Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aloxi (palonosetron hydrochloride) – Pakendi märgistus - A04AA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAloxi
ATC koodA04AA05
Toimeainepalonosetron hydrochloride
TootjaHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aloxi 250 mikrogrammi süstelahus

Palonosetroon (vesinikkloriidina)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Lahuse iga ml sisaldab 50 mikrogrammi palonosetrooni (vesinikkloriidina).

Lahuse iga 5 ml viaal sisaldab 250 mikrogrammi palonosetrooni (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

Sisaldab ka mannitooli, dinaatriumedetaati, naatriumtsitraati, sidrunhappe monohüdraati, süstevett, naatriumhüdroksiidi ja vesinikkloriidhapet.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus

1 x 5 ml viaal

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Intravenoosne

Ainult ühekordseks kasutamiseks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Iirimaa

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/306/001

13.PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

VIAAL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Aloxi 250 mikrogrammi süstelahus

Palonosetroon

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni

4.PARTII NUMBER

Partii nr

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aloxi 500 mikrogrammi pehmekapslid

Palonosetroon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Kapsel sisaldab 500 mikrogrammi palonosetrooni (vesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka sorbitooli. Täpsemat teavet lugege pakendi infolehelt.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 pehmekapsel.

5 pehmekapslit.

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Iirimaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/306/002

EU/1/04/306/003

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Aloxi 500 mikrogrammi

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI

RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Aloxi 500 mikrogrammi pehmekapslid

Palonosetroon

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Helsinn

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu