Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Pakendi märgistus - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerivio Spiromax
ATC koodR03AK06
Toimeainesalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
TootjaTeva B.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses inhalatsioonipulber

Salmeterolum / Fluticasoni propionas

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks mõõdetud annus sisaldab 50 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 500 mikrogrammi flutikasoonpropionaati.

Üks inhaleeritav annus (huulikust saadav annus) sisaldab 45 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 465 mikrogrammi flutikasoonpropionaati.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisateabe saamiseks lugege pakendi infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Inhalatsioonipulber

1 inhalaator sisaldab 60 annust.

3 inhalaatorit, igas 60 annust.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt pakendi infolehte.

Inhalatsioon.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kasutada arsti juhiste kohaselt.

Esipaneel: Kasutamine lastel ja noorukitel keelatud.

Külgpaneel: Kasutamiseks ainult 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

Kasutamine lastel ja alla 18-aastatel noorukitel keelatud.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada 3 kuu jooksul pärast fooliumpakendi eemaldamist.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast fooliumpakendi eemaldamist hoidke huulikukate suletuna.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aerivio Spiromax 50 mcg/500 mcg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

FOOLIUM

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses inhalatsioonipulber

Salmeterolum / Fluticasoni propionas

Inhalatsioon

2.MANUSTAMISVIIS

Lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Sisaldab 1 inhalaatorit

6.MUU

Huulikukate tuleb hoida suletuna ja kasutada 3 kuu jooksul pärast fooliumpakendi eemaldamist.

Teva B.V.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL INHALAATOR

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Aerivio Spiromax 50 μg/500 μg/annuses

Inhalatsioonipulber

Salmeterolum / Fluticasoni propionas

Inhalatsioon

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

60 annust

6. MUU

Ainult täiskasvanutele.

Sisaldab laktoosi.

Algus:

Teva B.V.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu