Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avamys (fluticasone furoate) – Pakendi märgistus - R01AD12

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAvamys
ATC koodR01AD12
Toimeainefluticasone furoate
TootjaGlaxo Group Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Avamys 27,5 mikrogrammi/annus ninasprei suspensioon

Flutikasoonfuroaat

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga annus sisaldab 27,5 mikrogrammi flutikasoonfuroaati

3.ABIAINED

Sisaldab ka: Veevaba glükoos, dispergeeruv tselluloos, polüsorbaat 80, bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, puhastatud vesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Ninasprei, suspensioon 1 pudel - 30 annust

1 pudel - 60 annust

1 pudel - 120 annust

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne kasutamist korralikult loksutada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Nasaalne.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutamisaegne kõlblikkusaeg: 2 kuud

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Mitte hoida külmkapis või sügavkülmas

Hoida püstises asendis.

Hoida kate alati suletuna.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Glaxo Group Ltd

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/434/001

EU/1/07/434/002

EU/1/07/434/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Avamys

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

NINASPREI SILT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Avamys 27,5 mikrogrammi/annus ninasprei suspensioon

Flutikasoonfuroaat

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

30 annust

60 annust

120 annust

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu