Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arzerra (ofatumumab) – Pakendi infoleht - L01XC10

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusArzerra
ATC koodL01XC10
Toimeaineofatumumab
TootjaNovartis Europharm Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Arzerra 100 mg infusioonilahuse kontsentraat Arzerra 1000 mg infusioonilahuse kontsentraat ofatumumab (Ofatumumabum)

Enne, kui teile manustatakse ravimit, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Arzerra ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Arzerra’t

3.Kuidas Arzerra’t manustatakse

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Arzerra’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Arzerra ja milleks seda kasutatakse

Arzerra sisaldab ofatumumabi, mis kuulub monoklonaalseteks antikehadeks nimetatud ravimite rühma.

Arzerra’t kasutatakse kroonilise lümfoidse leukeemia (KLL) raviks. KLL on verevähk, mis kahjustab lümfotsüütideks nimetatud valgevereliblesid. Selle haiguse korral lümfotsüüdid paljunevad liiga kiiresti ja nende eluiga on liiga pikk, mistõttu neid ringleb veres liiga palju. Haigus võib tabada ka teisi elundeid. Arzerra’s sisalduv antikeha tunneb ära teatud aine lümfotsüütide pinnal ja kutsub esile lümfotsüütide surma.

2.Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Arzerra’t

Teile ei tohi Arzerra’t manustada:

kui olete ofatumumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade suhtes (loetletud lõigus 6) allergiline.

Kui arvate, et see võib kehtida teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne, kui teile manustatakse Arzerra’t, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega:

kui teil on olnud probleeme südamega,

kui te põete kopsuhaigust.

Kui arvate, et midagi eespool loetletust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga. Te võite Arzerra-ravi ajal vajada täiendavat tervisekontrolli.

Arst võib määrata elektrolüüdid, nt magneesiumi ja kaaliumi, sisaldust teie veres enne Arzerra-ravi alustamist ja ravi ajal. Arst võib määrata teile ravi elektrolüütide tasakaaluhäirete korrigeerimiseks.

Vaktsineerimine ja Arzerra

Võimaliku vaktsineerimise korral teavitage oma arsti või vaktsiini manustavat isikut sellest, et saate ravi Arzerra’ga. Vaktsiini suhtes võib tekkida nõrgem immuunvastus, mis ei pruugi tagada täielikku kaitset.

B-hepatiit

Enne Arzerra-ravi alustamist tuleb teid kontrollida B-hepatiidi (maksahaigus) suhtes. Kui olete põdenud B-hepatiiti, võib Arzerra põhjustada selle taasaktiveerumist. Selle vältimiseks võib arst ravida teid sobiva viirusevastase ravimiga.

Kui te põete või olete põdenud B-hepatiiti, rääkige sellest arstile enne Arzerra manustamist.

Infusiooniga seotud reaktsioonid

Sellist tüüpi ravimid (monoklonaalsed antikehad) võivad manustamisel põhjustada infusiooniga seotud reaktsioone. Võimalike reaktsioonide tekkevõimaluse vähendamiseks manustatakse teile selliseid ravimeid nagu antihistamiinikumid (allergiavastased ravimid), steroidid (hormoonid) või valuvaigistid. Vt ka lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

Kui arvate, et teil on selline reaktsioon tekkinud kunagi varem, teavitage sellest arsti enne Arzerra manustamist.

Progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML)

Selliste ravimite nagu Arzerra puhul on kirjeldatud progresseeruvat multifokaalset leukoentsefalopaatiat, mis on tõsine ja eluohtlik ajuhaigus. Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil tekib mälukaotus, mõtlemishäired, raskendatud kõndimine või nägemise kaotus. Kui need sümptomid esinesid enne Arzerra-ravi alustamist, teavitage oma arsti otsekohe nende sümptomite igasugustest muutustest.

Soolesulgus

Kui teil tekib kõhukinnisus, kõhu paistetus või kõhuvalu, teavitage oma arsti otsekohe. Need võivad olla soolesulguse sümptomid, eriti ravi algusetappides.

Lapsed ja noorukid

Arzerra toime lastel ja noorukitel on teadmata. Seetõttu ei soovitata Arzerra’t lastel ja noorukitel kasutada.

Muud ravimid ja Arzerra

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. See hõlmab ka taimseid preparaate ja teisi ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Arzerra kasutamine raseduse ajal ei ole tavaliselt soovitatav.

Teavitage oma arsti sellest, kui te olete rase, imetate või arvate enda olevat rase või kavatsete rasestuda. Arst kaalub Arzerra raseduse ajal kasutamisega seotud kasu teile ja võimalikke riske lapsele.

Arzerra-ravi ajal ja 12 kuud pärast Arzerra viimast annust tuleb raseduse vältimiseks kasutada usaldusväärset rasestumisvastast meetodit. Kui te kavatsete rasestuda pärast selle aja möödumist, küsige oma arstilt nõu.

Kui peaksite Arzerra-ravi ajal rasestuma, rääkige sellest oma arstile.

Ei ole teada, kas Arzerra’s sisalduvad koostisained erituvad rinnapiima. Rinnaga toitmist ei soovitata Arzerra-ravi ajal ja 12 kuud pärast viimast annust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arzerra ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Arzerra sisaldab naatriumi

Arzerra sisaldab 34,8 mg naatriumi iga 300 mg annuse, 116 mg naatriumi iga 1000 mg annuse ja 232 mg naatriumi iga 2000 mg annuse kohta. Sellega tuleb arvestada juhul, kui olete piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

3.Kuidas Arzerra’t manustatakse

Kui teil on küsimusi Arzerra kasutamise kohta, pöörduge ravimit manustava arsti või meditsiiniõe poole.

Tavaline annus

Arzerra tavaline annus esimese infusiooni puhul on 300 mg. Ülejäänud infusioonide puhul seda annust suurendatakse, tavaliselt 1000 mg või 2000 mg-ni.

Kuidas ravimit manustatakse

Arzerra’t manustatakse veeni (veenisiseselt ehk intravenoosselt) mitu tundi kestva infusiooni (veeni tilgutamise) teel.

Kui te ei ole varem KLL-i ravi saanud, saate te maksimaalselt 13 infusiooni. Te saate esimese infusiooni, millele 7 päeva pärast järgneb teine infusioon. Ülejäänud infusioonid manustatakse seejärel üks kord kuus kuni 11 kuu vältel.

Kui te olete varem KLL-i ravi saanud, kuid haigus on tagasi tulnud, koosneb ravikuur tavaliselt 7 infusioonist. Te saate esimese infusiooni, millele 7 päeva pärast järgneb teine infusioon. Ülejäänud infusioonid manustatakse seejärel üks kord kuus kuni 6 kuu vältel.

Kui te olete varem KLL-i ravi saanud, koosneb ravikuur tavaliselt 12 infusioonist. Kaheksa nädala jooksul saate infusiooni üks kord nädalas. Sellele järgneb 4...5-nädalane paus. Ülejäänud infusioonid manustatakse seejärel üks kord kuus nelja kuu jooksul.

Enne iga infusiooni manustatavad ravimid

Enne iga Arzerra infusiooni saate premedikatsiooni ehk eelravi – ravimeid, mis aitavad vähendada infusiooniga seotud reaktsioone. Nendeks võivad olla antihistamiinikumid, steroidid ja valuvaigistid. Teid jälgitakse hoolikalt ning võimalike reaktsioonide korral teid ravitakse.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Infusiooniga seotud reaktsioonid

Sellist tüüpi ravimid (monoklonaalsed antikehad) võivad põhjustada infusiooniga seotud reaktsioone, mis on mõnikord tõsised ja võivad lõppeda surmaga. Need tekivad suurema tõenäosusega esimese ravi puhul.

Infusiooniga seotud reaktsiooni väga sageli esinevad sümptomid (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st):

iiveldus

palavik

nahalööve

õhupuudus, köha

kõhulahtisus

energiapuudus

Infusiooniga seotud reaktsiooni sageli esinevad sümptomid (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st):

allergilised reaktsioonid, mõnikord raskekujulised, mille sümptomitena võivad esineda kublad ja sügelev lööve (nõgestõbi), näo ja suu turse (angioödeem), mis põhjustab hingamisraskust ja kollapsit

hingamisraskus, õhupuudus, rindkere pingsus, köha

madal vererõhk (võib püsti tõusmisel põhjustada peapööritust)

õhetus

liighigistamine

värisemine või külmavärinad

kiire südametegevus

peavalu

seljavalu

kõrge vererõhk

kurguvalu või –ärritus

ninakinnisus

Infusiooniga seotud reaktsiooni aeg-ajalt esinevad sümptomid (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st):

anafülaktilised reaktsioonid, sealhulgas anafülaktiline šokk, mille sümptomitena võivad esineda õhupuudus või hingamisraskus, vilisev hingamine või köha, peapööritus, pearinglus, muutused teadvusseisundis, madal vererõhk, koos kerge üldise sügelusega või ilma, nahapunetus, näo- ja/või kõriturse, huulte, keele või naha värvumine sinakaks

vedeliku kogunemine kopsudes (kopsuturse), mis põhjustab hingeldust

aeglane südametegevus

huulte ja jäsemete sinakaks värvumine (hüpoksia võimalik sümptom)

Kui teil tekib mõni nimetatud sümptomitest, rääkige sellest otsekohe oma arstile või meditsiiniõele.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10st:

sagedased infektsioonid, palavik, külmavärinad, kurguvalu või suuhaavandid, mis tekivad infektsiooni tõttu

palavik, köha, hingamisraskus, vilisev hingamine, mis on kopsu- või hingamisteede (respiratoorsed) infektsiooni, näiteks kopsupõletiku, võimalikud sümptomid

kurguvalu, survetunne või valu põskedes ja laubal, kõrva-, nina- ja kurgupõletikud.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

madal valgevereliblede arv (neutropeenia)

madal punavereliblede arv (aneemia).

Sageli esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 10st:

palavik või ka väga madal kehatemperatuur, valu rinnus, õhupuudus või hingamissageduse suurenemine, vappumine, külmavärinad, segasusseisund, pearinglus, uriinierituse vähenemine ja kiire pulss (veremürgistuse nähud)

raskendatud või valulik urineerimine, suurenenud vajadus urineerida, kuseteede infektsioonid

vöötohatis, külmavillid (potentsiaalselt tõsise herpesviirusinfektsiooni võimalikud sümptomid)

Sageli esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

madal vereliistakute arv (need on rakud, mis aitavad verel hüübida).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed

Need võivad tekkida kuni 1 inimesel 100st:

soolesulgus, mis võib avalduda kõhuvaluna.

Kui teil esineb püsiv kõhuvalu, pöörduge niipea kui võimalik arsti poole.

Kollane nahk ja silmad, iiveldus, söögiisu vähenemine, tume uriin (B-hepatiidi viiruse infektsiooni või selle reaktiveerumise sümptomid)

Mälukaotus, mõtlemisraskused, käimisraskused või nägemise kaotus (progresseeruva multifokaalse leukoentsefalopaatia võimalikud sümptomid)

kaaliumi-, fosfaadi- ja kusihappesisalduse suurenemine veres, mis võib põhjustada neeruprobleeme (tuumori lüüsi sündroom)

Selle seisundi sümptomid on järgmised:

tavalisest väiksem uriinieritus

lihasspasmid

Kui märkate neid sümptomeid, võtke oma arstiga ühendust niipea kui võimalik.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad ilmneda vereanalüüsides:

verehüübivuse häired

luuüdi ei tooda piisavalt punaseid või valgeid vereliblesid

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Arzerra’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali etiketil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida ja transportida külmas (2 C...8 C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida lahjendatud infusioonilahust temperatuuril 2 C...8 C ja kasutada ära 24 tunni jooksul. Kasutamata jäänud infusioonilahus tuleb minema visata 24 tundi pärast valmistamist.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Arzerra sisaldab

-Toimeaine on ofatumumab. Kontsentraadi 1 ml sisaldab 20 mg ofatumumabi.

-Abiained on arginiin, naatriumatsetaat (E262), naatriumkloriid, polüsorbaat 80 (E433), edetaatdinaatrium (E386), vesinikkloriidhape (E507) (pH korrigeerimiseks), süstevesi (vt lõik 2

„Arzerra sisaldab naatriumi“).

Kuidas Arzerra välja näeb ja pakendi sisu

Arzerra on värvitu või helekollane infusioonilahuse kontsentraat.

Arzerra 100 mg pakendis on 3 viaali. Iga klaasviaal on suletud lateksivaba kummikorgi ja alumiiniumist kattekorgiga ning sisaldab 5 ml kontsentraati (100 mg ofatumumabi).

Arzerra 1000 mg pakendis on 1 viaal. Iga klaasviaal on suletud lateksivaba kummikorgi ja alumiiniumist kattekorgiga ning sisaldab 50 ml kontsentraati (1000 mg ofatumumabi).

Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

Tootja

Glaxo Operations UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Ühendkuningriik

Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16 7SR, Ühendkuningriik

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D-90429 Nürnberg, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Bulgaria EOOD

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

SIA “Novartis Baltics”

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu/.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

1)Enne Arzerra lahjendamist

Enne lahjendamist kontrollida Arzerra kontsentraati võõrosakeste esinemise või värvuse muutuse suhtes. Ofatumumab peab olema värvitu või helekollane lahus. Mitte kasutada Arzerra kontsentraati, mille värvus on muutunud.

Ärge loksutage ofatumumabi viaali.

2)Kuidas infusioonilahust lahjendada

Enne manustamist tuleb Arzerra kontsentraat lahjendada naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses, kasutades aseptilist tehnikat.

300 mg annus - kasutada kolm 100 mg/5 ml viaali (kokku 15 ml, 5 ml viaali kohta):

Eemaldada ja visata minema 15 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuse 1000 ml kotist;

Eemaldada kõigist kolmest 100 mg viaalist 5 ml ofatumumabi ja süstida 1000 ml kotti;

Mitte loksutada, segada lahjendatud lahust ettevaatlikult pöörates.

1000 mg annus - kasutada üht 1000 mg/50 ml viaali (kokku 50 ml, 50 ml viaali kohta):

Eemaldada ja visata minema 50 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuse 1000 ml kotist;

Eemaldada 1000 mg viaalist 50 ml ofatumumabi ja süstida 1000 ml kotti;

Mitte loksutada, segada lahjendatud lahust ettevaatlikult pöörates.

2000 mg annus - kasutada kaht 1000 mg/50 ml viaali (kokku 100 ml, 50 ml viaali kohta):

Eemaldada ja visata minema 100 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuse 1000 ml kotist;

Eemaldada mõlemast 1000 mg viaalist 50 ml ofatumumabi ja süstida 1000 ml kotti;

Mitte loksutada, segada lahjendatud lahust ettevaatlikult pöörates.

3)Kuidas lahjendatud lahust manustada

Arzerra’t ei tohi manustada kiire veenisüsti ehk boolusena. Manustamiseks kasutada infusioonipumpa.

Infusioon peab olema lõppenud 24 tunni jooksul pärast infusioonilahuse valmistamist. Pärast seda aega kasutamata jäänud lahus tuleb minema visata.

Arzerra’t ei tohi segada või manustada ühe infusioonina koos teiste ravimite või intravenoossete lahustega. Selle vältimiseks loputada infusioonisüsteemi enne ja pärast ofatumumabi manustamist naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega.

Eelnevalt ravimata KLL ja retsidiveerunud KLL:

Esimese infusiooni kestus on 4,5 tundi (vt lõik 4.2 ravimi omaduste kokkuvõttes), manustatuna perifeerse veenitee või püsikateetri kaudu vastavalt järgmisele skeemile:

Kui esimene infusioon on lõppenud ilma tõsiste kõrvaltoimete tekketa, võib ülejäänud 1000 mg infusioonide kestuseks olla 4 tundi (vt lõik 4.2 ravimi omaduste kokkuvõttes), manustatuna perifeerse veenitee või püsikateetri kaudu vastavalt järgmisele skeemile. Kui infusiooni ajal täheldatakse infusiooniga seotud kõrvaltoimeid, tuleb infusioon katkestada ning patsiendi seisundi stabiliseerumisel taasalustada (täiendavat teavet vt ravimi omaduste kokkuvõtte lõigust 4.2).

Infusioonide manustamisskeem

Aeg pärast infusiooni alustamist

Infusioon 1

Järgnevad infusioonid*

(minutid)

Infusiooni kiirus (ml/tunnis)

Infusiooni kiirus (ml/tunnis)

0…30

31…60

61…90

91…120

121…150

151…180

180+

* Kui eelnev infusioon on lõppenud ilma tõsiste infusiooniga seotud kõrvaltoimeteta. Kui täheldatakse infusiooniga seotud kõrvaltoimeid, tuleb infusioon katkestada ning taasalustada, kui patsiendi seisund on stabiilne (vt ravimi omaduste kokkuvõtte lõik 4.2).

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Refraktaarne KLL:

Esimese ja teise infusiooni kestus on 6,5 tundi (vt lõik 4.2 ravimi omaduste kokkuvõttes), manustatuna perifeerse veenitee või püsikateetri kaudu vastavalt järgmisele skeemile:

Kui teine infusioon on lõppenud ilma tõsiste kõrvaltoimete tekketa, võib ülejäänud infusioonide (3...12) kestuseks olla 4 tundi (vt lõik 4.2 ravimi omaduste kokkuvõttes), manustatuna perifeerse veenitee või püsikateetri kaudu vastavalt järgmisele skeemile. Kui infusiooni ajal täheldatakse infusiooniga seotud kõrvaltoimeid, tuleb infusioon katkestada ning patsiendi seisundi stabiliseerumisel taasalustada (täiendavat teavet vt ravimi omaduste kokkuvõtte lõigust 4.2)

Infusioonide manustamisskeem

Aeg pärast infusiooni alustamist

Infusioonid 1 ja 2

Infusioonid 3* kuni 12

(minutid)

Infusiooni kiirus (ml/tunnis)

Infusiooni kiirus (ml/tunnis)

0…30

31…60

61…90

91…120

121+

* Kui teine infusioon on lõppenud ilma tõsiste infusiooniga seotud kõrvaltoimeteta. Kui täheldatakse infusiooniga seotud kõrvaltoimeid, tuleb infusioon katkestada ning taasalustada, kui patsiendi seisund on stabiilne (vt lõik 4.2).

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu