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid ja ravimtaimepreparaate.

Advagraf’i ei soovitata võtta koos tsüklosporiiniga (teine ravim, mida kasutatakse siirdatud organi äratõuke ennetamiseks).

Advagraf’i sisaldust veres võivad mõjutada teised ravimid, mida te võtate ning samuti võib Advagraf’i võtmine mõjutada teiste ravimite sisaldust veres. Seetõttu võib Advagraf’i annus vajada manustamise katkestamist, suurendamist või vähendamist. Eeskätt peate oma arsti teavitama sellest, kui te kasutate või olete hiljuti võtnud järgmisi ravimeid:

-seenevastased ravimid ja antibiootikumid, eriti niinimetatud makroliidantibiootikumid, mida kasutatakse infektsioonide raviks, nt ketokonasool, flukonasool, itrakonasool, vorikonasool, klotrimasool, erütromütsiin, klaritromütsiin, josamütsiin ja rifampitsiin

-HIV proteaasi inhibiitorid (nt ritonaviir, nelfinaviir, sakvinaviir), mida kasutatakse HIV- infektsiooni puhul

-HCV proteaasi inhibiitorid (nt telapreviir, botsepreviir), mida kasutatakse hepatiit C infektsiooni ravimisel

-maohaavandite ja maohappe tagasivoolu ravimid (nt omeprasool, lansoprasool või tsimetidiin)

-antiemeetikumid, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise raviks (nt metoklopramiid)

-tsisapriid või antatsiid magneesium-alumiinium-hüdroksiid, mida kasutatakse kõrvetiste raviks

-etinüülöstradiooli sisaldavad rasestumisvastased tabletid või muud hormoonravimid, danasooli sisaldavad hormoonravimid

-ravimid, mida kasutatakse kõrgvererõhu või südamehaiguste ravimiseks (nt nifedipiin, nikardipiin, diltiaseem ja verapamiil)

-rütmihäirete vastased ravimid (amiodaroon), mida kasutatakse arütmia (ebaregulaarsed südamelöögid) raviks

-ravimid, mis on tuntud statiinide nime all ning mida kasutatakse kõrgenenud kolesterooli ja triglüsteriidide sisalduse langetamiseks

-fenütoiin või fenobarbitaal, mida kasutatakse epilepsia raviks

-kortikosteroidid prednisoloon ja metüülprednisoloon, mis kuuluvad põletike raviks ja immuunsüsteemi pärssimiseks (nt siiriku äratõukereaktsiooni puhul) kasutatavate kortikosteroidide rühma

-nefasodoon, mida kasutatakse depressiooni raviks

-naistepunaürti (Hypericum perforatum) või Schisandra sphenanthera ekstrakte sisaldavad taimsed preparaadid

Informeerige oma arsti sellest, kui te võtate või peate võtma ibuprofeeni (kasutatakse palaviku, põletiku ja valu korral), amfoteritsiin B-d (kasutatakse bakteriaalse nakkuse ravimiseks) või

viirusevastaseid ravimeid (nt atsükloviiri). Nende ravimite võtmisel koos Advagraf’iga võivad süveneda neeru- või närvisüsteemi probleemid.

Arst peab teadma ka seda, kui te võtate Advagraf’iga samaaegselt kaaliumipreparaate või teatud diureetikume, mida kasutatakse südamepuudulikkuse, kõrgvererõhu ja neeruhaiguste raviks (nt amiloriid, triamtereen või spironolaktoon); mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid (MSPVAd, nt ibuprofeen), mida kasutatakse palaviku, põletiku ja valu puhul; antikoagulante (vere vedeldajaid) või suukaudseid diabeediravimeid.

Kui te vajate mõnda vaktsineerimist, palun öelge seda eelnevalt oma arstile.

Advagraf’ koos toidu ja joogiga

Vältige Advagraf’i kasutamise ajal greipi (ka greibimahla), sest see võib muuta ravimisisaldust veres.

Rasedus ja imetamine

Kui te arvate, et võite rase olla, või planeerite rasedust, pidage enne Advagraf’i kasutamist nõu oma arstiga.

Advagraf eritub rinnapiima. Seetõttu ei tohi Advagraf’i kasutamise ajal last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme, kui teil esineb pärast Advagraf’i võtmist pearinglust või unisust või probleeme nägemisega. Neid toimeid esineb sagedamini, kui te tarvitate ka alkoholi.

Advagraf sisaldab laktoosi ja letsitiini (soja)

Advagraf sisaldab laktoosi (piimasuhkrut). Kui arst on teile öelnud, et teil esineb teatud suhkrute talumatus, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Advagraf’i kapslite märgistamiseks kasutatud trükivärv sisaldab sojaletsitiini. Kui te olete pähklite või soja suhtes allergiline, arutage oma arstiga, kas see ravim sobib teile.

3.Kuidas Advagraf’i võtta

Võtke Advagraf’i alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ravimit tohib välja kirjutada arst, kel on kogemusi transplantatsioonipatsientide raviga.

Veenduge iga kord retsepti saades, et te saate takroliimust sisaldava sama ravimi, välja arvatud juhul, kui teie siirdamisspetsialist on nõustunud sellega, et te saate takroliimust sisaldavat teist ravimit. Seda ravimit tuleb võtta üks kord päevas. Kui ravimi välimus erineb tavapärasest või kui annustamise juhised on muutunud, rääkige esimesel võimalusel sellest oma arstile või apteekrile, et olla kindel ravimi õigsuses.

Algannuse siirdatud organi äratõuke vältimiseks määrab arst, arvutades selle teie kehakaalu põhjal. Vahetult pärast siirdamist manustatavad ööpäevased algannused jäävad üldjuhul vahemikku

0,10...0,30 mg kehakaalu kg kohta päevas,

sõltuvalt siirdatud elundist. Äratõuke ravimiseks võib kasutada samu annuseid.

Annus sõltub teie üldseisundist ja sellest, milliseid teisi immunosupressiivseid ravimeid te võtate.

Pärast Advagraf-ravi alustamist teeb arst teile sageli vereanalüüse, et leida õige annus. Edasised regulaarsed vereanalüüsid on vajalikud õige annuse määramiseks ja annuse korrigeerimiseks teatud aja tagant. Arst vähendab tavaliselt Advagraf’i annust siis, kui teie seisund on stabiliseerunud. Arst ütleb teile täpselt, kui palju kapsleid te peate võtma.

Te peate võtma Advagraf’i iga päev nii kaua, kuni te vajate siiratud organi äratõuke ennetamiseks immunosupressiooni. Hoidke oma arstiga regulaarselt ühendust.

Advagraf’i võetakse suu kaudu üks kord päevas hommikul. Võtke Advagraf’i tühja kõhuga või 2...3 tundi pärast sööki. Oodake vähemalt tund aega enne järgmist toidukorda. Võtke kapslid sisse kohe pärast blisterpakendist eemaldamist. Kapslid tuleb neelata tervelt koos klaasi veega. Fooliumpakendis olevat kuivatusainet ei tohi alla neelata.

Kui te võtate Advagraf’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Advagraf’i, pöörduge otsekohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Kui te unustate Advagraf’i võtta

Kui te olete unustanud hommikul Advagraf’i kapsleid võtta, võtke need sisse niipea kui võimalik samal päeval. Ärge võtke järgmisel hommikul kahekordset annust.

Kui te lõpetate Advagraf’i võtmise

Advagraf-ravi lõpetamisel võib suureneda siirdatud organi äratõuke oht. Ärge lõpetage ravi, kui arst ei ole seda soovitanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Advagraf põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Advagraf pärsib teie keha kaitsemehhanismi (immuunsüsteemi), mis ei ole infektsioonide vastu võitlemisel enam nii tugev. Seega võite te Advagraf’i kasutamise ajal tavapärasest sagedamini haigestuda infektsioonidesse.

Tekkida võivad tõsised kõrvaltoimed, sealhulgas allergilised ja anafülaktilised reaktsioonid. Advagraf- raviga seoses on täheldatud hea- ja pahaloomulisi kasvajaid.

On teatatud isoleeritud erütrotsütaarse aplaasia (väga tõsine vere punaliblede arvu vähenemine), agranulotsütoosi (tõsine vere valgeliblede arvu vähenemine) ja hemolüütilise aneemia (vere punaliblede arvu vähenemine tingituna enneaegsest lagunemisest) juhtudest.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda rohkem kui ühel kasutajal 10-st):

-Veresuhkru taseme tõus, suhkurtõbi, vere kaaliumisisalduse suurenemine

-Unehäired

-Värisemine, peavalu

-Vererõhu tõus

-Maksafunktsiooni testide kõrvalekalded

-Kõhulahtisus, iiveldus

-Neeruprobleemid

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-Vererakkude (vereliistakute, punaste või valgete vereliblede) arvu langus, valgevereliblede arvu suurenemine, punavereliblede arvu muutused (on täheldatud vereproovides)

-Vere magneesiumi-, fosfaadi-, kaaliumi-, kaltsiumi- või naatriumisisalduse vähenemine, vedeliku ülekoormus, kusihappe või lipiidide sisalduse suurenemine veres, söögiisu vähenemine, vere suurenenud happesus, muud veresoolade muutused (on täheldatud vereproovides)

-Ärevusnähud, segasus ja desorientatsioon, depressioon, meeleolu muutused, hirmuunenäod, hallutsinatsioonid, psüühikahäired

-Krambid, teadvuse häired, käte ja jalgade tuimus ja surisemistunne (mõnikord valulik), pearinglus, kirjaoskuse vähenemine, närvisüsteemi häired

-Ähmane nägemine, suurenenud valgustundlikkus, silma kahjustused

-Kohin kõrvus

-Südame pärgarterite ahenemine, kiirem südametegevus

-Verejooks, veresoonte osaline või täielik sulgus, vererõhu langus

-Hingeldus, kopsukoe häired, vedeliku kogunemine ümber kopsu, neelupõletik, köha, gripilaadsed sümptomid

-Seedetrakti haigused, nagu põletik või haavand, mis põhjustab kõhuvalu või kõhulahtisust, seedetrakti verejooks, suuõõne põletik või haavand, vedeliku kogunemine kõhuõõnes, oksendamine, kõhuvalu, seedehäire, kõhukinnisus, kõhugaasid, kõhu suurenemine, vedel iste

-Sapijuha haigused, nahakollasus maksaprobleemide tõttu, maksakoe kahjustus ja maksapõletik

-Sügelus, lööve, juuste väljalangemine, akne, suurenenud higistamine

-Liigesevalu, jäsemete valu, seljavalu, lihasspasmid

-Neerutalitluse langus, uriinierituse vähenemine, urineerimishäired või valulik urineerimine

-Üldine nõrkus, palavik, tursed (vedeliku kogunemine), valu ja ebamugavustunne, vere alkaalse fosfataasi (ensüüm) sisalduse suurenemine, kehakaalu suurenemine, temperatuuritaju häired

-Siirdatud elundi ebapiisav talitlus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

-Verehüübimise muutused, kõikide vererakkude arvu langus (on nähtud vereproovides)

-Veetustumine, suutmatus urineerida

-Veretestide kõrvalekalded: valgusisalduse või veresuhkru taseme langus, fosfaadisisalduse suurenemine, laktaatdehüdrogenaasi (ensüüm) aktiivsuse suurenemine

-Kooma, ajuverevalum, insult, halvatus, ajukahjustus, kõnehäired, mäluprobleemid

-Läätse hägusus, kuulmislangus

-Südame rütmihäired, südameseiskus, südame vähenenud jõudlus, südamelihase nõrkus, südamelihase suurenemine, südamepekslemine, kõrvalekalded EKG-s, südame löögisageduse ja pulsi muutused

-Verehüüve jäseme veenis, šokk

-Hingamisraskus, hingamisteede häired, astma

-Soolesulgus, amülaasi (ensüüm) sisalduse suurenemine veres, maosisu tagasivool söögitorru, mao aeglustunud tühjenemine

-Nahapõletik, põletustunne päikesevalgusega kokkupuutel

-Liigesekahjustused

-Valulik menstruatsioon ja ebanormaalne menstruaalne vereeritus

-Mitme organi puudulikkus, gripilaadne haigus, suurenenud kuuma- ja külmatundlikkus, survetunne rindkeres, närviline või ebatavaline enesetunne, kaalulangus

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

-Verehüüvetest tingitud väikesed nahaverevalumid

-Suurenenud lihasjäikus

-Pimedus, kurtus

-Vedeliku kogunemine ümber südame

-Äge õhupuudus

-Kõhunäärmetsüsti moodustumine

-Maksa verevarustuse häired

-Tõsine haigus villide tekkega nahal, suuõõnes, silmades ja suguelunditel, suurenenud karvakasv

-Janu, kukkumine, rindkere pingsus, vähenenud liikuvus, haavand

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

-Lihasnõrkus

-Ehhokardiogrammi muutused

-Maksapuudulikkus

-Valulik urineerimine koos vere leiuga uriinis

-Rasvkoe osakaalu suurenemine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Advagraf’i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Advagraf’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast kirjet EXP. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Kõik toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid tuleb ära kasutada ühe aasta jooksul pärast alumiiniumpakendi avamist.

Hoida originaalmahutis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Advagraf sisaldab

-Toimeaine on takroliimus.

Üks Advagraf 0,5 mg kapsel sisaldab 0,5 mg takroliimust (monohüdraadina). Üks Advagraf 1 mg kapsel sisaldab 1 mg takroliimust (monohüdraadina). Üks Advagraf 3 mg kapsel sisaldab 3 mg takroliimust (monohüdraadina). Üks Advagraf 5 mg kapsel sisaldab 5 mg takroliimust (monohüdraadina).

-Abiained on:

Kapsli sisu: hüpromelloos, etüültselluloos, laktoos, magneesiumstearaat.

Kapsli kest: titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), naatriumlaurüülsulfaat, želatiin.

Trükitint: šellak, letsitiin (soja), simetikoon, punane raudoksiid (E172), hüdroksüpropüültselluloos.

Kuidas Advagraf välja näeb ja pakendi sisu

Advagraf 0,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on valget pulbrit sisaldavad kõvad želatiinkapslid, mille helekollasele poolele on punases kirjas trükitud “0.5 mg” ja oranžile poolele

647”.

Advagraf 0,5 mg kapslid on 10 kaupa blistrites või üheannuselistes perforeeritud blistrites, mis on omakorda pakendatud kuivatusainet sisaldavasse kaitsvasse fooliumpakendisse. Pakendis on 30, 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit blistrites või 30×1, 50×1 ja 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit üheannuselistes perforeeritud blistrites.

Advagraf 1 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on valget pulbrit sisaldavad kõvad želatiinkapslid, mille valgele poolele on punases kirjas trükitud “1 mg” ja oranžile poolele “677”. Advagraf 1 mg kapslid on 10 kaupa blistrites või üheannuselistes perforeeritud blistrites, mis on omakorda pakendatud kuivatusainet sisaldavasse kaitsvasse fooliumpakendisse. Pakendis on 30, 50, 60 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit blistrites või 30×1, 50×1, 60×1 ja 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit üheannuselistes perforeeritud blistrites.

Advagraf 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on valget pulbrit sisaldavad kõvad želatiinkapslid, mille oranžile kapslikattele on punases kirjas trükitud “3 mg” ja oranžile kapslikehale “637”.

Advagraf 3 mg kapslid on 10 kaupa blistrites või üheannuselistes perforeeritud blistrites, mis on omakorda pakendatud kuivatusainet sisaldavasse kaitsvasse fooliumpakendisse. Pakendis on 30, 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit blistrites või 30×1, 50×1 ja 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit üheannuselistes perforeeritud blistrites.

Advagraf 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid on valget pulbrit sisaldavad kõvad želatiinkapslid, mille hallikaspunasele poolele on punases kirjas trükitud “5 mg” ja oranžile poolele “687”.

Advagraf 5 mg kapslid on 10 kaupa blistrites või üheannuselistes perforeeritud blistrites, mis on omakorda pakendatud kuivatusainet sisaldavasse kaitsvasse fooliumpakendisse. Pakendis on 30, 50 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit blistrites või 30×1, 50×1 ja 100×1 toimeainet prolongeeritult vabastavat kõvakapslit üheannuselistes perforeeritud blistrites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Holland

Tootja:

Astellas Ireland Co., Ltd.

Killorglin, County Kerry

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Astellas Pharma B.V. Branch

Algol Pharma UAB

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Tel.: +370 37 408 681

 

Faks.: +370 37 408 682

България

Luxembourg/Luxemburg

Астелас Фарма ЕООД

Astellas Pharma B.V.Branch

Teл.: + 359 2 862 53 72

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Magyarország

Astellas Pharma s.r.o.

Astellas Pharma Kft.

Tel: +420 236 080300

Tel.: +36 1 577 8200

Danmark

Malta

Astellas Pharma a/s

E.J. Busuttil Ltd

Tlf: + 45 43 430355

Tel: +356 2144 7184

Deutschland

Nederland

Astellas Pharma GmbH

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 49 (0)89 454401

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Norge

Algol Pharma OÜ

Astellas Pharma

Tel.: +372 6 056 014

Tlf: + 47 66 76 46 00

Fax: +372 6 056 011

 

Ελλάδα

Österreich

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 8189900

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Polska

Astellas Pharma S.A.

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel: + 34 91 4952700

Tel.: + 48 (0) 225451 111

France

Portugal

Astellas Pharma S.A.S.

Astellas Farma, Lda.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

România

Astellas d.o.o.

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 385 1 670 01 02

Tel: +40 (0)21 361 0495/96/92

Ireland

Slovenija

Astellas Pharma Co. Ltd.

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Tel: +386(0) 14011 400

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf

Astellas Pharma s.r.o.,

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 4444 2157

Italia

Suomi/Finland

Astellas Pharma S.p.A.

Astellas Pharma

Tel: + 39 (0)2 921381

Puh/Tel: + 358 985606000

Κύπρος

Sverige

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Astellas Pharma AB

Ελλάδα

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Τηλ: +30 210 8189900

 

Latvija

United Kingdom

Algol Pharma SIA

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 371 67 619365

Tel: + 44 (0) 203 3798700

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu