Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aripiprazole Zentiva (aripiprazole) – Pakendi infoleht - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAripiprazole Zentiva
ATC koodN05AX12
Toimeainearipiprazole
TootjaZentiva, k.s.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aripiprazole Zentiva 5 mg tabletid Aripiprazole Zentiva 10 mg tabletid Aripiprazole Zentiva 15 mg tabletid Aripiprazole Zentiva 30 mg tabletid aripiprasool (aripiprazolum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Aripiprazole Zentiva tabletid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Aripiprazole Zentiva tablettide võtmist

3.Kuidas Aripiprazole Zentiva tablette võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Aripiprazole Zentiva tablette säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Aripiprazole Zentiva tabletid ja milleks seda kasutatakse

Aripiprazole Zentiva tabletid sisaldavad toimeainena aripiprasooli ja kuuluvad antipsühhootiliste ravimite rühma.

Seda ravimit kasutatakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 15 aasta vanusest haiguse raviks, mille iseloomulikeks sümptomiteks on olematute asjade kuulmine, nägemine või tundmine, kahtlustamine, mittetõesed uskumused, seosetu kõne ning käitumise ja emotsioonide ühetaolisus. Selle seisundiga inimesed võivad samuti kannatada masenduse, süütunde, ärevuse või pinge all.

Aripiprazole Zentiva tablettidega ravitakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 13 aasta vanusest haigusseisundit, mille sümptomiteks on haiglaslikult kõrgenenud meeleolu, ülemäärane energilisus, tavalisest väiksem unevajadus, väge kiire jutt ja marulised ideed ning mõnikord ka äärmine ärritatavus. Täiskasvanud patsientidel, kes alluvad ravile Aripiprazole Zentiva tablettidega, aitab see ka vältida sellise seisundi taasteket.

2.Mida on vaja teada enne Aripiprazole Zentiva tablettide võtmist

Ärge võtke Aripiprazole Zentiva tablette

-kui olete aripiprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aripiprazole Zentiva tablettide võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil esinevad:

-kõrge veresuhkur (mida iseloomustavad sümptomid nagu liigne janu, rohke uriinieritus, isu suurenemine, nõrkustunne) või suhkurtõbi lähisugulastel;

-krambihood;

-tahtele allumatud ebaregulaarsed lihastõmblused, eriti näol;

-südame-veresoonkonna haigus, südame-veresoonkonna haigus lähisugulastel, insult või mini- insult, ebanormaalne vererõhk;

-veresoonte ummistused (trombid) või trombid lähisugulastel, sest antipsühhootikume on seostatud trombide tekkega;

-minevikust teadaolev kalduvus mängurlusele.

Palun rääkige oma arstile kui märkate kehakaalu suurenemist, kui teil tekivad tahtele allumatud liigutused, täheldate unisust, mis segab argitoiminguid, allergiasümptomeid või kui teil on raskusi neelamisega.

Kui olete eakas ja kannatate dementsuse all (mälu ja teiste vaimsete võimete langus), peate teie ise või teie hooldaja või sugulane rääkima arstile, kui teil on kunagi olnud insult või miniinsult.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekivad enese vigastamise mõtted või tunded. Ravi ajal aripiprasooliga on täheldatud suitsidaalseid mõtteid ja käitumist.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekib lihasjäikus või lihasjäikus koos kõrge palavikuga, higistamine, teadvuse hägunemine või väga kiire või ebaregulaarne südamekloppimine.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage seda ravimit lastel ja noorukitel vanuses kuni 13 aastat. Ei ole teada, kas see ravim on nendel patsientidel ohutu ja efektiivne.

Muud ravimid ja Aripiprazole Zentiva tabletid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita saadud ravimeid.

Vererõhku langetavad ravimid. Aripiprazole Zentiva tabletid võivad tugevdada vererõhku langetavate ravimite toimet. Rääkige kindlasti oma arstile, kui kasutate vererõhku langetavaid ravimeid.

Kui võtate Aripiprazole Zentiva tablette koos mõne teise ravimiga, võib olla vajalik muuta Aripiprazole Zentiva tablettide annust. Eriti oluline on öelda oma arstile kui kasutate järgmisi ravimeid:

-südame rütmihäirete ravimid;

-antidepressandid või ravimtaimepreparaate depressiooni või pingeseisundi raviks;

-seentevastased ravimid;

-teatud HIV infektsiooni korral kasutatavad ravimid;

-epilepsia korral kasutatavad krambivastased ravimid.

Ravimid, mis tõstavad serotoniinitaset: triptaanid, tramadool, trüptofaan, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d, näiteks paroksetiin ja fluoksetiin), tritsüklilised antidepressandid (näiteks klomipramiin, amitriptüliin), petidiin, naistepuna ürt ja venlafaksiin. Need ravimid suurendavad kõrvaltoimete riski; kui teil tekib nende ravimite kooskasutamisel Aripiprazole Zentiva tablettidega ebatavalisi sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Aripiprazole Zentiva tabletid koos toidu, joogi ja alkoholiga

Aripiprazole Zentiva tablette võib võtta sõltumata söögist ja söögiaegadest.

Alkoholi tarbimisest tuleb hoiduda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Aripiprazole Zentiva tablette, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleb võtta ühendust arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, peate sellest kindlasti rääkima oma arstile.

Kui te kasutate Aripiprazole Zentiva tablette, ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme kuni pole selge, kuidas Aripiprazole Zentiva tabletid teile mõjuvad.

Aripiprazole Zentiva tabletid sisaldavad laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Aripiprazole Zentiva tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele on 15 mg üks kord ööpäevas. Arst võib siiski teile määrata sellest väiksema või suurema annuse, kuni 30 mg üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Selle ravimi kasutamist võib alustada väiksema annusega, kasutades suukaudse lahuse (vedelik) ravimvormi. Annust võib järkjärgult suurendada kuni noorukitele soovitatava annuseni 10 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst määrata ka sellest väiksema või suurema annuse, mis võib maksimaalselt olla kuni 30 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Aripiprazole Zentiva tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Proovige võtta Aripiprazole Zentiva tablette igal päeval ühel ja samal ajal. Ei ole oluline, kas võtate selle koos söögiga või ilma. Võtke tablett alati koos veega ja neelake tervelt alla.

Isegi kui tunnete end paremini, ärge muutke Aripiprazole Zentiva tablettideannust või katkestage ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Aripiprazole Zentiva 10 mg, 30 mg tablettide poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Kui te võtate Aripiprazole Zentiva tablette rohkem kui ette nähtud

Kui avastate, et olete võtnud rohkem Aripiprazole Zentiva tablette kui arst on määranud (või kui keegi teine on võtnud mõne teie Aripiprazole Zentiva tableti), võtke kohe ühendus oma arstiga. Kui te ei saa ühendust oma arstiga, võtke kaasa ravimikarp ja pöörduge lähimasse valvehaiglasse.

Kui te unustate Aripiprazole Zentiva tablette võtta

Kui te juhuslikult unustasite annuse võtmata, siis võtke see niipea kui meenus, kuid ärge võtke kahte annust samal päeval.

Kui te lõpetate Aripiprazole Zentiva tablettide võtmise

Ärge lõpetage oma ravi seetõttu, et tunnete end paremini. On oluline, et jätkate Aripiprazole Zentiva tablettide võtmist nii kaua, kui arst teile ütles.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-diabetes mellitus,

-unehäired,

-ärevustunne,

-rahutustunne ja suutmatus paigal püsida, raskus paigal istumisega,

-tahtele allumatud tõmblused, rappuvad või väänlevad liigutused, rahutute jalgade sündroom,

-värisemine,

-peavalu,

-väsimus,

-unisus,

-uimasus,

-värisemine ja ähmane nägemine,

-kõht käib harvem läbi või see on raskendatud,

-seedehäired,

-iiveldustunne,

-tavalisest rohkem sülge suus,

-oksendamine,

-väsimustunne.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-prolaktiinhormooni suurenenud sisaldus veres,

-liiga kõrge veresuhkur,

-depressioon,

-muutunud või suurenenud seksuaalne huvi,

-suu, keele ja jäsemete kontrollimatud liigutused (tardiivdüskineesia),

-väänduvaid liigutusi põhjustav lihastoonuse häire (düstoonia),

-kahelinägemine,

-kiire südame löögisagedus,

-peapööritust põhjustav vererõhu langus püstitõusmisel, minestustunne või minestamine,

-luksumine.

Aripiprasooli turuletulekujärgselt on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata:

-madal valgevereliblede arv,

-madal vereliistakute arv,

-allergiline reaktsioon (nt suu, keele, näo ja kõri turse, sügelemine, lööve),

-diabeedi tekkimine või süvenemine, ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma,

-kõrge veresuhkur,

-liiga vähe naatriumi veres,

-isukaotus (anoreksia),

-kehakaalu langus,

-kehakaalu tõus,

-suitsiidimõtted, suitsiidikatse või suitsiid,

-ülemäärane mängurlus,

-agressiivsustunne,

-erutuvus,

-närvilisus,

-palavik koos lihasjäikuse, kiirenenud hingamise, higistamise, teadvusehäirete ja ootamatute vereõhu ning südame löögisageduse muutustega, minestamine (maliigne neuroleptikumisündroom),

-krambihoog,

-serotoniinisündroom (reaktsioon, mis võib põhjustada ülimat õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobumustunnet, palavikku, higistamist või lihasjäikust),

-kõnehäired,

-ebaselge äkksurm,

-eluohtlikult ebaregulaarne südametegevus,

-südamerabandus,

-aeglustunud südame löögisagedus,

-verehüübed veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jalgade turse, valu ja punetus), mis võivad mööda veresooni liikuda kopsu ja põhjustada valu rindkeres ning hingamisraskust (kui täheldate mõnda neist sümptomitest, otsige kiiresti arstiabi),

-kõrge vererõhk,

-minestamine,

-toidu juhuslik tõmbamine hingamisteedesse sellele järgneva kopsupõletiku ohuga,

-hääleaparaati ümbritsevate lihaste spasm,

-kõhunäärmepõletik,

-neelamisraskused,

-kõhulahtisus,

-ebamugavustunne alakõhus,

-ebamugavustunne ülakõhus,

-maksapuudulikkus,

-maksapõletik,

-naha ja silmavalgete kollasus,

-maksatalitluse laboratoorsete näitajate kõrvalekalded,

-nahalööve,

-ülitundlikkus valguse suhtes,

-kiilaspäisus,

-ülemäärane higistamine,

-lihaskoe ebanormaalne lagundamine, mis võib kahjustada neere,

-lihasvalu,

-jäikus,

-uriinipidamatus,

-raskused põie tühjendamisel,

-võõrutusnähud vastsündinutel, kui ravimit on kasutatud raseduse ajal,

-pikenenud ja (või) valulik erektsioon,

-raskused kehatemperatuuri reguleerimisel või ülekuumenemine,

-valu rindkeres,

-käte, pahkluude või jalalabade tursed,

-vereanalüüsides: veresuhkru taseme kõikumine, glükohemoglobiini taseme tõus.

Eakatel dementsusega patsientidel, kes on saanud aripiprasooli, on esinenud surmaga lõppenud juhtumeid. Lisaks on teatatud insultidest ja mini-insultidest.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Noorukitel vanuses 13 aastat ja üle selle täheldati sama tüüpi kõrvaltoimeid samasuguse sagedusega nagu ka täiskasvanutel, välja arvatud unisus, kontrollimatu tõmblemine või järsud liigutused, rahutus, väsimus, mis olid väga sagedad (võib esineda rohkem kui 1 patsiendil 10-st) ning sagedad (võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st) olid valu ülakõhus, suukuivus, südame löögisageduse suurenemine, kehakaalu suurenemine, isu suurenemine, lihastõmblused, jäsemete tahtele allumatud liigutused ning pearinglustunne, eriti lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Aripiprazole Zentiva tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aripiprazole Zentiva tabletid sisaldavad

Toimeaine on aripiprasool. Iga tablett sisaldab 5 mg/10 mg/15 mg/30 mg aripiprasooli. Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, hüdroksüpropüültselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumkroskaramelloos, magneesiumstearaat.

Kuidas Aripiprazole Zentiva tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Aripiprazole Zentiva 5 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümarad, lamedad, kaldservaga, katteta tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus “5” ja teine külg on tühi, läbimõõduga ligikaudu 6 mm.

Aripiprazole Zentiva 10 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümarad, lamedad, kaldservaga, katteta tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus “10” ja teisel küljel poolitusjoon, läbimõõduga ligikaudu 8 mm.

Aripiprazole Zentiva 15 mg tabletid on valged kuni valkjad, ümarad, lamedad, kaldservaga, katteta tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus “15” ja teine külg on tühi, läbimõõduga ligikaudu 8,8 mm.

Aripiprazole Zentiva 30 mg tabletid on valged kuni valkjad, kapslikujulised, katteta tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus “30” ja ja teisel küljel poolitusjoon, mõõtmetega ligikaudu 15,5 x 8 mm.

Pakendi suurused: 14, 28, 49, 56 või 98 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootja

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Rumeenia

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aripiprazole Zentiva 10 mg suus dispergeeruvad tabletid Aripiprazole Zentiva 15 mg suus dispergeeruvad tabletid Aripiprazole Zentiva 30 mg suus dispergeeruvad tabletid aripiprasool (aripiprazolum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide võtmist

3.Kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid ja milleks seda kasutatakse

Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid sisaldavad toimeainena aripiprasooli ja kuuluvad antipsühhootiliste ravimite rühma.

Seda kasutatakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 15 aasta vanusest haiguse raviks, mille iseloomulikeks sümptomiteks on olematute asjade kuulmine, nägemine või tundmine, kahtlustamine, mittetõesed uskumused, seosetu kõne ning käitumise ja emotsioonide ühetaolisus. Selle seisundiga inimesed võivad samuti kannatada masenduse, süütunde, ärevuse või pinge all.

Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettidega ravitakse täiskasvanutel ning noorukitel alates 13 aasta vanusest haigusseisundit, mille sümptomiteks on haiglaslikult kõrgenenud meeleolu, ülemäärane energilisus, tavalisest väiksem unevajadus, väge kiire jutt ja marulised ideed ning mõnikord ka äärmine ärritatavus. Täiskasvanud patsientidel, kes alluvad ravile Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettidega, aitab see ka vältida sellise seisundi taasteket.

2.Mida on vaja teada enne Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettidevõtmist

Ärge võtke Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette

-kui olete aripiprasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil esinevad:

-kõrge veresuhkur (mida iseloomustavad sümptomid nagu liigne janu, rohke uriinieritus, isu suurenemine, nõrkustunne) või suhkurtõbi lähisugulastel;

-krambihood;

-tahtele allumatud ebaregulaarsed lihastõmblused, eriti näol;

-südame-veresoonkonna haigus, südame-veresoonkonna haigus lähisugulastel, insult või mini- insult, ebanormaalne vererõhk;

-veresoonte ummistused (trombid) või trombid lähisugulastel, sest antipsühhootikume on seostatud trombide tekkega;

-minevikust teadaolev kalduvus mängurlusele.

Palun rääkige oma arstile kui märkate kehakaalu suurenemist, kui teil tekivad tahtele allumatud liigutused, täheldate unisust, mis segab argitoiminguid, allergiasümptomeid või kui teil on raskusi neelamisega.

Kui olete eakas ja kannatate dementsuse all (mälu ja teiste vaimsete võimete langus), peate teie ise või teie hooldaja või sugulane rääkima arstile, kui teil on kunagi olnud insult või miniinsult.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekivad enese vigastamise mõtted või tunded. Ravi ajal aripiprasooliga on täheldatud suitsidaalseid mõtteid ja käitumist.

Rääkige arstile kohe, kui teil tekib lihasjäikus või lihasjäikus koos kõrge palavikuga, higistamine, teadvuse hägunemine või väga kiire või ebaregulaarne südamekloppimine.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage seda ravimit lastel ja noorukitel vanuses kuni 13 aastat. Ei ole teada, kas see ravim on nendel patsientidel ohutu ja efektiivne.

Muud ravimid ja Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita saadud ravimaid.

Vererõhku langetavad ravimid. Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid võivad tugevdada vererõhku langetavate ravimite toimet. Rääkige kindlasti oma arstile, kui kasutate vererõhku langetavaid ravimeid.

Kui võtate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette koos mõne teise ravimiga, võib olla vajalik muuta Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide annust. Eriti oluline on öelda oma arstile kui kasutate järgmisi ravimeid:

-südame rütmihäirete ravimid;

-antidepressandid või ravimtaimepreparaate depressiooni või pingeseisundi raviks;

-seentevastased ravimid;

-teatud HIV infektsiooni korral kasutatavad ravimid;

-epilepsia korral kasutatavad krambivastased ravimid.

Ravimid, mis tõstavad serotoniinitaset: triptaanid, tramadool, trüptofaan, selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI-d, näiteks paroksetiin ja fluoksetiin), tritsüklilised antidepressandid (näiteks klomipramiin, amitriptüliin), petidiin, naistepuna ürt ja venlafaksiin. Need ravimid suurendavad kõrvaltoimete riski; kui teil tekib nende ravimite kooskasutamisel Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettidega ebatavalisi sümptomeid, pöörduge oma arsti poole.

Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid koos toidu, joogi ja alkoholiga

Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette võib võtta sõltumata söögist ja söögiaegadest. Alkoholi tarbimisest tuleb hoiduda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase või imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleb võtta ühendust arstiga.

Kui te toidate last rinnaga, peate sellest kindlasti rääkima oma arstile.

Kui te kasutate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette, ei tohi te last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega kasutage masinaid või mehhanisme kuni pole selge, kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid teile mõjuvad.

Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid sisaldavad laktoosi.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus täiskasvanutele on 15 mg üks kord ööpäevas. Arst võib siiski teile määrata sellest väiksema või suurema annuse, kuni 30 mg üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Selle ravimi kasutamist võib alustada väiksema annusega, kasutades suukaudse lahuse (vedelik) ravimvormi. Annust võib järkjärgult suurendada kuni noorukitele soovitatava annuseni 10 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib arst määrata ka sellest väiksema või suurema annuse, mis võib maksimaalselt olla kuni 30 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on tunne, et Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Proovige võtta Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette igal päeval ühel ja samal ajal. Ei ole oluline, kas võtate selle koos söögiga või ilma.

Ärge avage blistrit enne kui olete valmis ravimit võtma. Otsekohe pärast blistri avamist eemaldage suus dispergeeruv tablett kuivade kätega ja asetage tervelt keele peale. Tablett lahustub süljega kiiresti. Suus dispergeeruvat tabletti võib võtta vedelikuga või ilma. Alternatiivselt võib dispergeeruva tableti lahustada vees ja juua ära selle tulemusel tekkinud suspensiooni.

Isegi kui tunnete end paremini, ärge muutke Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide annust või katkestage ravimi võtmist ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Aripiprazole Zentiva 10 mg, 30 mg suus dispergeeruvate tablettide poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Kui te võtate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette rohkem kui ette nähtud

Kui avastate, et olete võtnud rohkem Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvais tablette kui arst on määranud (või kui keegi teine on võtnud mõne teie Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruva tableti), võtke kohe ühendus oma arstiga. Kui te ei saa ühendust oma arstiga, võtke kaasa ravimikarp ja pöörduge lähimasse valvehaiglasse.

Kui te unustate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette võtta

Kui te juhuslikult unustasite annuse võtmata, siis võtke see niipea kui meenus, kuid ärge võtke kahte annust samal päeval.

Kui te lõpetate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide võtmise

Ärge lõpetage oma ravi seetõttu, et tunnete end paremini. On oluline, et jätkate Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvate tablettide võtmist nii kaua, kui arst teile ütles.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

-diabetes mellitus,

-unehäired,

-ärevustunne,

-rahutustunne ja suutmatus paigal püsida, raskus paigal istumisega,

-tahtele allumatud tõmblused, rappuvad või väänlevad liigutused, rahutute jalgade sündroom,

-värisemine,

-peavalu,

-väsimus,

-unisus,

-uimasus,

-värisemine ja ähmane nägemine,

-kõht käib harvem läbi või see on raskendatud,

-seedehäired,

-iiveldustunne,

-tavalisest rohkem sülge suus,

-oksendamine,

-väsimustunne.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

-prolaktiinhormooni suurenenud sisaldus veres,

-liiga kõrge veresuhkur,

-depressioon,

-muutunud või suurenenud seksuaalne huvi,

-suu, keele ja jäsemete kontrollimatud liigutused (tardiivdüskineesia),

-väänduvaid liigutusi põhjustav lihastoonuse häire (düstoonia),

-kahelinägemine,

-kiire südame löögisagedus,

-peapööritust põhjustav vererõhu langus püstitõusmisel, minestustunne või minestamine,

-luksumine.

Aripiprasooli turuletulekujärgselt on teatatud järgnevatest kõrvaltoimetest, mille esinemissagedus on teadmata:

-madal valgevereliblede arv,

-madal vereliistakute arv,

-allergiline reaktsioon (nt suu, keele, näo ja kõri turse, sügelemine, lööve),

-diabeedi tekkimine või süvenemine, ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma,

-kõrge veresuhkur,

-liiga vähe naatriumi veres,

-isukaotus (anoreksia),

-kehakaalu langus,

-kehakaalu tõus,

-suitsiidimõtted, suitsiidikatse või suitsiid,

-ülemäärane mängurlus,

-agressiivsustunne,

-erutuvus,

-närvilisus,

-palavik koos lihasjäikuse, kiirenenud hingamise, higistamise, teadvusehäirete ja ootamatute vereõhu ning südame löögisageduse muutustega, minestamine (maliigne neuroleptikumisündroom),

-krambihoog,

-serotoniinisündroom (reaktsioon, mis võib põhjustada ülimat õnnetunnet, uimasust, kohmakust, rahutust, joobumustunnet, palavikku, higistamist või lihasjäikust),

-kõnehäired,

-ebaselge äkksurm,

-eluohtlikult ebaregulaarne südametegevus,

-südamerabandus,

-aeglustunud südame löögisagedus,

-verehüübed veenides, eriti jalgades (sümptomiteks on jalgade turse, valu ja punetus), mis võivad mööda veresooni liikuda kopsu ja põhjustada valu rindkeres ning hingamisraskust (kui täheldate mõnda neist sümptomitest, otsige kiiresti arstiabi),

-kõrge vererõhk,

-minestamine,

-toidu juhuslik tõmbamine hingamisteedesse sellele järgneva kopsupõletiku ohuga,

-hääleaparaati ümbritsevate lihaste spasm,

-kõhunäärmepõletik,

-neelamisraskused,

-kõhulahtisus,

-ebamugavustunne alakõhus,

-ebamugavustunne ülakõhus,

-maksapuudulikkus,

-maksapõletik,

-naha ja silmavalgete kollasus,

-maksatalitluse laboratoorsete näitajate kõrvalekalded,

-nahalööve,

-ülitundlikkus valguse suhtes,

-kiilaspäisus,

-ülemäärane higistamine,

-lihaskoe ebanormaalne lagundamine, mis võib kahjustada neere,

-lihasvalu,

-jäikus,

-uriinipidamatus,

-raskused põie tühjendamisel,

-võõrutusnähud vastsündinutel, kui ravimit on kasutatud raseduse ajal,

-pikenenud ja (või) valulik erektsioon,

-raskused kehatemperatuuri reguleerimisel või ülekuumenemine,

-valu rindkeres,

-käte, pahkluude või jalalabade tursed,

-vereanalüüsides: veresuhkru taseme kõikumine, glükohemoglobiini taseme tõus.

Eakatel dementsusega patsientidel, kes on saanud aripiprasooli, on esinenud surmaga lõppenud juhtumeid. Lisaks on teatatud insultidest ja mini-insultidest.

Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Noorukitel vanuses 13 aastat ja üle selle täheldati sama tüüpi kõrvaltoimeid samasuguse sagedusega nagu ka täiskasvanutel, välja arvatud unisus, kontrollimatu tõmblemine või järsud liigutused, rahutus, väsimus, mis olid väga sagedad (võib esineda rohkem kui 1 patsiendil 10-st) ning sagedad (võib esineda kuni 1 patsiendil 10-st) olid valu ülakõhus, suukuivus, südame löögisageduse suurenemine, kehakaalu suurenemine, isu suurenemine, lihastõmblused, jäsemete tahtele allumatud liigutused ning pearinglustunne, eriti lamavast või istuvast asendist püsti tõusmisel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku

teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvaid tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ või EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid sisaldavad

Toimeaine on aripiprasool. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg/15 mg/30 mg aripiprasooli. Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, hüdroksüpropüültselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumkroskaramelloos, atsesulfaamnaatrium, mango maitseaine, magneesiumstearaat.

Kuidas Aripiprazole Zentiva suus dispergeeruvad tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Aripiprazole Zentiva 10 mg suus dispergeeruvad tabletid on valged kuni valkjad, ümarad tabletid, mille ühel küljel on sisse pressitud märgistus “10” ja teisel küljel poolitusjoon, diameetriga ligikaudu 7 mm.

Aripiprazole Zentiva 15 mg suus dispergeeruvad tabletid on valged kuni valkjad, ümarad tabletid, mille ühel küljel on sisse pressitud märgistus “15” ja teine külg on tühi, diameetriga ligikaudu 8 mm.

Aripiprazole Zentiva 30 mg suus dispergeeruvad tabletid on valged kuni valkjad, ümarad tabletid, mille ühel küljel on sisse pressitud märgistus “30” ja teisel küljel poolitusjoon, diameetriga ligikaudu 10,2 mm.

Pakendi suurused: 14, 28 või 49 suus dispergeeruvat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Zentiva, k.s.

U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Tšehhi Vabariik

Tootja

S.C. Zentiva S.A.

50 Theodor Pallady Blvd.

Bucharest 032266

Rumeenia

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu