Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bemfola (follitropin alfa) – Pakendi infoleht - G03GA05

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBemfola
ATC koodG03GA05
Toimeainefollitropin alfa
TootjaGedeon Richter Plc.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Bemfola 75 RÜ/0,125 ml süstelahus pensüstlis

Bemfola 150 RÜ/0,25 ml süstelahus pensüstlis

Bemfola 225 RÜ/0,375 ml süstelahus pensüstlis

Bemfola 300 RÜ/0,50 ml süstelahus pensüstlis

Bemfola 450 RÜ/0,75 ml süstelahus pensüstlis

Alfafollitropiin

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Bemfola ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Bemfola kasutamist

3.Kuidas Bemfolat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Bemfolat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Bemfola ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Bemfola

See ravim sisaldab toimeainet alfafollitropiini, mis on peaaegu identne organismis toodetava loodusliku hormooniga, mida nimetatakse folliikuleid stimuleerivaks hormooniks (FSH). FSH on gonadotropiin, st hormoon, millel on oluline osa inimese viljakuses ja paljunemises. Naistel on FSH vajalik munasarjas asuvate munarakke sisaldavate põiekeste (folliikulite) kasvuks ja arenguks. Meestel on FSH vajalik sperma tootmiseks.

Milleks Bemfolat kasutatakse

Täiskasvanud naistel kasutatakse Bemfolat:

munaraku vabastamiseks munasarjast (ovulatsioon) naistel, kellel ovulatsiooni ei toimu ja kellel ravim nimega klomifeentsitraat ei toiminud;

koos teise ravimiga alfalutropiin (luteiniseeriv hormoon ehk LH), et aidata vabastada munarakku munasarjast (ovulatsioon) naistel, kellel ovulatsiooni ei toimu gonadotropiinide (FSH ja LH) liiga vähese tootmise tõttu organismis;

mitmete folliikulite (igaühes on munarakk) tekitamiseks naistel, kellele tehakse kunstlikku viljastamist (protseduuri, mis aitab rasestuda), nagu in vitro viljastamine, gameetide munajuhasisene ülekanne või sügootide munajuhasisene ülekanne.

Täiskasvanud meestel kasutatakse Bemfolat:

koos ravimiga inimese kooriongonadotropiin (hCG), et stimuleerida sperma produktsiooni meestel, kelle viljatuse põhjuseks on teatud hormoonide liiga madal tase.

2.Mida on vaja teada enne Bemfola kasutamist

Enne ravi alustamist peab teie ja teie partneri viljakust hindama arst, kes on kogenud viljakushäirete ravis.

Ärge kasutage Bemfolat:

kui te olete allergiline (ülitundlik) folliikuleid stimuleeriva hormooni või selle ravimi lõigus 6 nimetatud mis tahes koostisosa suhtes;

kui teil on hüpotalamuse või hüpofüüsi (mõlemad on ajuosad) kasvaja;

kui olete naine, kellel on

-suured munasarjad või teadmata päritoluga vedelikukotid munasarjades (munasarjatsüstid),

-seletamatu tupeverejooks,

-munasarja-, emaka- või rinnanäärmevähk;

seisundi korral, mis tavaliselt muudab normaalse raseduse võimatuks, nt munasarjade funktsioonihäire (varane menopaus) või väärarenguga reproduktiivorganid;

kui olete mees, kellel on

-ravimatu munandite kahjustus.

Ärge kasutage Bemfolat, kui teil on mõni ülaltoodud seisunditest. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Porfüüria

Kui teil või mõnel teie pereliikmel on porfüüria (võimetus lagundada porfüriine, mis antakse edasi vanematelt lastele), rääkige sellest enne ravi alustamist oma arstile.

Pöörduge kohe oma arsti poole

kui teie nahk muutub õrnaks ja sellele tekivad kergesti villid, eriti nahapiirkonnas, mis on sageli olnud päikese käes, ja/või

kui teil esineb valu kõhus, käes või jalas.

Ülalmainitud juhtudel võib arst soovitada teile ravi lõpetamist.

Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS)

Kui olete naine, suurendab see ravim OHSS-i tekkeriski. Sel juhul arenevad teie folliikulid üleliia ja muutuvad suurteks tsüstideks. Kui teil tekib alakõhuvalu, kiire kehakaalu tõus, iiveldus või oksendamine või kui teil on hingamisraskusi, võtke kohe ühendust oma arstiga, kes võib soovitada teil ravimi võtmine peatada (vt lõik 4).

Kui teil ovulatsiooni ei toimu ja te peate kinni soovitatavast annusest ja manustamisskeemist, on OHSS-i tekkimine vähem tõenäoline. Ravi Bemfolaga põhjustab harva rasket OHSS-i, kui ei manustata ravimit, mida kasutatakse folliikulite lõplikuks küpsemiseks (inimese kooriongonadotropiin hCG-d). Kui teil tekib OHSS, ei pruugi arst teile selles ravitsüklis enam hCG-d anda ja teil võidakse paluda vähemalt 4 päeva jooksul hoiduda sugulisest vahekorrast või kasutada barjäärimeetodil põhinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Mitmikrasedus

Bemfola kasutamisel on teil loomuliku viljastumisega võrreldes suurem risk rasestuda korraga rohkem kui ühe lootega (mitmikrasedus, peamiselt kaksikud). Mitmikrasedus võib teil ja teie lastel põhjustada tüsistusi. Mitmikraseduse riski saab vähendada, kasutades õiget Bemfola annust õigel ajal. Kunstliku viljastamise puhul on mitmikraseduse risk seotud teie vanusega ning teile siirdatud viljastatud munarakkude või embrüote kvaliteedi ja arvuga.

Raseduse katkemine

Kui teile tehakse kunstlikku viljastamist või munasarjade stimuleerimist, et need toodaksid munarakke, on teil raseduse katkemise oht suurem kui keskmisel naisel.

Vere hüübimise häired (trombemboolia)

Kui teil on varem või hiljuti tekkinud verehüübeid jalas või kopsus või kui teil on olnud südameinfarkt või insult või kui neid on esinenud teie perekonnas, võib teil olla suurem risk nende seisundite tekkimiseks või süvenemiseks ravi ajal Bemfolaga.

Mehed, kelle veres on liiga suur FSH sisaldus

Kui te olete mees, võib liiga suur FSH sisaldus tähendada munandite kahjustust. Sellise probleemi puhul Bemfola tavaliselt ei toimi. Kui arst otsustab proovida ravi Bemfolaga, on ravi jälgimiseks vaja 4 … 6 kuud pärast ravi alustamist anda spermaproov.

Lapsed ja noorukid

Bemfola ei ole näidustatud kasutamiseks alla 18-aastastel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Bemfola

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui kasutate Bemfolat koos teiste ovulatsiooni stimuleerivate ravimitega (nt hCG või klomifeentsitraat), võib see suurendada folliikulite ravivastust.

Kui kasutate Bemfolat samaaegselt gonadotropiine vabastava hormooni (GnRH) agonistide või antagonistidega (need ravimid vähendavad teie suguhormoonide sisaldust ja teil ei toimu enam ovulatsiooni), võib teil folliikulite tootmiseks vaja minna Bemfola suuremat annust.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Bemfolat, kui te olete rase või imetate last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei oma eeldatavalt toimet teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

Bemfola sisaldab naatriumi

Bemfola sisaldab alla 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, mistõttu seda peetakse naatriumivabaks.

3.Kuidas Bemfolat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi kasutamine

Bemfola on ette nähtud naha alla süstimiseks (subkutaanselt). Pensüstlit kasutatakse ainult üks kord ja seejärel visatakse see ära. Lahust ei tohi kasutada, kui see sisaldab osakesi või ei ole selge.

Esimene Bemfola süst tuleb teha arsti järelevalve all.

Arst või meditsiiniõde näitab teile, kuidas kasutada Bemfola pensüstlit ravimi süstimiseks.

Kui manustate Bemfolat ise, lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja järgige seda. See juhend on pakendi infolehe lõpus.

Kui palju kasutada

Arst otsustab, kui palju ja kui sageli te ravimit manustate. Allpool kirjeldatud annused on esitatud rahvusvahelistes ühikutes (RÜ) ja milliliitrites (ml).

Naised

Kui teil ei toimu ovulatsiooni või puudub menstruatsioon või see on ebaregulaarne

Bemfolat manustatakse tavaliselt iga päev.

Kui teie menstruatsioon on ebaregulaarne, alustage Bemfola manustamist menstruaaltsükli esimese 7 päeva jooksul. Kui teil menstruatsioon puudub, võite ravimi kasutamist alustada teile sobival päeval.

Bemfola tavaline algannus on 75 kuni 150 RÜ (0,12…0,25 ml) ööpäevas.

Bemfola annust võidakse suurendada iga 7 või 14 päeva järel 37,5…75 RÜ kaupa, kuni tekib soovitud ravivastus.

Bemfola maksimaalne ööpäevane annus ei ületa tavaliselt 225 RÜ (0,375 ml).

Kui teil tekib soovitud ravivastus, manustatakse teile 24…48 tundi pärast viimast Bemfola süsti ühekordse süstena 250 mikrogrammi rekombinantset hCG-d (r-hCG, mis on laboris spetsiaalse DNA-tehnikaga valmistatud hCG) või 5000 … 10 000 RÜ hCG-d. Parim aeg seksuaalvahekorraks on hCG süstimise päev ja päev pärast seda.

Kui arst ei tähelda soovitud ravivastust 4 nädala pärast, tuleb ravitsükkel Bemfolaga lõpetada. Järgmise ravitsükli jaoks annab arst teile suurema Bemfola algannuse.

Kui teie organism reageerib liiga tugevasti, peatatakse ravi ja hCG-d teile ei manustata (vt lõik 2, OHSS). Järgmise tsükli jaoks annab arst teile väiksema Bemfola annuse.

Kui teil ei toimu ovulatsiooni, puudub menstruatsioon ning teil on diagnoositud hormoonide FSH ja LH väga madal sisaldus

Bemfola tavaline algannus on 75…150 RÜ (0,12…0,25 ml) koos 75 RÜ (0,12 ml) alfalutropiiniga.

Te kasutate neid kaht ravimit iga päev kuni viis nädalat.

Bemfola annust võidakse suurendada iga 7 või 14 päeva järel 37,5…75 RÜ kaupa, kuni tekib soovitud ravivastus.

Kui teil tekib soovitud ravivastus, manustatakse teile 24…48 tundi pärast viimaseid Bemfola ja alfalutropiini süste üks süst 250 mikrogrammi rekombinantset hCG-d (r-hCG, mis on laboris spetsiaalse DNA-tehnikaga valmistatud hCG) või 5000 … 10 000 RÜ hCG-d. Parim aeg seksuaalvahekorraks on hCG süstimise päev ja päev pärast seda. Alternatiivina võidakse teostada emakasisene viljastamine sperma viimisega emakaõõnde.

Kui arst ei tähelda ravivastust 5 nädala möödudes, tuleb ravitsükkel Bemfolaga lõpetada. Järgmise tsükli jaoks annab arst teile suurema Bemfola algannuse.

Kui teie organism reageerib liiga tugevasti, peatatakse teie ravi Bemfolaga ja hCG-d teile ei manustata (vt lõik 2, OHSS). Järgmise tsükli jaoks annab arst teile väiksema Bemfola annuse.

Kui enne kunstlikku viljastamist on vaja mitme munaraku valmimist

Bemfola tavaline algannus on 150…225 RÜ (0,25…0,37 ml) ööpäevas alates ravitsükli 2. või

3.päevast.

Bemfola annust võib suurendada sõltuvalt ravivastusest. Maksimaalne ööpäevane annus on

450RÜ (0,75 ml).

Ravi jätkub kuni munarakud on soovitud faasi arenenud. Selleks kulub tavaliselt umbes 10 päeva, kuid see võib toimuda igal ajal 5. ja 20. päeva vahel. Arst kontrollib seda vereanalüüside ja/või ultraheliaparaadi abil.

Kui teie munarakud on valmis, manustatakse teile 24…48 tundi pärast viimast Bemfola süsti üks süst 250 mikrogrammi rekombinantset hCG-d (r-hCG, mis on laboris spetsiaalse

rekombinant-DNA tehnoloogiaga valmistatud hCG) või 5000 … 10 000 RÜ hCG-d. See valmistab munarakud väljavõtmiseks ette.

Muudel juhtudel võib arst gonadotropiine vabastava hormooni (GnRH) agonisti või antagonisti abil esmalt peatada ovulatsiooni toimumise. Seejärel alustatakse umbes kaks nädalat pärast agonistiga ravi algust ravi Bemfolaga. Bemfolat ja GnRH agonisti manustatakse mõlemat, kuni folliikulid on piisavalt arenenud. Näiteks pärast kahenädalast ravi GnRH agonistiga manustatakse 7 päeva jooksul 150… 225 RÜ Bemfolat. Seejärel kohandatakse annust teie munasarjade vastusele. Kui kasutatakse GnRH antagonisti, manustatakse seda Bemfola-ravi 5. või 6. päevast alates ning jätkatakse kuni ovulatsiooni tekkimiseni.

Mehed

Bemfola tavaline annus on 150 RÜ (0,25 ml) koos hCG-ga.

Neid kahte ravimit kasutate kolm korda nädalas vähemalt 4 kuu vältel.

Kui teil ei ole 4 kuu pärast ravivastust tekkinud, võib arst soovitada teil nende kahe ravimi kasutamist jätkata vähemalt 18 kuud.

Kui te kasutate Bemfolat rohkem kui ette nähtud

Bemfola liigsel manustamisel ilmnevad toimed ei ole teada. Eeldatavasti võib tekkida munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom (OHSS), mida on kirjeldatud lõigus 4. Siiski tekib OHSS vaid juhul, kui manustatud on ka hCG-d sisaldavat ravimit (vt lõik 2, OHSS).

Kui te unustate Bemfolat kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke oma arstiga ühendust kohe, kui märkate, et unustasite annuse võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Olulised kõrvaltoimed

Rasked kõrvaltoimed naistel

Alakõhuvalu koos iivelduse või oksendamisega võib olla munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi (OHSS) tunnuseks. See võib tähendada, et munasarjad on ravile liiga aktiivselt reageerinud ja et munasarjades on tekkinud suured tsüstid (vt ka lõik 2, „OHSS”). See kõrvaltoime esineb sageli (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st).

OHSS võib olla raske, mis tähendab, et munasarjad suurenevad, uriini tekkimine väheneb, esinevad kaalutõus, hingamisraskus ja/või vedeliku võimalik kogunemine kõhu- või rindkereõõnde. See kõrvaltoime esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st).

Harva võivad tekkida sellised OHSS-i tüsistused nagu munasarjade keerdumine või verehüübed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st).

Väga harva võib esineda OHSS-st sõltumatuid vere hüübimisega seotud tõsiseid tüsistusi (trombembooliat) (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st). See võib põhjustada valu rindkeres, õhupuudust, insulti või südameinfarkti (vt ka lõik 2, „Vere hüübimise häired”).

Rasked kõrvaltoimed meestel ja naistel

Allergilised reaktsioonid, nt lööve, nahapunetus, nõgestõbi, näoturse koos hingamisraskusega, võivad mõnikord olla tõsised. See kõrvaltoime on väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel

10 000-st).

Kui täheldate ülalmainitud kõrvaltoimeid, võtke viivitamata ühendust oma arstiga, kes võib teil paluda lõpetada Bemfola kasutamise.

Muud kõrvaltoimed naistel

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st):

vedelikukotid munasarjades (munasarjatsüstid);

peavalu;

paiksed reaktsioonid süstekohas, nagu valu, punetus, verevalum, turse ja/või ärritus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

kõhuvalu;

iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukrambid ja kõhupuhitus.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

võivad esineda allergilised reaktsioonid, nt lööve, nahapunetus, nõgestõbi, näoturse koos hingamisraskustega; need reaktsioonid võivad mõnikord olla rasked;

astma võib süveneda.

Muud kõrvaltoimed meestel

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st):

paiksed reaktsioonid süstekohas, nagu valu, punetus, verevalum, turse ja/või ärritus.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

veenide tursumine munandi peal ja taga (varikotseele);

rindade arenemine, akne või kehakaalu suurenemine.

Väga harv (võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

võivad esineda allergilised reaktsioonid, nt lööve, nahapunetus, nõgestõbi, näoturse koos hingamisraskustega; need reaktsioonid võivad mõnikord olla rasked;

astma võib süveneda.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Bemfolat säilitada

Hoidke ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pensüstli etiketil ja karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C…8 °C). Mitte lasta külmuda.

Säilitusaja jooksul võib avamata ravimit hoida temperatuuril kuni 25 °C uuesti külmikusse asetamata maksimaalselt 3 kuud. Kui ravimit ei ole selle aja möödumisel kasutatud, tuleb see hävitada.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage ravimit, kui täheldate riknemise märke, kui vedelik sisaldab nähtavaid osakesi või ei ole selge.

Pärast avamist tuleb ravim manustada kohe.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Bemfola sisaldab

Toimeaine on alfafollitropiin.

Bemfola 75 RÜ/0,125 ml: üks kolbampull sisaldab 75 RÜ (vastab 5,5 mikrogrammile) alfafollitropiini 0,125 ml lahuses.

Bemfola 150 RÜ/0,25 ml: üks kolbampull sisaldab 150 RÜ (vastab 11 mikrogrammile) alfafollitropiini 0,25 ml lahuses.

Bemfola 225 RÜ/0,375 ml: üks kolbampull sisaldab 225 RÜ (vastab 16,5 mikrogrammile) alfafollitropiini 0,375 ml lahuses.

Bemfola 300 RÜ/0,50 ml: üks kolbampull sisaldab 300 RÜ (vastab 22 mikrogrammile) alfafollitropiini 0,50 ml lahuses.

Bemfola 450 RÜ/0,75 ml: üks kolbampull sisaldab 450 RÜ (vastab 33 mikrogrammile) alfafollitropiini 0,75 ml lahuses.

Üks milliliiter lahust sisaldab 600 RÜ (vastab 44 mikrogrammile) alfafollitropiini.

Teised koostisosad on poloksameer 188, sahharoos, metioniin, dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, fosforhape ja süstevesi.

Kuidas Bemfola välja näeb ja pakendi sisu

Bemfola on selge värvitu süstelahus pensüstlis.

Bemfola on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1, 5 või 10 eeltäidetud pensüstlit, 1, 5 või 10 ühekordselt kasutatavat nõela ja 1, 5 või 10 alkoholiga immutatud lappi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budapest Ungari

Tootja:

FINOX Biotech AG, Gewerbestrasse 7, FL-9496 Balzers

Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21., 1103 Budapest, Ungari

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

Bemfola 75 RÜ/0,125 ml pensüstel

Bemfola 150 RÜ/0,25 ml pensüstel

Bemfola 225 RÜ/0,375 ml pensüstel

Bemfola 300 RÜ/0,50 ml pensüstel

Bemfola 450 RÜ/0,75 ml pensüstel

Kasutusjuhend

SISUKORD

1.Kuidas kasutada Bemfola pensüstlit

2.Enne pensüstli kasutamist

3.Pensüstli ettevalmistamine süstimiseks

4.Annuse määramine

5.Annuse süstimine

6.Pärast süstimist

1. Kuidas kasutada Bemfola pensüstlit

Enne pensüstli kasutamist lugege palun kasutusjuhend tervikuna läbi.

Kasutage pensüstlit ainult ise – ärge laske seda kellelgi teisel kasutada.

Annuse näidikul olevad numbrid tähistavad rahvusvahelisi ühikuid ehk RÜ-sid. Arst on teile

öelnud, kui palju RÜ-sid iga päev süstida.

Arst/apteeker ütleb teile, kui mitut Bemfola pensüstlit vajate täieliku ravikuuri jaoks.

Süstige ennast iga päev samal ajal.

2. Enne pensüstli kasutamist

2.1.Peske käed

On oluline, et teie käed ja muud esemed, mida kasutate pensüstli ettevalmistamiseks, oleksid võimalikult puhtad.

2.2.Otsige puhas ala

Sobiv koht on puhas laud või pind.

3. Pensüstli ettevalmistamine süstimiseks

Süstige iga päev samal ajal. Võtke pensüstel külmikust välja 5…10 minutit enne kasutamist. NB! palun veenduge, et ravim ei ole külmunud.

Eemaldage nõelalt kate.

Kinnitage nõel, kuni see on kindlalt paigas.

Hoiatus. Ärge vajutage nõela kinnitamise ajal annustamisnupule.

Eemaldage välimine ja sisemine nõelakaitse.

4. Annuse määramine

Hoidke pensüstlit nii, et nõel oleks suunatud

ülespoole. Koputage pensüstlit õrnalt, et olemasolevad õhumullid tõuseksid üles.

Hoidke pensüstlit nii, et nõel oleks suunatud

ülespoole. Vajutage annustamisnuppu, kuni see peatub. NB! aktiveerimisriba kaob ja nõelast pritsib veidi vedelikku.

Kui nõelast veidi vedelikku ei pritsi, ei tohi pensüstlit kasutada.

Keerake annustamisnuppu, kuni annuseaknas on näha soovitatav annus (annuseriba). NB! Pensüstel on nüüd kasutusvalmis. Hoiatus. Ärge vajutage annustamisnuppu.

5. Annuse süstimine

Süstige lahus kohe. Arst või meditsiiniõde on teile juba öelnud, kuhu süstida (nt kõhtu, reie eeskülge). Nahaärrituse vähendamiseks valige iga päev erinev süstekoht.

Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Pigistage nahk veidi volti ja sisestage nõel täielikult 45° kuni 90° nurga all, kasutades nooleviskamisele sarnast liigutust. Hoiatus. Ärge vajutage nõela sisestamise ajal annustamisnupule.

Vajutage annustamisnuppu, kuni see peatub. NB! vajutage aeglaselt, aga pidevalt, kuni annuseriba kaob.

Süstimise lõpp. Annuseriba on täielikult kadunud annuseakna taha (annuseaken näitab süstitud annust). Oodake 5 sekundit, siis tõmmake süstlanõel välja.

Pärast nõela eemaldamist puhastage nahk alkoholilapiga ringjate liigutuste abil.

6. Pärast süstimist

Pange välimine nõelakate ettevaatlikult tagasi.

Visake pakend, sisemine nõelakaitse, nõelakate, alkoholilapp ja kasutusjuhend olmeprügi hulka. Tagastage pensüstlid oma apteekrile.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu