Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Pakendi märgistus - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAflunov
ATC koodJ07BB02
Toimeaineinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
TootjaSeqirus S.r.l.  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

PAPPKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AFLUNOV süstesuspensioon eeltäidetud süstlis.

Pre-pandeemiline gripiviiruse vaktsiin (H5N1) (pinnaantigeen, inaktiveeritud, adjuveeritud)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks 0,5 ml annus sisaldab: gripiviiruse pinnaantigeenid (hemaglutiniin ja neuraminidaas), paljundatud tervete kanade viljastatud kanamunades, tüvest:

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) sarnane tüvi (NIBRG-23)

7,5 mikrogrammi hemaglutiniini

Adjuvant: MF59C.1 õli, mis sisaldab skvaleeni, polüsorbaati 80 ja sorbitaantrioleaati.

3.ABIAINED

naatriumkloriid kaaliumkloriid (E508)

kaaliumdivesinikfosfaat (E340) dinaatriumfosfaatdihürdaat (E339) magneesiumkloriidheksahüdraat (E511) kaltsiumkloriiddihüdraat (E509) naatriumtsitraat (E311)

sidrunhape (E330) süstevesi

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstesuspensioon.

1 eeltäidetud süstel (0,5 ml)

10 eeltäidetud süstelt (0,5 ml)

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Manustada intramuskulaarselt deltalihasesse.

Hoiatus. Mitte süstida intravaskulaarselt ega intradermaalselt.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Enne kasutamist ettevaatlikult loksutada.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Itaalia.

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/10/658/001 1 eeltäidetud süstel

EU/1/10/658/002 10 eeltäidetud süstelt

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

EELTÄIDETUD SÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

AFLUNOV süstevedelik

H5N1 gripi vaktsiin

IM (intramuskulaarne)

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6.MUU

Hoida külmkapis.

Seqirus. S.r.l. – Itaalia

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu