Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Ravimi omaduste kokkuvõte - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerinaze
ATC koodR01BA52
Toimeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
TootjaMerck Sharp

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriinsulfaati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet modifitseeritult vabastav tablett.

Sinivalge kahekihiline ovaalne tablett, mille sinisel kihil on märge „D12”.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Aerinaze on näidustatud täiskasvanutel ja 12-aastastel ning vanematel noorukitel sesoonse allergilise riniidi sümptomaatiliseks raviks, kui sellega kaasneb ninakinnisus.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Aerinaze’i soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas.

Soovitatud annust ja ravi kestust ei tohi ületada.

Ravikuuri pikkus peab olema nii lühike kui võimalik ja ravi tuleb lõpetada kohe, kui sümptomid on kadunud. Soovitatav on piirduda kuni 10-päevase ravikuuriga, kuna pseudoefedriinsulfaadi toime võib pikaajalisel manustamisel kaduda. Kui ülemiste hingamisteede limaskestade turse kaob, võib ravi vajadusel jätkata ainult desloratadiiniga.

Eakad patsiendid

60-aastastel ja vanematel patsientidel on suurem tõenäosus sümpatomimeetiliste ravimite (nt pseudoefedriinsulfaadi) kõrvaltoimete tekkimiseks. Aerinaze’i ohutus ja efektiivsus selles vanuserühmas ei ole tõestatud ning optimaalsete annustamissoovituste andmiseks ei ole piisavalt andmeid. Seetõttu tuleb Aerinaze’i 60-aastastel ja vanematel patsientidel kasutada ettevaatusega.

Neeru- või maksakahjustusega patsiendid

Aerinaze’i ohutus ja efektiivsus maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole tõestatud ja optimaalse annuse soovitamiseks on andmed ebapiisavad. Aerinaze’i kasutamine maksa- või neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole soovitatav.

Lapsed

Aerinaze’i ohutus ja efektiivsus lastel vanuses alla 12-aasta ei ole tõestatud. Andmed puuduvad. Aerinaze’i ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel.

Manustamisviis

Suukaudne.

Tableti võib võtta koos klaasitäie veega; see tuleb tervena alla neelata (tabletti ei tohi purustada, katki murda ega närida). Tableti võib võtta koos toiduga või ilma.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete, adrenergiliste ravimite või loratadiini suhtes.

Et Aerinaze sisaldab pseudoefedriinsulfaati, on ravim vastunäidustatud ka patsientidele, kes saavad samaaegselt ravi monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega ja kahe nädala jooksul pärast sellise ravi lõpetamist.

Aerinaze on vastunäidustatud ka patsientidele, kellel on:

kinnise nurga glaukoom,

uriinipeetus,

kardiovaskulaarsed haigused, nagu südame isheemiatõbi, tahhüarütmia ja raske hüpertensioon,

hüpertüreoidism,

hemorraagiline insult anamneesis või ohutegurid, mis võivad hemorraagilise insuldi tekkeohtu suurendada. Seda võib põhjustada alfamimeetiline toime pseudoefedriinsulfaadil kombineerituna teiste vasokonstriktoritega, nagu bromokriptiin, pergoliid, lisuriid, kabergoliin, ergotamiin, dihüdroergotamiin või teiste veresooni ahendavate ravimitega, mida kasutatakse ninakinnisuse raviks kas suu või nina kaudu (fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin, oksümetasoliin, nafasoliin…).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kardiovaskulaarsed ja üldised toimed

Patsientidele tuleb öelda, et nad peavad ravi katkestama, kui ilmneb hüpertensioon, tahhükardia, palpitatsioonid või südame rütmihäired, iiveldus või mõni muu neuroloogiline sümptom (nt peavalu või peavalu ägenemine).

Ettevaatusega tuleb ravida järgmisi patsiendigruppe:

patsiendid, kellel esineb südame rütmihäireid;

patsiendid, kellel esineb hüpertensioon;

patsiendid, kelle anamneesis on müokardiinfarkt, suhkurtõbi, põiekaela obstruktsioon või bronhospasm;

patsiendid, keda ravitakse digitaalisega (vt lõik 4.5).

Toimed seedetraktile ja kuse-suguelunditele

Ettevaatusega tuleb ravimit kasutada patsientidel, kellel on stenoseeriv peptiline haavand, püloroduodenaalne obstruktsioon ja kusepõiekaela obstruktsioon.

Toimed kesknärvisüsteemile

Ravimit tuleb kasutada ettevaatusega ka patsientidel, kes kasutavad raviks teisi sümpatomimeetikume (vt lõik 4.5). Siia kuuluvad:

dekongestandid,

söögiisu vähendajad või amfetamiini-tüüpi psühhostimulandid,

vererõhku alandavad ravimid,

tritsüklilised antidepressandid ja teised antihistamiinikumid.

Ettevaatusega peavad ravimit kasutama migreeni põdevad patsiendid, keda ravitakse tungaltera alkaloide sisaldavate vasokonstriktoritega (vt lõik 4.5).

Krambihood

Desloratadiini tuleb manustada ettevaatusega patsientidele, kelle isiklikus või perekonnaanamneesis on esinenud krambihoogusid. Eeskätt väikestel lastel on suurem võimalus uue krambihoo

vallandumiseks desloratadiinravi ajal. Patsientide puhul, kellel esineb ravi ajal krambihoog, võib arst kaaluda desloratadiinravi katkestamist.

Sümpatomimeetilised amiinid võivad esile kutsuda kesknärvisüsteemi stimulatsiooni koos krampide või kardiovaskulaarse kollapsiga ja kaasuva hüpotensiooniga. Need toimed võivad tõenäolisemalt esineda 12-aastastel ja vanematel noorukitel, eakatel patsientidel või üleannustamise korral (vt

lõik 4.9).

Kuritarvitamise ohud

Pseudoefedriinsulfaadil on kuritarvitamise oht. Suured annused võivad olla mürgised. Pidev kasutamine võib tekitada tolerantsust, mis omakorda suurendab üleannustamise ohtu. Ravi järsul katkestamisel võib tekkida depressioon.

Muu

Kaudsete sümpatomimeetikumidega ravi ajal võib lenduvate halogeenitud anesteetikumide kasutamine kutsuda esile perioperatiivse ägeda hüpertensiooni. Seetõttu on soovitatav lõpetada ravi 24 tundi enne plaanilist anesteesiat.

Mõju seroloogiliste testide tulemustele

Sportlastele tuleb öelda, et ravi pseudoefedriinsulfaadiga võib anda dopingutesti positiivse tulemuse.

Aerinaze’i manustamine tuleb katkestada vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, sest antihistamiinikumid võivad pärssida või muul moel vähendada positiivseid reaktsioone dermaalsetele reaktiivsusindikaatoritele.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Aerinaze

Kombinatsioonid järgmiste ravimitega ei ole soovitatavad:

digitaalis (vt lõik 4.4);

bromokriptiin;

kabergoliin;

lisuriid, pergoliid: vasokonstriktsiooni ja vererõhu tõusu oht.

Desloratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kombinatsiooniga ei ole koostoimeuuringuid läbi viidud.

Aerinaze’i ja alkoholi koostoimeid ei ole uuritud. Samas, kliinilise farmakoloogia uuringus ei suurendanud alkoholiga samaaegselt manustatud desloratadiin alkoholi tegutsemisvõimet kahjustavat toimet. Psühhomotoorsete testide tulemustes, kus desloratadiini ja platseebot võrreldi alkoholi samaaegsel manustamisel või ilma selleta, ei leitud olulisi erinevusi. Ravi ajal Aerinaze’iga tuleb vältida alkoholi tarbimist.

Desloratadiin

Kliinilistes uuringutes ei ole täheldatud kliiniliselt olulisi koostoimeid või desloratadiini plasmakontsentratsiooni muutusi desloratadiini samaaegsel manustamisel erütromütsiini või ketokonasooliga.

Desloratadiini metaboliseerivat ensüümi ei ole veel kindlaks tehtud ning seetõttu ei saa täielikult välistada mõningaid koostoimeid teiste ravimitega. Desloratadiin ei pärsi in vivo ensüümi CYP3A4 ja in vitro uuringutes on näidatud, et ravim ei pärsi ensüümi CYP2D6 ning ei ole substraadiks ega inhibiitoriks P-glükoproteiinile.

Pseudoefedriinsulfaat

Antatsiidid suurendavad pseudoefedriinsulfaadi imendumist, kaoliin vähendab seda.

Sümpatomimeetikumid

Nii pöörduva kui ka mittepöörduva toimega MAO inhibiitorid võivad põhjustada vasokonstriktsiooni tekkeohtu ja vererõhu tõusu.

Samaaegne kasutamine koos teiste sümpatomimeetikumidega (dekongestandid, söögiisu vähendajad või amfetamiini-tüüpi psühhostimulandid, vererõhku langetavad ravimid, tritsüklilised antidepressandid ja teised antihistamiinikumid) võib esile kutsuda vererõhu kriitilise tõusu (vt

lõik 4.4).

Dihüdroergotamiin, ergotamiin, metüülergometriin: risk vasokonstriktsiooni tekkeks ja vererõhu tõusuks.

Teised ninakinnisuse vähendamiseks kasutatavad vasokonstriktorid, nii suu kui ka nina kaudu manustatavad (fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin, oksümetasoliin, nafasoliin...): vasokonstriktsiooni risk.

Sümpatomimeetilised ravimid vähendavad α-metüüldopa, mekamüülamiini, reserpiini, upsujuure alkaloidide ja guanetidiini hüpertensioonivastast toimet.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Desloratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud hulgal (vähem kui 300 raseda andmed). Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Ettevaatuse mõttes on parem vältida Aerinaze’i kasutamist raseduse ajal.

Imetamine

Nii desloratadiini kui ka pseudoefedriinsulfaati on tuvastatud ravitud naiste rinnaga toidetavatel vastsündinutel/imikutel. Desloratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi toime vastsündinutele/imikutele on teadmata. Pseudoefedriinsulfaadi kasutamise korral on imetavatel emadel täheldatud rinnapiima hulga langust. Aerinaze’i ei tohi imetamise ajal kasutada.

Fertiilsus

Nii meeste kui naiste fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Aerinaze’il ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Patsiente tuleb teavitada, et enamikel inimestel ei teki uimasust. Sellest hoolimata, kuna kõik ravimpreparaadid mõjuvad inimestele natuke erinevalt, siis soovitatakse patsiente nõustada mitte tegelema vaimset erksust nõudvate tegevustega, nagu nt autojuhtimine või masinate käsitsemine, enne kui nad on kindlaks teinud ravimpreparaadi mõju neile endile.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringustes, kus osales 414 täiskasvanud patsienti, olid kõige sagedasemateks kõrvaltoimeteks unetus (8,9%), suukuivus (7,2%) ja peavalu (3,1%).

Kõrvaltoimete nimekiri tabelina

Kõrvaltoimed, mida uurijad arvasid olevat põhjuslikult seotud Aerinaze’iga, on loetletud allpool vastavalt organsüsteemi klassile. Esinemissagedused on määratletud kui väga sage (≥ 1/10), sage

(≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Igas esinemissageduste rühmas on kõrvaltoimed loetletud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Aerinaze’iga täheldatud kõrvaltoimed

 

 

 

Ainevahetus- ja

sage

söögiisu vähenemine

toitumishäired

aeg-ajalt

janu, glükosuuria, hüperglükeemia

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

sage

unetus, unisus, unehäire, närvilisus

 

aeg-ajalt

agiteeritus, ärevus, ärrituvus

 

 

 

Närvisüsteemi häired

sage

pearinglus, psühhomotoorne hüperaktiivsus

 

aeg-ajalt

hüperkineesia, segasusseisund

 

 

 

Silma kahjustused

aeg-ajalt

hägune nägemine, kuivsilmsus

 

 

 

Südame häired

sage

tahhükardia

 

aeg-ajalt

südamepekslemine, supraventrikulaarsed

 

 

ekstrasüstolid

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja

sage

neelupõletik

mediastiinumi häired

aeg-ajalt

nohu, sinusiit, ninaverejooks, ebamugavustunne

 

 

 

ninas, rinorröa, kurgu kuivus, hüposmia

 

 

 

Seedetrakti häired

sage

kõhukinnisus

 

aeg-ajalt

seedehäire, iiveldus, kõhuvalu, gastroenteriit,

 

 

ebanormaalne väljaheide

 

 

 

Naha ja nahaaluskoe

aeg-ajalt

kihelus

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede häired

aeg-ajalt

düsuuria, urineerimishäire

 

 

 

Üldised häired ja

sage

peavalu, väsimus, suu kuivus

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid

aeg-ajalt

külmavärinad, õhetus, kuumahood

 

 

 

Uuringud

aeg-ajalt

maksaensüümide aktiivsuse tõus

 

 

 

Teised desloratadiini kõrvaltoimed, millest on teatatud ravimi turustamise ajal, on loetletud alljärgnevalt.

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

väga harv

ülitundlikkus (nt anafülaksia, angioödeem,

 

 

hingeldus, kihelus, lööve ja nõgestõbi)

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

väga harv

hallutsinatsioonid

 

teadmata

ebanormaalne käitumine, agressiivsus

Närvisüsteemi häired

väga harv

krambid

 

 

 

Südame häired

teadmata

QT-intervalli pikenemine

 

 

 

Seedetrakti häired

väga harv

oksendamine, kõhulahtisus

 

 

 

Maksa ja sapiteede häired

väga harv

hepatiit

 

 

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

väga harv

lihasvalu

kahjustused

 

 

 

 

 

Uuringud

väga harv

bilirubiinisisalduse suurenemine veres

 

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Üleannustamise sümptomid on enamasti sümpatomimeetilise olemusega. Sümptomid võivad varieeruda KNS-i depressioonist (sedatsioon, apnoe, tähelepanuvõime vähenemine, tsüanoos, kooma, kardiovaskulaarne kollaps) kuni stimulatsiooni (unetus, hallutsinatsioonid, treemor, krambid) ja võimaliku surmani. Muude sümptomitena võivad esineda: peavalu, rahutus, urineerimishäired, lihasnõrkus ja -pinge, eufooria, erutus, hingamisraskused, südamearütmia, tahhükardia, südamepekslemine, janu, higistamine, iiveldus, oksendamine, prekordiaalne valu, pearinglus, kohin kõrvus, ataksia, nägemise hägustumine ja hüper- või hüpotensioon. KNS-i stimulatsiooni teke on eriti tõenäoline lastel, väljendudes atropiinimürgistuse taoliste nähtudena (suukuivus, fikseerunud ja dilateerunud pupillid, nahaõhetus, hüpertermia ja seedetrakti häired). Mõnedel patsientidel võib tekkida toksiline psühhoos koos vääraistingute ja hallutsinatsioonidega.

Ravi

Üleannustamise korral tuleb viivitamatult rakendada sümptomaatilist ja toetavat ravi, jätkates seda nii kaua kui vajalik. Makku jäänud ravimit võib üritada adsorbeerida aktiivsöe vesisuspensiooni manustamisega. Võib teha maoloputust füsioloogilise naatriumkloriidi lahusega, seda eriti lastel. Täiskasvanutel võib kasutada kraanivett. Enne järgmist tilgutamist tuleb eemaldada võimalikult palju vedelikku. Desloratadiin ei ole hemodialüüsil eemaldatav ja ei ole teada, kas see elimineerub peritoneaaldialüüsil. Pärast esmaabi tuleb jätkata patsiendi meditsiinilist jälgimist.

Pseudoefedriinsulfaadi üleannustamise ravi on sümptomaatiline ja toetav. Stimulante (analeptikume) ei tohi kasutada. Hüpertensiooni saab kontrolli all hoida adrenoblokaatorite ja tahhükardiat beetablokaatoritega. Krampide raviks võib kasutada lühikese toimeajaga barbituraate, diasepaami või paraldehüüdi. Hüperpüreksia ravi, eriti lastel, võib nõuda leige veekäsna või hüpotermilise lina kasutamist. Apnoe raviks kasutatakse hingamisaparaati.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: nasaalsed preparaadid, süsteemsed nina limaskesta turse vastased ained, ATC-kood: R01BA52.

Toimemehhanism

Desloratadiin on mittesedatiivne, pika toimeajaga, perifeerse histamiini H1-retseptori selektiivne antagonist. Suu kaudu manustatud desloratadiin blokeerib selektiivselt perifeersed histamiini H1-retseptorid, sest aine ei tungi kesknärvisüsteemi.

Desloratadiini allergiavastaseid omadusi on näidatud in vitro uuringutega. Desloratadiin pärsib põletikule eelnevate tsütokiinide IL-4, IL-6, IL-8 ja IL-13 vabanemist inimese nuumrakkudest/basofiilidest ning pärsib adhesioonimolekul P-selektiini ekspressiooni endoteeli rakkudes.

Desloratadiin ei tungi vabalt kesknärvisüsteemi. Ühekordne desloratadiini 5 mg annus ei mõjutanud täiskasvanutel lennuki juhtimise suutlikkuse standardnäitajaid, sh ei suurenenud unisus ega halvenenud lendamisega seotud tööülesannete täitmine. Kontrollitud kliinilistes uuringutes ei suurenenud soovitatud 5 mg ööpäevase annuse kasutamisel unisuse esinemissagedus võrreldes platseeboga. Kliinilistes uuringutes ei mõjutanud desloratadiini manustamine üks kord ööpäevas annuses 7,5 mg psühhomotoorset võimekust.

Pseudoefedriinsulfaat (d-isoefedriinsulfaat) on sümpatomimeetiline aine peamiselt α-mimeetilise aktiivsusega võrreldes β-aktiivsusega. Pseudoefedriinsulfaat on suu kaudu manustades ninakinnisuse vastase toimega tänu vasokonstriktiivsele toimemehhanismile. Tal on kaudne sümpatomimeetiline toime tänu peamiselt adrenergiliste mediaatorite vabanemisele postganglionaarsetest närvilõpmetest.

Pseudoefedriinsulfaadi suukaudne manustamine soovitatud annustes võib põhjustada ka teisi sümpatomimeetilisi toimeid, nagu vererõhu tõus, tahhükardia või kesknärvisüsteemi ärritusnähud.

Farmakodünaamilised toimed

Aerinaze’i tablettide farmakodünaamika on otseselt seotud selle komponentide farmakodünaamikaga.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Aerinaze’i tablettide kliinilist efektiivsust ja ohutust hinnati kahes 2-nädalases mitmekeskuselises randomiseeritud paralleelsete rühmadega kliinilises uuringus, kus osales 1248 sesoonse allergilise riniidiga patsienti vanuses 12 kuni 78 aastat. Nendest patsientidest 414 said Aerinaze’i tablette.

Mõlemas uuringus oli Aerinaze’i tablettide antihistamiinne toime 2-nädalase raviperioodi jooksul üldise sümptomite skoori kohaselt (v.a ninakinnisus) märkimisväärselt suurem kui pseudoefedriinsulfaadil üksinda. Lisaks, 2-nädalase raviperioodi jooksul oli Aerinaze’i tablettide veresooni ahendav toime, mida mõõdeti ninakinnisuse/kongestiooni alusel, märkimisväärselt suurem kui desloratadiinil üksinda.

Aerinaze’i tablettide efektiivsus ei erinenud märkimisväärselt patsientide soo, vanuse või rassi põhjal moodustatud alarühmades.

5.2Farmakokineetilised omadused

Desloratadiin ja pseudoefedriinsulfaat

Imendumine

Aerinaze’i ühekordse annuse farmakokineetilises uuringus oli desloratadiini plasmakontsentratsiooni võimalik mõõta 30 minutit pärast manustamist. Keskmine desloratadiini maksimaalse plasmakontsentratsiooni saavutamiseks vajalik aeg (Tmax) oli ligikaudu 4‒5 tundi (pärast annuse manustamist), keskmine maksimaalne plasmakontsentratsioon (Cmax) ja kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) olid vastavalt ligikaudu 1,09 ng/ml ja 31,6 ng•hr/ml. Pseudoefedriinsulfaadi jaoks oli Tmax 6‒7 tundi (pärast manustamist) ja keskmised maksimaalsed plasmakontsentratsioonid (Cmax ja AUC) vastavalt ligikaudu 263 ng/ml ja 4588 ng•hr/ml. Toit ei mõjutanud desloratadiini ega pseudoefedriinsulfaadi biosaadavust (Cmax ja AUC). Desloratadiini poolväärtusaeg on 27,4 tundi. Pseudoefedriinsulfaadi poolväärtusaeg on 7,9 tundi.

Aerinaze’i suukaudsel manustamisel tervetele vabatahtlikele 14 ööpäeva jooksul saabusid desloratadiini, 3-hüdroksüdesloratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi tasakaalukontsentratsioonid kümnendal päeval. Desloratadiini keskmised plasma tasakaalukontsentratsioonid (Cmax ja

AUC (0‒12 h)) olid vastavalt ligikaudu 1,7 ng/ml ja 16 ng•hr/ml. Pseudoefedriinsulfaadi keskmised plasma tasakaalukontsentratsioonid [Cmax ja AUC (0‒12 h)] olid vastavalt ligikaudu 459 ng/ml ja 4658 ng•hr/ml.

Desloratadiin

Imendumine

Kliinilistes farmakokineetika uuringutes oli desloratadiini kontsentratsioon suurem 6%-l patsientidest. Selline nn aeglase metaboliseerija fenotüüp esines sagedamini täiskasvanud mustanahaliste kui heledanahaliste hulgas (vastavalt 18% vs. 2%), samas ei erinenud ravimi ohutusprofiil nende kasutajate puhul üldpopulatsioonis täheldatust. Mitme annusega farmakokineetika uuringus, kus täiskasvanud tervetele vabatahtlikele anti tablette, osutusid desloratadiini aeglasteks metaboliseerijateks 4 katsealust. Nendel isikutel oli desloratadiini Cmax umbes 3 korda kõrgem ligikaudu 7 tundi pärast manustamist, eliminatsiooni poolväärtusajaga umbes 89 tundi.

Jaotumine

Desloratadiin seondub mõõdukalt plasmavalkudega (83%‒87%).

Pseudoefedriinsulfaat

Imendumine

Komponentide koostoime uuringus täheldati, et ekspositsioon pseudoefedriinsulfaadile (Cmax ja AUC) pärast ainult pseudoefedriinsulfaadi manustamist oli bioekvivalentne ekspositsiooniga pseudoefedriinsulfaadile pärast Aerinaze’i tableti manustamist. Seega ei mõjutanud Aerinaze’i ravimvorm pseudoefedriinsulfaadi imendumist.

Jaotumine

Eeldatavalt läbib pseudoefedriinsulfaat platsentaar- ja hematoentsefaalbarjääri.

Toimeaine eritub imetavate naiste rinnapiima.

Eritumine

Pseudoefedriinsulfaadi eliminatsiooni poolväärtusaeg on inimestel vahemikus 5 kuni 8 tundi, kui uriini pH tase on ligikaudu 6. Toimeaine ja selle metaboliit erituvad uriiniga; 55...75% manustatud annusest eritub muutumatul kujul. Happelises uriinis (pH 5) eritumine kiireneb ja toimeaeg lüheneb. Uriini aluseliseks muutumisel toimub osaline tagasiimendumine.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Prekliinilisi uuringuid ei ole Aerinaze’iga läbi viidud. Samas ei ole desloratadiini farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Desloratadiini ja loratadiiniga läbi viidud uuringutes ei ilmnenud võimalikku kartsinogeensust.

Akuutsed, mitme annusega uuringud näitasid loratadiini ja pseudoefedriinsulfaadi kombinatsiooni vähest mürgisust. Kombinatsioon ei olnud mürgisem kui ravimi komponendid ühekaupa ning täheldatud nähud olid seotud peamiselt pseudoefedriinsulfaadiga.

Reproduktsioonitoksilisuse uuringutes ei olnud loratadiini/pseudoefedriinsulfaadi kombinatsioon teratogeenne rottidel suukaudu manustatud annustes kuni 150 mg/kg/ööpäevas ning küülikutel annustes kuni 120 mg/kg/ööpäevas.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Sinine, ravimit kohe vabastav kiht maisitärklis

mikrokristalne tselluloos dinaatriumedetaat sidrunhape

steariinhape

värvaine (indigokarmiin E132 alumiiniumlakk)

Valge, ravimit stabiilselt vabastav kiht hüpromelloos 2208

mikrokristalne tselluloos povidoon K30 ränidioksiid magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blistreid välispakendis valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Aerinaze on saadaval fooliumiga kaetud lamineeritud blistris.

Blister on valmistatud läbipaistvast polüklorotrifluoroetüleen/polüvinüülkloriid (PCTFE/PVC) kilest, millele on külgekuumutatud vinüülalumiiniumfoolium. Pakendis on 2, 4, 7, 10, 14 ja 20 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/399/001

EU/1/07/399/002

EU/1/07/399/003

EU/1/07/399/004

EU/1/07/399/005

EU/1/07/399/006

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 30/07/2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30/07/2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu