Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Azopt (brinzolamide) – Pakendi infoleht - S01EC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusAzopt
ATC koodS01EC04
Toimeainebrinzolamide
TootjaNovartis Europharm Limited

Pakendi infoleht: teave kasutajale

AZOPT 10 mg/ml silmatilgad, suspensioon

Brinsolamiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on AZOPT ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne AZOPTi kasutamist

3.Kuidas AZOPTi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas AZOPTi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on AZOPT ja milleks seda kasutatakse

AZOPT sisaldab brinsolamiidi, mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse karboanhüdraasi inhibiitoriteks. See vähendab silmasisest rõhku.

AZOPTi silmatilkasid kasutatakse kõrgenenud silmasisese rõhu alandamiseks. Kõrgenenud silmasisene rõhk võib tekitada glaukoomi.

Liiga suur silma siserõhk võib teie nägemist kahjustada.

2. Mida on vaja teada enne AZOPTi kasutamist

Ärge kasutage AZOPTi

-kui teil on suuri probleeme neerudega.

-kui olete allergiline AZOPTi koostisosade suhtes. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.

-kui teil on allergia ravimitele, mida nimetatakse sulfoonamiidideks. Näiteks kuuluvad siia diabeedi ja nakkushaiguste ravimid, samuti diureetikumid (vee väljaajajad) - AZOPT võib põhjustada samasugust allergiat.

-kui teie veri on liiga happeline (seisund, mida nimetatakse hüperkloreemiliseks atsidoosiks).

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne AZOPTi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga

-kui teil on probleeme neerude või maksaga.

-kui teil on „kuiva silma“ sündroom või probleemid silma sarvkestaga.

-kui te võtate teisi sulfoonamiide.

-kui teil on teatud tüüpi glaukoom, mille korral silma siserõhu tõusu põhjustavad kogumid, mis blokeerivad vedeliku äravoolu (pseudoeksfoliatiivne glaukoom või pigmentglaukoom) või glaukoomi erivorm, kus rõhk silma sees tõuseb (mõnikord kiiresti), sest silma kumerus liigub ettepoole ja blokeerib vedeliku äravoolu (suletudnurga glaukoom).

Lapsed ja noorukid

AZOPTi ei tohi kasutada imikutel, lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 eluaastat, kui arst pole teisiti soovitanud.

Muud ravimid ja AZOPT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Kui te kasutate teisi karboanhüdraasi inhibiitoreid (atsetasolamiid või dorsolamiid, vt lõik 1 „Mis ravim on AZOPT ja milleks seda kasutatakse“), rääkige sellest oma arstile.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasestumisvõimelistel naistel on AZOPT-ravi ajal soovitav kasutada efektiivset rasestumisvastast meetodit. AZOPTi ei ole soovitatav kasutada raseduse või imetamise ajal. Ärge kasutage AZOPTi, välja arvatud juhul kui arst on seda teile selgelt soovitanud.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige liiklusvahendit ega töötage masinatega, kuni nägemisteravus on taastunud. Võib juhtuda, et teie nägemine on vahetult pärast AZOPTi tilgutamist häiritud.

AZOPT võib olla takistuseks vaimset ärksust ja/või koordinatsiooni nõudvate tegevuste puhul. Kui see sümptom tekib ka teil, olge autojuhtimisel või masinate käsitsemisel ettevaatlik.

AZOPT sisaldab bensalkooniumkloriidi.

AZOPT sisaldab säilitusainet (bensalkooniumkloriidi), mis võib põhjustada silma ärritust ja muuta pehmete kontaktläätsede värvi. Ravim ei tohi kokku puutuda pehmete kontaktläätsedega. Kui te kannate kontaktläätsi, võtke need silmast enne AZOPTi tilgutamist ja oodake vähemalt 15 minutit peale annuse tilgutamist, enne kui panete läätsed silma tagasi.

3.Kuidas AZOPTi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage AZOPTi ainult silma tilgutamiseks. Ravimit ei tohi alla neelata ega süstida.

Soovitatav annus on

1 tilk haigesse silma või haigetesse silmadesse kaks korda päevas - hommikul ja õhtul.

Kasutage ravimit nii, kui teie arst ei määra teisiti. Tilgutage AZOPTi mõlemasse silma vaid juhul, kui teie arst nii määrab. Kasutage ravimit nii kaua, kui teie arst on määranud.

Kuidas ravimit kasutada

Võtke AZOPTi pudel ja peegel

Peske oma käed

Raputage pudelit ja keerake kork lahti. Kui äratõmmatav kinnitusrõngas on pärast korgi eemaldamist lahti tulnud, eemaldage see enne ravimi kasutamist.

Hoidke pudelit suunaga allapoole pöidla ja keskmise sõrme vahel

Painutage pea taha. Tõmmake puhta sõrmega silma alalaug eemale, kuni tekib „tasku” silmalau ja silma vahele. Sinna tuleb ravimit tilgutada (joonis 1)

Viige pudeli otsik silmale lähemale. Kasutage peeglit, kui vajalik

Ärge puudutage tilguti otsikuga silma või silmalaugu ega ümbritsevaid alasid või teisi pindu. Tilk võib saastuda

Vajutage kergelt pudeli põhjale, väljutades ühe tilga AZOPTi korraga.

Ärge pigistage pudelit: see on disainitud nii, et kergest vajutusest põhjale piisab (joonis 2)

Pärast AZOPTi tilgutamist vajutage sõrmega kinni ninapoolne silmanurk (joonis 3) vähemalt 1 minutiks. See aitab vältida AZOPTi sattumist ülejäänud organismi.

Kui peate tilgutama ravimit mõlemasse silma, korrake samu võtteid teisel silmal.

Sulgege pudel kindlalt korgiga kohe pärast ravimi kasutamist

Kasutage üks pudel lõpuni, enne kui avate järgmise pudeli.

Kui tilk läheb silmast mööda, proovige uuesti.

Kui te kasutate ka teisi silmatilku, siis jätke AZOPTi ja teiste tilkade manustamise vahele vähemalt 5 minutit. Silmasalvid manustatakse viimasena.

Kui te kasutate AZOPTi rohkem kui ette nähtud

Kui te tilgutate silma liiga palju ravimit, peske see sealt sooja veega välja. Ärge tilgutage ravimit uuesti silma enne, kui järgmine tilgutamise kord on käes.

Kui unustate AZOPTi tilgutamata, tilgutage üks tilk niipea kui meenub ja siis jätkake vastavalt režiimile. Ärge tilgutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate AZOPTi kasutamise

Kui katkestate AZOPTi kasutamise ilma arstiga nõu pidamata, ei ole teie silma siserõhk enam kontrolli all ning see võib põhjustada nägemise kao.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

AZOPTi kasutamisel on esinenud järgmisi kõrvaltoimeid:

Sagedased kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 10st)

-Kõrvaltoimed silmas: nägemise ähmastumine, silma ärritus, silmavalu, eritis silmast, silma sügelemine, kuiv silm, ebanormaalne tunne silmas, silma punetus.

-Kõrvaltoimed ülejäänud organismis: halb maitse.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 100st)

-Kõrvaltoimed silmas: valgustundlikkus, konjunktiivi põletik või infektsioon, silma turse, silmalau sügelus, punetus või paistetus; kogumid silmas, altkulmu pilk, põletustunne, vohandid silma pinnal, silma pigmentatsiooni suurenemine, silmade väsimus, silmalau kestendus, suurenenud pisaravool.

-Teised kõrvaltoimed: südamefunktsiooni nõrgenemine või vähenemine, jõuline südametöö, mis võib olla kiire või ebakorrapärane, südame löögisageduse aeglustumine, hingamisraskused, õhupuudus, vere punaliblede arvu vähenemine, vere kloorisisalduse tõus, pearinglus, mäluhäired, depressioon, närvilisus, vähenenud emotsionaalne huvitatus, õudusunenäod, üldine nõrkus, ebanormaalne tunne, valu, liikumishäired, vähenenud sugutung, seksuaalhäired meestel, külmetushaiguse sümptomid, raskustunne rinnus, põskkoopapõletik, kurgu ärritus, kurguvalu, ebanormaalne või vähenenud tundlikkus suus, söögitoru limaskesta põletik, kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, maoärritus, peristaltika kiirenemine, kõhulahtisus, soolegaasid, seedehäired, neeruvalu, lihasvalu, lihaskrambid, seljavalu, ninaverejooks, nohu, ninakinnisus, aevastamine, lööve, ebanormaalsed aistingud nahal, sügelus, ühtlane sile nahalööve või punetus koos kõrgemate muhkudega, peavalu, suukuivus, puru tunne silmas.

Harva esinevad kõrvaltoimed

(võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

-Kõrvaltoimed silmas: sarvkesta turse, topeltnägemine või nägemise halvenemine, valgussähvatused nägemisväljas, ebanormaalne nägemine, silmade tundlikkuse vähenemine, paistetus silmade ümber, silmasiserõhu tõus, nägemisnärvi kahjustus.

-Üldised kõrvaltoimed: mäluhäired, uimasus, valu rinnus, ülemiste hingamisteede turse, siinuste turse, ninakinnisus, nina kuivus, helin kõrvus, juuste väljalangemine, generaliseerunud sügelus, ärritunud olek, ärrituvus, ebaregulaarne südame löögisagedus, kehaline nõrkus, unehäired, hingeldamine, sügelev nahalööve.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-Kõrvaltoimed silmas: silmalau kahjustus, nägemishäire, sarvkesta kahjustus, silma allergia, ripsmete kasvu aeglustumine või arvukuse vähenemine, silmalaugude punetus.

-Kõrvaltoimed ülejäänud organismis: allergiliste sümptomite tugevnemine, vähenenud tundlikkus, treemor, maitsetundlikkuse vähenemine või kadumine, vererõhu langus, vererõhu tõus, suurenenud südame löögisagedus, liigesevalu, astma, valu jäsemetes, naha punetus, põletik või sügelus; kõrvalekalded maksa funktsiooni peegeldavates vereanalüüsides, jäsemete turse, sage urineerimine, söögiisu vähenemine, halb enesetunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas AZOPTi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Visake ravimpudel ära 4 nädalat pärast selle esmast avamist, et hoiduda nakkusest. Märkige üles pudeli avamise kuupäev pudelil ja karbil selleks ettenähtud kohta. Ühe pudeliga pakendi korral kirjutage vaid üks kuupäev.

Avatud (1):

Avatud (2):

Avatud (3):

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida AZOPT sisaldab

-Toimeaine on brinsolamiid. Üks milliliiter sisaldab 10 mg brinsolamiidi.

-Teised koostisosad on bensalkooniumkloriid, karbomeer 974P, edetaatdinaatrium, mannitool (E421), puhastatud vesi, naatriumkloriid, tüloksapool. Happelisuse (pH-väärtuse) stabiliseerimiseks on lisatud üliväikesed kogused soolhapet ja/või naatriumhüdroksiidi.

Kuidas AZOPT välja näeb ja pakendi sisu

AZOPT on piimjas vedelik (suspensioon) 5 ml või 10 ml keeratava korgiga plastikust tilgapudelis, ning seda on ka pakendites, mis sisaldavad kolme 5 ml plastikust keeratava korgiga pudelit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Tootja

 

 

 

 

Tootja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

S.A. Alcon - Couvreur N.V.,

 

Alcon Cusí, S.A.,

 

Frimley Business Park

Rijksweg 14,

 

 

Camil Fabra 58,

 

Camberley GU16 7SR

B-2870, Puurs,

 

08320 El Masnou,

Ühendkuningriik

Belgia

 

Hispaania

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduse palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft.

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu