Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Afinitor (everolimus) – Pakendi infoleht - L01XE10

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAfinitor
ATC koodL01XE10
Toimeaineeverolimus
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Afinitor 2,5 mg tabletid

Afinitor 5 mg tabletid

Afinitor 10 mg tabletid

Everoliimus (Everolimusum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Afinitor ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Afinitor’i võtmist

3.Kuidas Afinitor’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Afinitor’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Afinitor ja milleks seda kasutatakse

Afinitor on vähiravim, mis sisaldab toimeainet everoliimus. Everoliimus vähendab kasvaja verevarustust ning aeglustab vähirakkude kasvu ja levikut.

Afinitor’i kasutatakse, et ravida täiskasvanutel:

kaugelearenenud hormoonretseptor-positiivset rinnavähki naistel, kellel on menopaus ja kellel teised ravimid (niinimetatud „mittesteroidsed aromataasi inhibiitorid“) ei suuda haigust kontrolli all hoida. Seda antakse koos steroidseks aromataasi inhibiitoriks nimetatud ravimi eksemestaaniga, mida kasutatakse vähivastases hormoonravis.

Maost, sooltest, kopsust või kõhunäärmest pärinevaid kaugelearenenud kasvajaid ehk neuroendokriintuumoreid. Seda ravimit antakse, kui kasvajat ei ole võimalik opereerida ja kasvaja ei tooda liigselt teatud hormoone või teisi vastavaid iseloomulikke ühendeid.

kaugelearenenud neeruvähki (kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomi), kui teised ravimid

(niinimetatud „VEGF-i (vaskulaarse endoteeli kasvufaktori) vastu suunatud ravi“) ei ole aidanud haigusest võitu saada.

2.Mida on vaja teada enne Afinitor’i võtmist

Afinitor’i määrab teile ainult arst, kellel on kogemusi vähiravis. Järgige hoolikalt kõiki arsti juhiseid, isegi kui need erinevad infolehes sisalduvast üldisest teabest. Kui teil on küsimusi Afinitor’i või selle kohta, miks see ravim on teile määratud, küsige oma arstilt.

Ärge võtke Afinitor’i

kui olete everoliimuse, sellega sarnaste ainete, nagu näiteks siroliimuse või temsiroliimuse või

selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te arvate, et olete allergiline, küsige arstilt nõu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Afinitor’i võtmist pidage nõu oma arstiga:

kui teil on probleeme maksaga või kui te olete varem põdenud ükskõik millist maksa kahjustavat haigust. Sellisel juhul võib arst pidada vajalikuks määrata teile teistsugune

Afinitor’i annus.

kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase). Afinitor võib põhjustada veresuhkru taseme tõusu ja suhkurtõve süvenemist. Selle tulemusena võib tekkida vajadus insuliini ja/või suukaudse diabeedivastase ravi järele. Rääkige oma arstile sellest, kui teil esineb ülemäärane janu või on suurenenud urineerimissagedus.

kui teil tuleb end Afinitor’i võtmise ajal vaktsineerida.

kui teil on kõrge kolesteroolitase. Afinitor võib põhjustada kolesterooli ja/või teiste vererasvade sisalduse suurenemist.

kui teile on hiljuti tehtud suur operatsioon või kui teil on paranemata operatsioonihaav. Afinitor võib suurendada haavaparanemise häirete riski.

kui teil on mõni infektsioon. Enne ravi alustamist Afinitor’iga võib olla vajalik infektsiooni ravida.

kui teil on varem olnud B-hepatiit, kuna see võib ravi jooksul Afinitor’iga uuesti aktiveeruda (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“).

Afinitor võib ka:

nõrgestada immuunsüsteemi. Seetõttu võib Afinitor’i võtmise ajal esineda oht infektsiooni tekkeks.

mõjutada teie neerufunktsiooni. Seetõttu jälgib arst Afinitor’i võtmise ajal teie neerufunktsiooni.

põhjustada hingeldust, köha ja palavikku.

Nendest sümptomitest tuleb teavitada oma arsti.

Ravi ajal võetakse teilt korrapäraselt vereproove. Nendest määratakse vererakkude (valgeliblede, punaliblede ja vereliistakute) arv teie organismis, et kontrollida, kas Afinitor avaldab nendele rakkudele soovimatut toimet. Vereproove võetakse ka neerutalitluse (kreatiniini taseme), maksatalitluse (transaminaaside taseme) ja veresuhkru taseme ning kolesterooli kontrollimiseks, kuna Afinitor võib mõjutada ka neid näitajaid.

Lapsed ja noorukid

Afinitor’i ei tohi kasutada lastel ega noorukitel (alla 18-aastastel).

Muud ravimid ja Afinitor

Afinitor võib mõjutada teiste ravimite toimet. Kui te võtate Afinitor’iga samal ajal teisi ravimeid, võib teie arst pidada vajalikuks muuta Afinitor’i või teiste ravimite annust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Järgmised ravimid võivad suurendada riski Afinitor’i kõrvaltoimete tekkeks:

ketokonasool, itrakonasool, vorikonasool või flukonasool ja teised seenevastased ravimid, mida kasutatakse seennakkuste raviks.

klaritromütsiin, telitromütsiin või erütromütsiin, antibiootikumid, mida kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks.

ritonaviir ja teised ravimid, mida kasutatakse HIV-nakkuse/AIDSi raviks.

verapamiil või diltiaseem, mida kasutatakse südamehaiguste või kõrgvererõhu raviks.

dronedaroon, mida kasutatakse südamerütmi reguleerimiseks.

tsüklosporiin, ravim, mida kasutatakse siirdatud elundite äratõuke vältimiseks.

imatiniib, mida kasutatakse ebanormaalsete rakkude kasvu takistamiseks.

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (nt ramipriil), mida kasutatakse kõrgvererõhu ja muude südame-veresoonkonnahäirete raviks.

Järgmised ravimid võivad vähendada Afinitor’i efektiivsust:

rifampitsiin, mida kasutatakse tuberkuloosi (TB) raviks.

efavirens või nevirapiin, mida kasutatakse HIV-nakkuse/AIDSi raviks.

Naistepunaürt (Hypericum perforatum), ravimtaim, mida kasutatakse depressiooni ja teiste seisundite raviks.

deksametasoon, kortikosteroid, mida kasutatakse paljude erinevate haiguste raviks, sealhulgas põletiku ja immuunhäirete raviks.

fenütoiin, karbamasepiin või fenobarbitaal ja teised epilepsiaravimid, mida kasutatakse krampide ja tõmbluste ärahoidmiseks.

Nendest ravimitest tuleb Afinitor’i võtmise ajal hoiduda. Kui te võtate mõnda neist ravimitest, võib arst määrata teile teise ravimi või muuta Afinitor’i annust.

Afinitor koos toidu ja joogiga

Afinitor’i tuleb võtta iga päev samal ajal, alati koos toiduga või alati tühja kõhuga. Afinitor’i võtmise ajal tuleb hoiduda greibi ja greibimahla tarvitamisest.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Rasedus

Afinitor võib kahjustada veel sündimata last ja seda ei soovitata raseduse ajal kasutada. Rääkige oma arstile, kui te olete rase või kahtlustate rasedust. Arst peab teiega nõu, kas te peaksite raseduse ajal seda ravimit võtma.

Viljastumisvõimelises eas naised peavad raseduse vältimiseks ravi ajal kasutama väga tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui nendele meetmetele vaatamata te arvate, et olete rasestunud, küsige arstilt nõu, enne kui võtate järgmise annuse Afinitor’i.

Imetamine

Afinitor võib kahjustada rinnapiimatoidul imikut. Ravi ajal ei tohi te last rinnaga toita. Rääkige oma arstile, kui te toidate last rinnaga.

Naiste viljakus

Mõnedel Afinitor’i saavatel naispatsientidel on esinenud menstruatsioonide ärajäämist (amenorröa).

Afinitor võib mõjutada naiste viljakust. Kui te soovite saada last, rääkige sellest oma arstiga

Meeste viljakus

Afinitor võib mõjutada meeste viljakust. Kui te soovite eostada last, rääkige sellest oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te tunnete ebatavaliselt suurt väsimust (väsimus on väga sage kõrvaltoime), olge autojuhtimisel ja masinatega töötamisel eriti ettevaatlik.

Afinitor sisaldab laktoosi

Afinitor sisaldab laktoosi (piimasuhkrut). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Afinitor’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 10 mg üks kord päevas. Arst ütleb teile, mitu tabletti Afinitor’i võtta.

Kui teil on maksahäired, võib arst teile määrata väiksema Afinitor’i annuse (2,5, 5 või 7,5 mg päevas).

Kui teil tekivad Afinitor’i võtmise ajal teatud kõrvaltoimed (vt lõik 4), võib arst ravimi annust vähendada või ravi lõpetada kas lühiajaliselt või püsivalt.

Võtke Afinitor’i üks kord päevas, iga päev umbes samal ajal, alati koos toiduga või alati tühja kõhuga.

Neelake tablet(id) koos klaasitäie veega tervelt alla. Tablette ei tohi närida ega purustada.

Kui te võtate Afinitor’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Afinitor’i liiga palju või kui keegi teine võtab kogemata teie tablette, pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Te võite vajada kiiret ravi.

Võtke ravimi karp ja käesolev infoleht endaga kaasa, et arst teaks, mida olete võtnud.

Kui te unustate Afinitor’i võtta

Kui annus jääb vahele, võtke järgmine annus õigel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Afinitor’i võtmise

Ärge lõpetage Afinitor’i võtmist ilma arsti korralduseta.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

LÕPETAGE Afinitor’i võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil on järgmised allergilise reaktsiooni nähud:

hingamis- või neelamisraskus

näo-, huulte, keele- või kõriturse (angioödeemi nähud)

tõsine naha sügelus koos punase lööbe või nahast kõrgemate muhkudega

Afinitor’i tõsised kõrvaltoimed:

Väga sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st)

kehatemperatuuri tõus, külmavärinad (infektsiooni nähud)

Palavik, köha, hingamisraskus, vilisev hingamine (kopsupõletiku nähud, kutsutakse ka pneumooniaks)

Sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10st)

Suur janu, sage urineerimine, söögiisu suurenemine koos kaalukaotusega, väsimus (suhkurtõve nähud)

Veritsused (hemorraagia), näiteks sooleseinast

Uriinierituse oluline vähenemine (neerupuudulikkuse näht)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100st)

Palavik, nahalööve, liigeste valu ja põletik, ka väsimus, isutus, iiveldus, ikterus (nahakollasus) ja valu paremal ülakõhus, hele väljaheide ja tume uriin (võivad olla B-hepatiidi nähud)

Õhupuudus, hingamisraskused lamades, jalalabade või jalgade paistetus (südamepuudulikkuse nähud)

Paistetus ja/või valu ühes teie jalas, tavaliselt sääremarjas, punetus või tavalisest soojem nahk kahjustatud piirkonnas (jalaveresoone (veeni) ummistuse nähud, mis on tekkinud vere hüübimise tagajärjel)

Äkki tekkinud õhupuudus, valu rinnus või vere köhimine (võivad olla kopsuembooliaks kutsutava haiguse nähud, mis tekivad siis, kui üks või mitu arterit teie kopsudes ummistub)

Uriinierituse oluline vähenemine, jalgade turse, segadusseisund, seljavalu (ägeda neerupuudulikkuse nähud)

Lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (tõsise allergilise reaktsiooni nähud, kutsutakse ka ülitundlikkuseks)

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000st)

Õhupuudus või hingeldamine (ägeda respiratoorse distress-sündroomi nähud)

Kui teil tekib ükskõik milline nimetatud kõrvaltoime, teavitage oma arsti otsekohe sellest, sest nendel kõrvaltoimetel võivad olla eluohtlikud tagajärjed.

Teised võimalikud Afinitor’i poolt põhjustatud kõrvaltoimed:

Väga sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st)

Kõrge veresuhkru tase (hüperglükeemia)

Isupuudus

Maitsetundlikkuse häire (düsgeusia)

Peavalu

Ninaverejooks (epistaksis)

Köha

Suuhaavandid

Seedehäired, sealhulgas halb enesetunne (iiveldus) või kõhulahtisus

Nahalööve

Sügelus (pruriit)

Nõrkus- või väsimustunne

Väsimus, õhupuudus, pearinglus, kahvatu nahk, vere punaliblede vähese sisalduse nähud (aneemia)

Käsivarte, käelabade, jalgade, pahkluude või teiste kehaosade paistetus (turse tunnused)

Kaalulangus

Kõrge lipiidide (rasvade) sisaldus veres (hüperkolesteroleemia)

Sagedased kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 10st)

Spontaansed verejooksud või verevalumite teke (madala vereliistakute arvu nähud, kutsutakse ka trombotsütopeeniaks)

Õhupuudus (düspnoe)

Janu, uriinierituse vähenemine, tume uriin, kuiv õhetav nahk, ärritatavus (vedelikupuuduse nähud)

Unehäired (unetus)

Peavalu, pearinglus (kõrge vererõhu nähud, mida kutsutakse ka hüpertensiooniks)

Palavik, kurguvalu või infektsioonist tingitud suuhaavandid (vere valgeliblede vähese sisalduse, leukopeenia, lümfopeenia ja/või neutropeenia nähud)

Palavik

Suu-, mao- ja soolestiku limaskesta põletik

Suukuivus

Kõrvetised (düspepsia)

Oksendamine

Neelamisraskus (düsfaagia)

Kõhuvalu

Akne

Peopesades või jalataldadel esinev lööve ja valu (käe-jala sündroom)

Nahapunetus (erüteem)

Liigesvalu

Suuvalu

Menstruatsioonihäired, näiteks ebaregulaarsed menstruatsioonid

Lipiidide (rasvade) suur hulk veres (hüperlipideemia, kõrge triglütseriidide tase)

Madal kaaliumisisaldus veres (hüpokaleemia)

Madal fosfaadisisaldus veres (hüpofosfateemia)

Madal kaltsiumisisaldus veres (hüpokaltseemia)

Kuiv nahk, naha koorumine, nahakahjustused

Küünekahjustused, küünte murdumine

Mõõdukas juuste väljalangemine

Kõrvalekalded maksanäitajates (tõusnud alaniini ja aspartaadi aminotransferaas)

Kõrvalekalded neerunäitajates (tõusnud kreatiniin)

Eritis silmadest, millega kaasneb sügelus, punetus ja paistetus

Valgusisaldus uriinis

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 100st)

Nõrkus, spontaansed verejooksud või verevalumid ja sagedased infektsiooninähud, nagu palavik, külmavärinad, kurguvalu või suuhaavandid (madala vererakkude arvu nähud, mida kutsutakse ka pantsütopeeniaks)

Maitsetundlikkuse kadu (ageusia)

Veriköha (hemoptüüs)

Menstruatsioonihäired, näiteks menstruatsiooni ärajäämine (amenorröea)

Urineerimise sagenemine päevasel ajal

Rindkerevalu

Haavaparanemise häired

Kuumahood

Roosa või punetav silm (konjunktiviit)

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib tekkida kuni 1 inimesel 1000st)

Väsimus, õhupuudus, pearinglus, kahvatu nahk (vere valgeliblede vähese sisalduse nähud, see võib olla teatud tüüpi aneemia, mida kutsutakse isoleeritud erütrotsütaarseks aplaasiaks)

Turse teke näos, silmaümbrustes, suus ja suu limaskestal ja/või kõris ja ka keelel ning hingamis- või neelamisraskus (kutsutakse ka angioödeemiks), need võivad olla allergilise reaktsiooni nähud

Kui teil muutub ükski neist kõrvaltoimetest tõsiseks, teavitage otsekohe oma arsti või apteekrit. Enamik kõrvaltoimeid on kerged kuni mõõdukad ja reeglina kaovad, kui ravi katkestada mõneks päevaks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Afinitor’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blisterpakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 C.

Hoida originaalmahutis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Blister avage vahetult enne tableti võtmist.

Mitte kasutada seda ravimit, kui pakend on kahjustatud või sellel esineb rikkumise märke.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Afinitor sisaldab

Toimeaine on everoliimus.

Üks Afinitor 2,5 mg tablett sisaldab 2,5 mg everoliimust.

Üks Afinitor 5 mg tablett sisaldab 5 mg everoliimust.

Üks Afinitor 10 mg tablett sisaldab 10 mg everoliimust.

Teised koostisosad on butüülhüdroksütolueen (E321), magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat, hüpromelloos, krospovidoon tüüp A ja veevaba laktoos.

Kuidas Afinitor välja näeb ja pakendi sisu

Afinitor 2,5 mg tabletid on valged kuni kergelt kollased piklikud tabletid, mille ühele küljele on pressitud “LCL” ja teisele küljele “NVR”.

Afinitor 5 mg tabletid on valged kuni kergelt kollased piklikud tabletid, mille ühele küljele on pressitud “5” ja teisele küljele “NVR”.

Afinitor 10 mg tabletid on valged kuni kergelt kollased piklikud tabletid, mille ühele küljele on pressitud “UHE” ja teisele küljele “NVR”.

Afinitor 2,5 mg müüakse pakendites, mis sisaldavad 30 või 90 tabletti.

Afinitor 5 mg ja Afinitor 10 mg müüakse pakendites, mis sisaldavad 10, 30 või 90 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu