Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apidra (insulin glulisine) – Pakendi infoleht - A10AB06

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusApidra
ATC koodA10AB06
Toimeaineinsulin glulisine
Tootjasanofi-aventis Deutschland GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Apidra 100 Ühikut/ml süstelahus viaalis

Glulisiin-insuliin (insulinum glulisinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

3.Kuidas Apidra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Apidra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

Apidra on suhkurtõve ravim, mida kasutatakse veresuhkru langetamiseks suhkurtõvega patsientidel; seda võib manustada täiskasvanutele, noorukitele ning 6-aastastele ja vanematele lastele. Suhkurtõbi on haigus, mille puhul inimese organism ei tooda piisavalt insuliini vere suhkrusisalduse kontrollimiseks.

Glulisiin-insuliini toodetakse biotehnoloogia abil. Glulisiin-insuliini toime algab kiiresti, 10...20 minuti jooksul, ning kestab lühikest aega, ligikaudu 4 tundi.

2. Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

Ärge kasutage Apidra’t

-Kui olete glulisiin-insuliini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia), järgige juhiseid hüpoglükeemia kohta (lugege raamitud teksti käesoleva infolehe lõpus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Apidra kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Järgige täpselt juhiseid annuse, jälgimise (vereproovid), dieedi ja kehalise koormuse kohta (kehaline töö ja sportimine) nagu olete arstiga arutanud.

Patsientide erirühmad

Informeerige oma arsti kui teil on maksa või neerude kahjustus, kuna võite vajada madalamat annust.

Apidra kasutamise kohta alla 6-aastastel lastel ei ole piisavalt kliinilist informatsiooni.

Reisimine

Enne reisimist konsulteerige oma arstiga. Vajalikuks võib osutuda arutelu alljärgnevatel teemadel:

-insuliini kättesaadavus riigis, kuhu reisite,

-insuliini, pensüstlite jms varud,

-insuliini korralik säilitamine reisi ajal,

-toidukordade ja insuliini manustamise ajastamine reisil olles,

-erinevate ajavööndite võimalik mõju,

-võimalikud uued terviseriskid riikides, kuhu reisite,

-käitumine hädaolukorras halva enesetunde või haigestumise korral.

Ägedad haigestumised ja vigastused

Alljärgnevates olukordades võib teie suhkurtõve ravi vajada erilist tähelepanu:

Kui te olete haigestunud või teil on raske vigastus, võib teie veresuhkru tase tõusta (hüperglükeemia);

Kui te ei söö piisavalt, võib teie veresuhkru tase langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Enamikel juhtudel vajate te arstiabi. Võtke kindlasti arstiga aegsasti ühendust.

Kui teil on 1. tüüpi diabeet (insuliinsõltuv suhkurtõbi), ärge katkestage insuliini kasutamist ning jätkake piisava koguse süsivesikute tarbimist. Alati informeerige teie eest hoolitsevaid või teid ravivaid inimesi oma insuliinivajadusest.

Mõnedel pikaajalise 2. tüüpi diabeedi ja südamehaiguse või eelneva insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Teavitage otsekohe oma arsti, kui teil tekkivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline õhupuudus või järsk kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeem).

Muud ravimid ja Apidra

Mõned ravimid põhjustavad vere suhkrusisalduse muutusi (tõusu, langust või mõlemat, sõltuvalt olukorrast). Igas sellises situatsioonis võib vajalikuks osutuda teie insuliiniannuse kohandamine, et vältida liiga kõrget või madalat vere suhkrusisaldust. Olge ettevaatlik mistahes teise ravimiga ravi alustamisel või ravi lõpetamisel.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Enne ravimi tarvitamist küsige arstilt, kuidas see võib mõjutada teie vere suhkrusisaldust ja milliseid ettevaatusabinõusid vajadusel kasutada.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru taseme langust (hüpoglükeemia), kuuluvad:

kõik teised suhkurtõve ravimid,

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse teatud südamehaiguste, või kõrgenenud vererõhu raviks),

disopüramiid (kasutatakse teatud südamehaiguste raviks),

fluoksetiin (kasutatakse depressiooni raviks),

fibraadid (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse alandamiseks),

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),

pentoksüfülliin, propoksüfeen, salitsülaadid (nt aspiriin, kasutatakse valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks),

sulfonamiidantibiootikumid.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru taseme tõusu (hüperglükeemia), kuuluvad:

kortikosteroidid (nt „kortisoon”, kasutatakse põletiku raviks),

danasool (ravim, mis mõjutab ovulatsiooni),

diasoksiid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

diureetikumid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks või liigse vedeliku eemaldamiseks),

glükagoon (kõhunäärme hormoon, mida kasutatakse tõsise hüpoglükeemia raviks),

isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks),

östrogeenid ja gestageenid (nt rasestumisvastased tabletid, kasutatakse sündivuse kontrolliks),

fenotiasiini derivaadid (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks),

somatropiin (kasvuhormoon),

sümpatomimeetilised ravimid (nt epinefriin (adrenaliin) või salbutamool, terbutaliin, mida kasutatakse astma raviks),

kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme häirete raviks),

proteaasi inhibiitorid (kasutatakse HIV raviks),

atüüpilised antipsühhootilised ravimid (nt olansapiin ja klosapiin).

Teie veresuhkur võib nii tõusta kui ka langeda, kui te võtate:

beeta-blokaatoreid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

klonidiini (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

liitiumi sooli (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks).

Pentamidiin (kasutatakse teatud parasiitide põhjustatud infektsioonide raviks) võib põhjustada hüpoglükeemiat, millele mõnikord järgneb hüperglükeemia.

Beeta-blokaatorid võivad sarnaselt teiste sümpatolüütilise toimega ravimitega (nt klonidiin, guanetidiin ja reserpiin) nõrgendada esmaseid hoiatussümptomeid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, või pärssida need täielikult.

Juhul, kui te ei ole kindel, kas te tarvitate mõnda nendest ravimitest, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Apidra koos alkoholiga

Kui tarbite alkoholi, võib teie veresuhkur nii tõusta kui langeda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Informeerige oma arsti plaanist rasestuda või sellest, kui olete juba rase. Teile süstitav insuliiniannus võib raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil vajada kohandamist. Eriti hoolikas suhkurtõve kontroll ning hüpoglükeemia vältimine on tähtsad teie lapse tervise tagamiseks.

Apidra kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või neid on piiratud hulgal.

Kui te toidate rinnaga last, konsulteerige oma arstiga, sest teie insuliiniannus ja dieet võivad vajada kohandamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie kontsentreerumis- või reaktsioonivõime võivad olla häiritud, kui:

teil on hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase),

teil on hüperglükeemia (veresuhkru kõrge tase).

Pidage seda võimalikku probleemi meeles olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohustada (nt autojuhtimine ja masinatega töötamine). Te peaksite ühendust võtma oma arstiga autojuhtimise soovituslikkuse osas, kui:

teil esineb sagedasi hüpoglükeemia episoode,

esmased hoiatussümptomid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, on vähenenud või puuduvad.

Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st see on põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

Apidra sisaldab metakresooli.

Apidra sisaldab metakresooli, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Apidra’t kasutada

Annus

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arvestades teie elustiili ja teie veresuhkru (glükoosi) analüüside tulemusi ja teie eelnevat insuliini kasutamist, teie arst teeb kindlaks, kui palju Apidra’t te vajate.

Apidra on lühikese toimeajaga insuliin. Teie arst võib teile määrata lisaks Apidra’le keskmise, pika toimeajaga insuliini, basaalinsuliini või kõrge veresuhkru taseme raviks kasutatavaid tablette.

Kui te hakkate glulisiin-insuliini kasutama mõne teise insuliini asemel, võib annus vajada arsti poolt kohandamist.

Teie vere suhkrusisaldust võivad mõjutada paljud tegurid. Te peaksite olema nendest teguritest teadlik ning võimeline õigesti reageerima muutustele oma vere suhkrusisalduses, et vältida selle tõusmist liiga kõrgele või langemist liiga madalale. Lugege infolehe lõpus olevat raamitud teksti täpsema informatsiooni saamiseks.

Manustamisviis

Apidra’t süstitakse naha alla (subkutaanselt). Tervishoiutöötaja võib seda manustada ka veeni hoolika arstliku järelvalve all.

Teie arst näitab teile millisesse kehapiirkonda Apidra’t süstida. Apidra’t võib süstida kõhu eesseina, reie piirkonda või õlavarde, samuti püsiinfusioonina kõhuseina. Toime saabub veidi varem kui süstite insuliini kõhu eesseina. Nagu kõigi insuliinide puhul, peate muutma süstekohta ja infusioonikohta kasutatava kehapiirkonna (kõhu eessein, reis, õlavars) piires igal süstekorral.

Manustamissagedus

Apidra’t tuleb manustada vahetult (0…15 minutit) enne või pärast sööki.

Juhised õigeks kasutamiseks

Kuidas käsitseda viaale?

Apidra viaalid on mõeldud kasutamiseks sobiva ühikuskaalaga insuliinisüstaldes või insuliinipumba abil.

Kontrollige viaali enne kasutamist. Kasutage viaali ainult siis, kui selles sisalduv lahus on selge, värvitu ja ei sisalda nähtavaid osakesi.

Ärge loksutage või segage seda enne kasutamist.

Võtke alati kasutusele uus viaal, kui märkate, et kontroll teie veresuhkru üle ootamatult halveneb. See võib olla insuliini toime vähenemisega seotud. Kui arvate, et teil on Apidra’ga probleeme, laske seda kontrollida oma arstil või apteekril.

Kui te peate segama kahte eri tüüpi insuliini

Apidra’t ei tohi segada ühtki teist tüüpi insuliiniga peale NPH iniminsuliini.

Segades Apidra’t NPH iniminsuliiniga peab esmalt süstlasse tõmbama Apidra. Süstima peab otsekohe pärast segamist.

Kuidas käsitseda infusioonipumpa?

Enne Apidra manustamist infusioonipumbaga peate te saama täieliku väljaõppe infusioonipumba kasutamise kohta. Lisaks peate saama teavet selle kohta, mida teha, kui te haigestute, teie veresuhkur on liiga kõrge või liiga madal või infusioonipump lakkab toimimast.

Kasutage teie arsti poolt soovitatud infusioonipumpa. Lugege ja järgige insuliini infusioonipumbaga kaasasolevat kasutusjuhendit. Järgige arsti juhiseid insuliini infusiooni baaskiiruse ja söögiaegsete lisaannuste kohta. Mõõtke regulaarselt oma veresuhkrut, et insuliini püsiinfusioonist oleks teile kasu ning veendumaks, et infusioonipump töötab korralikult.

Vahetage infusioonikomplekti ja mahutit vähemalt iga 48 tunni järel aseptiliselt. Need juhised võivad lahkneda insuliini infusioonipumbaga kaasasolevatest juhistest. Kui te manustate Apidra’t infusioonipumbaga, on oluline, et te järgite alati neid erijuhiseid. Nende erijuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid.

Apidra manustamisel infusioonipumbaga, ei tohi seda segada ühegi lahjendusvedeliku ega teiste insuliinidega.

Mida teha, kui infusioonipump ei tööta või seda on kasutatud valesti ?

Pumba või infusioonikomplekti probleemid või pumba ebaõige kasutamine võivad põhjustada insuliini alaannustamist. See võib kiiresti põhjustada veresuhkru tõusu ja diabeetilist ketoatsidoosi (hapete kuhjumine veres tingituna sellest, et organism lõhustab suhkru asemel rasvu).

Kui veresuhkru tase hakkab tõusma, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega nii ruttu kui võimalik.

Nad ütlevad teile, mida peab tegema.

Võib osutuda vajalikuks Apidra manustamine süstla või pensüstliga. Teil peab alati olema käepärast alternatiivne manustamisvahend insuliini süstimiseks naha alla juhuks, kui infusioonipump lakkab toimimast.

Kui te kasutate Apidra’t rohkem kui ette nähtud

- Kui te olete süstinud liiga palju Apidra’t, võib teie veresuhkru tase langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Kontrollige sageli oma vere suhkrusisaldust. Üldiselt tuleb hüpoglükeemia vältimiseks süüa rohkem ja kontrollida vere suhkrusisaldust. Täpsema informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege infolehe lõpus olevat raamitud teksti.

Kui te unustate Apidra’t kasutada

- Kui teil on Apidra annus vahele jäänud või kui te ei ole süstinud piisavalt insuliini, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta liiga kõrgele (hüperglükeemia). Mõõtke sageli oma vere

suhkrusisaldust. Informatsiooni saamiseks hüperglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti infolehe lõpus.

- Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Apidra kasutamise

See võib viia raske hüperglükeemia (väga kõrge veresuhkur) ja ketoatsidoosini (happesisalduse tõus veres, kuna organism lõhustab suhkru asemel rasvu). Ärge lõpetage Apidra’ga ravi enne kui olete rääkinud arstiga, kes annab edasised käitumisjuhised.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Insuliinide segiajamine

Te peate alati kontrollima insuliini märgistust enne igat süstimist, et vältida ravivigu Apidra ja teiste insuliinide segiajamise tõttu.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) võib olla väga tõsine. Hüpoglükeemia on väga sageli esinev kõrvaltoime (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st). Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) korral ei ole piisavas koguses suhkrut veres. Kui teie vere suhkrusisaldus langeb liiga madalale, võite te kaotada teadvuse. Raske hüpoglükeemia võib põhjustada ajukahjustuse ja olla eluohtlik. Kui teil on madala veresuhkru sümptomid, võtke kohe tarvitusele meetmed oma veresuhkru taseme tõstmiseks. Täiendavat informatsiooni madala veresuhkru ja selle ravi kohta vaadake raamitud tekstist selle infolehe lõpus.

Kui teil ilmnevad järgnevad sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga:

Süsteemsed allergilised reaktsioonid on aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Generaliseerunud allergia insuliini suhtes: sellega seotud sümptomite hulgas võivad olla laialdased nahareaktsioonid (lööve ja sügelus üle kogu keha), limaskestade või naha raskekujuline turse (angioödeem), hingamisraskus, vererõhu langus kaasneva kiire pulsi ja higistamisega.

Need võivad olla raskekujulise generaliseerunud allergia sümptomid insuliini suhtes, sealhulgas anafülaktiline reaktsioon, mis võivad olla eluohtlikud.

Hüperglükeemia (kõrge veresuhkur) tähendab, et veres on liiga palju suhkrut. Hüperglükeemia esinemissagedust ei saa prognoosida. Kui teie veresuhkru tase on liiga kõrge, tähendab see, et võite vajada rohkem insuliini, kui te süstisite.

Hüperglükeemia võib põhjustada diabeetilist ketoatsidoosi (hapete kuhjumine veres tingituna sellest, et organism lõhustab suhkru asemel rasvu).

Need on tõsised kõrvaltoimed.

Need seisundid võivad tekkida infusioonipumba probleemi või ebaõige kasutamise korral. See tähendab, et te ei manusta piisavalt insuliini oma diabeedi raviks.

Sel juhul peate otsekohe pöörduma arsti poole.

Hoidke alati käepärast alternatiivne manustamisvahend insuliini süstimiseks naha alla (vt lõik 3 „Kuidas käsitseda infusioonipumpa?“ ja „Mida teha, kui infusioonipump ei tööta või seda on kasutatud valesti?“)

Lisateavet hüperglükeemia nähtude ja sümptomite kohta lugege raamitud tekstist käesoleva infolehe lõpus.

Teised kõrvaltoimed

Sageli täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Naha reaktsioonid ja allergilised reaktsioonid süstekohal

Süstekohal võib esineda nahaärritust (nt punetust, ebatavaliselt tugevat valu süstimisel, sügelemist, paistetust, löövet ja põletikku). Need võivad levida ka süstekoha ümbrusesse. Enamus kergematest süstekoha reaktsioonidest insuliinile mööduvad mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.

Harva täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Naha muutus süstekohal (lipodüstroofia)

Kui te süstite insuliini liiga sagedasti ühte kehapiirkonda, võib nahaalune rasvkude kas väheneda või pakseneda (nimetatakse lipodüstroofiaks).Sellisesse piirkonda süstitud insuliin ei pruugi väga hästi mõjuda. Süstepiirkonna vahetamine igal süstimisel võib nahanähtude teket ennetada.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Silma reaktsioonid

Vere suhkrusisalduse kontrolli märkimisväärne muutus (paranemine või halvenemine) võib ajutiselt häirida teie nägemist. Kui teil on proliferatiivne retinopaatia (suhkurtõvega seotud silmahaigus), võivad raskekujulised hüpoglükeemia episoodid põhjustada ajutist nägemise kaotust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Apidra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata viaalid

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte hoida sügavkülmas.

Ärge asetage seda ravimit külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetud viaalid

Kasutusse võetud viaali võib hoida välispakendis maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 25°C, otsese kuumuse või valguse eest kaitstult. Ärge kasutage viaali pärast nimetatud aja möödumist. Esmase kasutamise kuupäev on soovitatav märkida etiketile.

Ärge kasutage Apidra’t kui lahus ei ole selge ja värvitu.

Ärge kasutage seda ravimit kui lahus ei ole selge ja värvitu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Apidra sisaldab

-Toimeaine on glulisiin-insuliin. Iga milliliiter lahust sisaldab 100 Ühikut glulisiin-insuliini (vastab 3,49 mg). Iga viaal sisaldab 10 ml süstelahust, mis vastab 1000 Ühikule.

-Teised koostisosad on metakresool (vt lõik 2 „Apidra sisaldab metakresooli“), naatriumkloriid (vt lõik 2 „Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes“), trometamool, polüsorbaat 20, kontsentreeritud soolhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Apidra välja näeb ja pakendi sisu

Apidra 100 Ühikut/ml süstelahus viaalis on selge, värvitu, veetaoline lahus, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

Iga viaal sisaldab 10 ml lahust (1000 Ühikut). Saadaval on pakendid, mis sisaldavad 1, 2, 4, 5 või 10 viaali. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

Tootja:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi-aventis S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

HÜPERGLÜKEEMIA JA HÜPOGLÜKEEMIA

Kandke endaga alati kaasas natuke suhkrut (vähemalt 20 grammi). Kandke endaga alati kaasas informatsiooni, millest nähtub, et olete suhkruhaige

HÜPERGLÜKEEMIA (veresuhkru kõrge tase)

Kui teie veresuhkur on liiga kõrge (hüperglükeemia), ei ole te süstinud piisavalt insuliini.

Miks tekib hüperglükeemia?

Näiteks:

-te ei ole süstinud insuliini või olete süstinud seda liiga vähe või insuliini efektiivsus on vähenenud, nt vale säilitamise tõttu,

-teie kehaline aktiivsus on tavalisest vähenenud, te olete stressis (emotsionaalne stress, ärevus), või teil on olnud trauma, operatsioon, infektsioon või palavik,

-te tarvitate või olete tarvitanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Hüperglükeemia hoiatusnähud

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, kuiv nahk, näo punetus, isutus, madal vererõhk ja kiire südame löögisagedus ning glükoosi ja ketokehade leidumine uriinis. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus ja isegi teadvusekaotus võivad olla insuliini puudusest tuleneva raske seisundi (ketoatsidoosi) tunnusteks.

Mida peaksite tegema hüperglükeemia korral?

Mõõtke oma veresuhkru taset ja määrake ketoonide sisaldus uriinis võimalikult kiiresti pärast ülalnimetatud sümptomite tekkimist. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

HÜPOGLÜKEEMIA (veresuhkru madal tase)

Kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada südameataki või ajukahjustuse ning olla eluohtlik. Tavaliselt peaksite ära tundma, kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, ning olema võimeline õigeid meetmeid rakendama.

Miks tekib hüpoglükeemia?

Näiteks:

-te süstite liiga palju insuliini,

-te jätate toidukorra vahele või sööte hiljem,

-te ei söö piisavalt või sööte toite, mis sisaldavad tavalisest vähem süsivesikuid (süsivesikuteks kutsutakse suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid, kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

-te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

-te tarbite alkoholi, eriti juhul kui te ei söö piisavalt,

-teie füüsiline koormus on tavalisest suurem või teist tüüpi kui tavaliselt,

-te olete paranemas traumast, operatsioonist või muust stressist,

-te olete paranemas palavikust või haigusest,

-te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Hüpoglükeemia on tõenäolisem, kui:

-te olete just alustanud insuliinravi või läinud üle mõnele teisele insuliinipreparaadile,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või ebastabiilne,

-te muudate nahapiirkonda, kuhu te insuliini süstite (nt reielt õlavarrele),

-teil on raske neeru- või maksahaigus või mõni muu haigus, nagu näiteks hüpotüreoidism.

Hüpoglükeemia hoiatusnähud

-Teie kehas

Näiteks sümptomid, mis näitavad, et teie veresuhkur langeb liiga madalale või liiga kiiresti on näiteks: higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, südamekloppimine ja ebaregulaarsed südamelöögid. Need sümptomid tekivad tavaliselt enne, kui sümptomid, mis on tingitud madalast suhkrutasemest ajus.

-Teie ajus

Näiteks järgnevad sümptomid näitavad madalat veresuhkru taset ajus: peavalu, intensiivne näljatunne, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumisraskused, reaktsioonide aeglustumine, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värisemine, halvatus, torkimistunne (paresteesia), tuimus ja naha muutunud tundlikkus suu ümbruses, pearinglus, enesekontrolli kaotus, suutmatus enda eest hoolt kanda, krambid, teadvusekadu.

Esmased sümptomid, mis viitavad hüpoglükeemiale („hoiatussümptomid“) võivad puududa või olla nõrgenenud, kui:

-te olete kõrges eas,

-olete põdenud suhkurtõbe pikka aega

-kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (diabeetiline autonoomne neuropaatia),

-te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või see tekib aeglaselt,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud;

-te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt. lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ning te võite isegi minestada) enne kui olete oma probleemist teadlik. Olge oma hoiatussümptomitega kursis. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru testimine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).

Mida peaksite tegema hüpoglükeemia korral?

1.Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. (Mõõtke üks kord lusikatäitena, suhkrutükkidena või glükoositablettidena, et näha, palju neid selleks vaja on.) Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid) hüpoglükeemia korral ei aita.

2.Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkru taset tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

3.Kui hüpoglükeemia taastub, võtke veelkord sisse 10...20 grammi suhkrut.

4.Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia vastu võitlema või kui hüpoglükeemia taastub.

Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi- või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkru taset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.

On soovitav, et te mõõdaksite oma veresuhkru taset kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.

JÄRGMINE TEAVE ON AINULT TERVISHOIUTÖÖTAJALE:

Apidra’t võib manustada intravenoosselt, mida võib teha ainult tervishoiutöötaja.

Juhised intravenoosseks manustamiseks

Apidra’t peab manustama kontsentratsioonis 1 Ühik glulisiin-insuliini/ml infusiooni teel koos naatriumkloriidi infusioonilahusega 9 mg/ml (0,9%), mis sisaldab kaaliumkloriidi 40 mmol/l või mitte, kasutades kokkuvalatud polüolefiin/polüamiidplastikust infusioonikotti ja eraldi infusioonivoolikut. Glulisiin-insuliin intravenoosseks kasutamiseks kontsentratsioonis 1 Ühik/ml on stabiilne toatemperatuuril 48 tundi.

Pärast lahjendamist intravenoosseks kasutamiseks peab lahust enne manustamist visuaalselt kontrollima, et see ei sisaldaks nähtavaid osakesi. Lahust võib kasutada ainult siis, kui see on selge ja värvitu, mitte hägune või nähtavaid osakesi sisaldav.

Apidra on leitud olevat sobimatu 5% glükoosilahuse ja Ringeri lahusega, mistõttu neid vedelikke ei tohi lahustamiseks kasutada. Teiste lahuste kasutamist ei ole uuritud.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Apidra 100 Ühikut/ml süstelahus kolbampullis

Glulisiin-insuliin (insulinum glulisinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Insuliini pen-süstliga on kaasas pen-süstli kasutusjuhend. Tutvuge sellega enne ravimi kasutamist.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

3.Kuidas Apidra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Apidra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

Apidra on suhkurtõve ravim, mida kasutatakse veresuhkru langetamiseks suhkurtõvega patsientidel; seda võib manustada täiskasvanutele, noorukitele ning 6-aastastele ja vanematele lastele. Suhkurtõbi on haigus, mille puhul inimese organism ei tooda piisavalt insuliini vere suhkrusisalduse kontrollimiseks.

Glulisiin-insuliini toodetakse biotehnoloogia abil. Glulisiin-insuliini toime algab kiiresti, 10...20 minuti jooksul, ning kestab lühikest aega, ligikaudu 4 tundi.

2. Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

Ärge kasutage Apidra’t

-Kui olete glulisiin-insuliini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia), järgige juhiseid hüpoglükeemia kohta (lugege raamitud teksti käesoleva infolehe lõpus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Apidra kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Järgige täpselt juhiseid annuse, jälgimise (vereproovid), dieedi ja kehalise koormuse kohta (kehaline töö ja sportimine) nagu olete arstiga arutanud.

Patsientide erirühmad

Informeerige oma arsti kui teil on maksa või neerude kahjustus, kuna võite vajada madalamat annust.

Apidra kasutamise kohta alla 6-aastastel lastel ei ole piisavalt kliinilist informatsiooni.

Reisimine

Enne reisimist konsulteerige oma arstiga. Vajalikuks võib osutuda arutelu alljärgnevatel teemadel:

-insuliini kättesaadavus riigis, kuhu reisite,

-insuliini, pen-süstlite jms varud,

-insuliini korralik säilitamine reisi ajal,

-toidukordade ja insuliini manustamise ajastamine reisil olles,

-erinevate ajavööndite võimalik mõju,

-võimalikud uued terviseriskid riikides, kuhu reisite,

-käitumine hädaolukorras halva enesetunde või haigestumise korral.

Ägedad haigestumised ja vigastused

Alljärgnevates olukordades võib teie suhkurtõve ravi vajada erilist tähelepanu:

-Kui te olete haigestunud või teil on raske vigastus, võib teie veresuhkur tõusta (hüperglükeemia).

-Kui te ei söö piisavalt, võib teie veresuhkur langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Enamikel juhtudel vajate te arstiabi. Võtke kindlasti arstiga aegsasti ühendust.

Kui teil on 1. tüüpi diabeet (insuliinsõltuv suhkurtõbi), ärge katkestage insuliini kasutamist ning jätkake piisava koguse süsivesikute tarbimist. Alati informeerige teie eest hoolitsevaid või teid ravivaid inimesi oma insuliinivajadusest.

Mõnedel pikaajalise 2. tüüpi diabeedi ja südamehaiguse või eelneva insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Teavitage otsekohe oma arsti, kui teil tekkivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline õhupuudus või järsk kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeem).

Muud ravimid ja Apidra

Mõned ravimid põhjustavad vere suhkrusisalduse muutusi (tõusu, langust või mõlemat, sõltuvalt olukorrast). Igas sellises situatsioonis võib vajalikuks osutuda teie insuliiniannuse kohandamine, et vältida liiga kõrget või madalat vere suhkrusisaldust. Olge ettevaatlik mitte ainult mistahes teise ravimiga ravi alustamisel, vaid ka ravi lõpetamisel.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Enne ravimi tarvitamist küsige arstilt, kuidas see võib mõjutada teie vere suhkrusisaldust ja milliseid ettevaatusabinõusid vajadusel kasutada.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru langust, kuuluvad:

kõik teised suhkurtõve ravimid,

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse teatud südamehaiguste,- kõrgenenud vererõhu või uriini valgu-/albumiinisisalduse raviks),

disopüramiid (kasutatakse teatud südamehaiguste raviks),

fluoksetiin (kasutatakse depressiooni raviks),

fibraadid (kasutatakse vere ebanormaalselt kõrge rasvasisalduse raviks),

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),

pentoksüfülliin, propoksüfeen, salitsülaadid (nt aspiriin, kasutatakse valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks),

sulfonamiidantibiootikumid.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru tõusu, kuuluvad:

kortikosteroidid (nt „kortisoon”, kasutatakse põletiku raviks),

danasool (ravim, mis mõjutab ovulatsiooni),

diasoksiid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

diureetikumid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

glükagoon (kõhunäärme hormoon, mida kasutatakse tõsise hüpoglükeemia raviks),

isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks),

östrogeenid ja gestageenid (nt rasestumisvastased tabletid, kasutatakse sündivuse kontrolliks),

fenotiasiini derivaadid (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks),

somatropiin (kasvuhormoon),

sümpatomimeetilised ravimid (nt epinefriin (adrenaliin) või salbutamool, terbutaliin, mida kasutatakse astma raviks),

kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme vaegtalitluse raviks),

proteaasi inhibiitorid,

atüüpilised antipsühhootilised ravimid (nt olansapiin ja klosapiin).

Teie veresuhkur võib nii tõusta kui ka langeda, kui te võtate:

beeta-blokaatoreid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

klonidiini (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

liitiumi sooli (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks).

Pentamidiin (kasutatakse teatud parasiitide vastu) võib põhjustada hüpoglükeemiat, millele mõnikord järgneb hüperglükeemia.

Beeta-blokaatorid võivad sarnaselt teiste sümpatolüütilise toimega ravimitega (nt klonidiin, guanetidiin ja reserpiin) nõrgendada esmaseid hoiatussümptomeid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, või pärssida need täielikult.

Juhul, kui te ei ole kindel, kas te tarvitate mõnda nendest ravimitest, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Apidra koos alkoholiga

Kui tarbite alkoholi, võib teie veresuhkur nii tõusta kui langeda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Informeerige oma arsti plaanist rasestuda või sellest, kui olete juba rase. Teile süstitav insuliiniannus võib raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil vajada kohandamist. Eriti hoolikas suhkurtõve kontroll ning hüpoglükeemia vältimine on tähtsad teie lapse tervise tagamiseks.

Apidra kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või neid on piiratud hulgal.

Kui te toidate rinnaga last, konsulteerige oma arstiga, sest teie insuliiniannus ja dieet võivad vajada kohandamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie kontsentreerumis- või reaktsioonivõime võivad olla häiritud, kui:

-teil on hüpoglükeemia,

-teil on hüperglükeemia.

Pidage seda võimalikku probleemi meeles olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohustada (nt autojuhtimine ja masinatega töötamine). Te peaksite ühendust võtma oma arstiga autojuhtimise soovituslikkuse osas, kui:

-teil esineb sagedasi hüpoglükeemia episoode,

-esmased hoiatussümptomid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, on vähenenud või puuduvad.

Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st see on põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

Apidra sisaldab metakresooli.

Apidra sisaldab metakresooli, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Apidra’t kasutada

Annus

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arvestades teie elustiili ja teie veresuhkru (glükoosi) analüüside tulemusi ja teie eelnevat insuliini kasutamist, teie arst teeb kindlaks, kui palju Apidra’t te vajate.

Apidra on lühikese toimeajaga insuliin. Teie arst võib teile määrata lisaks Apidra’le keskmise, pika toimeajaga insuliini, basaalinsuliini või kõrge veresuhkru taseme raviks kasutatavaid tablette.

Kui te hakkate glulisiin-insuliini kasutama mõne teise insuliini asemel, võib annus vajada arsti poolt kohandamist.

Teie vere suhkrusisaldust võivad mõjutada paljud tegurid. Te peaksite olema nendest teguritest teadlik ning võimeline õigesti reageerima muutustele oma vere suhkrusisalduses, et vältida selle tõusmist liiga kõrgele või langemist liiga madalale. Lugege infolehe lõpus olevat raamitud teksti täpsema informatsiooni saamiseks.

Manustamisviis

Apidra’t süstitakse naha alla (subkutaanselt).

Teie arst näitab teile millisesse kehapiirkonda Apidra’t süstida. Apidra’t võib süstida kõhu eesseina, reie piirkonda või õlavarde, samuti püsiinfusioonina kõhuseina. Toime saabub veidi varem kui süstite insuliini kõhu eesseina. Nagu kõigi insuliinide puhul, peate muutma süstekohta ja infusioonikohta kasutatava kehapiirkonna (kõhu eessein, reis, õlavars) piires igal süstekorral.

Manustamissagedus

Apidra’t tuleb manustada vahetult (0…15 minutit) enne või pärast sööki.

Juhised õigeks kasutamiseks

Kuidas käsitseda kolbampulle

Õige annuse manustamiseks tuleb Apidra kolbampulle kasutada ainult järgnevates pen-süstlites:

-JuniorSTAR võimaldab annustada 0,5 ühiku täpsusega;

-OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar või AllStar PRO võimaldavad annustada

1 ühiku täpsusega.

Kõik pen-süstlid ei pruugi olla müügil.

Pen-süstlit tuleb kasutada vastavalt seadme tootja poolt väljastatud kasutamisjuhendile.

Tootja pen-süstli kasutamisjuhendit tuleb kolbampulli sisestamisel, süstlanõela paigaldamisel ning insuliini süstimisel hoolikalt järgida.

Hoidke kolbampulli enne korduvkasutatavasse pen-süstlisse sisestamist 1 kuni 2 tundi toatemperatuuril.

Kontrollige kolbampulli enne kasutamist. Kasutage seda ainult siis, kui selles sisalduv lahus on selge, värvitu ja ei sisalda nähtavaid osakesi.

Ärge loksutage või segage seda enne kasutamist.

Eriline tähelepanu enne süstimist

Kolbampullist peab enne süstet eemaldama õhumullid (vt pen-süstli kasutamisjuhendit). Tühja kolbampulli ei tohi uuesti täita.

Igasuguse nakatumise vältimiseks tohite korduvkasutatavat pen-süstlit kasutada ainult teie.

Probleemid insuliini pen-süstliga?

Järgige tootja pen-süstli kasutamisjuhendit.

Kui insuliini pen-süstel on vigastatud või ei tööta korralikult (mehhaanilise vigastuse tõttu), tuleb see hävitada ning võtta kasutusele uus insuliini pen-süstel.

Kui pen-süstel ei tööta, võib insuliini kolbampullist süstlasse tõmmata. Seetõttu säilitage ka nõelu ja süstlaid. Kasutage ainult neid süstlaid, mis on ette nähtud insuliinilahusele kontsentratsiooniga

100 ühikut milliliitris.

Kui te kasutate Apidra’t rohkem kui ette nähtud

- Kui te olete süstinud liiga palju Apidra’t, võib teie vere suhkrusisaldus langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Kontrollige sageli oma vere suhkrusisaldust. Üldiselt tuleb hüpoglükeemia vältimiseks süüa rohkem ja kontrollida vere suhkrusisaldust. Informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti infolehe lõpus.

Kui te unustate Apidra’t kasutada

-Kui teil on Apidra annus vahele jäänud või kui te ei ole süstinud piisavalt insuliini, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta liiga kõrgele (hüperglükeemia). Mõõtke sageli oma vere

suhkrusisaldust. Informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti infolehe lõpus.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Apidra kasutamise

See võib viia raske hüperglükeemia (väga kõrge veresuhkur) ja ketoatsidoosini (happesisalduse tõus veres, kuna organism lõhustab suhkru asemel rasvu). Ärge lõpetage Apidra’ga ravi enne kui olete rääkinud arstiga, kes annab edasised käitumisjuhised.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Insuliinide segiajamine

Te peate alati kontrollima insuliini märgistust enne igat süstimist, et vältida vigu Apidra ja teiste insuliinide segiajamise tõttu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) võib olla väga tõsine. Hüpoglükeemia on väga sageli esinev kõrvaltoime (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st). Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) korral ei ole piisavas koguses suhkrut veres.Kui teie vere suhkrusisaldus langeb liiga madalale, võite te kaotada teadvuse. Raske hüpoglükeemia võib põhjustada ajukahjustuse ja olla eluohtlik. Kui teil on madala veresuhkru sümptomid, võtke kohe tarvitusele meetmed oma veresuhkru taseme tõstmiseks. Täiendavat informatsiooni madala veresuhkru ja selle ravi kohta vaadake raamitud tekstist selle infolehe lõpus.

Kui teil ilmnevad järgnevad sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga:

Süsteemsed allergilised reaktsioonid on aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Generaliseerunud allergia insuliini suhtes: sellega seotud sümptomite hulgas võivad olla laialdased nahareaktsioonid (lööve ja sügelus üle kogu keha), limaskestade või naha raskekujuline turse (angioödeem), hingamisraskus, vererõhu langus kaasneva kiire pulsi ja higistamisega.

Need võivad olla generaliseerunud allergia sümptomid insuliini suhtes, sealhulgas anafülaktiline reaktsioon, mis võivad olla eluohtlikud.

Hüperglükeemia (kõrge veresuhkur) tähendab, et veres on liiga palju suhkrut. Hüperglükeemia esinemissagedust ei saa prognoosida. Kui teie veresuhkru tase on liiga kõrge, tähendab see, et võite vajada rohkem insuliini, kui te süstisite. Kui veresuhkrutase on liiga kõrge, võib see teile ohtlik olla. Lisateavet hüperglükeemia nähtude ja sümptomite kohta lugege raamitud tekstist käesoleva infolehe lõpus.

Teised kõrvaltoimed

Sageli täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Naha reaktsioonid ja allergilised reaktsioonid süstekohal

Süstekohal võib esineda nahaärritust (nt punetust, ebatavaliselt tugevat valu süstimisel, sügelemist, paistetust, löövet ja põletikku). Need võivad levida ka süstekoha ümbrusesse. Enamus kergematest süstekoha reaktsioonidest insuliinile mööduvad mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.

Harva täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Naha muutus süstekohal (lipodüstroofia)

Kui te süstite insuliini liiga sagedasti ühte kehapiirkonda, võib nahaalune rasvkude kas väheneda või pakseneda (nimetatakse lipodüstroofiaks).Sellisesse piirkonda süstitud insuliin ei pruugi väga hästi mõjuda. Süstepiirkonna vahetamine igal süstimisel võib nahanähtude teket ennetada.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Silma reaktsioonid

Vere suhkrusisalduse kontrolli märkimisväärne muutus (paranemine või halvenemine) võib ajutiselt häirida teie nägemist. Kui teil on proliferatiivne retinopaatia (suhkurtõvega seotud silmahaigus), võivad raskekujulised hüpoglükeemia episoodid põhjustada ajutist nägemise kaotust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Apidra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja kolbampulli sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Avamata kolbampullid

Hoida külmkapis (2 °C....8°C). Mitte hoida sügavkülmas.

Ärge asetage seda ravimit külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti. Hoida kolbampull välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetud kolbampullid

Kasutusse võetud kolbampulle (insuliini pen-süstli sees) võib hoida maksimaalselt 4 nädalat temperatuuril kuni 25°C, otsese kuumuse või valguse eest kaitstult ja ei pea hoidma külmkapis. Ärge kasutage seda pärast nimetatud aja möödumist.

Ärge kasutage seda ravimit kui lahus ei ole selge ja värvitu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Apidra sisaldab

-Toimeaine on glulisiin-insuliin. Iga milliliiter lahust sisaldab 100 Ühikut glulisiin-insuliini (vastab 3,49 mg). Iga kolbampull sisaldab 3 ml süstelahust, mis vastab 300 Ühikule.

-Teised koostisosad on metakresool (vt lõik 2 „Apidra sisaldab metakresooli“), naatriumkloriid (vt lõik 2 „Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes“), trometamool, polüsorbaat 20, kontsentreeritud soolhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Apidra välja näeb ja pakendi sisu

Apidra 100 Ühikut/ml süstelahus kolbampullis on selge, värvitu, veetaoline lahus, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

Iga kolbampull sisaldab 3 ml lahust (300 Ühikut). Saadaval on pakendid, mis sisaldavad 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 või 10 kolbampulli. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja:

Müügiloa hoidja:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

Tootja:

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi-aventis S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

 

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

 

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46

(0)8 634

50 00

Latvija

United Kingdom

 

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

 

 

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44

(0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

HÜPERGLÜKEEMIA JA HÜPOGLÜKEEMIA

Kandke endaga alati kaasas natuke suhkrut (vähemalt 20 grammi). Kandke endaga alati kaasas informatsiooni, millest nähtub, et olete suhkruhaige

HÜPERGLÜKEEMIA (veresuhkru kõrge tase)

Kui teie veresuhkur on liiga kõrge (hüperglükeemia), ei ole te süstinud piisavalt insuliini.

Miks tekib hüperglükeemia?

Näiteks:

-te ei ole süstinud insuliini või olete süstinud seda liiga vähe või insuliini efektiivsus on vähenenud, nt vale säilitamise tõttu,

-teie kehaline aktiivsus on tavalisest vähenenud, te olete stressis (emotsionaalne stress, ärevus), või teil on olnud trauma, operatsioon, infektsioon või palavik,

-te tarvitate või olete tarvitanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „„Muud ravimid ja Apidra“).

Hüperglükeemia hoiatusnähud

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, kuiv nahk, näo punetus, isutus, madal vererõhk ja kiire südame löögisagedus ning glükoosi ja ketokehade leidumine uriinis. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus ja isegi teadvusekaotus võivad olla insuliini puudusest tuleneva raske seisundi (ketoatsidoosi) tunnusteks.

Mida peaksite tegema hüperglükeemia korral?

Mõõtke oma veresuhkru taset ja määrake ketoonide sisaldus uriinis võimalikult kiiresti pärast ülalnimetatud sümptomite tekkimist. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

HÜPOGLÜKEEMIA (veresuhkru madal tase)

Kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada südameataki või ajukahjustuse ning olla eluohtlik. Tavaliselt peaksite ära tundma, kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, ning olema võimeline õigeid meetmeid rakendama.

Miks tekib hüpoglükeemia?

Näiteks:

-te süstite liiga palju insuliini,

-te jätate toidukorra vahele või sööte hiljem,

-te ei söö piisavalt või sööte toite, mis sisaldavad tavalisest vähem süsivesikuid (süsivesikuteks kutsutakse suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid, kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

-te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

-te tarbite alkoholi, eriti juhul kui te ei söö piisavalt,

-teie füüsiline koormus on tavalisest suurem või teist tüüpi kui tavaliselt,

-te olete paranemas traumast, operatsioonist või muust stressist,

-te olete paranemas palavikust või haigusest,

-te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Hüpoglükeemia on tõenäolisem, kui:

-te olete just alustanud insuliinravi või läinud üle mõnele teisele insuliinipreparaadile,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või ebastabiilne,

-te muudate nahapiirkonda, kuhu te insuliini süstite (nt reielt õlavarrele),

-teil on raske neeru- või maksahaigus või mõni muu haigus, nagu näiteks hüpotüreoidism.

Hüpoglükeemia hoiatusnähud

-Teie kehas

Näiteks sümptomid, mis näitavad, et teie veresuhkur langeb liiga madalale või liiga kiiresti on näiteks: higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, südamekloppimine ja ebaregulaarsed südamelöögid. Need sümptomid tekivad tavaliselt enne, kui sümptomid, mis on tingitud madalast suhkrutasemest ajus.

-Teie ajus

Näiteks järgnevad sümptomid näitavad madalat veresuhkru taset ajus: peavalu, intensiivne näljatunne, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumisraskused, reaktsioonide aeglustumine, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värisemine, halvatus, torkimistunne (paresteesia), tuimus ja naha muutunud tundlikkus suu ümbruses, pearinglus, enesekontrolli kaotus, suutmatus enda eest hoolt kanda, krambid, teadvusekadu.

Esmased sümptomid, mis viitavad hüpoglükeemiale („hoiatussümptomid“) võivad puududa või olla nõrgenenud, kui:

-te olete kõrges eas,

-olete põdenud suhkurtõbe pikka aega

-kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (diabeetiline autonoomne neuropaatia),

-te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või see tekib aeglaselt,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud;

-te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt. lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ning te võite isegi minestada) enne kui olete oma probleemist teadlik. Olge oma hoiatussümptomitega kursis. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru testimine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).

Mida peaksite tegema hüpoglükeemia korral?

1.Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. (Mõõtke üks kord lusikatäitena, suhkrutükkidena või glükoositablettidena, et näha, palju neid selleks vaja on.) Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid) hüpoglükeemia korral ei aita.

2.Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkru taset tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

3.Kui hüpoglükeemia taastub, võtke veelkord sisse 10...20 grammi suhkrut.

4.Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia vastu võitlema või kui hüpoglükeemia taastub.

Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi- või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkru taset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.

On soovitav, et te mõõdaksite oma veresuhkru taset kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Apidra SoloStar 100 Ühikut/ml süstelahus pen-süstlis

Glulisiin-insuliin (insulinum glulisinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt linfolehte, sealhulgas Apidra SoloStar pen-süstli kasutusjuhend, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

3.Kuidas Apidra’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Apidra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Apidra ja milleks seda kasutatakse

Apidra on suhkurtõve ravim, mida kasutatakse veresuhkru langetamiseks suhkurtõvega patsientidel; seda võib manustada täiskasvanutele, noorukitele ning 6-aastastele ja vanematele lastele. Suhkurtõbi on haigus, mille puhul inimese organism ei tooda piisavalt insuliini vere suhkrusisalduse kontrollimiseks.

Glulisiin-insuliini toodetakse biotehnoloogia abil. Glulisiin-insuliini toime algab kiiresti, 10...20 minuti jooksul, ning kestab lühikest aega, ligikaudu 4 tundi.

2. Mida on vaja teada enne Apidra kasutamist

Ärge kasutage Apidra’t

-Kui olete glulisiin-insuliini või selle ravimi mistahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-Kui teie vere suhkrusisaldus on liiga madal (hüpoglükeemia), järgige juhiseid hüpoglükeemia kohta (lugege raamitud teksti käesoleva infolehe lõpus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Apidra kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Järgige täpselt juhiseid annuse, jälgimise (vereproovid), dieedi ja kehalise koormuse kohta (kehaline töö ja sportimine) nagu olete arstiga arutanud.

Patsientide erirühmad

Informeerige oma arsti kui teil on maksa või neerude kahjustus, kuna võite vajada madalamat annust.

Apidra kasutamise kohta alla 6-aastastel lastel ei ole piisavalt kliinilist informatsiooni.

Reisimine

Enne reisimist konsulteerige oma arstiga. Vajalikuks võib osutuda arutelu alljärgnevatel teemadel:

-insuliini kättesaadavus riigis, kuhu reisite,

-insuliini, pen-süstlite jms varud,

-insuliini korralik säilitamine reisi ajal,

-toidukordade ja insuliini manustamise ajastamine reisil olles,

-erinevate ajavööndite võimalik mõju,

-võimalikud uued terviseriskid riikides, kuhu reisite.

-käitumine hädaolukorras halva enesetunde või haigestumise korral.

Ägedad haigestumised ja vigastused

Alljärgnevates olukordades võib teie suhkurtõve ravi vajada erilist tähelepanu:

-Kui te olete haigestunud või teil on raske vigastus, võib teie veresuhkru tase tõusta (hüperglükeemia);

-Kui te ei söö piisavalt, võib teie veresuhkru tase langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Enamikel juhtudel vajate te arstiabi. Võtke kindlasti arstiga aegsasti ühendust.

Kui teil on 1. tüüpi diabeet (insuliinsõltuv suhkurtõbi), ärge katkestage insuliini kasutamist ning jätkake piisava koguse süsivesikute tarbimist. Alati informeerige teie eest hoolitsevaid või teid ravivaid inimesi oma insuliinivajadusest.

Mõnedel pikaajalise 2. tüüpi diabeedi ja südamehaiguse või eelneva insuldiga patsientidel, keda raviti pioglitasooni ja insuliiniga, tekkis südamepuudulikkus. Teavitage otsekohe oma arsti, kui teil tekkivad südamepuudulikkuse nähud, nt ebatavaline õhupuudus või järsk kehakaalu tõus või paiksed tursed (ödeem).

Muud ravimid ja Apidra

Mõned ravimid põhjustavad vere suhkrusisalduse muutusi (tõusu, langust või mõlemat, sõltuvalt olukorrast). Igas sellises situatsioonis võib vajalikuks osutuda teie insuliiniannuse kohandamine, et vältida liiga kõrget või madalat vere suhkrusisaldust. Olge ettevaatlik mistahes teise ravimiga ravi alustamisel või ravi lõpetamisel.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mistahes muid ravimeid. Enne ravimi tarvitamist küsige arstilt, kuidas see võib mõjutada teie vere suhkrusisaldust ja milliseid ettevaatusabinõusid vajadusel kasutada.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru taseme langust (hüpoglükeemia), kuuluvad:

kõik teised suhkurtõve ravimid,

angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorid (kasutatakse teatud südamehaiguste, või kõrgenenud vererõhu raviks),

disopüramiid (kasutatakse teatud südamehaiguste raviks),

fluoksetiin (kasutatakse depressiooni raviks),

fibraadid (kasutatakse vere kõrge rasvasisalduse alandamiseks),

monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid (kasutatakse depressiooni raviks),

pentoksüfülliin, propoksüfeen, salitsülaadid (nt aspiriin, kasutatakse valu leevendamiseks ja palaviku alandamiseks),

sulfonamiidantibiootikumid.

Ravimite hulka, mis võivad põhjustada veresuhkru taseme tõusu (hüperglükeemia), kuuluvad:

kortikosteroidid (nt „kortisoon”, kasutatakse põletiku raviks),

danasool (ravim, mis mõjutab ovulatsiooni),

diasoksiid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

diureetikumid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks või liigse vedeliku eemaldamiseks),

glükagoon (kõhunäärme hormoon, mida kasutatakse tõsise hüpoglükeemia raviks),

isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi raviks),

östrogeenid ja gestageenid (nt rasestumisvastased tabletid, kasutatakse sündivuse kontrolliks),

fenotiasiini derivaadid (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks),

somatropiin (kasvuhormoon),

sümpatomimeetilised ravimid (nt epinefriin (adrenaliin) või salbutamool, terbutaliin, mida kasutatakse astma raviks),

kilpnäärme hormoonid (kasutatakse kilpnäärme häirete raviks),

proteaasi inhibiitorid (kasutatakse HIV raviks),

atüüpilised antipsühhootilised ravimid (nt olansapiin ja klosapiin).

Teie veresuhkur võib nii tõusta kui ka langeda, kui te võtate:

beeta-blokaatoreid (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

klonidiini (kasutatakse kõrgenenud vererõhu raviks),

liitiumi sooli (kasutatakse psühhiaatriliste häirete raviks).

Pentamidiin (kasutatakse teatud parasiitide põhjustatud infektsioonide raviks) võib põhjustada hüpoglükeemiat, millele mõnikord järgneb hüperglükeemia.

Beeta-blokaatorid võivad sarnaselt teiste sümpatolüütilise toimega ravimitega (nt klonidiin, guanetidiin ja reserpiin) nõrgendada esmaseid hoiatussümptomeid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, või pärssida need täielikult.

Juhul, kui te ei ole kindel, kas te tarvitate mõnda nendest ravimitest, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Apidra koos alkoholiga

Kui tarbite alkoholi, võib teie veresuhkur nii tõusta kui langeda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga

Informeerige oma arsti plaanist rasestuda või sellest, kui olete juba rase. Teile süstitav insuliiniannus võib raseduse ajal ja sünnitusjärgsel perioodil vajada kohandamist. Eriti hoolikas suhkurtõve kontroll ning hüpoglükeemia vältimine on tähtsad teie lapse tervise tagamiseks.

Apidra kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või neid on piiratud hulgal.

Kui te toidate rinnaga last, konsulteerige oma arstiga, sest teie insuliiniannus ja dieet võivad vajada kohandamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie kontsentreerumis- või reaktsioonivõime võivad olla häiritud, kui:

-teil on hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase),

-teil on hüperglükeemia (veresuhkru kõrge tase).

Pidage seda võimalikku probleemi meeles olukordades, kus te võite ennast ja teisi ohustada (nt autojuhtimine ja masinatega töötamine). Te peaksite ühendust võtma oma arstiga autojuhtimise soovituslikkuse osas, kui:

-teil esineb sagedasi hüpoglükeemia episoode,

-esmased hoiatussümptomid, mis aitavad teil hüpoglükeemiat ära tunda, on vähenenud või puuduvad.

Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, st see on põhimõtteliselt „naatriumivaba”.

Apidra sisaldab metakresooli.

Apidra sisaldab metakresooli, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

3. Kuidas Apidra’t kasutada

Annus

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arvestades teie elustiili ja teie veresuhkru (glükoosi) analüüside tulemusi ja teie eelnevat insuliini kasutamist, teie arst teeb kindlaks, kui palju Apidra’t te vajate.

Apidra on lühikese toimeajaga insuliin. Teie arst võib teile määrata lisaks Apidra’le keskmise, pika toimeajaga insuliini, basaalinsuliini või kõrge veresuhkru taseme raviks kasutatavaid tablette.

Kui te hakkate glulisiin-insuliini kasutama mõne teise insuliini asemel, võib annus vajada arsti poolt kohandamist.

Teie vere suhkrusisaldust võivad mõjutada paljud tegurid. Te peaksite olema nendest teguritest teadlik ning võimeline õigesti reageerima muutustele oma vere suhkrusisalduses, et vältida selle tõusmist liiga kõrgele või langemist liiga madalale. Lugege infolehe lõpus olevat raamitud teksti täpsema informatsiooni saamiseks.

Manustamisviis

Apidra’t süstitakse naha alla (subkutaanselt).

Teie arst näitab teile millisesse kehapiirkonda Apidra’t süstida. Apidra’t võib süstida kõhu eesseina, reie piirkonda või õlavarde, samuti püsiinfusioonina kõhuseina. Toime saabub veidi varem kui süstite insuliini kõhu eesseina. Nagu kõigi insuliinide puhul, peate muutma süstekohta ja infusioonikohta kasutatava kehapiirkonna (kõhu eessein, reis, õlavars) piires igal süstekorral.

Manustamissagedus

Apidra’t tuleb manustada vahetult (0…15 minutit) enne või pärast sööki.

Juhised õigeks kasutamiseks

Kuidas käsitseda SoloStar-i

SoloStar on eeltäidetud pen-süstel, mis sisaldab glulisiin-insuliini.

Lugege hoolikalt SoloStar-i kasutusjuhendit, mis on selle pakendi infolehega kaasas. Te peate kasutama pen-süstlit vastavalt kasutusjuhendile.

Võimaliku haiguste edasikandumise vältimiseks tohib iga pen-süstlit kasutada ainult üks patsient.

Enne kasutamist kinnitage alati uus nõel ning teostage ohutustest. Kasutage ainult SoloStar-iga sobivaid nõelu (vt „Solostar-i kasutusjuhend”).

Enne kasutamist vaadake mittetäidetavasse pen-süstlisse kinnitatud kolbampulli. Kasutage seda ainult juhul kui lahus on selge, värvitu ja ilma nähtavate osakesteta. Ärge loksutage või segage seda enne kasutamist.

Kasutage alati uut pen-süstlit, kui te märkate, et kontroll vere suhkrusisalduse üle on ootamatult halvenenud. Kui te arvate, et teil on SoloStar-iga probleeme, pidage nõu tervishoiutöötajaga.

Kui te kasutate Apidra’t rohkem kui ette nähtud

- Kui te olete süstinud liiga palju Apidra’t, võib teie vere suhkrusisaldus langeda liiga madalale (hüpoglükeemia). Kontrollige sageli oma vere suhkrusisaldust. Üldiselt tuleb hüpoglükeemia vältimiseks süüa rohkem ja kontrollida vere suhkrusisaldust. Informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti infolehe lõpus.

Kui te unustate Apidra’t kasutada

-Kui teil on Apidra annus vahele jäänud või kui te ei ole süstinud piisavalt insuliini, võib teie vere suhkrusisaldus tõusta liiga kõrgele (hüperglükeemia). Mõõtke sageli oma vere

suhkrusisaldust. Informatsiooni saamiseks hüpoglükeemia ravi kohta lugege raamitud teksti infolehe lõpus.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Apidra kasutamise

See võib viia raske hüperglükeemia (väga kõrge veresuhkur) ja ketoatsidoosini (happesisalduse tõus veres, kuna organism lõhustab suhkru asemel rasvu). Ärge lõpetage Apidra’ga ravi enne kui olete rääkinud arstiga, kes annab edasised käitumisjuhised.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Insuliinide segiajamine

Te peate alati kontrollima insuliini märgistust enne igat süstimist, et vältida vigu Apidra ja teiste insuliinide segiajamise tõttu.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed

Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) võib olla väga tõsine. Hüpoglükeemia on väga sageli esinev kõrvaltoime (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st). Hüpoglükeemia (veresuhkru madal tase) korral ei ole piisavas koguses suhkrut veres. Kui teie vere suhkrusisaldus langeb liiga madalale, võite te kaotada teadvuse. Raske hüpoglükeemia võib põhjustada ajukahjustuse ja olla eluohtlik. Kui teil on madala veresuhkru sümptomid, võtke kohe tarvitusele meetmed oma veresuhkru taseme tõstmiseks. Täiendavat informatsiooni madala veresuhkru ja selle ravi kohta vaadake raamitud tekstist selle infolehe lõpus.

Kui teil ilmnevad järgnevad sümptomid, võtke kohe ühendust oma arstiga:

Süsteemsed allergilised reaktsioonid on aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Generaliseerunud allergia insuliini suhtes: sellega seotud sümptomite hulgas võivad olla laialdased nahareaktsioonid (lööve ja sügelus üle kogu keha), limaskestade või naha raskekujuline turse (angioödeem), hingamisraskus, vererõhu langus kaasneva kiire pulsi ja higistamisega.

Need võivad olla generaliseerunud allergia sümptomid insuliini suhtes, sealhulgas anafülaktiline reaktsioon, mis võivad olla eluohtlikud.

Hüperglükeemia (kõrge veresuhkur) tähendab, et veres on liiga palju suhkrut. Hüperglükeemia esinemissagedust ei saa prognoosida. Kui teie veresuhkru tase on liiga kõrge, tähendab see, et võite vajada rohkem insuliini, kui te süstisite. Kui veresuhkrutase on liiga kõrge, võib see teile ohtlik olla. Lisateavet hüperglükeemia nähtude ja sümptomite kohta lugege raamitud tekstist käesoleva infolehe lõpus.

Teised kõrvaltoimed

Sageli täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

Naha reaktsioonid ja allergilised reaktsioonid

Süstekohal võib esineda nahaärritust (nt punetust, ebatavaliselt tugevat valu süstimisel, sügelemist, paistetust, löövet ja põletikku). Need võivad levida ka süstekoha ümbrusesse. Enamus kergematest süstekoha reaktsioonidest insuliinile mööduvad mõne päeva kuni mõne nädala jooksul.

Harva täheldatud kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

Naha muutus süstekohal (lipodüstroofia)

Kui te süstite insuliini liiga sagedasti ühte kehapiirkonda, võib nahaalune rasvkude kas väheneda või pakseneda (nimetatakse lipodüstroofiaks).Sellisesse piirkonda süstitud insuliin ei pruugi väga hästi mõjuda. Süstepiirkonna vahetamine igal süstimisel võib nahanähtude teket ennetada.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Silma reaktsioonid

Vere suhkrusisalduse kontrolli märkimisväärne muutus (paranemine või halvenemine)võib ajutiselt häirida teie nägemist. Kui teil on proliferatiivne retinopaatia (suhkurtõvega seotud silmahaigus), võivad raskekujulised hüpoglükeemia episoodid põhjustada ajutist nägemise kaotust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Apidra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pen-süstli sildil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kasutamata pen-süstlid Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte hoida sügavkülmas. Ärge asetage SoloStar-i külmkapi sügavkülmutusosa või külmabrikettidega kõrvuti.

Hoida pen-süstel välispakendis valguse eest kaitstult.

Kasutusele võetud pen-süstlid

Pen-süstleid, (kasutamiseks või tagavarana kaasas kandmiseks) võib hoida maksimaalselt 4 nädala jooksul kuni 25°C, otsese kuumuse või valguse eest kaitstult. Kasutusele võetud pen-süstlit ei pea hoidma külmkapis.

Ärge kasutage seda pärast nimetatud aja möödumist.

Ärge kasutage seda ravimit kui lahus ei ole selge ja värvitu.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Apidra sisaldab

-Toimeaine on glulisiin-insuliin. Iga milliliiter lahust sisaldab 100 Ühikut glulisiin-insuliini (vastab 3,49 mg).

-Teised koostisosad on metakresool (vt lõik 2 „Apidra sisaldab metakresooli“), naatriumkloriid (vt lõik 2 „Oluline teave mõningate Apidra koostisainete suhtes“), trometamool, polüsorbaat 20, kontsentreeritud soolhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Apidra välja näeb ja pakendi sisu

Apidra SoloStar 100 Ühikut/ml süstelahus pen-süstlis. See on selge, värvitu, veetaoline lahus, mis ei sisalda nähtavaid osakesi.

Iga pen-süstel sisaldab 3 ml lahust, mis vastab 300 Ühikule. Saadaval on pakendid, mis sisaldavad 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 või 10 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

D-65926 Frankfurt am Main

Saksamaa

Tootja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,

Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Sanofi Belgium

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tel: +370 5 2755224

България

Luxembourg/Luxemburg

SANOFI BULGARIA EOOD

Sanofi Belgium

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

sanofi-aventis, s.r.o.

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +420 233 086 111

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Malta

sanofi-aventis Denmark A/S

Sanofi Malta Ltd.

Tlf: +45 45 16 70 00

Tel: +356 21493022

Deutschland

Nederland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +49 (0)180 2 222010

Tel: +31 (0)182 557 755

Eesti

Norge

sanofi-aventis Estonia OÜ

sanofi-aventis Norge AS

Tel: +372 627 34 88

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

Österreich

sanofi-aventis AEBE

sanofi-aventis GmbH

Τηλ: +30 210 900 16 00

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

Polska

sanofi-aventis, S.A.

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel: +34 93 485 94 00

Tel.: +48 22 280 00 00

France

Portugal

sanofi-aventis France

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: 0 800 222 555

Tel: +351 21 35 89 400

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

 

Hrvatska

România

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Sanofi Romania SRL

Tel: +385 1 600 34 00

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

Slovenija

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Suomi/Finland

Sanofi-aventis S.p.A.

Sanofi Oy

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

800 536389 (altre domande)

 

Κύπρος

Sverige

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Sanofi AB

Τηλ: +357 22 871600

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

United Kingdom

sanofi-aventis Latvia SIA

Sanofi

Tel: +371 67 33 24 51

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Infoleht on viimati uuendatud

 

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/

HÜPERGLÜKEEMIA JA HÜPOGLÜKEEMIA

Kandke endaga alati kaasas natuke suhkrut (vähemalt 20 grammi). Kandke endaga alati kaasas informatsiooni, millest nähtub, et olete suhkruhaige

HÜPERGLÜKEEMIA (veresuhkru kõrge tase)

Kui teie veresuhkur on liiga kõrge (hüperglükeemia), ei ole te süstinud piisavalt insuliini.

Miks tekib hüperglükeemia?

Näiteks:

-te ei ole süstinud insuliini või olete süstinud seda liiga vähe või insuliini efektiivsus on vähenenud, nt vale säilitamise tõttu,

-teie kehaline aktiivsus on tavalisest vähenenud, te olete stressis (emotsionaalne stress, ärevus), või teil on olnud trauma, operatsioon, infektsioon või palavik,

-te tarvitate või olete tarvitanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Hüperglükeemia hoiatusnähud

Janu, sagenenud urineerimisvajadus, väsimus, kuiv nahk, näo punetus, isutus, madal vererõhk ja kiire südame löögisagedus ning glükoosi ja ketokehade leidumine uriinis. Kõhuvalu, kiire ja sügav hingamine, unisus ja isegi teadvusekaotus võivad olla insuliini puudusest tuleneva raske seisundi (ketoatsidoosi) tunnusteks.

Mida peaksite tegema hüperglükeemia korral?

Mõõtke oma veresuhkru taset ja määrake ketoonide sisaldus uriinis võimalikult kiiresti pärast ülalnimetatud sümptomite tekkimist. Rasket hüperglükeemiat ja ketoatsidoosi peab alati ravima arst ning tavaliselt toimub ravi haiglas.

HÜPOGLÜKEEMIA (veresuhkru madal tase)

Kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, võite kaotada teadvuse. Tõsine hüpoglükeemia võib põhjustada südameataki või ajukahjustuse ning olla eluohtlik. Tavaliselt peaksite ära tundma, kui teie veresuhkur langeb liiga madalale, ning olema võimeline õigeid meetmeid rakendama.

Miks tekib hüpoglükeemia?

Näiteks:

-te süstite liiga palju insuliini,

-te jätate toidukorra vahele või sööte hiljem,

-te ei söö piisavalt või sööte toite, mis sisaldavad tavalisest vähem süsivesikuid (süsivesikuteks kutsutakse suhkrut ja suhkrusarnaseid aineid, kunstlikud magusained EI OLE süsivesikud),

-te kaotate süsivesikuid oksendamise või kõhulahtisuse tõttu,

-te tarbite alkoholi, eriti juhul kui te ei söö piisavalt,

-teie füüsiline koormus on tavalisest suurem või teist tüüpi kui tavaliselt,

-te olete paranemas traumast, operatsioonist või muust stressist,

-te olete paranemas palavikust või haigusest,

-te kasutate või olete kasutanud teatud teisi ravimeid (vt lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Hüpoglükeemia on tõenäolisem, kui:

-te olete just alustanud insuliinravi või läinud üle mõnele teisele insuliinipreparaadile,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või ebastabiilne,

-te muudate nahapiirkonda, kuhu te insuliini süstite (nt reielt õlavarrele),

-teil on raske neeru- või maksahaigus või mõni muu haigus, nagu näiteks hüpotüreoidism.

Hüpoglükeemia hoiatusnähud

-Teie kehas

Näiteks sümptomid, mis näitavad, et teie veresuhkur langeb liiga madalale või liiga kiiresti on näiteks: higistamine, niiske nahk, ärevus, kiire südame löögisagedus, kõrge vererõhk, südamekloppimine ja ebaregulaarsed südamelöögid. Need sümptomid tekivad tavaliselt enne, kui sümptomid, mis on tingitud madalast suhkrutasemest ajus.

-Teie ajus

Näiteks järgnevad sümptomid näitavad madalat veresuhkru taset ajus: peavalu, intensiivne näljatunne, iiveldus, oksendamine, väsimus, unisus, unehäired, rahutus, agressiivne käitumine, keskendumisraskused, reaktsioonide aeglustumine, depressioon, segasus, kõnehäired (mõnikord täielik kõnevõime kaotus), nägemishäired, värisemine, halvatus, torkimistunne (paresteesia), tuimus ja naha muutunud tundlikkus suu ümbruses, pearinglus, enesekontrolli kaotus, suutmatus enda eest hoolt kanda, krambid, teadvusekadu.

Esmased sümptomid, mis viitavad hüpoglükeemiale („hoiatussümptomid“) võivad puududa või olla nõrgenenud, kui:

-te olete kõrges eas,

-olete põdenud suhkurtõbe pikka aega

-kui te põete diabeedi tagajärjel teatud tüüpi närvihaigust (diabeetiline autonoomne neuropaatia),

-te olete hiljuti läbi elanud hüpoglükeemia (nt päev varem) või see tekib aeglaselt,

-teie veresuhkru tase on peaaegu normaalne või vähemalt oluliselt paranenud;

-te võtate või olete võtnud teatud teisi ravimeid (vt. lõik 2 „Muud ravimid ja Apidra“).

Sellistel juhtudel võib teil tekkida raske hüpoglükeemia (ning te võite isegi minestada) enne kui olete oma probleemist teadlik. Olge oma hoiatussümptomitega kursis. Vajadusel võib tavalisest sagedasem veresuhkru testimine aidata leida kergeid hüpoglükeemilisi episoode, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Kui te ei ole kindlad hoiatussümptomite esinemises, vältige situatsioone, kus hüpoglükeemia tõttu võivad ohtu sattuda teised inimesed (nt auto juhtimisel).

Mida peaksite tegema hüpoglükeemia korral?

1.Ärge süstige insuliini. Sööge koheselt 10...20 g suhkrut, näiteks glükoosi, suhkrutükke või suhkruga magusaks tehtud karastusjooke. (Mõõtke üks kord lusikatäitena, suhkrutükkidena või glükoositablettidena, et näha, palju neid selleks vaja on.) Ettevaatust! Pidage meeles, et kunstlikud magusained ja toidud, mis sisaldavad suhkru asemel kunstlikke magusaineid (nt dieetjoogid) hüpoglükeemia korral ei aita.

2.Seejärel sööge midagi, millel on pikaajaline veresuhkru taset tõstev toime (nt leib või pasta). Teie arst või diabeediõde on sellest teiega varem vestelnud.

3.Kui hüpoglükeemia taastub, võtke veelkord sisse 10...20 grammi suhkrut.

4.Pöörduge arsti poole niipea, kui tunnete, et te ei ole suuteline hüpoglükeemia vastu võitlema või kui hüpoglükeemia taastub.

Teavitage oma sugulasi, sõpru ja lähedasi kolleege alljärgnevast:

Kui te ei ole võimeline neelama või kaotate teadvuse, vajate te glükoosi- või glükagooni (ravim, mis tõstab veresuhkru taset) süsti. Nende süstide tegemine on õigustatud isegi siis, kui puudub kindlus, kas tegemist on hüpoglükeemiaga.

On soovitav, et te mõõdaksite oma veresuhkru taset kohe pärast suhkru manustamist, et teada, kas on ikka tegemist hüpoglükeemiaga.

Apidra SoloStar süstelahus pen-süstlis. KASUTUSJUHEND

SoloStar on pen-süstel insuliini süstimiseks. Teie arst on otsustanud, et arvestades teie võimeid SoloStar-i käsitsemiseks, on SoloStar teile sobiv. Enne SoloStar-i kasutamist rääkige oma arsti, apteekri või meditsiiniõega õigest süstimistehnikast.

Palun lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne SoloStar-i kasutamist. Kui te ei ole võimeline kasutama SoloStar-i või kõiki juhiseid iseseisvalt järgima, võite SoloStar-i kasutada ainult siis, kui teid on abistamas isik, kes on võimeline kõiki juhiseid järgima. Hoidke pen-süstlit nagu käesolevas infolehes näidatud. Tagamaks, et loete annuse õigesti, hoidke pen-süstlit horisontaalselt, nõel suunatud vasemale ja annuse valija paremale nagu näidatud järgneval joonisel.

Te võite valida annuseid 1 kuni 80 ühikuni 1-ühikulise sammuga. Iga pen-süstel sisaldab mitut annust.

Hoidke infoleht edaspidiseks lugemiseks alles.

Kui teil on küsimusi SoloStar-i või diabeedi kohta, küsige oma arsti, apteekri või meditsiiniõe käest või helistage sanofi-aventis-e kohaliku esinduse numbril, mis on selle infolehe esiküljel.

Pen-süstli skeem

Oluline teave SoloStar-i kasutamiseks:

Enne igat kasutamist kinnitage alati uus nõel. Kasutage ainult SoloStar-ile sobivaid nõelu.

Ärge valige annust ja (või) ärge suruge süstimisnuppu kui nõel ei ole kinnitatud.

Enne igat süstimist teostage alati ohutustest (vt 3. samm).

Seda pen-süstlit tohite kasutada ainult teie. Ärge jagage seda kellegi teisega.

Kui teid süstib teine isik, peab ta olema eriti ettevaatlik, et vältida juhuslikku vigastust nõelaga ja infektsiooni edasikandumist.

Ärge kunagi kasutage SoloStar-i, kui see on katki või te ei ole kindel, kas see töötab korralikult.

Olgu teil alati SoloStar tagavaraks juhtudeks, kui teie SoloStar on katki või kadunud.

1.samm. Kontrollige insuliini

A. Kontrollige SoloStar-i silti, veendumaks, et see sisaldab õiget insuliini. Apidra SoloStar on sinist värvi. Sellel on tumesinine süstimisnupp eenduva rõngaga tipus.

B. Eemaldage pen-süstli kate.

C. Kontrollige insuliini välimust. Apidra on selge insuliinilahus. Ärge kasutage seda

SoloStar-i, kui insuliin on hägune, värvunud või sisaldab osakesi.

2.samm. Kinnitage nõel

Iga süstimise jaoks kasutage alati uut steriilset nõela. See aitab vältida saastumist ja võimalikku nõela ummistumist.

A. Eemaldage nõelalt kaitsekile

B. pen-süstligaAsetage nõel ühele joonele ja hoidke seda kinnitamise ajal otse (keerake või suruge, sõltuvalt nõela tüübist)

• kui te ei hoia nõela kinnitamise ajal otse, võib see vigastada kummikorki ja põhjustada leket või kahjustada nõela

3. samm. Teostage ohutustest

Enne igat süstimist tuleb alati teostada ohutustest. See tagab õige annuse manustamise, sest

tagab, et pen-süstel ja nõel töötavad korralikult,

eemaldab õhumullid

A.

Valige annuseks 2 ühikut, keerates annuse valijat.

B.

Eemaldage nõela välimine kaitsekork ja hoidke alles kasutatud nõela eemaldamiseks pärast

 

süstimist. Eemaldage sisemine nõela kaitsekork ja visake see ära.

C. Hoidke

pen-süstlit nõelaga ülespoole.

D.

Koputage insuliinimahutile, nii et õhumullid tõusevad üles nõela suunas.

E. Vajutage süstimisnupp lõpuni sisse. Kontrollige, et nõela otsast väljub insuliin.

Võib osutuda vajalikuks teostada ohutustest mitu korda, kuni insuliin väljub.

Kui insuliini ei välju, kontrollige õhumullide olemasolu ja korrake nende eemaldamiseks ohutustesti veel kaks korda

Kui insuliin ikka ei välju, võib nõel olla ummistunud. Vahetage nõel ja proovige uuesti.

Kui pärast nõela vahetamist insuliin ei välju, võib SoloStar olla katki. Ärge seda SoloStar-i kasutage.

4.samm. Valige annus

Te võite valida annuse 1-ühikuse sammuga, minimaalselt 1 ja maksimaalselt 80 ühikut. Kui te vajate suuremat annust kui 80 ühikut, peate selle manustama kahe või enama süstena.

A.

Kontrollige, et pärast ohutustesti on annuse aknas näit „0”.

B.

Valige vajalik annus (allolevas näites on annus 30 ühikut). Kui keerate annuse valija üle

 

soovitud annuse, võite selle tagasi keerata

Ärge vajutage keeramise ajal süstimisnuppu, muidu tuleb insuliin välja.

Annuse valijat ei saa keerata üle pen-süstlis alles olevate ühikute arvu. Ärge keerake annuse valijat jõuga. Sellisel juhul võite süstida SoloStar-is alles oleva annuse ning vajaka jäänud annuse uue SoloStar-iga või süstida kogu annuse uue SoloStar-iga

5. samm. Süstige annus

A.

Kasutage arsti, apteekri või meditsiiniõe õpetatud süstimismeetodit

B. Torgake nõel nahka

C. Manustage annus, surudes süstimisnupu lõpuni sisse. Süstimisel taastub annuse aknas näit „0”.

D.

Hoidke süstimisnuppu lõpuni sisse vajutatuna. Lugege aeglaselt 10-ni, enne kui nõela nahast

 

välja tõmbate. See tagab kogu annuse manustamise.

 

Pen-süstli kolb liigub iga annusega. Kolb jõuab kolbampulli otsani, kui insuliini on manustatud

 

kokku 300 ühikut.

 

6. samm. Eemaldage ja kõrvaldage nõel

Pärast igat süstimist eemaldage alati nõel ja hoidke SoloStar-i ilma külge pandud nõelata. See aitab vältida:

saastumist ja (või) infektsiooni,

õhu pääsu insuliinimahutisse ja insuliinileket, mis võib põhjustada eksimusi annustamisel.

A.

Kinnitage välimine nõela kaitsekork tagasi nõelale ja keerake nõel pen-süstli küljest lahti.

 

Vähendamaks juhuslikku nõelaga vigastuse ohtu ärge kunagi pange tagasi sisemist nõelakatet.

Kui teid süstib teine isik või te ise süstite teisele isikule, peab olema eriti ettevaatlik nõela eemaldamisel ja ohutul kõrvaldamisel. Järgige soovitatud ohutusmeetmeid (küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt) nõela eemaldamise ja ohutu kõrvaldamise kohta, et vähendada juhusliku nõelatorke ja nakkushaiguste ülekande ohtu.

B. Kõrvaldage nõel ohutult nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on õpetanud.

C. Alati pange kate

pen-süstlile tagasi ja seejärel pange pen-süstel hoiule kuni järgmise süstini.

Hoidmisjuhised

Palun lugege käesoleva infolehe (insuliini-) vastasküljelt, kuidas hoida SoloStar-i.

Kui teie SoloStar oli külmas, võtke see 1…2 tundi enne süstimist toatemperatuurini soojenemiseks välja. Külma insuliini on valusam süstida.

Kasutatud SoloStar tuleb kõrvaldada vastavuses kohalike ametlike juhistega.

Hooldus

Kaitske SoloStar-i tolmu ja mustuse eest.

Te võite puhastada SoloStar-i välispinda niiske lapiga pühkides.

Ärge leotage, peske ega võidke pen-süstlit, kuna see võib viga saada.

SoloStar on kavandatud töötama korralikult ja ohutult. Seda peab käsitsema ettevaatlikult. Peab vältima olukordi, milles SoloStar võib katki minna. Kui te arvate, et teie SoloStar võib olla katki, kasutage uut.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu