Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ambirix (hepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B...) – Ravimi omaduste kokkuvõte - J07BC20

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAmbirix
ATC koodJ07BC20
Toimeainehepatitis-A virus (inactivated) / hepatitis-B surface antigen
TootjaGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ambirix süstesuspensioon süstelis

Hepatiit A (inaktiveeritud) ja hepatiit B (rDNA) vaktsiin (HAB), (adsorbeeritud).

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 annus (1 ml) sisaldab:

 

Hepatiit A viirus (inaktiveeritud) 1,2

720 ELISA ühikut

Hepatiit B viiruse pinnaantigeen 3,4

20 mikrogrammi

Produtseeritud inimese diploidsetel rakkudel (MRC-5)

 

Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile, hüdreeritud

0,05 milligrammi Al3+

Produtseeritud rekombinantse DNA tehnoloogia abil pärmirakkude kultuuril (Saccharomyces

cerevisiae)

 

Adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile

0,4 milligrammi Al3+

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Ambirix on hägune valge suspensioon.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Ambirix on näidustatud A-hepatiidi ja B-hepatiidi vastaseks vaktsineerimiseks immuunsuseta 1...15 (k.a.) -aastastel lastel ja noorukitel.

Immuunsust B-hepatiidi vastu ei pruugi kujuneda enne teise annuse manustamist (vt lõik 5.1). Seetõttu:

-peaks Ambirix’i kasutama ainult juhul, kui vaktsinatsioonikuuri ajal on suhteliselt väike oht B- hepatiidi infektsiooni tekkeks;

-Ambirix’i kasutamine on soovitatav tingimustes, kus saab tagada kahest annusest koosneva vaktsinatsioonikuuri lõpuleviimise.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

1...15-aastastele (kaasa arvatud) isikutele soovitatav annus on 1,0 ml.

- Esmane vaktsineerimine

Standardne esmane vaktsinatsioonikuur koosneb kahest annusest, millest esimene manustatakse valitud päeval ning teine 6 kuni 12 kuud pärast esimest annust.

Soovitatud skeemist tuleb kinni pidada. Alustatud esmane vaktsineerimine tuleb lõpule viia sama vaktsiiniga.

- Korduv annus

Olukordades, kus soovitav on A-hepatiidi ja/või B-hepatiidi vastane korduv vaktsineerimine, võib manustada monovalentset või kombineeritud vaktsiini. Ei ole uuritud Ambirix’i ohutust ja immunogeensust selle kasutamisel korduvaks vaktsineerimiseks pärast 2 annusest koosnevat esmast vaktsineerimist.

Pärast esmast vaktsineerimist Ambirix’iga määratud hepatiit B pinnaantigeeni vastaste (anti-HBs) ja hepatiit A viiruse vastaste (anti-HAV) antikehade tiitrid on samades piirides kui pärast vaktsineerimist monovalentsete vaktsiinidega. Üldised juhised korduvaks vaktsineerimiseks võivad järelikult tugineda kogemusele monovalentsete vaktsiinidega järgmiselt.

B-hepatiit

Ei ole kindlaks tehtud vajadust B-hepatiidi vastase korduva vaktsineerimise järele tervetel isikutel, kes on saanud täieliku esmase vaktsinatsioonikuuri; ent mõned ametlikud vaktsinatsiooniprogrammid soovitavad B-hepatiidi vaktsiini korduva annuse manustamist ja seda tuleb respekteerida.

HBV riskigrupi isikutel (nt hemodialüüsi saavad või immuunpuudulikkusega patsiendid) peab olema tagatud, et säilib antikehade kaitsev tiiter ≥ 10 mIU/ml.

A-hepatiit

Siiani ei ole täielikult selge, kas A-hepatiidi vaktsineerimisele reageerinud immuunkompetentsed isikud, kellel puuduvad määratavad antikehad, kuid kes võivad olla kindlustatud immunoloogilise mäluga, vajavad kaitseks korduvaid annuseid. Korduva vaktsineerimise juhised põhinevad eeldusel, et kaitseks on vajalik minimaalne antikehade tase organismis.

Lapsed

Ambirix'i ohutus ja tõhusus alla 1aastastel lastel ei ole teada. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Ambirix on intramuskulaarseks süstimiseks, tavaliselt deltalihasesse. Ent väga väikestel lastel on eelistatav reie anterolateraalne piirkond.

Erandjuhtudel võib trombotsütopeenia või hüübimishäirega patsientidele manustada vaktsiini ka subkutaanselt. Siiski võib sellise manustamisviisi puhul immuunvastus jääda optimaalsest väiksemaks (vt lõik 4.4).

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või neomütsiini suhtes.

Ülitundlikkusreaktsioon pärast varasemat hepatiit A ja/või hepatiit B vaktsiini manustamist.

Nagu teistegi vaktsiinide puhul, tuleb Ambirix’i manustamine edasi lükata patsientidel, kes põevad ägedat palavikuga kulgevat haigust.

4.4Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Nagu teistegi süstitavate vaktsiinide puhul, tuleb patsienti pärast vaktsineerimist mõnda aega jälgida ning vajalikud esmaabivahendid harvaesineva anafülaktilise reaktsiooni puhuks käepärast hoida.

Sünkoop (minestamine) võib tekkida pärast või isegi enne ükskõik missugust vaktsineerimist, eriti noorukitel, psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele. Sellega võivad kaasneda mitmed neuroloogilised nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesiad ja toonilis-kloonilised jäsemeliigutused taastumise ajal. Oluline on rakendada ettevaatusabinõusid minestamisest tingitud vigastuste vältimiseks.

On võimalik, et isikud on vaktsineerimise ajal juba A-hepatiidi või B-hepatiidi inkubatsiooniperioodis. Ei ole teada, kas neil juhtudel hoiab Ambirix ära haigestumise.

Vaktsiin ei kaitse teiste viirushepatiitide nagu C-hepatiit ja E-hepatiit eest.

Ambirix ei ole näidustatud nakatumisvõimaluse järgseks profülaktikaks (nt pärast süstlanõela torget).

Kui on vajalik kiire kaitse B-hepatiidi vastu, on soovitatav standardne kolmest annusest koosnev vaktsinatsiooniskeem kombineeritud vaktsiiniga, mis sisaldab 360 ELISA ühikut formaliiniga inaktiveeritud hepatiit A viirust ja 10 mikrogrammi hepatiit B rekombinantset pinnaantigeeni. Põhjus seisneb selles, et kombineeritud vaktsiini teise ja kolmanda annuse manustamise vahepeal on kaitstud suurem osa patsiente kui pärast Ambirix’i ühe annuse manustamist. See erinevus kaob pärast Ambirix’i teise annuse manustamist (vt lõik 5.1 seroprotektsiooni määr).

Ambirix’i kahest annusest koosnev vaktsinatsiooniskeem soovitatakse lõpule viia enne seksuaalelu alustamist.

Vaktsiini kasutamist ei ole uuritud alanenud immuunsusega patsientidel. Hemodialüüsi saavad või alanenud immuunsusega patsiendid ei pruugi pärast esmast vaktsineerimist saavutada anti-HAV ja anti-HBs antikehade kaitsvat tiitrit.

Kuna nahasisesel süstimisel või intramuskulaarsel süstimisel tuharalihasesse võib vastus vaktsiinile jääda optimaalsest väiksemaks, peaks neid manustamisteid vältima. Siiski võib Ambirix’i erandjuhul manustada subkutaanselt trombotsütopeenia või hüübimishäirega isikutele, kuna intramuskulaarse süstega kaasneb verejooksuoht.

AMBIRIX’I EI TOHI MINGIL JUHUL MANUSTADA VEENI.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Puuduvad andmed Ambirix’i samaaegse kasutamise kohta spetsiifiliste hepatiit A või hepatiit B immuunglobuliinidega. Monovalentse A-hepatiidi ja B-hepatiidi vaktsiini samaaegsel manustamisel koos spetsiifiliste immuunglobuliinidega puudus toime serokonversioonile. Immuunglobuliinide samaaegsel manustamisel võivad tekkida madalamad antikehade tiitrid.

Kui Ambirix’i manustati teisel eluaastal koos (kuid erinevatesse süstekohtadesse) kombineeritud difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi ja Haemophilus influenzae b vaktsiiniga (DTPa-IPV+Hib) või koos kombineeritud leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiiniga, oli immuunvastus kõigile antigeenidele rahuldav (vt lõik 5.1).

Ei ole uuritud Ambirix’i manustamist koos teiste vaktsiinidega peale ülalloetletute. Seetõttu ei soovitata Ambirix’i kasutamist samaaegselt teiste vaktsiinidega, kui see ei ole hädavajalik. Samaaegselt manustatavate vaktsiinide puhul tuleb alati kasutada erinevaid süstekohti ja eelistatavalt erinevaid jäsemeid.

Immuunsupressiivset ravi saavatel või immuunpuudulikkusega patsientidel ei pruugi kujuneda piisavat immuunvastust.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Amibrix'i võib raseduse ajal kasutada ainult selge vajaduse korral ja juhul, kui võimalikud kasulikud toimed ületavad potentsiaalsed riskid lootele.

Rinnaga toitmine

Ambirix'i tohib imetamise ajal kasutada ainult siis, kui võimalikud kasulikud toimed ületavad potentsiaalsed riskid.

Fertiilsus

Fertiilsuse kohta andmed puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ambirix’il puudub või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes manustati 2029 annust Ambirix’i 1027 isikule vanuses 1 aasta kuni 15 aastat (kaasaarvatud).

Kahes võrdlevas uuringus 1....15-aastastel isikutel oli lokaalsete ja generaliseerunud sümptomite esinemissagedus pärast Ambirix’i kaheannuselist manustamisskeemi üldiselt sarnane kombineeritud vaktsiini kolmeannuselisele manustamisele, mis sisaldas HAV 360 ELISA ühikut ja HBsAg 10 µg.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed pärast Ambirix’i manustamist on valu ja väsimus, mis esinevad annuse kohta sagedusega vastavalt ligikaudu 50% ja 30%.

Kõrvaltoimete loetelu

Pärast esmast vaktsineerimist kõrvaltoimetena kirjeldatud lokaalsed ja üldised reaktsioonid klassifitseeriti esinemissageduse järgi.

Registreeritud kõrvaltoimete esinemissagedused on allpool toodud järgmiselt:

Väga sage:

≥ 1/10

Sage:

≥ 1/100 kuni < 1/10

Aeg-ajalt:

≥ 1/1000 kuni < 1/100

Harv:

≥ 1/10 000 kuni < 1/1000

Väga harv:

< 1/10 000

Ambirix’i kliiniliste uuringute käigus teatati järgmistest kõrvaltoimetest.

Kliiniliste uuringute andmed

Ainevahetus- ja toitumishäired väga sage: isutus

Psühhiaatrilised häired väga sage: ärrituvus

Närvisüsteemi häired väga sage: peavalu sage: uimasus

Seedetrakti häired

sage: seedetrakti sümptomid

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid väga sage: väsimus, süstekoha valu ja punetus sage: palavik, süstekoha turse.

Lisaks on kliiniliste uuringute käigus teatatud järgmistest kõrvaltoimetest GlaxoSmithKline’i teise kombineeritud hepatiit A ja hepatiit B vaktsiiniga (manustatakse kas 3 või 4 annuselise skeemi järgi)

Infektsioonid ja infestatsioonid

aeg-ajalt: ülemiste hingamisteede infektsioon

Vere ja lümfisüsteemi häired harv: lümfadenopaatia

Närvisüsteemi häired aeg-ajalt: pearinglus harv: paresteesia

Vaskulaarsed häired harv: hüpotensioon

Seedetrakti häired

sage: kõhulahtisus, iiveldamine aeg-ajalt: oksendamine, kõhuvalu*

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: harv: pruuritus, lööve

väga harv: urtikaaria

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused aeg-ajalt: lihasvalu

harv: liigesvalu

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid sage: halb enesetunne, süstekoha reaktsioon harv: külmavärinad, gripilaadne haigus

* kõrvaltoimed, mida täheldati kliinilistes uuringutes pediaatrilise ravimvormiga

Turuletulekujärgsed andmed

Kuna alltoodud sündmused on raporteeritud spontaalselt, ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata nende esinemissagedust.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatatud turuletulekujärgse jälgimise ajal pärast vaktsineerimist Ambirix’iga.

Immuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, sh anafülaktilised ja anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Minestamine või vasovagaalne vastusreaktsioon süstimisele, lokaalne hüpoesteesia

GlaxoSmithKline’i kombineeritud hepatiit A ja hepatiit B vaktsiini või monovalentse hepatiit A ja/või hepatiit B vaktsiini laialdase kasutamise järgselt on lisaks teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Infektsioonid ja infestatsioonid

Meningiit

Vere ja lümfisüsteemi häired

Trombotsütopeeniline purpur, trombotsütopeenia

Imuunsüsteemi häired

Allergilised reaktsioonid, sh seerumtõvele sarnane reaktsioon, angioneurootiline turse

Närvisüsteemi häired

Hulgiskleroos, entsefaliit, entsefalopaatia, polüneuriit- nt Guillain-Barré sündroom (tõusva paralüüsiga), müeliit, krambid, paralüüs, näonärvi halvatus, neuriit, nägemisnärvi neuriit, neuropaatia

Vaskulaarsed häired

Vaskuliit

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni testide kõrvalekalded

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Multiformne erüteem, lame lihhen

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Artriit, lihasnõrkus

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Kohene valu süstekohas, torkiv ja põletav tunne

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas,* kaudu.

4.9Üleannustamine

Turuletulekujärgsel perioodil on GlaxoSmithKline’i kombineeritud hepatiit A ja hepatiit B vaktsiini kasutamisel teatatud üleannustamise juhtudest. Üleannustamise järgselt on teatatud kõrvaltoimetest, mis on sarnased vaktsiini tavaannuste kasutamisel tekkivatele kõrvaltoimetele.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: vaktsiinid, hepatiidivaktsiinid, ATC-kood: J07BC20.

Toimemehhanism

Ambirix annab immuunsuse HAV- ja HBV-infektsiooni vastu, kutsudes esile spetsiifiliste anti-HAV ja anti-HBs antikehade tekke.

Kliinilised uuringud

Kliinilistes uuringutes 1...15-aastastel patsientidel leiti anti-HAV antikehad 1 kuu pärast esimest annust 99,1% ja pärast 6 kuud hiljem (st 7. kuul) manustatud teist annust 100% vaktsineeritutest. Anti-HBs antikehad leiti 1 kuu pärast esimest annust 74,2% ja pärast 6 kuud hiljem (st 7. kuul) manustatud teist annust 100% vaktsineeritutest. Anti-HBs antikehade kaitsev tiiter (≥ 10 mIU/ml) leiti nimetatud ajahetkedel vastavalt 37,4% ja 98,2% vaktsineeritutest.

Võrdlevas kliinilises uuringus, kus osalesid 12...15-aastased patsiendid, said 142 patsienti kaks annust Ambirix’i ja 147 patsienti standardset kolmeannuselist kombineeritud vaktsiini. Viimane sisaldas 360 ELISA ühikut formaliiniga inaktiveeritud hepatiit A viirust ja 10 mikrogrammi hepatiit B rekombinantset pinnaantigeeni. 289 patsiendi seas, kellel hinnati vaktsiini immunogeensust, oli hepatiit B vastaste antikehade kaitsev tiiter (seroprotektsioon (SP) vt alljärgnev tabel) 2. ja 6. kuul oluliselt kõrgem kolmeannuselise vaktsiini kui Ambirix’i puhul.

Vaktsiini grupp

Anti-HBs

Anti-HBs

Anti-HBs

 

2. kuu

6. kuu

7. kuu

 

SP (%)

SP (%)

SP (%)

Ambirix

68,3

97,9

Kombineeritud HAB

85,6

98,0

vaktsiin (360/10)

 

 

 

Järgnevas tabelis on toodud immuunvastuse andmed, mis saadi 1...11-aastaste lastega läbi viidud võrdlevas kliinilises uuringus üks kuu pärast täieliku vaktsinatsioonikuuri lõppu (st 7. kuul). Toodud on ka tulemused, mis saadi 12...15-aastaste patsientidega läbi viidud võrdlevas uuringus. Mõlemas uuringus said patsiendid kaks annust Ambirix’i või kolm annust kombineeritud vaktsiini, mis sisaldas 360 ELISA ühikut formaliiniga inaktiveeritud hepatiit A viirust ja 10 mikrogrammi hepatiit B rekombinantset pinnaantigeeni.

Vanusegrupp

Vaktsiini grupp

Anti-HAV

 

Anti-HBs

 

 

N

S+ (%)

N

 

SP (%)

1...5-aastased

Ambirix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineeritud HAB

 

 

vaktsiin (360/10)

 

 

 

 

 

6...11-aastased

Ambirix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineeritud HAB

 

 

vaktsiin (360/10)

 

 

 

 

 

12...15-aastased

Ambirix

 

97,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombineeritud HAB

 

 

vaktsiin (360/10)

 

 

 

 

 

Kliinilises uuringus said 102 12...15-aastast patsienti Ambirix’i teise annuse 12. kuul, 13. kuul leiti anti-HAV antikehad 99,0% ja anti-HBs antikehad 99,0% (kaitsev tiiter 97,0%) vaktsineeritutest.

10ndal aastal pärast Ambirix’iga vaktsineerimise alustamist kuudel 0 ja 6 lastel vanuses 1…15 aastat säilis kõigil jälgitud isikutel anti-HAV antikehade tase ≥15 mIU/ml. Vaktsineerimise esimese annuse hetkel 1...11-aastaste või 12...15-aastaste isikute protsent, kellel 10ndal aastal oli Anti-HBs tase ≥10 mIU/ml, oli vastavalt 77,3% ja 85,9%. Isikutel, kes olid esmasel vaktsineerimisel vanuses 12...15 aastat, olid anti-HAV ja anti-HBs antikeha kontsentratsioonid võrreldavad gruppide vahel, kus

manustati Ambirix’i või 3-annuselise skeemiga kombineeritud vaktsiini (koostis on kirjeldatud ülalpool).

6ndal aastal pärast Ambirix’i manustamise alustamist 0 ja 6. kuul või 0 ja 12ndal kuul lastele vanuses 12...15-aastat säilis kõigil jälgitud isikutel anti-HAV antikeha tase ≥15 mIU/ml. Vaktsiini 0 ja 6ndal või 0 ja 12ndal kuul saanute isikute protsent, kellel anti-HBs antikehade tase oli ≥10 mIU/ml, oli vastavalt 84,8% ja 92,9%.

Kui Ambirix’i esimene annus manustati teisel eluaastal koos kombineeritud difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi ja Haemophilus influenzae b vaktsiini (DTPa-IPV+Hib) korduva annusega või koos kombineeritud leetrite-mumpsi-punetiste vaktsiini esimese annusega, oli immuunvastus kõigile antigeenidele rahuldav.

5.2Farmakokineetilised omadused

Ei kohaldata.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Üldise ohutuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Süstevesi

Adjuvandid vt lõik 2.

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte hoida sügavkülmas.

Hoida valguse eest kaitstult originaalpakendis.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

1 ml suspensiooni (butüül-)kolviga süstelis (I tüüpi klaas).

1 ja 10 nõeltega või nõelteta süstelit või 50 ilma nõelteta süstelit pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Säilitamisel võib täheldada peent valget sadet ja läbipaistvat värvitut kihti selle kohal.

Vaktsiini tuleb enne kasutamist uuesti suspendeerida, mille tulemusena omandab vaktsiin ühtlase hägusa valge väljanägemise.

Vaktsiini uuesti suspendeerimine, et saada ühtlane hägune valge suspensioon

Vaktsiini tuleb uuesti suspendeerida, järgides alltoodud punkte.

1.Hoidke süstelit püstises asendis ja sulgege sõrmed selle ümber.

2.Loksutage süstelit, pöörates seda tagurpidi ja uuesti tagasi.

3.Korrake seda tegevust intensiivselt vähemalt 15 sekundi jooksul.

4.Kontrollige uuesti vaktsiini:

a.Kui vaktsiin on ühtlane hägune valge suspensioon, on see kasutamiseks valmis – see ei pea olema läbipaistev.

b.Kui vaktsiin ei ole ühtlane hägune valge suspensioon – pöörake seda tagurpidi ja uuesti tagasi veel vähemalt 15 sekundit – seejärel kontrollige uuesti.

Vaktsiini tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida võõrosakeste ja/või väljanägemise muutuse suhtes. Võõrosakeste ja/või muutuste täheldamisel ärge vaktsiini manustage.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

1330 Rixensart, Belgia

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/02/224/001

EU/1/02/224/002

EU/1/02/224/003

EU/1/02/224/004

EU/1/02/224/005

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa väljastamise kuupäev: 30.08.2002

Viimane müügiloa uuendamise kuupäev: 20.07.2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu