Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Pakendi märgistus - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerinaze
ATC koodR01BA52
Toimeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

2, 4, 7, 10, 14, 20 TOIMEAINET MODIFITSEERITULT VABASTAVA TABLETI KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid desloratadiin/pseudoefedriinsulfaat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriinsulfaati

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

4 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

7 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

10 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

20 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Neelata tablett tervelt koos veega.

Mitte purustada, murda või närida.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Hoida blistreid originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/399/001 2 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/002 4 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/003 7 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/004 10 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/005 14 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

EU/1/07/399/006 20 toimeainet modifitseeritult vabastavat tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aerinaze

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTRID

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid desloratadiin/pseudoefedriinsulfaat

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

MSD

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu