Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Pakendi infoleht - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerinaze
ATC koodR01BA52
Toimeainedesloratadine / pseudophedrine sulphate
TootjaMerck Sharp

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Aerinaze 2,5 mg/120 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid desloratadiin/pseudoefedriinsulfaat

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Aerinaze ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Aerinaze’i võtmist

3.Kuidas Aerinaze’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Aerinaze’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Aerinaze ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Aerinaze

Aerinaze’i tabletid sisaldavad kahe toimeaine ‒ desloratadiini, mis on antihistamiinikum ja pseudoefedriinsulfaati, mis on dekongestiivne ravim ‒ kombinatsiooni.

Kuidas Aerinaze toimib

Antihistamiinsed ained aitavad leevendada allergilisi sümptomeid, pärssides organismi poolt toodetava aine ‒ histamiini ‒ toimet. Dekongestiivsed ained aitavad leevendada ninakinnisust.

Millal tuleb kasutada Aerinaze’i

Aerinaze’i tabletid vähendavad täiskasvanutel ning 12-aastastel ja vanematel noorukitel allergilise riniidiga (heinanohuga) seotud sümptomeid, nagu aevastamine, vesine nohu või nina ja silmade sügelemine, millega kaasneb ninakinnisus.

2. Mida on vaja teada enne Aerinaze’i võtmist

Ärge võtke Aerinaze’i:

-kui olete desloratadiini, pseudoefedriinsulfaadi, adrenergiliste ravimpreparaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või loratadiini suhtes allergiline;

-kui teil on kõrge vererõhk, südame- või veresoonte haigus või on varem olnud insult;

-kui teil on glaukoom, urineerimisraskused, kuseteede sulgus või kilpnäärme aktiivsuse suurenemine;

-kui te võtate mõnda monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitorite rühma kuuluvat antidepressanti või olete lõpetanud selle ravimi võtmise viimase 14 päeva jooksul.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Teatud seisundite korral võite te olla eriti tundlik ravimis sisalduva dekongestandi pseudoefedriinsulfaadi toimele. Enne Aerinaze’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

-kui te olete 60-aastane või vanem. Vanemad inimesed võivad olla selle ravimi suhtes tundlikumad;

-kui teil on diabeet;

-kui teil on seedetrakti haavandid, mis põhjustavad mao, peensoole või söögitoru ahenemist (stenoseeriv maohaavand);

-kui teil on seedetrakti sulgus (mao pülooruse või kaksteistsõrmiku sulgus);

-kui teil on põiekaela sulgus (vesikaalne tservikaalne sulgus);

-kui teil on varem olnud kopsude silelihaste kokkutõmbumisest tingitud hingamisraskused (bronhospasm);

-kui teil on maksa, neerude või kusepõie haigusi.

Lisaks, kui teil esineb või teil on diagnoositud mõni järgmistest seisunditest, peate te sellest rääkima oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, sest nemad võivad soovitada teil Aerinaze’i võtmise lõpetada:

-kõrge vererõhk,

-kiire südame löögisagedus või südamepekslemine,

-südame rütmihäired,

-üldine halb enesetunne ja peavalu või peavalu süvenemine Aerinaze’i kasutamise ajal,

-kui teil või teie pereliikmetel on esinenud krambihoogusid.

Kui teile planeeritakse teha kirurgilist operatsiooni, võib teie arst soovitada teil Aerinaze’i võtmise lõpetada 24 tundi enne seda.

On oht, et ühte Aerinaze’i toimeainetest, nimelt pseudoefedriinsulfaati, võidakse kuritarvitada ja suurtes kogustes võib see põhjustada mürgistusi. Pideval kasutamisel võib juhtuda, et kogemata võetakse suurem Aerinaze’i annus, kui oodatud toime saavutamiseks vajalik soovitatav annus; tulemuseks suurem üleannustamise risk. Ravi järsul lõpetamisel võib tekkida depressioon.

Laboratoorsed uuringud

Lõpetage Aerinaze’i võtmine vähemalt 48 tundi enne nahatestide tegemist, sest antihistamiinikumid võivad mõjutada nahatestide tulemust.

Sportlastel võib ravi Aerinaze’iga anda dopingutesti positiivse tulemuse.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ärge andke seda ravimit alla 12-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Aerinaze

Teatage oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. See on eriti oluline, kui te võtate:

-digitaalist, ravimit, mida kasutatakse teatud südamehaiguste raviks;

-kõrgvererõhutõve ravimeid (nt α-metüüldopa, mekamüülamiin, reserpiin, upsujuure alkaloidid ja guanetidiin);

-nii suukaudseid kui ka nina kaudu manustatavaid nina limaskesta turset alandavaid ravimeid (nagu fenüülpropanoolamiin, fenüülefriin, efedriin, oksümetasoliin, nafasoliin);

-dieeditablette (söögiisu pärssijaid);

-amfetamiine;

-migreeni ravimeid, nt tungaltera alkaloide (nagu dihüdroergotamiin, ergotamiin või metüülergometriin);

-Parkinsoni tõve või viljatusevastaseid ravimeid, nt bromokriptiin, kabergoliin, lisuriid ja pergoliid;

-antatsiide seedehäirete või maohaiguste vastu;

-kõhulahtisuse vastast ravimit, mida nimetatakse kaoliiniks;

-tritsüklilisi antidepressante (nagu fluoksetiin), antihistamiinikume (nagu tsetirisiin, feksofenadiin).

Aerinaze koos alkoholiga

Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kas te võite Aerinaze’i võtmise ajal tarbida alkoholi. Aerinaze’i võtmise ajal ei soovitata tarbida alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Aerinaze’i võtmine raseduse ajal ei ole soovitatav.

Aerinaze’i komponendi pseudoefedriinsulfaadi kasutamise korral on imetavatel emadel täheldatud rinnapiima hulga langust. Desloratadiin ja pseudoefedriinsulfaat erituvad mõlemad inimese piima. Aerinaze’i võtmine imetamise ajal ei ole soovitatav.

Viljakus

Mõju kohta nii naiste kui meeste viljakusele andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui Aerinaze’i kasutatakse soovitatud annuses, ei tohiks see ravim mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Kuigi enamikul inimestel ei teki uimasust, soovitatakse mitte tegeleda vaimset erksust nõudvate tegevustega, nagu nt autojuhtimine või masinate käsitsemine, enne kui te olete kindlaks teinud ravimpreparaadi mõju teile endale.

3.Kuidas Aerinaze’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Täiskasvanud ja 12-aastased ning vanemad noorukid

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda ööpäevas koos klaasitäie veega, koos toiduga või ilma.

See ravim on suukaudne.

Neelake tablett alla tervelt; ärge purustage, murdke ega närige tabletti enne neelamist.

Ärge võtke tablette rohkem kui on soovitatud. Ärge võtke tablette sagedamini kui ette nähtud.

Ärge võtke seda ravimit üle 10 päeva järjest, kui arst ei ole teisiti määranud.

Kui te võtate Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud Aerinaze’i rohkem kui ette nähtud, võtke otsekohe ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kui te unustate Aerinaze’i võtta

Kui unustasite ravimit võtta õigel ajal, tehke seda nii ruttu kui saate ja pöörduge pärast seda tagasi tavapärase annustamisskeemi juurde. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Aerinaze’i võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Uuringutes on täheldatud järgnevaid kõrvaltoimeid:

Sage: järgnevad kõrvaltoimed võivad esineda kuni ühel inimesel 10st:

 

kiire südame

 

söögiisu langus

 

väsimus

 

löögisagedus

 

kõhukinnisus

 

peavalu

rahutus koos liigutuste

 

 

 

unehäired

 

suurenemisega

 

 

 

närvilisus

suukuivus

 

 

 

uimasus

pearinglus

kurguvalu

Aeg-ajalt: järgnevad kõrvaltoimed võivad esineda kuni ühel inimesel 100st:

 

südamepekslemine või

 

kurgu kuivus

 

sügelus

 

südame rütmihäired

 

kõhuvalu

 

külmavärinad

liigutuste sagenemine

 

kõhugripp

 

lõhnataju nõrgenemine

 

õhetus

 

iiveldus

 

kõrvalekalded

 

kuumahoog

 

ebanormaalne

 

maksafunktsiooni testide

 

segasus

 

väljaheide

 

tulemustes

 

nägemise hägustumine

 

valulik urineerimine

ärritatus

 

kuivsilmsus

 

või

 

ärevus

 

ninaverejooksud

 

urineerimisraskused

 

ärrituvus

 

ninaärritus

suhkur uriinis

 

 

 

ninapõletik

 

vere suhkrusisalduse

 

 

 

vesine nohu

 

suurenemine

 

 

 

nina kõrvalurgete põletik

janu

 

 

 

 

 

probleemid

 

 

 

 

 

urineerimisel

 

 

 

 

muutused

 

 

 

 

 

urineerimissageduses

 

 

Väga harv: järgnevad muud desloratadiini turustamise ajal teatatud kõrvaltoimed võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000st:

 

rasked allergilised

 

oksendamine

 

lihasvalu

 

reaktsioonid

 

kõhulahtisus

 

krambid

 

(hingamisraskused,

 

hallutsinatsioonid

 

maksapõletik

 

kähisev hingamine,

 

 

 

kõrvalekalded

 

sügelemine, kublad ja

 

 

 

maksafunktsiooni testide

 

turse)

 

 

 

tulemustes

lööve

 

 

 

 

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 

 

 

ebanormaalne käitumine

 

agressiivsus

 

muutused südame

 

 

 

 

 

löögisageduses

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Aerinaze’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“.

Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30 °C. Hoida blistreid välispakendis valguse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aerinaze sisaldab

-Toimeained on desloratadiin ja pseudoefedriinsulfaat.

-Iga tablett sisaldab 2,5 mg desloratadiini ja 120 mg pseudoefedriinsulfaati.

-Teised koostisosad on:

-Koostisosad sinises, ravimit kohe vabastavas kihis: maisitärklis, mikrokristalne tselluloos, dinaatriumedetaat, sidrunhape, steariinhape ja värvaine (indigokarmiin E132 alumiiniumlakk).

-Koostisosad valges, ravimit stabiilselt vabastavas kihis: hüpromelloos 2208, mikrokristalne tselluloos, povidoon K30, ränidioksiid ja magneesiumstearaat.

Kuidas Aerinaze välja näeb ja pakendi sisu

Aerinaze’i toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on sinivalged, kahekihilised ja ovaalsed ning nende sinisele kihile on pressitud „D12”. Aerinaze’i tabletid on pakendatud 2-, 4-, 7-, 10-, 14- või 20-kaupa blistritesse, mis koosnevad lamineeritud blistrikilest ja fooliumkaanest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

Tootja:

SP Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel : 0800 38 693

Tel. + 370 5 278 02 47

+32 (0)2 776 62 11

msd_lietuva@merck.com

dpoc_belux@merck.com

 

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД Тел.: +359 2 819 3737 info-msdbg@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel: +420 233 010 111 dpoc_czechslovak@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000 dkmail@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612) e-mail@msd.de

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ Tel: + 372 6144 200 msdeesti@merck.com

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300 dpoc_greece@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00 msd_info@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0)1 80 46 40 40

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700 medinfo_ireland@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL Tél/Tel : 0800 38 693

+32 (0)2 776 62 11 dpoc_belux@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: +36 1 888-5300 hungary_msd@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Tel: 8007 4433 (+356 99917558) malta_info@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153) medicalinfo.nl@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00 msdnorge@msd.no

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044 msd-medizin@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 549 51 00 msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 214465700 clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel.: + 40 21 529 2900 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201 msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 70 00

Italia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: + 371 67364224 msd_lv@merck.com

Infoleht on viimati uuendatud

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804 650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

IV LISA

TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet desloratadiini / pseudoefedriini perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:

Kahes kirjandusallikatest tuvastatud teatises kirjeldati võimalikku seost desloratadiini kasutamise ja agressiivse reaktsiooni/ebanormaalse käitumise vahel, mida kinnitavad ajaline seos ravimi kasutamise ja kõrvaltoime vahel ning kõrvaltoime möödumine ravimi kasutamise lõpetamisel ja mõnel juhul kõrvaltoime uuesti tekkimine ravi taasalustamisel. Ohutusaruande perioodil teatati samasugustest juhtudest andmebaasi Eudravigilance kaudu. Arvestades, et sellised kõrvaltoimed võivad olla laste puhul tõsised ning et see kõrvaltoime möödus ravimi ärajätmisel ja tekkis uuesti ravi taasalustamisel, tuleb desloratadiini kõrvaltoimete loetelusse lisada „ebanormaalne käitumine“ ja „agressiivsus“.

Ühes ohutusaruande perioodil avaldatud artiklis kirjeldatakse 4 epilepsia juhtu lastel, kellel esines epilepsia perekondlikus anamneesis või sarnane häire isiklikus anamneesis. Kõigi juhtude puhul leiti, et põhjuslik seos on võimalik, tuginedes ajalisele seosele ja seosele ravimi ärajätmisega. Neist uutest andmetest saab järeldada, et desloratadiin võib suurendada olemasolevat krambivalmidust patsientidel (ja eeskätt lastel), kellel on anamneesis krampidega kulgev seisund ning desloratadiini kasutamisel epilepsiaga või krambivalmidusega patsientidel on soovitatav ettevaatus.

Tuginedes 4 uuele avaldatud kirjandusallikale, milles teatati desloratadiini võimalikust seosest QT-intervalli pikenemisega ning asjaolule, et „QT-intervalli pikenemine“ kuulub juba desloratadiini sisaldavate ravimite kõrvaltoimete loetelusse, tuleb see kõrvaltoime lisada kõigi desloratadiini sisaldavate ravimite kõrvaltoimete loeteludesse.

Seetõttu leidis ravimiohutuse riskihindamise komitee, et arvestades läbivaadatud perioodilistes ohutusaruannetes toodud andmeid, on muudatused desloratadiini sisaldavate ravimite ravimi omaduste kokkuvõtetes põhjendatud.

Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused

Desloratadiini / pseudoefedriini kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et desloratadiini / pseudoefedriini sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.

Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu