Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baraclude (entecavir) – Pakendi märgistus - J05AF10

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBaraclude
ATC koodJ05AF10
Toimeaineentecavir
TootjaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL (PUDEL JA BLISTER) JA PUDELI ETIKETIL

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Baraclude 0,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid entekaviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 0,5 mg entekaviiri.

3.ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Blisterpakend:

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

Pudelid:

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis.

Pudelid:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

 

 

EU/1/06/343/003

 

 

 

Blisterpakend:

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/06/343/006

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

Pudelid:

 

EU/1/06/343/001

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: Baraclude 0,5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Baraclude 0,5 mg tabletid entekaviir

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL (PUDEL JA BLISTER) JA PUDELI ETIKETIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Baraclude 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid entekaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 1 mg entekaviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosmonohüdraati.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Blisterpakend:

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

Pudelid:

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Blisterpakend:

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis.

Pudelid:

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida pudel tihedalt suletuna.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

 

 

EU/1/06/343/004

 

 

 

Blisterpakend:

30 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

EU/1/06/343/007

90 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

Pudelid:

 

EU/1/06/343/002

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: Baraclude 1 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Baraclude 1 mg tabletid entekaviir

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TEKST VÄLISPAKENDIL JA PUDELI ETIKETIL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Baraclude 0,05 mg/ml suukaudne lahus entekaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga ml sisaldab 0,05 mg entekaviiri.

3. ABIAINED

Sisaldab ka: maltitooli, säilitusaineid E216, E218.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

210 ml suukaudne lahus koos mõõtelusikaga.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida pudel välispakendis valguse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/06/343/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Välispakend: Baraclude 0,05 mg/ml

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu