Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Valige veebisaidi keel

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Pakendi infoleht - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAerivio Spiromax
ATC koodR03AK06
Toimeainesalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
TootjaTeva B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Aerivio Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi/annuses inhalatsioonipulber salmeterool/flutikasoonpropionaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Aerivio Spiromax ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Aerivio Spiromax’i kasutamist

3.Kuidas Aerivio Spiromax’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Aerivio Spiromax’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Aerivio Spiromax ja milleks seda kasutatakse

Aerivio Spiromax sisaldab kahte ravimit, salmeterooli ja flutikasoonpropionaati.

Salmeterool on pikatoimeline bronhilõõgasti. Bronhilõõgastid aitavad hoida kopsudes olevaid hingamisteid avatuna. See lihtsustab õhu sisse- ja väljavoolu. Toime kestab vähemalt 12 tundi.

Flutikasoonpropionaat on kortikosteroid, mis vähendab turset ja ärritust kopsudes.

Teie arst määras selle ravimi kas

raske astma korral õhupuuduse ja hingeldushoogude ennetamiseks

või

kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) korral sümptomite ägenemise vähendamiseks.

Aerivio Spiromax’i tuleb kasutada iga päev arsti juhiste kohaselt. Sellega tagate ravimi toimimise teie astma või KOK-i kontrolli all hoidmisel.

Aerivio Spiromax aitab ennetada õhupuuduse ja hingeldushoogusid. Sellegipoolest ei tohi Aerivio Spiromax’i kasutada õhupuuduse või hingeldushoogude leevendamiseks. Sel juhul tuleb kasutada kiiretoimelise „leevendajaga” (hooravim, nt salbutamool) inhalaatorit. Kiiretoimelise hooravimiga inhalaatorit tuleb alati kaasas kanda.

Aerivio Spiromax’i võib kasutada raskekujulise astma raviks ainult 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel ning KOK-i põdevatel täiskasvanutel.

2. Mida on vaja teada enne Aerivio Spiromax’i kasutamist

Ärge kasutage Aerivio Spiromax’i:

-kui olete salmeterooli, flutikasoonpropionaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aerivio Spiromax’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui teil on:

südamehaigus, sh ebaregulaarsed või kiired südamelöögid;

kilpnäärme ületalitlus;

kõrge vererõhk;

suhkurtõbi (Aerivio Spiromax võib tõsta vere suhkrusisaldust);

madal kaaliumisisaldus veres;

tuberkuloos, hetkel või anamneesis, või kui teil on muud kopsuinfektsioonid.

Lapsed ja noorukid

Seda ravimit ei tohi kasutada lastel ega alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Aerivio Spiromax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sh muud astmaravimid või mis tahes käsimüügiravimid. Aerivio Spiromax ei pruugi sobida kasutamiseks teatud teiste ravimitega.

Teatage oma arstile enne Aerivio Spiromax’i kasutama hakkamist, kui te võtate järgmiseid ravimeid.

Beetablokaatorid (nt atenolool, propranolool ja sotalool). Beetablokaatoreid kasutatakse peamiselt kõrge vererõhu ja südamehaiguste, nt stenokardia raviks.

Ravimid, mida kasutatakse nakkuste raviks (nt ritonaviir, ketokonasool, itrakonasool ja erütromütsiin). Mõned neist ravimitest suurendavad salmeterooli või flutikasoonpropionaadi sisaldust teie organismis. See võib suurendada Aerivio Spiromax’i kõrvaltoimete, sh ebaregulaarsete südamelöökide esinemisriski, või süvendada kõrvaltoimeid.

Kortikosteroidid (suukaudsed või süsted). Nende ravimite hiljutisel kasutamisel võib suureneda risk, et Aerivio Spiromax kahjustab teie neerupealiseid.

Diureetikumid, nn „veetabletid”, mida kasutatakse kõrge vererõhu raviks.

Muud bronhilõõgastid (nt salbutamool).

Ksantiini sisaldavad ravimid, nt aminofülliin ja teofülliin. Neid kasutatakse sageli astma raviks.

Mõni ravim võib suurendada Aerivio Spiromax’i toimet ja teie arst võib soovida teid hoolikalt jälgida, kui te neid ravimeid võtate (sh HIV-ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ei ole teada, kas see ravim eritub rinnapiima. Kui te imetate, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Aerivio Spiromax ei tohiks mõjutada autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Aerivio Spiromax sisaldab laktoosi

Laktoos on teatud tüüpi suhkur, mis sisaldub piimas. Laktoos sisaldab väikeses koguses piimavalku, mis võib esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu laktoosi, muid suhkruid või piima või olete nende vastu allergiline, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Aerivio Spiromax’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Aerivio Spiromax’i tuleb kasutada iga päev, kuni arst soovitab kasutamise lõpetada. Ärge ületage soovitatavat annust. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge lõpetage Aerivio Spiromax’i kasutamist ega muutke Aerivio Spiromax’i annust esmalt arstiga nõu pidamata.

Aerivio Spiromax’i tuleb suu kaudu kopsudesse hingata.

Soovitatavad annused on järgmised.

Raskekujuline astma 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel

Üks inhalatsioon kaks korda ööpäevas

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)

Üks inhalatsioon kaks korda ööpäevas

Kui kasutate Aerivio Spiromax’i astma raviks, soovib arst regulaarselt teie sümptomeid kontrollida.

Arst aitab teil astmat kontrolli all hoida ja kohandab ravimiannust madalaimale astma kontrolliks tõhusale annusele. Kui arst arvab, et vajate ravimit väiksemas annuses kui Aerivio Spiromax’ist inhaleeritav annus, võib arst määrata teile alternatiivse inhalaatori, mis sisaldab samu toimeaineid nagu teie Aerivio Spiromax, aga vähem kortikosteroide. Samas ei tohi arsti määratud inhalatsioonide arvu muuta enne, kui olete oma arstiga nõu pidanud.

Kui teie astma või hingamisraskused süvenevad, pöörduge otsekohe oma arsti poole. Kui teie hingeldus süveneb, raskustunnet rinnus esineb sagedamini või kui peate rohkem oma kiiretoimelist hooravimit kasutama, võib see tähendada, et rindkere seisund halveneb ja te võite raskesti haigestuda. Te peate jätkuvalt Aerivio Spiromax’i kasutama, kuid ei tohi suurendada inhalatsioonide arvu. Pöörduge otsekohe arsti poole, kuna võite vajada lisaravi.

Kasutusjuhend

Koolitus

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker peab koolitama teid inhalaatori kasutamise, sh annuse tõhusa manustamise osas. Koolitus on oluline vajaliku annuse saamise tagamiseks. Kui teid ei ole veel koolitatud, paluge enne esmakordset kasutamist oma arstil, meditsiiniõel või apteekril näidata, kuidas inhalaatorit õigesti kasutada.

Teie arst, meditsiiniõde või apteeker peab aeg-ajalt kontrollima, kuidas te oma Spiromax’i kasutate, veendumaks, et kasutate seda õigesti ja nagu arst on määranud. Kui te ei kasuta Aerivio Spiromax’i õigesti ja/või te ei hinga sisse piisavalt tugevalt, võib see tähendada, et teie kopsudesse ei jõua piisavalt ravimit. Kui teie kopsudesse ei jõua piisavalt ravimit, ei avalda see toimet teie astma või KOK-i vastu nii, nagu peab.

Aerivio Spiromax’i ettevalmistamine

Enne Aerivio Spiromax’i esmakordset kasutamist tuleb see järgnevalt ette valmistada.

Kontrollige annusenäidikut veendumaks, et inhalaatoris on 60 inhalatsiooni.

Märkige fooliumpakendi avamise kuupäev inhalaatori etiketile.

Inhalaatorit ei ole vaja enne kasutamist raputada.

Kuidas inhaleerida

1.Hoidke inhalaatorit nii, et poolläbipaistev kollane huulikukate jääb suunaga alla. Inhalaatorit ei ole vaja raputada.

2.Avage huulikukate, vajutades allapoole, kuni kuulete valju klõpsatust. Teie inhalaator on nüüd kasutusvalmis.

ÕHUAVAD

Ärge blokeerige

AVAGE

3.Hingake rahulikult välja (nii sügavalt kui on mugav). Ärge hingake välja läbi inhalaatori.

4.Asetage huulik hammaste vahele. Ärge hammustage huulikut. Sulgege huuled ümber huuliku. Olge ettevaatlik ja ärge blokeerige õhuavasid.

Hingake sisse läbi suu, nii sügavalt ja tugevalt, kui suudate. Pange tähele, et oluline on tugevalt sisse hingata.

HINGAKE

5.Hoidke oma hinge kinni, kas 10 sekundit või nii kaua kui on mugav.

6.Võtke inhalaator suust. Võite inhaleerimisel tunda maitset.

7.Seejärel hingake rahulikult välja (ärge hingake välja läbi inhalaatori). Sulgege huulikukate.

SULGEGE

Seejärel loputage suud veega ja sülitage vesi välja ja/või peske hambaid. Sellest võib abi olla suu kandidiaasi tekkimise vältimisel ja/või häälekäheduse ennetamisel.

Ärge püüdke inhalaatorit lahti võtta ega huulikukatet eemaldada või painutada. Huulikukate on inhalaatorile kinnitatud ja seda ei tohi eemaldada. Ärge kasutage inhalaatorit, kui see on kahjustatud või kui huulik on inhalaatori küljest lahti tulnud. Avage ja sulgege huulikukate vaid inhalaatori kasutamisel.

Kui avate ja sulgete huuliku ilma annust inhaleerimata, on annus turvaliselt järgmiseks inhaleerimiskorraks inhalaatoris valmis. Kogemata liigse koguse inhaleerimine või topeltannuse inhaleerimine ei ole võimalik.

Avage huulik ainult inhalaatori kasutamiseks.

Inhalaatori puhastamine

Hoidke inhalaator kuiva ja puhtana.

Soovi korral võite huuliku pärast inhalaatori kasutamist kuiva riide või lapiga puhtaks pühkida.

Millal tuleb kasutusele võtta uus Aerivio Spiromax

Seadme tagaküljel asuva annusenäidiku abil saate kontrollida, palju annuseid (inhalatsioone) on teie inhalaatorisse alles jäänud. Täis inhalaatoris on 60 annust.

Annusenäidikul kuvatakse allesjäänud annuste arvu ainult paarisarvudena.

Alates 20-st allesjäänud inhalatsioonist kuni arvudeni 8, 6, 4, 2 on numbrid märgitud punasega valgel taustal. Kui annuseid kuvatakse näidikuaknas punaselt, peate pöörduma arsti poole ja taotlema uut inhalaatorit.

Märkus.

Huulikust kostub klõpsatus ka siis, kui inhalaator on tühi. Kui avate ja sulgete huuliku ilma annust inhaleerimata, registreerib annusenäidik selle siiski kasutuskorrana.

Kui te kasutate Aerivio Spiromax’i rohkem kui ette nähtud

Inhalaatorit peab kasutama juhiste kohaselt. Kui võtate kogemata soovitatust rohkem annuseid, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Te võite märgata, et süda lööb kiiremini kui tavaliselt ja tekib värisemistunne. Teil võib esineda ka pearinglust, peavalu, lihasnõrkust ja liigesevalu.

Kui olete kasutanud Aerivio Spiromax’i liigsetes annustes pikka aega, pidage nõu oma arsti või apteekriga. See on vajalik, kuna liigsetes annustes Aerivio Spiromax’i kasutamine võib vähendada teie neerupealistes toodetavate steroidhormoonide hulka.

Kui te unustate Aerivio Spiromax’i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke lihtsalt järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Aerivio Spiromax’i kasutamise

On väga tähtis, et te manustaksite Aerivio Spiromax’i iga päev juhiste kohaselt. Jätkake raviga, kuni arst käsib teil kasutamise lõpetada. Ärge lõpetage Aerivio Spiromax’i kasutamist ega muutke äkitselt Aerivio Spiromax’i annust. See võib hingamisraskusi süvendada.

Lisaks sellele võib Aerivio Spiromax’i kasutamise lõpetamine või Aerivio Spiromax’i annuse vähendamine (väga harva) põhjustada probleeme neerupealistega (neerupealiste puudulikkus), mis tekitab mõnikord kõrvaltoimeid.

Need kõrvaltoimed võivad hõlmata ükskõik millist järgmistest:

kõhuvalu;

väsimus ja isutus, iiveldus;

oksendamine ja kõhulahtisus;

kehakaalu langus;

peavalu või uimasus;

vere suhkrusisalduse langus;

madal vererõhk ja krambihood.

Kui teie organism on stressiseisundis, nt palaviku, trauma (nt õnnetusjuhtum või vigastus), nakkuse või kirurgilise operatsiooni tõttu, võib neerupealiste puudulikkus süveneda ja teil võivad esineda ükskõik millised ülaltoodud kõrvaltoimetest.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Nende sümptomite ennetamiseks või arst määrata teile lisaks tableti kujul manustatavaid kortikosteroide (nt prednisoloon).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete tekkeriski vähendamiseks määrab arst teile selle ravimikombinatsiooni madalaima annuse, millega saab teie astmat või KOK-i kontrolli all hoida.

Allergilised reaktsioonid: te võite märgata, et teie hingamine muutub ootamatult raskendatuks vahetult pärast Aerivio Spiromax’i kasutamist. Te võite raskelt hingeldada ja köhida või teil võib tekkida õhupuudus. Võite märgata ka sügelust, nahalöövet (nõgestõbi) ja paistetust (tavaliselt näo, huulte, keele või kõri piirkonnas) või tunda, et teie süda peksab väga kiiresti või tunda nõrkushoogu või peapööritust (mis võib viia kokkuvarisemise või teadvusekaotuseni). Kui teil tekib ükskõik milline neist kõrvaltoimetest või kui need ilmnevad ootamatult pärast Aerivio Spiromax’i kasutamist, lõpetage Aerivio Spiromax’i kasutamine ja pöörduge viivitamatult oma arsti poole. Allergilisi reaktsioone Aerivio Spiromax’ile esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st).

Teised kõrvaltoimed on loetletud allpool.

Väga sage (võib esineda enam kui ühel inimesel 10-st)

Peavalu – see leeveneb üldjuhul ravi jätkudes.

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel on teatatud külmetushaiguste sagenemisest.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st)

Kandidiaas (valulikud kreemjaskollakad kühmud) suus ja kõris. Ka valulik keel, kähisev hääl ja kurguärritus. Abi võib olla suu veega loputamisest ja vee välja sülitamisest ja/või hammaste pesust kohe pärast iga ravimiannuse võtmist. Arst võib määrata teile kandidiaasi raviks seenevastast ravimit.

Valutavad paistes liigesed ja lihasvalu.

Lihaskrambid.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud ka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel.

Kopsupõletik ja bronhiit (kopsunakkus). Teavitage oma arsti, kui teil tekib Aerivio Spiromax’i võtmisel ükskõik milline järgmistest sümptomitest, kuna need võivad olla kopsunakkuse sümptomid: palavik või külmavärinad; suurenenud limaeritus, muutused lima värvis; köha tugevnemine või hingamisraskuste süvenemine.

Verevalumid ja luumurrud.

Ninakõrvalkoobaste põletik (sinusiit, surve või kinnisustunne ninas, põskedes ja silmade taga, millega mõnikord kaasneb tuikav valu).

Kaaliumisisalduse langus veres (sellega võib kaasneda ebaühtlane südametöö, lihasnõrkus, krambid).

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st)

Suhkru (glükoosi) sisalduse tõus veres (hüperglükeemia). Kui teil on diabeet, võib vajalikuks osutuda sagedasem veresuhkru kontrollimine ja teie tavalise diabeediravi kohandamine.

Katarakt (silmaläätse hägustumine).

Südame väga kiire löögisagedus (tahhükardia).

Värisemistunne (treemor), kiired või ebaühtlased südamelöögid (palpitatsioonid) – need on üldjuhul kahjutud ja taanduvad ravi jätkudes.

Valu rindkeres.

Murelikkus (ehkki seda esineb peamiselt lastel, kui neile määratakse sama ravimikombinatsiooni, kuid nõrgemates annustes).

Unehäired.

Allergiline nahalööve.

Harv (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

Hingamisraskused või hingeldus, mis süveneb vahetult pärast Aerivio Spiromax’i kasutamist. Sel juhul tuleb Aerivio Spiromax’i inhalaatori kasutamine lõpetada. Kasutage hingamise hõlbustamiseks oma kiiretoimelist hooravi inhalaatorit ja pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Aerivio Spiromax võib mõjutada steroidhormoonide normaalset tootmist organismis, eriti juhul, kui seda kasutatakse pika ajaperioodi jooksul. Sellega kaasnevad järgmised kõrvaltoimed:

kasvu aeglustumine lastel ja noorukitel,

luude hõrenemine,

glaukoom,

kehakaalu tõus,

ümar (kuukujuline) nägu (Cushingi sündroom),

Arst kontrollib teid regulaarselt nende kõrvaltoimete osas ja määrab selle ravimikombinatsiooni madalaima annuse, millega saab teie astmat kontrolli all hoida.

Muutused käitumises, nt ebatavaline aktiivsus ja ärrituvus (ehkki neid esineb peamiselt lastel, kui neile määratakse sama ravimikombinatsiooni, kuid nõrgemates annustes).

Ebaühtlane või ebaregulaarne südametöö või lisalöögid (arütmia). Teavitage oma arsti, aga ärge lõpetage Aerivio Spiromax’i võtmist, kui teie arst ei ole teile sellekohaseid juhiseid andnud.

Söögitoru seennakkus, mis võib raskendada neelamist.

Esinemissagedus teadmata, kuid võivad samuti esineda

Depressioon või agressioon (ehkki neid esineb suurema tõenäosusega lastel, kui neile määratakse sama ravimikombinatsiooni, kuid nõrgemates annustes).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Aerivio Spiromax’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja inhalaatori etiketil pärast märget „Kõlblik kuni”/„EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Pärast fooliumpakendi eemaldamist hoidke huulikukate suletuna.

Kasutada 3 kuu jooksul pärast fooliumpakendi eemaldamist. Märkige fooliumpakendi avamise kuupäev inhalaatori etiketile.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aerivio Spiromax sisaldab

-Toimeained on salmeterool ja flutikasoonpropionaat. Üks mõõdetud annus sisaldab 50 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 500 mikrogrammi flutikasoonpropionaati. Üks inhaleeritav

annus (huulikust saadav annus) sisaldab 45 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 465 mikrogrammi flutikasoonpropionaati.

-Teine koostisosa on laktoosmonohüdraat (vt lõik 2, „Aerivio Spiromax sisaldab laktoosi”).

Kuidas Aerivio Spiromax välja näeb ja pakendi sisu

Aerivio Spiromax on inhalatsioonipulber.

Üks Aerivio Spiromax inhalaator sisaldab 60 annust, sellel on valge korpus ja poolläbipaistev kollane huulikukate.

Pakendid 1 ja 3 inhalaatoriga. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.

Müügiloa hoidja

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Tootja

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Iirimaa

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

(Ainult Poolas) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB “Sicor Biotech”

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 02 03

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Teл: +359 2 489 95 82

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tlf: +45 44 98 55 11

L-Irlanda

 

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Nederland

Teva GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

Teva Norway AS

filiaal

Tlf: +47 6677 55 90

Tel: +372 661 0801

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97007 0

España

Polska

Teva Pharma S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tél: +33 1 55 91 7800

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: + 385 1 37 20 000

Tel: +4021 230 6524

Iirimaa

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321 740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

Vistor

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Simi: +354 535 7000

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

Teva Finland

Tel: +39 028 917 981

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε.

Teva Sweden AB

Ελλάδα

Tel: +46 42 12 11 00

Τηλ: +30 210 72 79 099

 

Latvija

Ühendkuningriik

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 67 323 666

Tel: +44 1977 628 500

Infoleht on viimati uuendatud kuu AAAA.

 

Muud teabeallikad

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu