Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azarga (brinzolamide / timolol maleate) – Ravimi omaduste kokkuvõte - S01ED51

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAzarga
ATC koodS01ED51
Toimeainebrinzolamide / timolol maleate
TootjaNovartis Europharm Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZARGA 10 mg/ml + 5 mg/ml silmatilgad, suspensioon

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml suspensiooni sisaldab 10 mg brinsolamiidi ja 5 mg timolooli (timoloolmaleaadina).

Teadaolevat toimet omav(ad) abiaine(d):

Üks ml suspensiooni sisaldab 0,10 mg bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Silmatilgad, suspensioon (silmatilgad).

Valge kuni tuhmvalge ühtlane suspensioon, pH 7,2 (umbes).

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Täiskasvanud patsientidel silmasisese rõhu (IOP) alandamiseks avatud nurga glaukoomi või intraokulaarse hüpertensiooni puhul kui monoteraapiaga ei saavutata piisavat IOP langust (vt lõik 5.1).

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel, sh eakatel patsientidel

Annuseks on üks tilk AZARGA’t haige(te) silma(de) konjunktivaalkotti kaks korda päevas.

Nina-pisarakanali tõkestamine või silmalau sulgemine vähendab süsteemset imendumist. See võib vähendada süsteemseid kõrvaltoimeid ja suurendada lokaalset toimet (vt lõik 4.4).

Kui manustatav annus jäetakse vahele, tuleb ravi jätkata järgmise annusega, nagu planeeritud. Annus ei tohi ületada ühte tilka kahjustatud silma(de) kohta kaks korda päevas.

Kui mõni teine oftalmoloogiline glaukoomivastane ravim asendatakse AZARGA’ga, tuleb ravimi kasutamine lõpetada eelmisel päeval ja alustada ravi AZARGA’ga järgmisest päevast.

Patsientide erirühmad

Lapsed

AZARGA ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Maksa- ja neerukahjustus

AZARGA ega timolool 5 mg/ ml silmatilkadega ei ole tehtud uuringuid neeru- või maksapuudulikkusega patsientidel. Maksakahjustusega või kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientidel ei ole vaja annust muuta.

AZARGA’t pole uuritud raske neerupuudulikkusega patsientidel (kreatiniini kliirens <30 ml/min) ega hüperkloreemilise atsidoosiga patsientidel (vt lõik 4.3). Kuna brinsolamiid ja selle peamised metaboliidid eritatakse põhiliselt neerude kaudu, on AZARGA vastunäidustatud raske neerupuudulikkusega patsientidel (vt lõik 4.3).

AZARGA kasutamisel raske maksakahjustusega patsientidel tuleb rakendada ettevaatust (vt lõik 4.4).

Manustamisviis

Okulaarne.

Patsiente tuleb juhendada, et nad enne kasutamist pudelit korralikult loksutaksid. Kui juhuslikku avamist välistav äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Et vältida tilguti otsa ja suspensiooni saastumist, tuleb hoolikalt jälgida, et tilguti ots ei puudutaks silmalauge, sellega piirnevaid alasid või teisi pindu. Öelge patsientidele, et kui nad pudelit ei kasuta, tuleb see hoida tihedalt suletuna.

Kui kasutatakse rohkem kui ühte paikset oftalmoloogilist ravimit, peab ravimite manustamise vahe olema vähemalt 5 minutit. Silmasalvid tuleb manustada viimasena.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Ülitundlikkus teiste beetablokaatorite suhtes.

Ülitundlikkus sulfoonamiidide suhtes (vt lõik 4.4).

Reaktiivne hingamisteede haigus, sh bronhiaalastma või varem põetud bronhiaalastma, või raske krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

Siinusbradükardia, sick-siinus sündroom, sinu-atriaalne blokaad, südamestimulaatoriga mitte kontrollitav teise või kolmanda astme AV-blokaad. Väljendunud südamepuudulikkus, kardiogeenne šokk.

Äge allergiline riniit.

Hüperkloreemiline atsidoos (vt lõik 4.2).

Raske neerupuudulikkus.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Süsteemsed toimed

Brinsolamiid ja timolool imenduvad süsteemselt. Timolooli kui beeta-adrenoblokeeriva komponendi tõttu võivad lokaalsel manustamisel tekkida samad kardiovaskulaarsed, pulmonaalsed ja teised kõrvaltoimed, mida täheldatakse beeta-adrenoblokaatorite süsteemsel manustamisel. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus pärast lokaalset manustamist on väiksem kui süsteemsel manustamisel. Süsteemse imendumise vähenemise kohta vt lõik 4.2.

kõikide sulfoonamiidi derivaatide puhul ilmnevad ülitundlikkusreaktsioonid võivad ilmneda ka patsientidel, kes saavad AZARGA’t, sest see imendub süsteemselt.

Südame häired

Kardiovaskulaarsete haigustega (nt südame pärgarterite haigus, Prinzmetali stenokardia ja südamepuudulikkus) ja hüpotensiooniga patsientide puhul tuleb ravi beetablokaatoritega kriitiliselt hinnata ja kaaluda ravi teiste toimeainetega. Kardiovaskulaarsete haigustega patsientidel tuleb jälgida haiguste süvenemise sümptomeid ja ravimi kõrvaltoimeid..

Beetablokaatorite negatiivse toime tõttu ülejuhte ajale tuleb neid manustada esimese astme AV- blokaadiga patsientidele ettevaatusega.

Vaskulaarsed häired

Raskete perifeersete vereringehäirete/-haigustega (nt Raynaud’ haiguse raske vorm või Raynaud’ sündroom) patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Hüpertüreoidism

Beetablokaatorid võivad maskeerida hüpertüreoidismi sümptomeid.

Lihasnõrkus

Beeta-adrenoblokaatorite kasutamisel on teatatud lihasnõrkuse süvenemisest, millega kaasnevad teatud müasteenilised sümptomid (nt diploopia, ptoos ja üldine nõrkus).

Hingamisteede häired

Pärast teatud oftalmoloogiliste beetablokaatorite manustamist on teatatud hingamisteede reaktsioonidest, sh astmaga patsientidel bronhospasmide tõttu tekkinud surmast.

AZARGA’t tuleb kasutada ettevaatusega kerge/mõõduka kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel ja ainult siis, kui saadav kasu ületab võimaliku riski.

Hüpoglükeemia/diabeet

Beetablokaatoreid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel on risk spontaanse hüpoglükeemia tekkeks või labiilse insuliinsõltuva diabeediga patsientidele, sest beetablokaatorid võivad maskeerida ägeda hüpoglükeemia sümptomeid.

Happe-leelis tasakaalu häired

AZARGA sisaldab brinsolamiidi, mis on sulfoonamiid. Lokaalse manustamise korral võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimed mis sulfoonamiidide süsteemse kasutamise puhul. On teatatud suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite manustamise järgsest happe-leelis tasakaalu häiretest. Neerukahjustuse riskiga patsientidel tuleb seda ravimit kasutada ettevaatusega metaboolse atsidoosi võimaliku tekkeriski tõttu. Raskete kõrvaltoimete või ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Vaimne ärksus

Suukaudsed karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul. AZARGA imendub süsteemselt ja seetõttu võib eespool nimetatu ilmneda ka lokaalse manustamise korral.

Anafülaktilised reaktsioonid

Beetablokaatorite manustamisel võivad patsiendid, kelle anamneesis on atoopia või raske anafülaktiline reaktsioon erinevatele allergeenidele, reageerida korduval kokkupuutel allergeenidega tugevamini ja mitte reageerida anafülaksia puhul kasutatavale adrenaliini tavapärasele annusele.

Soonkesta irdumine

Soonkesta irdumisest on teatatud pärast filtratsiooni protseduuri vesivedeliku produktsiooni vähendava ravi korral (nt timolool, atsetasolamiid).

Kirurgiline anesteesia

Beetablokeeriva toimega silmaravimid võivad blokeerida süsteemse beeta-agonistliku toime, nt adrenaliini puhul. Kui patsient manustab timolooli, tuleb sellest anestesioloogi teavitada.

Samaaegne ravi

Toime silmasisesele rõhule või süsteemne beeta-blokaad võib tugevneda, kui timolooli manustatakse patsientidele, kes kasutavad suukaudselt beetablokaatorit. Nende patsientide reaktsioone tuleb täpselt jälgida. Kahe beetablokaatori või kahe lokaalse karboanhüdraasi inhibiitori samaaegne kasutamine ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

AZARGA’t ja suukaudselt karboanhüdraasi inhibiitorit samal ajal kasutavatel patsientidel on tõenäosus summeeruva toime tekkeks. AZARGA ja suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegset manustamist ei ole uuritud ja see ei ole soovitatav (vt lõik 4.5).

Toimed silmas

AZARGA’ga on vähe kogemusi pseudoeksfoliatiivse glaukoomi või pigmentglaukoomi ravis. Neid haigeid tuleks ravida ettevaatusega ja sageli kontrollida silmasisest rõhku.

AZARGA’t pole uuritud patsientidel, kellel on kitsa nurgaga glaukoom ja nendele ei soovitata kasutada.

Oftalmoloogilised beetablokaatorid võivad esile kutsuda silmade kuivust. Silma sarvkesta haigustega patsiente tuleb ravida ettevaatusega.

Brinsolamiidi võimalikku toimet sarvkesta endoteelile ei ole uuritud kahjustatud sarvkestaga patsientidel (eriti neil, kellel on endoteelirakkude vähesus). Täpsemalt ei ole uuritud kontaktläätsi kandvaid ja brinsolamiidi kasutavaid patsiente. Neid patsiente tuleb hoolikalt jälgida, sest karboanhüdraasi inhibiitorid võivad mõjutada sarvkesta hüdratsiooni. See võib viia sarvkesta dekompensatsiooni ning turse tekkeni ja kontaktläätsede kandmine võib suurendada sarvkestaga seonduvaid riske. Kahjustatud sarvkestaga, nt suhkruhaigust põdevaid või sarvkesta düstroofiaga patsiente on soovitatav hoolikalt jälgida.

Kontaktläätsede kandmise ajal võib AZARGA’t kasutada hoolika jälgimise all (vt allpool lõik „Bensalkooniumkloriid“).

Bensalkooniumkloriid

AZARGA sisaldab bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada ärritust silmas ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Kokkupuudet pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida. AZARGA tilgutamise ajaks tuleb pehmed kontaktläätsed silmast ära võtta ja need võib tagasi panna 15 minuti pärast.

On teateid, et bensalkooniumkloriid põhjustab punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavandilist keratopaatiat. Sagedase või pikaajalise kasutamise korral on vajalik hoolikas jälgimine.

Maksakahjustus

AZARGA’t tuleb kasutada ettevaatusega raske maksakahjustusega patsientidel.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilisi ravimite koostoimeuuringuid ei ole AZARGA’ga tehtud.

AZARGA sisaldab karboanhüdraasi inhibiitorit brinsolamiidi, mis lokaalse manustamise korral, imendub ka süsteemselt. On teatatud suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite manustamise järgsest happe-aluse tasakaalu häiretest. AZARGA’t kasutavate patsientide puhul tuleb arvestada koostoimete võimalusega.

Patsientidel, kes kasutavad samaaegselt brinsolamiidi silmatilku ja suukaudseid karboanhüdraasi inhibiitoreid, on süsteemse aditiivse karboanhüdraasi inhibitsiooni tekkerisk. Brinsolamiidi sisaldavate silmatilkade ja suukaudsete karboanhüdraasi inhibiitorite samaaegne kasutamine ei ole soovitatav.

Brinsolamiidi metabolismi eest vastutavate tsütokroom P-450 isoensüümide hulka kuuluvad CYP3A4 (põhiline), CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ja CYP2C9. CYP3A4 inhibiitorid nagu ketokonasool, itrakonasool, klotrimasool, ritonaviir ja troleandomütsiin pärsivad CYP3A4 kaudu

brinsolamiidi metabolismi. Kui samaaegselt manustatakse CYP3A4 inhibiitoreid, tuleb olla ettevaatlik. Siiski ei ole brinsolamiidi akumuleerumine tõenäoline, kuna põhiliselt elimineeritakse seda neerude kaudu. Brinsolamiid ei inhibeeri tsütokroom P-450 isoensüüme.

Kui oftalmoloogilisi beetablokaatoreid manustada samal ajal suukaudsete kaltsiumikanalite blokaatoritega, beetablokaatoritega, antiarütmikumidega (sh amiodaroon), südame glükosiidide, parasümpatomimeetikumide või guanetidiiniga, on võimalik, et need ravimid üksteist potentseerivad ning põhjustavad hüpotensiooni ja/või väljendunud bradükardiat.

Beetablokaatorid võivad vähendada adrenaliini (kasutatakse anafülaktiliste reaktsioonide ravis) ravivastust. Eriti hoolikas peab olema patsientide puhul, kellel on anamneesis atoopia või anafülaksia (vt lõik 4.4).

Beetablokaatorid võivad potentseerida hüpertensiivset reaktsiooni klonidiini manustamise äkilisel katkestamisel. Selle ravimi kasutamisel koos klonidiiniga on soovitatav rakendada ettevaatust.

CYP2D6 inhibiitorite (nt kinidiin, fluoksetiin, paroksetiin) ja timolooli kooskasutamise ajal on teatatud potentseeritud süsteemse beetablokaadi tekkest (südame löögisageduse vähenemine, depressioon). Soovitatav on rakendada ettevaatust.

Beetablokaatorid võivad suurendada diabeedivastaste ravimite hüpoglükeemilist toimet. Beetablokaatorid võivad maskeerida hüpoglükeemia nähtusid ja sümptomeid (vt lõik 4.4).

Oftalmoloogiliste beetablokaatorite ja adrenaliini (epinefriin) samaaegse kasutamise ajal on esinenud müdriaasi.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Puudub piisav informatsioon oftalmilise brinsolamiidi ja timolooli kasutamise kohta rasedatel. Brinsolamiidiga loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele pärast süsteemset manustamist, vt lõik 5.3. AZARGA’t ei tohiks kasutada raseduse ajal ilma selge vajaduseta. Süsteemse imendumise vähendamise kohta vt lõik 4.2.

Epidemioloogilistes uuringutes beeta-blokaatorite suukaudsel kasutamisel ei tuvastatud väärarenguid, kuid lootel ilmnes risk emakasiseseks kasvupeetuseks. Lisaks täheldati vastsündinutel beetablokaadi nähte ja sümptomeid (nt bradükardia, hüpotensioon, respiratoorne distress ja hüpoglükeemia) kui beetablokaatoreid manustati kuni sünnituseni. Kui AZARGA’t manustatakse kuni sünnituseni, tuleb vastsündinut esimestel elupäevadel hoolikalt jälgida.

Imetamine

Ei ole teada, kas oftalmoloogilinee brinsolamiid eritub inimese rinnapiima. Loomkatsetes on ilmnenud, et pärast suukaudset manustamist eritub brinsolamiid rinnapiima, vt lõik 5.3.

Beetablokaatorid erituvad rinnapiima. Siiski ei ole tõenäoline, et silmatilkades sisalduva timolooli kogus oleks piisav, et rinnapiima sattununa põhjustaks imikul beeta-blokaad kliinilisi sümptomeid. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.

Riski imikutele ei saa välistada. Rinnaga toitmise katkestamine või ravi katkestamine AZARGA’ga tuleb otsustada arvestades imetamise kasu lapsele ja ravi kasu naisele.

Fertiilsus

Paikselt silma manustatava AZARGA toime selgitamiseks inimese fertiilsusele ei ole uuringuid läbi viidud.

Mittekliinilised andmed ei näita ei brinsolamiidi ega timolooli toimet meeste või naiste fertiilsusele suukaudse manustamise järgselt. AZARGA kasutamisel ei eeldata toimeid meeste või naiste fertiilsusele.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

AZARGA’l on vähene toime auto juhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Võib esineda ajutist nägemise ähmastumist või teisi nägemishäireid, mis mõjutavad võimet juhtida liiklusvahendit ja töötada masinatega. Kui ilmnevad nägemishäired pärast ravimi tilgutamist, peab patsient ootama selge nägemise taastumiseni, enne kui alustab liiklusvahendi juhtimist või töötamist masinatega.

Karboanhüdraasi inhibiitorid võivad olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul (vt lõik 4.4).

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad kliinilistes uuringutes ilmnenud kõrvaltoimed olid ähmane nägemine, silmaärritus ning silmavalu, mis ilmnesid ligikaudu 2...7% patsientidest.

Kokkuvõte kõrvaltoimetest tabelina

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud AZARGA ning selle üksikkomponentide brinsolamiidi ja timolooli kasutamisel kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse järelevalve käigus. Kõrvaltoimed on klassifitseeritud järgmiste põhimõtete alusel: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000) või teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

MedDRA eelistermin (v. 18.0)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Teadmata: nasofarüngiit3, farüngiit3, sinusiit3, riniit3

Vere ja lümfisüsteemi häired

Aeg-ajalt: valgete vereliblede arvu vähenemine1

 

Teadmata: punaste vereliblede arvu vähenemine3, kloori

 

sisalduse suurenemine veres3

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: anafülaksia2, anafülaktiline šokk1, süsteemsed

 

allergilised reaktsioonid, sh angioödeem2, lokaalne ja

 

generaliseerunud lööve2, ülitundlikkus1, urtikaaria2, kihelus2

Ainevahetus- ja toitumishäired

Teadmata: hüpoglükeemia2

Psühhiaatrilised häired

Harv: unetus1

 

Teadmata: depressioon1, mälukaotus2, apaatia3, meeleolulangus3,

 

libiido langus3, hirmu-unenäod2,3, närvilisus3

Närvisüsteemi häired

Sage: düsgeusia1

 

Teadmata: ajuisheemia2, tserebrovaskulaarne atakk2, sünkoop2,

 

myasthenia gravis’e sümptomite ja nähtude tugevnemine2,

 

somnolentsus3, motoorse funktsiooni häired3, amneesia3,

 

mälukahjustus3, paresteesia2,3, treemor3, hüpoesteesia3, ageusia3,

 

pearinglus1, peavalu1

Silma kahjustused

Sage: punktaatkeratiit1, hägune nägemine1, silma valu1, silma

 

ärritus1

 

Aeg-ajalt: keratiit1,2,3, , punktaatkeratiit1, kuivsilmsus1, oluline

 

värvaine ladestumine sarvkestas1, eritis silmast1, silma kihelus1,

 

võõrkehatunne silmas1, silma hüpereemia1, , konjunktiivi

 

hüpereemia1,

 

Harv: sarvkesta erosioon1, eeskambri hägustumine1, fotofoobia1,

 

suurenenud pisaravool1, skleera hüpereemia1, silmalau erüteem1,

 

silmalau serva ketendus1

 

Teadmata: nägemisnärvi raadiuse/diski suhte suurenemine3,

 

soonkesta irdumine pärast filtratsiooniprotseduuri2 (vt lõik 4,4

 

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel), keratopaatia3,

 

sarvkesta epiteeli defekt3, sarvkesta epiteeli kahjustus3, silma

 

siserõhu tõus3, ladestused silmas3, sarvkesta pigmenteerumine3,

 

sarvkesta turse3, sarvkesta tundlikkuse vähenemine2,

 

konjunktiviit3, meibomiit3, diploopia2,3, valgussähvatused3,

 

fotopsia3, nägemisteravuse vähenemine3, nägemislangus1,

 

pterüügeum3, ebamugavustunne silmas3, kuiv

 

keratokonjunktiviit3, silma hüpoesteesia3, skleerade

 

pigmenteerumine3, subkonjunktivaalne tsüst3, nägemishäire3,

 

silma paistetus3, silma allergia3, madaroos3, silmalau kahjustus3,

 

silmalau turse1, ptoos2

Kõrva ja labürindi kahjustused

Teadmata: vertiigo3, tinnitus3

Südame häired

Sage: südamerütmi aeglustumine1

 

Teadmata: südameseiskus2, südamepuudulikkus2, südame

 

paispuudulikkus2, atrioventrikulaarne blokaad2,

 

kardiorespiratoorne distress3, stenokardia3, bradükardia2,3,

 

ebaregulaarne südame löögisagedus3, arütmia2,3,

 

palpitatsioonid2,3, tahhükardia3, südame löögisageduse

 

kiirenemine3, valu rinnus2, tursed2

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: vererõhu langus1

 

Teadmata: hüpotensioon2, hüpertensioon2, vererõhu tõus1,

 

Raynaud’ fenomen2, külmad labakäed ja -jalad2

Respiratoorsed, rindkere ja

Aeg-ajalt: köha1

mediastiinumi häired

Harv: orofarüngeaalne valu1, rinorröa1

 

Teadmata: bronhospasm2 (peamiselt patsientidel, kellel on mõni

 

bronhospastiline haigus), düspnoe1, astma3, ninaverejooks1,

 

bronhide hüperaktiivsus3, kurguärritus3, ninakinnisus3, ülemiste

 

hingamisteede kongestioon3, eritis ninaneelus3, aevastamine3,

 

nina limaskestade kuivus3

Seedetrakti häired

Teadmata: oksendamine2,3, ülakõhuvalu1, kõhuvalu2,

 

kõhulahtisus1, suukuivus1, iiveldus1, ösofagiit3, düspepsia2,3,

 

ebamugavustunne kõhus3, ebamugavustunne mao piirkonnas3,

 

soolte motoorika kiirenemine3, seedetrakti häire3, suu

 

hüpoesteesia3, suu paresteesia3, flatulents3

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata: kõrvalekalded maksafunktsiooni peegeldavates

 

analüüsides3

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: urtikaaria3, makulopapuloosne lööve3,

 

generaliseerunud kihelus3, naha pingulolek3, dermatiit3,

 

alopeetsia1, psoriaasilaadne lööve või psoriaasi ägenemine2,

 

lööve1, erüteem1

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata: lihasvalu1, lihasspasmid3, liigesevalu3, seljavalu3,

kahjustused

valu jäsemetes3

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: veri uriinis1

 

Teadmata: neeruvalu3, pollakisuuria3

Reproduktiivse süsteemi ja

Teadmata: erektsioonihäire3, seksuaalfunktsiooni häire2, libiido

rinnanäärme häired

langus2

Üldised häired ja

Aeg-ajalt. halb enesetunne1,3

manustamiskoha reaktsioonid

Teadmata: valu rinnus1, valu3, väsimus1, asteenia2,3,

 

ebamugavustunne rinnus3, ärritunud olek3, ärrituvus3, perifeersed

 

tursed3, ravimijäägid3

Uuringud

Teadmata: kaaliumi sisalduse tõus veres1, laktaatdehüdrogenaasi

 

sisalduse tõus veres1

1AZARGA kasutamisel esinenud kõrvaltoimed

2täiendavad kõrvaltoimed, mis esinesid timolooli monoteraapia korral

3täiendavad kõrvaltoimed, mis esinesid brinsolamiidi monoteraapia korral

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Düsgeusia (kibe või ebatavaline maitse suus pärast silmatilkade tilgutamist) oli üks AZARGA sagedamini esinenud kõrvaltoimeid kliinilistes uuringutes. Tõenäoliselt on selle põhjuseks brinsolamiidi sattumine nina-pisarakanali kaudu ninaneelu. Nina-pisarakanali okluseerimine või silma õrn sulgemine pärast tilgutamist võib seda toimet vähendada (vt lõik 4.2).

AZARGA sisaldab brinsolamiidi, mis on sulfoonamiid, süsteemselt imenduv karboanhüdraasi inhibiitor. Gastrointestinaalsed, närvisüsteemi, hematoloogilised, renaalsed ja metaboolsed toimed on enamasti seotud süsteemsete karboanhüdraasi inhibiitoritega. Toopilisel manustamisel võivad tekkida sama tüüpi kõrvaltoimeid, mida omistatakse süsteemsetele suukaudsetele karboanhüdraasi inhibiitoritele.

Timolool imendub süsteemsesse vereringesse. Võivad ilmneda sarnased kõrvaltoimed kui süsteemsete beetablokaatorite kasutamisel. Lisaks on ravimi üksikkomponentidega täheldatud järgmisi eespool tabelis loetletud kõrvaltoimeid, mis võivad tekkida AZARGA kasutamisel. Süsteemsete kõrvaltoimete esinemissagedus lokaalsel silma manustamisel on väiksem kui süsteemse manustamise korral. Süsteemse imendumise vähendamiseks vt lõik 4.2.

Lapsed

AZARGA’t pole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel ja noorukitel, kuna selle vanuserühma kohta puuduvad ohutuse ja efektiivsuse andmed.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Juhusliku allaneelamise korral võivad ilmneda beetablokaatorite üleannustamise sümptomid sh bradükardia, hüpotensioon, südamepuudulikkus ja bronhospasm.

AZARGA silmatilkade üleannustamisel peab ravi olema sümptomaatiline ja toetav. Brinsolamiid võib põhjustada elektrolüütide tasakaalu häireid, atsidoosi ja sümptomeid kesknärvisüsteemi poolt. Jälgida tuleb seerumi elektrolüütide (eriti kaaliumi) kontsentratsiooni ja vere pH-d. Uuringud on näidanud, et timolooli ei ole kerge dialüüsi abil eemaldada.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: oftalmoloogias kasutatavad ained, glaukoomivastased preparaadid ja miootikumid

ATC-kood: S01ED51

Toimemehhanism

AZARGA sisaldab kahte toimeainet: brinsolamiidi ja timoloolmaleaati. Mõlemad komponendid alandavad kõrgenenud IOP- d kambrivedeliku sekretsiooni vähendamise teel, kuid seda erinevate toimemehhanismide kaudu. Võrreldes eraldi kasutamisega saavutatakse nende kahe toimeaine kombineerimise tulemusena suurem IOP vähenemine.

Brinsolamiid on inimese karboanhüdraas II (CA-II) (inimese silmas esinev isoensüüm) tugev inhibiitor. Karboanhüdraasi inhibeerimine silma tsiliaarprotsessides vähendab vedeliku sekretsiooni, aeglustades tõenäoliselt bikarbonaatioonide moodustumist, mistõttu väheneb naatriumi ja vedelike transport.

Timolool on mitteselektiivne adrenoblokaator, millel ei ole olulist sisemist sümpatomimeetilist toimet, otsest toimet südamelihase pärssijana ega membraane stabiliseerivat aktiivsust. Tonograafilised ja fluorofotomeetrilised uuringud inimesel lubavad arvata, et selle põhiline toime on seotud vesivedeliku tekke vähenemisega ning väljavoolu kerge suurenemisega.

Farmakodünaamilised toimed

Kliinilised toimed:

12-kuulises kontrollitud kliinilises uuringus avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga patsientidel, kel uurija arvates kombinatsioonravi võiks olla efektiivsem, ning kelle IOP algväärtus oli 25 kuni 27 mmHg, langetas AZARGA kaks korda päevas manustatuna IOP-d keskmiselt 7 kuni

9 mmHg. AZARGA mitte-inferioorsus keskmise IOP vähendamisel võrreldes preparaadiga dorsolamiid 20 mg/ml + timolool 5 mg/ml esines kõikides ajapunktides ning kõikide visiitide ajal.

6-kuulises kontrollitud kliinilises uuringus avatud nurga glaukoomi või okulaarse hüpertensiooniga patsientidel, kelle IOP algväärtus oli 25 kuni 27 mmHg, oli 2 korda päevas manustatava AZARGA IOP-d langetav toime 7 kuni 9 mmHg; see oli kuni 3 mmHg võrra suurem langus kui kaks korda päevas manustataval brinsolamiidil 10 mg/ml ja kuni 2 mmHg võrra suurem langus kui kaks korda päevas manustataval timoloolil 5 mg/ml. Statistiliselt suuremat keskmise IOP alanemist täheldati nii brinsolamiidi kui timolooli grupiga võrreldes kõikidel ajahetkedel ja kõikide uuringuvisiitide ajal.

Kolmes kontrollitud kliinilises uuringus oli silma düskomfort AZARGA manustamisel märkimisväärselt madalam kui preparaadil dorsolamiid 20 mg/ml + timolool 5 mg/ml.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Lokaalselt silma manustamise järel imenduvad brinsolamiid ja timolool sarvkesta kaudu süsteemsesse ringesse. Farmakokineetilises uuringus said terved vabatahtlikud suukaudset brinsolamiidi (1 mg) kaks korda päevas 2 nädala jooksul (et vähendada aega, mis kulub stabiilse kontsentratsiooni saavutamiseks enne AZARGA manustamist). Pärast AZARGA manustamist kaks korda päevas

13 nädala jooksul oli brinsolamiidi kontsentratsioon punalibledes (RBC) 4., 10. ja 15. nädalal keskmiselt 18,8 3,29 µM, 18,1 2,68 µM ja 18,4 3,01 µM, mis näitab, et saavutatud oli brinsolamiidi stabiilne püsikontsentratsioon punalibledes.

Pärast AZARGA stabiilse kontsentratsiooni saavutamist olid timolooli keskmine plasma Cmax ja

AUC0-12h vastavalt 27% ja 28% madalamad (Cmax: 0,824 ±0,453 ng/ml; AUC0-12h: 4,71 ±4,29 ng h/ml), võrreldes 5 mg/ml timolooli manustamisega (Cmax: 1,13 ±0,494 ng/ml; AUC0-12h: 6,58 ±3,18 ng h/ml).

Timolooli madalam süsteemne kontsentratsioon AZARGA manustamise järel pole kliiniliselt oluline. Pärast AZARGA manustamist saabus timolooli keskmine Cmax 0,79 ±0,45 tunniga.

Jaotumine

Brinsolamiid seondub plasmavalkudega mõõdukalt (umbes 60%). Brinsolamiid sekvestreeritakse punalibledes tänu selle suurele afiinsusele CA-II suhtes ning vähemal määral CA-I suhtes. Selle aktiivne metaboliit N-desetüül akumuleerub punalibledes, kus see seondub peamiselt CA-I-ga. Brinsolamiidi ja selle metaboliidi afiinsuse tõttu RBC ja kudede CA suhtes on brinsolamiidi plasmakontsentratsioon madal.

Jaotumise andmed silma kudedes küülikutel näitavad, et timolooli leidub kehavedelikes kuni 48 tundi pärast AZARGA manustamist. Stabiliseerunud kontsentratsiooniga timolooli võib inimese plasmas tuvastada kuni 12 tundi pärast AZARGA manustamist.

Biotransformatsioon

Brinsolamiidi metabolism toimub N-desalküleerimise, O-desalküleerimise ja N-propüül-külgahela oksüdatsiooni teel. N-desetüülbrinsolamiid on brinsolamiidi peamine metaboliit inimorganismis, see

seondub brinsolamiidi juuresolekul ka CA-I-ga ning akumuleerub punalibledes. In vitro uuringutest nähtub, et brinsolamiidi metabolism hõlmab peamiselt CYP3A4, samuti vähemalt nelja teist isoensüümi (CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 ja CYP2C9).

Timolool metaboliseerub kahte teed pidi. Ühel juhul toodab tiadiasoolringist etanoolamiini külgahela ning teise lõpptulemus on morfoliinlämmastiku etanoolne külgahel ning teine sarnane karboksüülrühmaga lämmastiku külge seotud külgahel. Timolooli metabolismi vahendab peamiselt CYP2D6.

Eritumine

Brinsolamiid eritub peamiselt neerude kaudu (u 60%). Umbes 20% annusest eritub uriini kaudu metaboliitidena. Brinsolamiid ja N-desetüülbrinsolamiid on peamised komponendid uriinis koos N-desmetoksüpropüül- ja O-desmetüülmetaboliitide vähese kogusega (<1%)

Timolool ja selle metaboliidid erituvad peamiselt neerude kaudu. Umbes 20% timolooli annusest eritatakse uriiniga muutumatul kujul ning ülejäänu eritub metaboliitidena. Timolooli plasma t1/2 on pärast AZARGA manustamist 4,8 tundi.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Brinsolamiid

Brinsolamiidi farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse tavapärased mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Reproduktsioonitoksilisuse uuring küülikutel, kes said brinsolamiidi suu kaudu annuses kuni

6 mg/kg/päevas (214-kordne soovitatav kliiniline päevane annus 28 μg/kg/päevas) ei näidanud mingit mõju loote arengule, kuigi annus oli emasloomale märkimisväärselt toksiline. Sarnased uuringud rottidel andsid tulemuseks kolju ja sternumi kergelt vähenenud luustumist loodetel, kui emasloomad said brinsolamiidi annuses 18 mg/kg/päevas (642-kordne soovitatav kliiniline päevane annus), kuid seda ei esinenud, kui annus oli 6 mg/kg/päevas. Need nähud ilmnesid annuste juures, mis põhjustasid metaboolset atsidoosi, millega kaasnes emasloomade kaaluiibe vähenemine ning loote väiksem mass. Annusest sõltuv loote kehakaalu vähenemine esines ka poegadel, kui emasloom oli saanud suu kaudu brinsolamiidi annuses 2 mg/kg/päevas (vähenemine 5–6%) ja 18 mg/kg/päevas (vähenemine 14%). Imetamise ajal ei ilmnenud järglastel kõrvaltoimeid kui annus oli 5 mg/kg/päevas.

Timolool

Timolooli farmakoloogilise ohutuse, korduvate annuste toksilisuse, genotoksilisuse ja kartsinogeensuse tavapärased mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Rottidel reproduktsioonitoksilisuse uuringutes timolooliga tuvastati loote ossifikatsiooniprotsesside aeglustumist, kusjuures see ei mõjutanud postnataalset arengut (50 mg/kg/päevas ehk 3500-kordne kliiniline päevane annus, mis on 14 mikrogrammi/kg/päevas) ning küülikutel loote resorptsioonide suurenemist (90 mg/kg/päevas ehk 6400-kordne kliiniline soovitatav päevane annus).

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Bensalkooniumkloriid

Mannitool (E421)

Karbopool 974P

Tüloksapool

Dinaatriumedetaat

Naatriumkloriid

Hüdrokloorhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Destilleeritud vesi

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

4 nädalat pärast pudeli esmakordset avamist.

6.4Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml ümar madala tihedusega polüetüleenist pudel jaotuskorgiga ning valge polüpropüleenist keeratava korgiga (DROP-TAINER), sisaldab 5 ml suspensiooni.

Pakend sisaldab 1 või 3 pudelit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Novartis Europharm Limited (Ühendkuningriik) Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/482/001-002

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 25.11.2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.11.2013

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu