Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Pakendi märgistus - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBemfola
ATC koodG03GA05
Toimeainefollitropin alfa
TootjaGedeon Richter Plc.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1, 5 VÕI 10 PENSÜSTLIT

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bemfola 75 IU/0,125 ml süstelahus pensüstlis alfafollitropiin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pensüstel sisaldab 75 IU alfafollitropiini (vastab 5,5 mikrogrammile) 0,125 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 IU, mis vastab 44 mikrogrammile.

3.ABIAINED

Poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pensüstlis 1 pensüstel

1 süstlanõel

5 pensüstlit

5 süstlanõela

10 pensüstlit

10 süstlanõela

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitusaja jooksul võib ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel ära kasutatud, tuleb see hävitada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/909/001

EU/1/13/909/006

EU/1/13/909/007

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

bemfola 75 iu/0,125 ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PENSÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bemfola 75 IU/0,125 ml süstevedelik alfafollitropiin

SC

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,125 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1, 5 VÕI 10 PENSÜSTLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bemfola 150 IU/0,25 ml süstelahus pensüstlis alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pensüstel sisaldab 150 IU alfafollitropiini (vastab 11 mikrogrammile) 0,25 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 IU, mis vastab 44 mikrogrammile.

3. ABIAINED

Poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pensüstlis 1 pensüstel

1 süstlanõel

5 pensüstlit

5 süstlanõela

10 pensüstlit

10 süstlanõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitusaja jooksul võib ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel ära kasutatud, tuleb see hävitada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/909/002

EU/1/13/909/008

EU/1/13/909/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

bemfola 150 iu/0,25 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PENSÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bemfola 150 IU/0,25 ml süstevedelik alfafollitropiin

SC

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,25 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1, 5 VÕI 10 PENSÜSTLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bemfola 225 IU/0,375 ml süstelahus pensüstlis alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pensüstel sisaldab 225 IU alfafollitropiini (vastab 16,5 mikrogrammile) 0,375 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 IU, mis vastab 44 mikrogrammile.

3. ABIAINED

Poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pensüstlis 1 pensüstel

1 süstlanõel

5 pensüstlit

5 süstlanõela

10 pensüstlit

10 süstlanõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitusaja jooksul võib ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel ära kasutatud, tuleb see hävitada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/909/003

EU/1/13/909/010

EU/1/13/909/011

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

bemfola 225 iu/0,375 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PENSÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bemfola 225 IU/0,375 ml süstevedelik alfafollitropiin

SC

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,375 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1, 5 VÕI 10 PENSÜSTLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bemfola 300 IU/0,50 ml süstelahus pensüstlis alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pensüstel sisaldab 300 IU alfafollitropiini (vastab 22 mikrogrammile) 0,5 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 IU, mis vastab 44 mikrogrammile.

3. ABIAINED

Poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pensüstlis 1 pensüstel

1 süstlanõel

5 pensüstlit

5 süstlanõela

10 pensüstlit

10 süstlanõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitusaja jooksul võib ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel ära kasutatud, tuleb see hävitada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/909/004

EU/1/13/909/012

EU/1/13/909/013

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

bemfola 300 iu/0,5 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PENSÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bemfola 300 IU/0,50 ml süstevedelik alfafollitropiin

SC

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

6. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 1, 5 VÕI 10 PENSÜSTLIT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bemfola 450 IU/0,75 ml süstelahus pensüstlis alfafollitropiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks pensüstel sisaldab 450 IU alfafollitropiini (vastab 33 mikrogrammile) 0,75 ml-s. Üks milliliiter lahust sisaldab 600 IU, mis vastab 44 mikrogrammile.

3. ABIAINED

Poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus pensüstlis 1 pensüstel

1 süstlanõel

5 pensüstlit

5 süstlanõela

10 pensüstlit

10 süstlanõela

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanseks manustamiseks.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Säilitusaja jooksul võib ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel ära kasutatud, tuleb see hävitada.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/13/909/005

EU/1/13/909/014

EU/1/13/909/015

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

bemfola 450 iu/0,75 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PENSÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bemfola 450 IU/0,75 ml süstevedelik alfafollitropiin

SC

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,75 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu