Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAflunov
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
TootjaSeqirus S.r.l.  

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AFLUNOV süstesuspensioon eeltäidetud süstlis.

Pre-pandeemiline gripiviiruse vaktsiin (H5N1) (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud).

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas)* tüvest:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) sarnane tüvi (NIBRG-23) 7,5 mikrogrammi** 0,5 ml annuse kohta

*paljundatud tervete kanade viljastatud kanamunades

**väljendatud hemaglutiniini mikrogrammides.

Adjuvant MF59C.1 sisaldab:

 

skvaleeni

9,75 milligrammi 0,5 ml kohta

polüsorbaati 80

1,175 milligrammi 0,5 ml kohta

sorbitaantrioleaati

1,175 milligrammi 0,5 ml kohta

Teadaolevat toimet omavad abiained:

Vaktsiini 0,5 ml annus sisaldab 1,899 mg naatriumi ja 0,081 mg kaaliumi.

AFLUNOV võib sisaldada muna- ja kanavalkude jääke, ovalbumiini, kanamütsiini ja neomütsiinsulfaati, baariumsulfaati, formaldehüüdi ja tsetüültrimetüülammooniumbromiidi (cetyltrimethylammonium bromide, CTAB), mida kasutatakse tootmisoprotsessis (vt lõik 4.3).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon eeltäidetud süstlis.

Piimjasvalge vedelik.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Aktiivne immuniseerimine A-gripiviiruse alatüübi H5N1 vastu.

Näidustuse aluseks on tervetelt, üle 18 aasta vanustelt isikutelt kogutud immunogeensuse andmed pärast kahe annuse A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) sarnast tüve (vt lõik 5.1) sisaldava vaktsiini manustamist.

AFLUNOV'i tuleb kasutada vastavalt ametlikele soovitustele.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine:

Täiskasvanud ja eakad (18 aastased ja vanemad): Üks 0,5 ml annus valitud kuupäeval.

Teine 0,5 ml annus tuleb manustada pärast vähemalt kolme nädala pikkust intervalli.

AFLUNOV'i on hinnatud tervetel täiskasvanutel (18...60 aastased) ja tervetel eakatel (>60 aastat) pärast 1, 22. päeva esmavaktsineerimise graafikus, ning korduvvaktsineerimise järgselt

(vt lõigud 4.8 ja 5.1).

Kogemused eakatega vanuses üle 70 aasta on piiratud (vt lõik 5.1).

Ametlikult väljakuulutatud A/H5N1 viiruse poolt põhjustatud gripipandeemia korral piisab isikutel, keda on eelnevalt vaktsineeritud ühe või kahe annuse AFLUNOV'iga, mis sisaldas gripi pandeemilise tüvena sama gripi alatüübi erinevast grupist tuletatud hemaglutiniini (HA) antigeeni, ühest AFLUNOV'i annusest. Eelnevalt vaktsineerimata isikutele tuleb manustada kaks annust. (vt lõik 5.1).

Lapsed:

AFLUNOV'i ohutus ja efektiivsus alla 18- aastastel lastel ei ole veel tõestatud.

Antud hetkel teadaolevad andmed 6. kuu kuni 18-aasta vanuste laste kohta on esitatud lõigus 5.1, aga soovitusi annustamise kohta ei ole võimalik anda.

Andmed kasutamise kohta alla 6. kuu vanustel lastel puuduvad.

Manustamisviis

Immuniseerimine tuleb läbi viia intramuskulaarse süstena deltalihasesse.

4.3Vastunäidustused

Anamneesis anafülaktiline (st eluohtlik) reaktsioon vaktsiini ükskõik millise koostisaine või jääkide suhtes (muna- ja kanavalgud, ovalbumiin, kanamütsiin ja neomütsiinsulfaat, baariumsulfaat, formaldehüüd ja tsetüültrimetüülammooniumbromiid (CTAB)).

Siiski tuleks juhul, kui pandeemilise olukorra põhjustajaks on käesolevas vaktsiinis sisalduv tüvi, kaaluda vaktsiini andmist isikutele, kellel on anamneesis ülalkirjeldatud anafülaktiline reaktsioon, tingimusel, et kõik reanimatsiooniks vajalikud vahendid on vajadusel käepärast.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Vaktsiini tuleb ettevaatusega manustada isikutele, kellel on teadaolev ülitundlikkus (muul kujul kui anafülaktiline reaktsioon) toimeaine, lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete ja jääkainete suhtes (muna- ja kanavalgud, ovalbumiin, kanamütsiin ja neomütsiinsulfaat, baariumsulfaat, formaldehüüd ja tsetüültrimetüülammooniumbromiid (CTAB)).

Käesoleva H5N1 vaktsiini kohta on äärmiselt vähe andmeid kaasuvate haigustega, sh immuunkomprimeeritud isikute osas.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vaktsiini manustamise järgselt tekkida võiva anafülaktilise reaktsiooni korral olema kiiresti kättesaadav vastav meditsiiniline abi ja järelevalve.

Palavikuga kulgeva haiguse või ägeda infektsiooniga patsientidel tuleks immuniseerimine edasi lükata.

Vaktsiini ei tohiks mingil juhul manustada intravaskulaarselt ega intradermaalselt.

AFLUNOV'i subkutaanse manustamise kohta andmed puuduvad. Seetõttu peavad tervishoiutöötajad kaaluma vaktsiini manustamise kasu ja võimalikke riske isikutel, kes kannatavad trombotsütopeenia või muu veritsushäire all, mis vastunäidustavad intramuskulaarse injektsiooni, välja arvatud juhud, mil võimalik kasu ületab veritsemise riski.

Endogeense või iatrogeense immunosupressiooniga patsientide immuunvastus võib olla ebapiisav. Kaitsev immuunvastus ei pruugi tekkida kõikidel vaktsineeritutel (vt lõik 5.1).

Kliinilistes katsetes täheldati mõningast ristkaitset sarnaste H5N1 viiruse variantide suhtes (vt lõik 5.1).

Kuna teise annuse manustamine on soovitatav, tuleb pidada silmas seda, et puuduvad ohutusalased, immunogeensusega või efektiivsusega seotud andmed, mis toetaksid AFLUNOV'i asendamist teiste H5N1 monovalentsete vaktsiinidega.

Pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist võib tekkida sünkoop (minestamine), psühhogeense reaktsiooni tõttu nõelatorkele. Sellega võivad kaasneda mitmesugused neuroloogilised nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesiad ja jäsemete toonilis-kloonilised liigutused taastumisperioodis. Oluline on rakendada meetmeid minestamisest tingitud vigastuste vältimiseks.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Täiskasvanutelt saadud andmed näitasid, et adjuveeritud H5N1 vaktsiini ning sesoonsete (inaktiveeritud pinna-, adjuveerimata) antigeenide koosmanustamine ei põhjustanud sesoonsete ega H5N1 tüvede suhtes koostoimeid. Ühekordse radiaalse hemolüüsi (Single Radial Haemolysis, SRH) antikehavastus homoloogsele H5N1 Vietnam tüvele oli 43. päeval sesoonsete ja H5N1 tüvede lõikes vastavuses kõigi Inimravimite komitee kriteeriumitega. Võrreldes AFLUNOV'i eraldi manustamisega, ei suurenenud koosmanustamisel lokaalsete ega süsteemsete reaktsioonide esinemissagedus.

Seega võib nende andmete põhjal järeldada, et AFLUNOV'i võib manustada koos adjuveerimata sesoonse gripiviiruse vaktsiinidega (süsted tuleb teha erinevatesse jäsemetesse).

Puuduvad andmed AFLUNOV'i koosmanustamise kohta teiste vaktsiinidega.

Kui kaalutakse samaaegset vaktsineerimist mõne teise vaktsiiniga, tuleb immuniseerimine teostada erinevatel jäsemetel. Tuleb võtta arvesse, et kõrvaltoimed võivad intensiivistuda.

Immuunvastuse tekkimine võib olla takistatud juhul, kui patsient saab immunosupressioonravi.

Gripi vastu vaktsineerimise järgselt võib saada valepositiivseid tulemusi seroloogilistes uuringutes, kus inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV1), C-hepatiidi ja eriti inimese T-lümfotroopse viiruse 1. tüübi (HTLV1) vastaste antikehade määramiseks kasutatakse ELISA meetodit. Sellistel juhtudel on Western Bloti meetodi tulemus negatiivne. Need ajutised valepositiivsed tulemused võivad olla tingitud IgM produktsioonist immuunvastusena vaktsiinile.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Piiratud hulgal andmeid koguti naistelt, kes rasestusid AFLUNOV´i või MF59C.1ga adjuveeritud H1N1v vaktsiinidega läbi viidud kliiniliste uuringute käigus.

Hetkearvestuse kohaselt on raseduse ajal vaktsineeritud üle 90 000 naise vaktsiiniga Focetria H1N1v, mis sisaldab AFLUNOV'iga võrdses koguses adjuvanti MF59C.1. Siiski on andmed tulemuste kohta hetkel piiratud. Spontaanselt teavitatud kõrvaltoimete ning käimasolevatest turustamisjärgsetest uuringutest (rasedusregister ja prospektiivsed interventsiooniuuringud) saadud esialgsete andmete põhjal puuduvad MF59-ga adjuveeritud gripivaktsiinidel otsesed ja kaudsed kahjulikud mõjud rasedusele, viljakusele, embrüo-fetaalsele arengule, sünnitamisele ja postnataalsele arengule.

Kuna AFLUNOV pole ette nähtud kasutamiseks hädaolukorras, võiks selle raseduseaegset manustamist ettevaatuse huvides edasi lükata.

Tervishoiutöötajad peavad kaaluma vaktsiini manustamise kasu ja võimalikke riske rasedatel naistel, arvestades ametlike soovitustega.

Imetamine

AFLUNOV'i kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal andmed puuduvad. Enne AFLUNOV'i manustamist rinnaga toitmise ajal tuleb kaaluda potentsiaalset kasu emale ning võimalikke riske imikule.

Fertiilsus

Küülikutel läbiviidud katsed ei viidanud AFLUNOVʼi reproduktiivsele ega arengulisele toksilisusele (vt lõik 5.3).

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Mõned lõigus 4.8 mainitud kõrvaltoimed võivad mõjutada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

a)Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõrvaltoimete esinemist hinnati seitsme kliinilise uuringu käigus täiskasvanutel (18-aastastel ja vanematel), milles osales üle 4 300 AFLUNOV'i (vähemalt 7,5 µg HA, adjuveeritud) saavat täiskasvanut ja eakat. Uuringus osales 3 872 isikut vanuses 18...60 aastat, 365 isikut

vanuses 61...70 aastat ja 89 isikut vanuses üle 70 aasta.

Kooskõlas eeldatud reaktsioonide uuringuandmetega, kaasnes teise vaktsineerimisega üldiselt vähem lokaalseid reaktsioone kui esimese injektsiooniga. Peaaegu kõik süsteemsed reaktsioonid ilmnesid sõltumata antigeeni annusest kas vaktsineerimise päeval (1. päev) või kolme järgneva päeva jooksul.

Olemasolevad ohutusandmed praeguse koostisega AFLUNOVʼi korduvannuse kohta piirduvad andmetega kolmest uuringust (V87P1, V87P2 ja V87P1E1), kus osales 116 täiskasvanut ja 56 eakat. Juhul kui korduvannus manustatakse vähemalt 6 kuud kuni 18 kuud pärast esialgsete annuste seeriat, reaktsioonide arv ei suurene. Täiskasvanutel täheldati reaktsioonide arvu vähest suurenemist korduvannuse manustamisel 18 kuud pärast esialgsete annuste seeriat. Eakatel teatati reaktsioonide arvu suurenemisest kolmanda korduvannuse manustamise järgselt ainult võrrelduna teise korduvannusega.

b)Kõrvaltoimete kokkuvõte

Kõigi vaktsineerimiste (st 1, 2. või korduvvaktsineerimise) puhul teatati sarnastest kõrvalnähtudest ning need on loetletud järgmiste esinemissageduste põhjal:

Väga sage (≥1/10)

Sage (≥1/100 kuni <1/10)

Aeg-ajalt (≥1/1 000 kuni <1/100)

Harv (≥1/10 000 kuni <1/1 000)

Väga harv (<1/10 000)

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Harv: krambid

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage: higistamine

Aeg-ajalt: nõgestõbi

Harv: silmade paistetus

Lihas-skeleti sidekoe ja luude kahjustused

Väga sage: müalgia

Sage: artralgia

Seedetrakti häired

Sage: iiveldus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: süstekoha paistetus, süstekoha valu, süstekoha kõvastumine, süstekoha punetus, väsimus Sage: süstekoha ekhümoos, palavik, haiglane olek, külmavärinad

Aeg-ajalt: gripisarnane haiglane olek Harv: anafülaksia

Enamik kõrvaltoimeid kaob tavaliselt 1...2 päeva jooksul ilma ravita.

Turuletulekujärgne järelvalve

Turuletulekujärgselt puuduvad andmed pärast AFLUNOV'i manustamist.

c)Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Focetria H1N1v (litsentseeritud kasutamiseks lastel alates 6 kuu vanusest ning täiskasvanutel ja eakatel, koostis sarnaneb AFLUNOV’ile) turuletulekujärgselt on teatatud lisaks ka järgnevate kõrvaltoimete esinemisest:

Vere ja lümfisüsteemi häired

Lümfadenopaatia.

Südame häired

Palpitatsioon, tahhükardia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Asteenia.

Lihas-skeleti sidekoe ja luude kahjustused

Lihasnõrkus, valu jäsemetes.

Respiratoorsed häired

Köha.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Üldised nahareaktsioonid, sealhulgas sügelemine, nõgestõbi või mittespetsiifiline lööve; angioödeem.

Seedetrakti häired

Seedetrakti häired, nagu iiveldus, oksendamine, kõhuvalu ja diarröa.

Närvisüsteemi häired

Peavalu, pearinglus, unisus, sünkoop. Neuroloogilised häired, nagu neuralgia, paresteesia, krambid ja neuriit.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, anafülaksia, sealhulgas düspnoe, bronhospasm, larüngeaalne ödeem, mis harvadel juhtudel võib šokki põhjustada.

Kõikides vanusegruppides kasutatavate sesoonsete adjuveerimata trivalentsete vaktsiinide ja AFLUNOV’iga sarnase struktuuriga (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud MF59C.1-ga)

sesoonse adjuveeritud trivalentse vaktsiini, mis on litsentseeritud kasutamiseks eakatel, üle 65 aasta vanustel isikutel, turuletulekujärgselt on teatatud lisaks järgnevate kõrvaltoimete esinemisest.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Trombotsütopeenia (mõnel juhul on taastuvate vereliistakute arv väiksem kui 5000 mm³ kohta).

Immuunsüsteemi häired

Vaskuliit koos mööduva neerude haaratusega ja multiformne eksudatiivne erüteem.

Närvisüsteemi häired

Neuroloogilised häired, nt entsefalomüeliit ja Guillain-Barré sündroom.

d)Lapsed

Lastel (6 kuud kuni 17 aastat) on kõrvaltoimeid uuritud ühes kliinilises uuringus (uuring V87P6): Reaktogeensus oli sõltumata vanusest pärast esimest vaktsinatsiooni annust kõrgem kui pärast teist. Reaktogeensus pärast kolmandat annust, mis manustati 12 kuud pärast esimest annust, oli kõrgem kui esimese ja teise annuse järgselt. Lokaalseid reaktsioone esines protsentuaalselt rohkem vanemates vanusegruppides, peamiselt sagedamini esineva valu tõttu. Väikelaste seas olid kõige sagedamini esinevateks eeldatavateks lokaalseteks reaktsioonideks erüteem ja tundlikkus, kõige sagedamini esinevateks eeldatavateks süsteemseteks reaktsioonideks ärrituvus ja tavatud nutuhood. Laste ja noorukite seas oli kõige sagedamini esinevaks lokaalseks reaktsiooniks valu, kõige sagedamini

esinevateks süsteemseteks reaktsioonideks väsimus ja peavalu. Palavikku esines kõigi vanusegruppide lõikes harva.

 

1. süst

2. süst

3. süst

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Väikelapsed

N=145

N=138

N=124

(6...<36 kuud)

 

 

 

Mistahes kõrvaltoime

76%

68%

80%

Lokaalne

47%

46%

60%

Süsteemne

59%

51%

54%

Palavik ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Muud kõrvaltoimed

54%

49%

35%

Lapsed (3...<9 aastat)

N=96

N=93

N=85

Mistahes kõrvaltoime

72%

68%

79%

Lokaalne

66%

58%

74%

Süsteemne

32%

33%

45%

Palavik ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Muud kõrvaltoimed

36%

31%

19%

Noorukid (9...<18 aastat)

N=93

N=91

N=83

Mistahes kõrvaltoime

91%

82%

89%

Lokaalne

81%

70%

81%

Süsteemne

69%

52%

69%

Palavik ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Muud kõrvaltoimed

30%

27%

22%

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamisest ei ole teatatud.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: gripivaktsiin, ATC-kood: J07BB02.

Käesolev lõik kirjeldab kahe annuse AFLUNOV'i ja korduvvaktsiini manustamise järgset kliinilist kogemust.

Immuunvastus homoloogsetele tüvedele [A/Vietnam/1194/2004-le (H5N1) ja

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)]

Täiskasvanud (vanuses 18...60 aastat)

Kliiniline uuring (Uuring V87P1) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 312 tervel täiskasvanul. 156 tervele täiskasvanule manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutiniini [HA]/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Teises kliinilises uuringus (Uuring V87P13)

osales 2 693 täiskasvanud isikut, kellele manustati kaks annust H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutiniini [HA]/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Immunogeensust hinnati uuringus osalejate alamgrupis (n=197). Kolmandas kliinilises uuringus (Uuring V87P11) osales 194 täiskasvanud isikut, kellele manustati kaks annust

H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg HA/annuse kohta koos adjuvandiga) vaktsiini kolmenädalaste vahedega. Immunogeensust hinnati uuringus osalejate alamgrupis (n=182).

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le ja A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-le täiskasvanutel, määratuna SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring V87P1

 

Uuring V87P13

 

Uuring V87P11

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva pärast

 

21 päeva pärast

 

21 päeva pärast

2. annust

 

2. annust

 

2. annust

 

 

 

 

N=149

 

N=197

 

N=182

Seroprotektsiooni määr

85% (79-91)

 

91% (87-95)

 

91% (85-94)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni määr

85% (78-90)

 

78% (72-84)

 

85% (79-90)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor

7,74 (6,6-9,07)

 

4,03 (3,54-4,59)

 

6 (5,2-6,93)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuring V87P13

Uuring V87P13

 

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva pärast 2. annust

21 päeva pärast 2. annust

-

 

N=69

N=128

 

Baasserostaatus

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Seroprotektsiooni määr (95%

87% (77-94)

 

94% (88-97)

 

-

usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni määr (95%

87% (77-94)

 

73% (65-81)

 

-

usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor (95%

8,87 (7,09-11)

 

2,71 (2,38-3,08)

-

usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

 

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe (geometric mean ratios, GMR-id)

MN tulemused homoloogse A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 67% (60-74) kuni 85% (78-90) ja serokonversiooni määrale vahemikus 65% (58-72) kuni 83% (77-89). Mikroneutralisatsiooni (MN-)testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH- testidega saadud tulemustega.

Uuringul V87P11 saadud MN tulemused homoloogse A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale 85% (79-90) ja serokonversiooni määrale 93% (89-96).

MN-testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH-testiga saadud tulemustega.

Esmavaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust hinnati HI-, SRH- ja MN-testidega. Võrreldes antikehade tasemega, mis saadi 43. päeval pärast esmaste süstide teostamist, vähenesid antikehade tasemed 202. päevaks 1/5 kuni 1/2 võrra.

Kliiniliste uuringute teises etapis (uuring V87P3) manustati isikutele vanuses 18...65 aastat, keda oli 6...8 aastat varem eelvaktsineeritud kahe annuse MF59-adjuveeritud H5N3 vaktsiiniga/A/Duck/Singapore/97, kaks AFLUNOV'i korduvannust. Esimese annuse järgsed

tulemused, määratuna SRH-testi põhjal, matkivad pandeemiaeelset eelvaktsineerimist koos ühekordse heteroloogse korduvvaktsiini annusega ning on vastavuses Inimravimite komitee kriteeriumitega.

Eakad (≥60 aastased)

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le ja A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-le (Uuring V87P11) isikutel vanuses üle 60 aasta (piiratud arv osalejaid oli vanuses üle 70 aasta), määratuna kolmes kliinilises uuringus läbi viidud SRH-testide põhjal, olid järgmised:

Anti-HA-antikeha (SRH)

Uuring V87P1

 

Uuring V87P13

 

Uuring V87P11

 

 

21 päeva pärast

 

21 päeva pärast

 

21 päeva pärast

 

 

2. annust

 

2. annust

 

2. annust

 

 

N=84

 

 

N=210

 

N=132

Seroprotektsiooni määr (95% usaldusvahemik)*

80% (70-88)

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Serokonversiooni määr (95% usaldusvahemik)*

70% (59-80)

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Serokonversiooni faktor (95% usaldusvahemik)*

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuring V87P13

 

 

Uuring V87P13

Anti-HA-antikeha (SRH)

21 päeva pärast 2. annust

 

21 päeva pärast 2. annust

 

 

N=66

 

 

 

 

N=143

Baasserostaatus

< 4 mm2

 

 

 

 

≥ 4 mm2

Seroprotektsiooni määr (95% usaldusvahemik)*

82% (70-90)

 

 

 

82% (75-88)

Serokonversiooni määr (95% usaldusvahemik)*

82% (70-90)

 

 

 

54% (45-62)

Serokonversiooni faktor (95% usaldusvahemik)*

8,58 (6,57-11)

 

 

1,91 (1,72-2,12)

*

määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

 

 

 

 

 

 

 

**

SRH GMR-id

 

 

 

 

 

 

 

MN tulemused homoloogse A/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 57% (50-64) kuni 79% (68-87) ja serokonversiooni määrale vahemikus 55% (48-62) kuni 58% (47-69). Sarnaselt SRH tulemustele, näitasid ka MN tulemused eelvaktsineerimistele järgnevat tugevat immuunvastust eakate isikute populatsioonis.

Uuringul V87P11 saadud MN tulemused homoloogse A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale 68% (59-75) ja serokonversiooni määrale 81% (74-87).

MN-testiga määratud immuunvastus vaktsiinile ühildub SRH-testiga saadud tulemustega.

Esmasele vaktsineerimisele järgnevat antikehade püsivust selles populatsioonis hinnati HI-, SRH- ja MN-testidega, mille kohaselt langes antikehade tase 202. päeval ½ kuni 1/5-ni vaktsineerimisjärgsest tasemest, võrreldes hemaglutinatsiooni pärssimise (HI-), SRH- ja MN-testidega hinnatud esmase vaktsineerimise järgse 43. päeva tasemega. Kuni 50% eakatest AFLUNOV’iga vaktsineeritud uuringus osalejatest saavutas kuuendal kuul seroprotektsiooni.

Kolmas (korduv) AFLUNOV'i annus manustati kuus kuud pärast esmast vaktsineerimist. Tulemused on määratud SRH põhjal.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/Vietnam/1194/2004-le, määratuna SRH-testide põhjal, olid järgmised:

 

Uuring

Uuring V87P2 Täiskasvanud

Uuring V87P1 Eakad

 

V87P1 Täiskasvanud

 

korduvvaktsiin

korduvvaktsiin

 

korduvvaktsiin

 

pärast 2. annust

pärast 2. annust

 

pärast 2. annust

 

 

 

SRH

N=71

N=13

N=38

Seroprotektsiooni määr

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

Serokonversiooni määr

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

Serokonversiooni faktor

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH GMR-id

Kogemused eakatega on piiratud.

Toetavad andmed täiskasvanutelt

a)Ristreaktiivsus

A/H5N1/Vietnam/1194/2004 poolt esilekutsutud ristreaktiivne immuunvastus

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-le ja A/H5N1/Indonesia/5/05-le

Nii teise kui kolmanda vaktsiini järgselt täheldati mõningast heteroloogset immuunvastust A/H5N1/turkey/Turkey/1/05-le (NIBRG23; rühm 2.2) ja A/H5N1/Indonesia/5/05-le (rühm 2.1), viidates 1. rühma vaktsiinide ristreaktsiivsusele 2. rühma tüvede vastu.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes H5N1 A/turkey/Turkey/1/05-le pärast teist annust täiskasvanutel vanuses 18...60 aastat, määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

 

 

Uuring V87P12

Uuring V87P3

Uuring V87P13

 

Anti-HA-antikeha

21 päeva pärast

21 päeva pärast

21 päeva pärast

 

2. annust

2. annust

2. annust

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Seroprotektsiooni määr

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

 

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

 

SRH

Serokonversiooni määr

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

(95% usaldusvahemik)*

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

(95% usaldusvahemik)**

 

 

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Seroprotektsiooni määr

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

 

(95% usaldusvahemik)°

 

 

 

 

HI

Serokonversiooni määr

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

(95% usaldusvahemik)°

 

 

 

 

 

Serokonversiooni faktor

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

 

(95% usaldusvahemik)°°

 

 

 

 

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH GMR-id

° määratud HI-testiga ≥ 40

°°HI GMR-id

Kolme ülalolevas tabelis toodud kliinilise uuringu MN tulemused A/turkey/Turkey/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale vahemikus 10% (2-27) kuni 39% (32-46) ja serokonversiooni määrale vahemikus 10% (2-27) kuni 36% (29-43). MN-testi tulemused näitasid GMR vastust A/turkey/Turkey/05-le vahemikus 1,59 kuni 2,95.

A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 poolt esilekutsutud ristreaktiivne immuunvastus

A/H5N1/Indonesia/5/05-le ja A/H5N1/Vietnam/1194/2004-le

Uuringus V87P11 täheldati teise vaktsiini järgselt mõningast heteroloogset immuunvastust A/H5N1/Indonesia/5/05-le (rühm 2.1), viidates 2.2 rühma vaktsiinide ristreaktsiivsusele 2.1 rühma tüvede vastu.

Seroprotektsiooni määr*, serokonversiooni määr* ja serokonversiooni faktor** anti-HA-antikehade suhtes A/H5N1/Indonesia/5/05-le ja A/H5N1/Vietnam/1194/2004-le pärast teist annust täiskasvanutel (18...60 aastat) ja eakatel (>60 aastat), määratuna SRH- ja HI-testide põhjal, olid järgmised:

Anti-HA

 

V87P11 täiskasvanud

V87P11 eakad

 

(18…60 aastat)

(>60 aastat)

antikeha

 

 

N=186

N=142

 

 

 

 

 

 

A/ Indonesia/

A/Vietnam/

A/ Indonesia/

 

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

 

1194/2004

SRH

Seroprotektsiooni määr

 

(95% usaldusvahemik)*

(77-88)

(54-69)

52-69

 

(37-54)

 

 

 

Serokonversiooni määr

 

 

(95% usaldusvahemik)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

 

(35-53)

 

Serokonversiooni faktor

6.24

4.45

3.87

 

3.03

 

(95% usaldusvahemik)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

 

(2,56-3.58)

 

 

N=194

N=148

 

HI

Seroprotektsiooni määr

 

(95% usaldusvahemik)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

 

(31-48)

 

 

 

Serokonversiooni määr

 

 

(95% usaldusvahemik) °

(42-56)

(37-51)

(25-41)

 

(26-42)

 

Serokonversiooni faktor

4.71

4.25

2.69

 

2.8

 

(95% usaldusvahemik) °°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

 

(2,2-3,55)

*määratud SRH-testiga ≥ 25 mm2

**SRH geomeetriliste keskmiste suhe ° määratud HI-testiga ≥ 40

°° HI geomeetriliste keskmiste suhe

MN tulemused A/H5N1/Indonesia/5/05 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale 38% (31-45) täiskasvanutel (18…60 aastat) ja 14% (8-20) eakatel (>60 aastat); serokonversiooni määrale 58% (50-65) täiskasvanutel ja 30% (23-38) eakatel. GMR vastus oli 4,67 (3,95-5,56) täiskasvanutel ja 2,19 (1,86-2,58) eakatel.

MN tulemused A/H5N1/Vietnam/1194/2004 suhtes viitavad seroprotektsiooni määrale 10% (6-16) täiskasvanutel (18…60 aastat) ja 6% (3-11) eakatel (>60 aastat); serokonversiooni määrale 19% (13-25) täiskasvanutel ja 7% (4-13) eakatel. GMR vastus oli 1,86 (1,63-2,12) täiskasvanutel

ja 1,33 (1,17-1,51) eakatel.

b)Pikaajalise korduvvaktsiini immuunmälu

Ühekordne vaktsineerimine AFLUNOV'iga (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) kutsus esile kõrge ja kiire seroloogilise vastuse isikutel, keda oli 6...8 aastat varem vaktsineeritud kahe annuse teistsuguse surrogaat-H5N-vaktsiiniga, millel oli AFLUNOV'iga sama formulatsioon, kuid erinev tüvi, H5N3.

c)Katsed erinevate vaktsineerimisgraafikutega:

Kliinilistes katsetes, kus hinnati nelja erinevat vaktsineerimisgraafikut 240 osalejal vanuses 18...60 aastat, ja kus teine annus manustati kas 1, 2, 3 või 6 nädalat pärast esimest

AFLUNOV'i annust, saavutati SRH Inimravimite komitee kriteeriumid kõigis vaktsiinigraafiku

gruppides kolm nädalat pärast 2. vaktsineerimist. Immuunvastus oli madalam grupis, kus 2. annus manustati 1 nädal hiljem, ja kõrgem pikemate intervallidega grupis.

Saadaolevad andmed lastelt

Kliiniline uuring (Uuring V87P6) viidi läbi H5N1 vaktsiiniga, mis oli kombineeritud adjuvandiga MF59C.1, 471 lapsel vanuses 6 kuud kuni 17 aastat. Kolmenädalaste vahedega manustati kaks annust AFLUNOV'i ning 12 kuud pärast esimest annust manustati kolmas annus. Pärast 3 nädala möödumist 2. vaktsineerimisest (43. päev) saavutasid kõik vanusegrupid (st lapsed

vanuses 6...35 kuud, 3...8 aastat ja 9...17 aastat) kõrge antikehade taseme A/Vietnam/1194/2004-le, nagu on ära toodud SRH- ja HI-testide põhjal allolevas tabelis*. Selles uuringus ei täheldatud vaktsiiniga seotud tõsiseid kõrvaltoimeid.

 

 

Väikelapsed

Lapsed

Noorukid

 

 

(6...<36 kuud)

(3...<9 aastat)

(9...<18 aastat)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95% usaldusvahemik) 43. päev

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

HI

GMR 43. päevast 1. päevani

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

 

% SC (95% usaldusvahemik) 43. päev

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95% usaldusvahemik) 43. päev

100%

100%

100%

 

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

 

SRH GMR (95% usaldusvahemik)

 

43. päevast 1. päevani

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (95% usaldusvahemik) 43. päev

98%

100%

99%

 

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

 

*Lastele määratud Inimravimite komitee immunogeensuse kriteeriumite puudumisel rakendati pärast laste vaktsineerimist saadud seroloogiliste andmete hindamisel Inimravimite komitee kriteeriume, mis on ette nähtud sesoonsete gripivaktsiinide hindamiseks täiskasvanutel.

SP = seroprotektsioon

SC = serokonversioon

MN tulemused A/Vietnam/1194/2004 osas viitavad seroprotektsiooni määrale 99% (95% usaldusvahemik: 94-100), serokonversiooni määrale vahemikus 97% (95% usaldusvahemik: 91-99) kuni 99% (95% usaldusvahemik: 96-100), ja GMR-le vahemikus 29 (95% usaldusvahemik: 25-35) kuni 50 (95% usaldusvahemik: 44-58).

Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada AFLUNOV’iga läbi viidud uuringute tulemused laste ühe või mitme alarühma kohta gripiviiruse A alatüübi H5N1aktiivse immuniseerimise kohta. Teave lastel kasutamise kohta: vt lõik 4.2.

Teave mittekliinilistest katsetest

Vaktsiinitüvedele homoloogsete ja heteroloogsete viiruste vastase väljakutse tõhusust hinnati tuhkru mudeliga. Testiti A/Vietnam/1194/2004-st (homoloogne väljakutse tüvega) pärinevat HA-d sisaldavat AFLUNOV'i ja AFLUNOV'ile sarnast H5N1 vaktsiini, mis sisaldab A/turkey/Turkey/½005-sarnasest tüvest (heteroloogne väljakutse tüvele) pärinevat hemaglutiniini. 8-pealised tuhkrute grupid said ühe (21. päeval) või kaks (0. ja 21. päeval) annust vaktsiini, mis sisaldas 3,75 või 7,5 mikrogrammi antigeeni. Kontroll-loomadele manustati ainult adjuvanti. Loomadele esitati väljakutse 43. päeval intranasaalselt manustatud A/Vietnam/1203/04 viiruse letaalse annusega. Loomi jälgiti 16...17 päeva pärast väljakutset, et põhjalikult hinnata haiguse kulgu, sealhulgas sümptomite ilmnemise aega, suremust või haigusjärgset paranemist.

Kaitstud olid kõik (100%) loomad, kellele manustati 2 annust AFLUNOV'i ja 94% loomadest, kellele manustati 1 annus AFLUNOV'i. 87% loomadest, kellele esitati väljakutse vaktsiinile heteroloogse viirusega pärast kahte vaktsiini annust, olid kaitstud, ning üksikannus heteroloogset vaktsiini

kaitses 56% loomadest. Kõik kontroll-loomad surid 7 päeva pärast väljakutset. Vaktsineerimine kaitses loomi letaalse väljakutse eest vaktsiinile homoloogsete ja heteroloogsete viirustega.

Teises sarnases uuringus lükati intranasaalne väljakutse edasi kuni umbes 4 kuu möödumiseni 2. vaktsiini annuse, mis sisaldas kas 3,75 või 7,5 mikrogrammi antigeeni, manustamisest. Selles uuringus oli 100% loomadest kaitstud homoloogse väljakutse eest ja 81% loomadest heteroloogse väljakutse eest. Vaktsineerimine kaitses loomi letaalse väljakutse eest ka siis, kui HI antikehade tiiter olid madal või tuvastamatu.

Testiti ka efektiivsust heteroloogse viiruse A/Indonesia/5/05 suhtes. 6-pealised tuhkrute grupid said ühe (21. päeval) annuse vaktsiini, mis sisaldas 3,75 mikrogrammi antigeeni või kaks (0. ja 21. päeval) annust vaktsiini, mis sisaldas 1,0 või 3,75 mikrogrammi antigeeni (A/Vietnam/1194/2004). 49. päeval manustati intratrahheaalselt letaalne väljakutse. Kaks annust vaktsiini kaitses 92% loomadest ja vaktsiini üksikannus kaitses 50% loomadest A/Indonesia/5/05 viiruse eest. Võrreldes adjuvandi kontrollgrupiga oli vaktsineeritud gruppides kopsukahjustusi vähem. Vähenenud oli ka viraalne levik ja tiiter kopsudes, mis viitab võimalusele, et vaktsineerimine võib vähendada viiruse ülekande riski.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvannuse toksilisuse; lokaalse taluvusvõime; emaslooma viljakuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse (kuni rinnaga toitmise lõpetamiseni) mittekliinilised uuringud AFLUNOV'iga ning adjuvanti MF59C.1 sisaldava sesoonse vaktsiiniga ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

naatriumkloriid kaaliumkloriid (E508)

kaaliumdivesinikfosfaat (E340) dinaatriumfosfaatdihürdaat (E339) magneesiumkloriidheksahüdraat (E511) kaltsiumkloriiddihüdraat (E509) naatriumtsitraat (E331)

sidrunhape (E330) süstevesi

Adjuvandi kohta vt lõik 2

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml eeltäidetud süstlis (I tüüpi klaas), suletud kolbkorgiga (bromobutüülkummi). Pakendis 1 või 10 eeltäidetud süstlit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kontrollige lahust visuaalselt enne manustamist. Mistahes osakeste ja/või kõrvalekallete ilmnemisel tuleks vaktsiin kõlbmatuks tunnistada.

Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Enne kasutamist ettevaatlikult loksutada. Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Itaalia.

8.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/10/658/001-002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

29 november 2010

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel

http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu