Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azilect (rasagiline) – Pakendi märgistus - N04BD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAzilect
ATC koodN04BD02
Toimeainerasagiline
TootjaTeva Pharma GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (BLISTERPAKENDITE KARP)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZILECT 1 mg tabletid rasagiliin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg rasagiliini (mesilaadina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 tabletti

10 tabletti

28 tabletti

30 tabletti

100 tabletti

112 tabletti

10 x 1 tabletti

30 x 1 tabletti

100 x 1 tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10.VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

2031 GA Haarlem

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/304/001

EU/1/04/304/002

EU/1/04/304/003

EU/1/04/304/004

EU/1/04/304/005

EU/1/04/304/006

EU/1/04/304/008

EU/1/04/304/009

EU/1/04/304/010

13.PARTII NUMBER

Partii nr:{number}

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AZILECT

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZILECT 1 mg tabletid rasagiliin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Teva B.V.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Partii nr: {number}

5.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (PUDELI KARP JA PUDELI SILT)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

AZILECT 1 mg tabletid rasagiliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 1 mg rasagiliini (mesilaadina).

3. ABIAINED

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

30 tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS , VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Teva B.V.

2031 GA Haarlem

Holland

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/04/304/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr:{number}

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

AZILECT

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu