Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Ravimi omaduste kokkuvõte - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBeneFIX
ATC koodB02BD04
Toimeainenonacog alfa
TootjaPfizer Ltd  

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BeneFIX 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

BeneFIX 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 250 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 50 RÜ alfanonakogi.

BeneFIX 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 500 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 100 RÜ alfanonakogi.

BeneFIX 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 1000 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 200 RÜ alfanonakogi.

BeneFIX 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 1500 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 300 RÜ alfanonakogi.

BeneFIX 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 2000 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 400 RÜ alfanonakogi.

BeneFIX 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Üks viaal sisaldab nominaalkogusena 3000 RÜ alfanonakogi (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Pärast lahustamist pakendis oleva 5 ml (0,234%) naatriumkloriidi süstelahusega sisaldab lahuse 1 ml ligikaudu 600 RÜ alfanonakogi.

Tugevus (RÜ) on määratud kasutades Euroopa Farmakopöa üheastmelist hüübimistesti. BeneFIXi spetsiifiline aktiivsus on mitte vähem kui 200 RÜ 1 mg valgu kohta.

BeneFIX sisaldab rekombinantset IX hüübimisfaktorit (INN=nonacogum alfa). Alfanonakog on puhastatud valk, milles 415 aminohapet on ühes ahelas. Selle primaarne aminohapete järjestus on võrreldav vereplasmast toodetava IX faktori Ala148 alleelse vormiga ja rekombinantse molekuli mõned post-translatsioonilised modifikatsioonid erinevad vereplasmast toodetud molekuli omadest. Rekombinantne IX hüübimisfaktor on glükoproteiin, mida sekreteerivad hiina hamstri munasarjade rakuliinist toodetud geneetiliselt muudetud imetajarakud.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

BeneFIX 250 RÜ, 500 RÜ, 1000 RÜ, 1500 RÜ, 2000 RÜ, 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti Süstelahuse pulber ja lahusti.

Valge/peaaegu valge pulber ning selge ja värvitu lahusti.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Verejooksude ravi ja profülaktika B-hemofiilia (IX faktori kaasasündinud puudulikkus) patsientidel.

BeneFIXi võib kasutada kõigis vanuserühmades.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Ravi tuleb läbi viia hemofiiliaravi kogemusega arsti järelevalve all.

Ravi jälgimine

Ravikuuri ajal on soovitatav määrata nõuetekohaselt IX faktori taset, et selle põhjal valida manustatavaid annuseid ja infusioonide kordamise sagedust. Patsientide vastus IX faktorile võib olla individuaalne, mis väljendub erinevates poolväärtusaegades ja taastumise tasemetes. Ala- või ülekaalulistel patsientidel võib vajalik olla annuse kohandamine kehakaalu järgi. Eriti suuremate operatsioonide puhul on vajalik asendusravi täpne jälgimine hüübimisanalüüsi abil (IX faktori aktiivsus vereplasmas).

Kui IX faktori aktiivsuse määramisel patsientide vereproovides kasutatakse in vitro tromboplastiini ajal (aPTT) põhinevat üheastmelist hüübimisanalüüsi, võib analüüsis kasutatav aPTT reaktiivi liik ja võrdlusstandard plasma IX faktori aktiivsuse tulemusi oluliselt mõjutada. See on eriti tähtis juhul, kui muutuvad labor ja/või analüüsis kasutatavad reaktiivid.

Annustamine

Asendusravi annus ja kestus sõltuvad IX faktori puudulikkuse raskusest, verejooksu asukohast ja ulatusest ning patsiendi kliinilisest seisundist.

Manustatava IX faktori ühikute arvu väljendatakse rahvusvahelistes ühikutes (RÜ), mis on seotud IX faktori toodetele kehtiva WHO standardiga. IX faktori aktiivsust plasmas väljendatakse kas protsentides (võrreldes terve inimese plasmaga) või rahvusvahelistes ühikutes (võrreldes rahvusvahelise standardiga IX faktori määramiseks vereplasmas).

Üks IX faktori aktiivsuse rahvusvaheline ühik (RÜ) on võrdne IX faktori hulgaga ühes milliliitris normaalses inimplasmas.

Asendusravi vajadusel

BeneFIXi vajaliku annuse arvutamisel tuleb lähtuda uurimuse tulemusest, et 1 ühik IX faktori aktiivsust manustatuna 1 kg kehakaalu kohta suurendab IX faktori taset 12-aastaste patsientide vereringes keskmiselt 0,8 RÜ/dl (vahemikus 0,4 kuni 1,4 RÜ/dl) (täpsem teave on lõigus 5.2).

Vajalik annus määratakse kindlaks järgmise valemiga:

Vajalik IX

= kehakaal (kg)

X vajalik IX faktori

X leitud taastumuse

faktori RÜ arv

 

taseme tõus (%) või

pöördväärtus

 

 

(RÜ/dl)

 

Näide: Kui leitud taastumus on 0,8 RÜ/dl, siis on valem järgmine:

Vajalik IX

= kehakaal (kg)

X vajalik IX faktori

X 1,3 RÜ/kg

faktori RÜ arv

 

taseme tõus (%) või

 

 

 

(RÜ/dl)

 

Manustatav kogus ja manustamissagedus tuleb alati valida lähtuvalt kliinilisest toimest konkreetsele patsiendile.

Järgmiste veritsemisnähtude korral ei tohi IX faktori aktiivsus langeda vastaval perioodil alla märgitud aktiivsuse taset vereplasmas (%-des normaalsest või RÜ/dl). Veritsemisnähtude ja operatsioonide korral võib annustamisel juhinduda järgmisest tabelist:

Verejooksu liik/

Vajalik IX faktori

Annuste sagedus (tundides)/

operatsiooni liik

tase (%) (RÜ/dl)

ravi kestus (päevades)

Verejooks

 

 

Varane hemartroos, verejooks

20...40

Korrata iga 24 tunni järel. Vähemalt 1

lihasesse või suuõõne veritsus

 

päev, kuni verejooksu (millele viitab

 

 

valu) lõppemiseni või paranemiseni.

Ulatuslikum hemartroos,

30...60

Korrata infusiooni iga 24 tunni järel 3...4

verejooks lihasesse või

 

päeva või kauem, kuni valu ja äge

hematoom

 

vigastus kaovad.

Eluohtlikud verejooksud

60...100

Korrata infusiooni iga 8 kuni 24 tunni

 

 

järel kuni ohu möödumiseni.

Operatsioon

 

 

Väiksem

30...60

Iga 24 tunni järel, vähemalt 1 päev, kuni

sh hamba väljatõmbamine

 

paranemiseni.

Ulatuslik

80...100

Korrata infusiooni iga 8...24 tunni järel,

 

(enne ja pärast

kuni haav on piisavalt paranenud,

 

operatsiooni)

seejärel jätkata ravi veel vähemalt 7

 

 

päeva jooksul, et IX faktori aktiivsus

 

 

püsiks 30%...60% (RÜ/dl).

Profülaktika

Raske B-hemofiiliaga patsientidele võib BeneFIXi manustada pikaajaliseks verejooksude profülaktikaks. Rutiinse sekundaarse profülaktika kliinilises uuringus oli keskmine annus varem ravitud patsientidel 40 RÜ/kg (vahemikus 13 kuni 78 RÜ/kg) 3...4-päevaste intervallidega.

Mõnel juhul, eriti noorematel patsientidel, tuleb annustamisintervalle lühendada või peab kasutama suuremaid annuseid.

Lapsed

BeneFIXi kasutamise kohta alla 6 aasta vanustel lastel seoses asendusravi vajaduse ja kirurgilise raviga ei ole piisavalt andmeid.

Keskmine profülaktiline annus (± standardhälve) oli 63,7 (±19,1) RÜ/kg 3...7-päevaste intervallidega. Noorematel patsientidel võib osutuda vajalikuks annustamisintervalle lühendada või kasutada suuremaid annuseid. IX faktori tarbimine oli 22 uuritud patsiendil igapäevase profülaktika korral 4607 (±1849) RÜ/kg aastas ja 378 (±152) RÜ/kg kuus.

IX faktori aktiivsust vereplasmas tuleb vastavalt kliinilistele näidustustele hoolikalt jälgida ning arvutada farmakokineetilised parameetrid, näiteks taastumus ja poolväärtusaeg, vastavalt kliinilistele näidustustele ning annuseid vastavalt kohandada.

Eakad

BeneFIXi kliinilised uuringud ei hõlmanud piisaval hulgal üle 65-aastaseid patsiente, et välja selgitada, kas nad reageerivad ravile samamoodi kui nooremad inimesed. Nagu kõikide teiste BeneFIXi saavate patsientide puhul, peab eakatel annuse individuaalselt valima.

Manustamisviis

BeneFIXi manustatakse intravenoosse infusiooni teel süstelahusena, mis on valmistatud lüofiliseeritud süstelahuse pulbri lahustamise teel steriilse 0,234% naatriumkloriidi lahusega (vt lõik 6.6).

BeneFIXi tuleb manustada aeglase infusioonikiirusega. Enamikul juhtudel on kasutatud infusioonikiirust kuni 4 ml minutis. Tuleb valida patsiendile mugav manustamiskiirus.

Mis tahes ülitundlikkusreaktsiooni tekkimisel, mis arvatakse olevat seotud BeneFIXi manustamisega, peab infusiooni kiirust vähendama või infusiooni katkestama (vt lõigud 4.4 ja 4.8).

Punaste vereliblede aglutinatsioon voolikus/süstlas

BeneFIXi manustamisel on teatatud punaste vereliblede aglutinatsioonist voolikus/süstlas. Selle ilminguga seoses ei ole täheldatud ühtegi kõrvaltoimet. Aglutinatsiooni võimaluse vähendamiseks on oluline piirata voolikusse siseneva vere kogust. Veri ei tohi süstlasse sattuda. Kui voolikus/süstlas täheldatakse punaste vereliblede aglutinatsiooni, kõrvaldage kõik materjalid kasutusest (voolikud, süstal ja BeneFIXi lahus) ning jätkake manustamist uue pakendiga.

Püsiinfusioon

Manustamist pideva infusioonina ei ole heaks kiidetud ning see ei ole soovitatav (vt ka lõigud 4.4 ja 6.6).

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Teadaolev allergiline reaktsioon hamstri valkude suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Ülitundlikkus

BeneFIXi kasutamisel võivad tekkida allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid. Toode sisaldab minimaalselt hamstri proteiine. IX faktori preparaatide, sealhulgas BeneFIXi kasutamisel on tekkinud ka potentsiaalselt eluohtlikke anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone. Patsiente peab nõustama, et ülitundlikkusnähtude tekkimisel tuleb ravimi kasutamine kohe lõpetada ja arstiga ühendust võtta. Patsiente tuleb informeerida ülitundlikkusreaktsioonide varastest nähtudest, mille hulka kuuluvad hingamisraskused, hingeldus, turse, nahapõletik, generaliseerunud urtikaaria, kihelus (sügelus), pitsitustunne rinnus, bronhospasm, larüngospasm, kähisev hingamine, hüpotensioon, nägemise ähmastumine ja anafülaksia.

Mõnedel juhtudel on need reaktsioonid progresseerunud raske anafülaksiani. Šoki korral tuleb järgida šoki ravile kehtivaid meditsiinilisi standardeid. Raskete allergiliste reaktsioonide korral tuleb mõelda alternatiivsete hemostaatiliste meetmete kasutamisele.

Inhibiitorid

Inhibiitorite tekkimine on varem ravitud patsientidel IX faktorit sisaldavate toodete manustamisel aeg- ajalt esinevaks kõrvalnähuks. Kuna kliinilistes uuringutes tekkisid ühel varem ravitud patsiendil BeneFIXi toimel kliiniliselt olulised madala tasemega inhibiitorid ning rekombinantse IX faktori antigeensusest on veel vähe teada, tuleb BeneFIXiga ravitavaid patsiente hoolikalt jälgida IX faktori inhibiitorite tekkimise suhtes, tiitrides inhibiitoreid Bethesda ühikutes, kasutades sobivat bioloogilist analüüsi.

Kirjanduses on andmeid IX faktori inhibiitorite esinemise ja allergiliste reaktsioonide vahelise korrelatsiooni kohta. Seepärast tuleb patsiente, kellel on allergilised reaktsioonid, uurida inhibiitori olemasolu suhtes. Tuleb arvestada, et IX faktori inhibiitoritega patsientidel võib olla IX faktori jätkuval manustamisel suurem anafülaksia risk. Esialgsed andmed näitavad, et patsiendi IX faktori geenis oluliste deletsioonmutatsioonide esinemine võib olla seotud inhibiitorite moodustumise riski ja ägedate ülitundlikkusreaktsioonide riski kasvuga. Patsiente, kellel on suured IX faktori geeni deletsioonmutatsioonid, tuleks hoolikalt jälgida ägedate ülitundlikkusreaktsioonide sümptomite suhtes, eelkõige toote kasutamise algetappidel.

IX faktori kontsentraatide kasutamisega kaasneva allergiliste reaktsioonide riski tõttu tuleb IX faktorit manustada algul raviarsti juhiste kohaselt meditsiinilise järelevalve all, et võimaldada allergiliste reaktsioonide tekkel vajalikku meditsiinilist abi.

Tromboos

Kuigi BeneFIX sisaldab ainult IX faktorit, tuleb arvestada ka tromboosi ja dissemineeritud intravaskulaarse koagulatsiooni (DIK-sündroomi) riskiga. Kuna IX faktori kompleksi kontsentraatide kasutamist on seostatud trombembooliliste komplikatsioonidega, võib IX faktorit sisaldavate ravimite kasutamine olla potentsiaalselt ohtlik fibrinolüüsi nähtudega haigetel ja DIK-sündroomiga haigetel. Trombootiliste komplikatsioonide potentsiaalse riski tõttu tuleb varajaste trombootilise ja kurnava koagulopaatia nähtude ilmnemisel teostada vastavad bioloogilised testid, kui seda preparaati manustatakse maksahaigetele, operatsioonijärgselt, vastsündinud lastele ning trombootiliste nähtude või DIK-sündroomiga haigetele. Sellistel juhtudel tuleb hinnata BeneFIXiga ravimise kasulikkust nende komplikatsioonide riski suhtes.

BeneFIXi pideva infusioonina manustamise ohutust ja efektiivsust ei ole kindlaks määratud (vt ka lõigud 4.2 ja 4.8). Turuletulekujärgselt on teatatud trombootiliste nähtude tekkimisest, sealhulgas eluohtliku ülemise õõnesveeni sündroomi esinemisest kriitilises seisundis vastsündinutel BeneFIXi manustamise ajal pideva infusioonina tsentraalse veenikateetri kaudu (vt ka lõik 4.8).

Kardiovaskulaarsed häired

Olemasolevate kardiovaskulaarsete riskiteguritega patsientidel võib IX faktori asendusravi kardiovaskulaarset riski suurendada.

Nefrootiline sündroom

On teatatud nefrootilise sündroomi tekkimisest immuuntolerantsuse esilekutsumise järgselt B-hemofiilia haigetel, kellel on IX faktori inhibiitorid ja varem esinenud allergilisi reaktsioone. BeneFIXi kasutamise ohutust ja toimet immuuntolerantsuse esilekutsumiseks ei ole kindlaks määratud.

Populatsioonide erirühmad

Varem mitteravitud patsientidel BeneFIXiga läbi viidud kliinilised uuringud ei ole andnud piisavalt andmeid.

Registreerimine

BeneFIXi igakordsel manustamisel patsiendile on väga soovitatav registreerida ravimi nimi ja partiinumber, et tagada seos patsiendi ja ravimi partii vahel. Patsiendid võivad viaalil oleva lahtitõmmatava etiketi oma päevikusse kleepida, et registreerida partii number või mis tahes kõrvaltoimeid.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Inimese IX hüübimisfaktori (rDNA) preparaatide koostoimetest teiste ravimitega ei ole teatatud.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

IX faktoriga ei ole loomadel reproduktsiooniuuringuid läbi viidud. Kuna naistel esineb B-hemofiiliat harva, IX faktori kasutamise kohta raseduse ja imetamise ajal kogemused puuduvad. Seepärast tuleb IX faktorit kasutada raseduse ja imetamise ajal vaid siis, kui see on kindlalt näidustatud.

BeneFIXi toime fertiilsusele ei ole kindlaks määratud.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

BeneFIX ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Teatatud on ülitundlikkuse või allergiliste reaktsioonide (mille hulka võivad kuuluda angioödeem, põletav või torkiv tunne infusioonikohas, külmavärinad, punetus, generaliseerunud urtikaaria, peavalu, nõgestõbi, hüpotensioon, letargia, iiveldus, rahutus, tahhükardia, pitsitus rindkeres, surin, oksendamine, hingeldus) esinemisest ja mõnel juhul on need arenenud raskeks anafülaksiaks (sealhulgas šokk). Mõned neist reaktsioonidest on arenenud raskeks anafülaksiaks ja need on tekkinud tihedas ajalises seoses IX faktori inhibiitorite tekkega (vt ka lõik 4.4). Nefrootilisest sündroomist on teatatud juhul, kui patsientidel, kellel on B-hemofiilia koos IX faktori inhibiitoritega ja varem on esinenud allergilist reaktsiooni, on püütud indutseerida immuuntolerantsust.

Väga harva on teatatud antikehade tekkest hamstri valkude vastu ja sellega seotud ülitundlikkusreaktsioonidest.

B-hemofiiliaga patsientidel võivad tekkida IX faktori suhtes neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Selliste inhibiitorite tekkimisel väljendub seisund ebapiisava kliinilise vastusena. Sellistel juhtudel on soovitatav pöörduda spetsiaalsesse hemofiiliakeskusesse.

IX faktori preparaatide manustamise järel võib esineda trombembooliliste episoodide risk (vt lõik 4.4).

Kõrvaltoimete loetelu

Allpool esitatud tabel on kooskõlas MedDRA organsüsteemide klassifitseerimisega (organsüsteemide klassifikatsiooni ja eelisterminite tasemel). Esinemissagedusi on hinnatud järgmiste kategooriate alusel: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Tabelis on loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud varem ravitud patsientidel kliinilistes uuringutes ja mis on tuvastatud turuletulekujärgse kasutamise ajal. Sagedused põhinevad kliinilistes uuringutes osalenud 224 patsiendi koondandmetel kõigil põhjustel ravist tulenevate kõrvaltoimete kohta.

Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed toodud raskuse vähenemise järjekorras.

Organsüsteemi klass

Väga sage

 

Sage

Aeg-ajalt

Sagedus

 

 

≥ 1/10

 

≥ 1/100

≥ 1/1000 kuni

teadmata

 

 

 

 

kuni < 1/10

< 1/100

(ei saa hinnata

 

 

 

 

 

 

olemasolevate

 

 

 

 

 

 

andmete alusel)

Infektsioonid ja

 

 

 

Infusioonikoha

 

infestatsioonid

 

 

 

tselluliita

 

Vere ja lümfisüsteemi

 

 

 

IX faktori

 

häired

 

 

 

inhibeerimineb

 

Immuunsüsteemi

 

 

Ülitundlikkusc

 

Anafülaktiline

häired

 

 

 

 

reaktsioon*

Närvisüsteemi häired

Peavalud

 

Pearinglus,

Unisus, värin

 

 

 

 

 

maitsetundlikkuse

 

 

 

 

 

 

häired

 

 

Silma kahjustused

 

 

 

Nägemishäiree

 

Südame häired

 

 

 

Tahhükardiaf

 

Vaskulaarsed häired

 

 

Flebiit, punetusg

Hüpotensioonh

Ülemise õõnesveeni

 

 

 

 

 

 

sündroomi,*,

 

 

 

 

 

 

süvaveeni tromboos*,

 

 

 

 

 

 

tromboos*,

 

 

 

 

 

 

tromboflebiit*

Respiratoorsed,

Köhaj

 

 

 

 

rindkere ja

 

 

 

 

 

mediastiinumi häired

 

 

 

 

 

Seedetrakti häired

 

 

Oksendamine,

 

 

 

 

 

 

iiveldus

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

 

Löövek, urtikaaria

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Neerude ja kuseteede

 

 

 

Neeruinfarktl

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

Püreksia

 

Ebamugavustunne

 

Ebapiisav ravivastus*

manustamiskoha

 

 

rindkereso,

 

 

reaktsioonid

 

 

infusioonikoha

 

 

 

 

 

 

reaktsioonn,

 

 

 

 

 

 

infusioonikoha

 

 

 

 

 

 

valulikkusm

 

 

Uuringud

 

 

 

 

Ebapiisav IX faktori

 

 

 

 

 

 

taastumus p,*

*

turuletulekujärgselt tuvastatud kõrvaltoime

 

 

 

a

sealhulgas tselluliit

 

 

 

 

 

b

madalas tiitris inhibiitori ajutine tekkimine

 

 

 

c

sealhulgas ülitundlikkus ravimi suhtes, angioödeem, bronhospasm, hingeldus, düspnoe ja larüngospasm

d

sealhulgas migreen, sinusiidist tingitud peavalu

 

 

e

sealhulgas virvendusskotoom ja nägemise ähmastumine

 

 

f

sealhulgas südame löögisageduse kiirenemine, siinustahhükardia

 

 

g

sealhulgas kuumahood, kuumatunne, soe nahk

 

 

h

sealhulgas vererõhu langus

 

 

 

i

ülemise õõnesveeni sündroom kriitilises seisundis vastsündinutel, kas saavad BeneFIXi püsiinfusiooni

j

tsentraalse veenikateetri kaudu

 

 

 

sealhulgas produktiivne köha

 

 

 

k

sealhulgas makulaarne lööve, papulaarne lööve, makulopapulaarne lööve

 

l

tekkis positiivsete C-hepatiidi antikehadega patsiendil 12 päeva pärast BeneFIXi annuse manustamist

veritsusepisoodi raviks

m sealhulgas valu süstekohas, ebamugavustunne infusioonikohas

 

Organsüsteemi klass

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Sagedus

 

 

≥ 1/10

≥ 1/100

≥ 1/1000 kuni

teadmata

 

 

 

kuni < 1/10

< 1/100

(ei saa hinnata

 

 

 

 

 

olemasolevate

 

 

 

 

 

andmete alusel)

n

sealhulgas sügelus infusioonikohas, infusioonikoha erüteem

 

 

o

sealhulgas valu ja pitsitustunne rinnus

 

 

 

p

See on sõnasõnaline vaste. MedDRA 17.1 PT-s vaste puudub.

 

 

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

Mis tahes arvatavalt BeneFIXi manustamisega seotud ülitundlikkusreaktsiooni kahtlusel vt lõigud 4.2 ja 4.4.

Inhibiitori moodustumine

Kliiniliselt olulised madala tasemega inhibiitorid avastati ühel haigel 65-st uuritud BeneFIX preparaadiga ravitud haigest (sealhulgas 9 patsienti, kes osalesid ainult kirurgilistel uuringutel), kes olid varem saanud plasmaprodukte. Selle patsiendi ravi sai jätkata BeneFIXiga ilma inhibiitori taseme tõusuta ja anafülaksia tekkimiseta (vt lõik 4.4).

Lapsed

Lastel võib allergilisi reaktsioone esineda sagedamini kui täiskasvanutel.

Inhibiitorite tekkimise kohta varem ravimata haigetel ei ole piisavalt andmeid (vt ka lõik 5.1).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Rekombinantset IX hüübimisfaktorit sisaldavate preparaatidega seoses ei ole teatatud ühestki üleannustamisnähust.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: verejooksu tõkestavad ained, IX hüübimisfaktor; ATC-kood: B02BD04

Toimemehhanism

BeneFIX sisaldab rekombinantset IX hüübimisfaktorit (alfanonakog). Rekombinantne IX hüübimisfaktor on üheahelaline glükoproteiin, mille molekulmass on ligikaudu 55 000 daltonit ja mis kuulub K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite seriinproteaaside perekonda. Rekombinantne IX hüübimisfaktor on rekombinantne DNA-l põhinev valgupreparaat, mis on struktuuriliste ja funktsionaalsete omaduste poolest sarnane endogeense IX faktoriga. IX faktor aktiveeritakse VII faktori/koefaktori kompleksi poolt hüübimissüsteemi välisel rajal ja XIa faktor hüübimise sisemisel rajal. Aktiveeritud IX faktor aktiveerib koos VIII faktoriga X faktori. Selle tulemusena konverteeritakse protrombiin kohe trombiiniks. Trombiin konverteerib seejärel fibrinogeeni fibriiniks ja võib moodustuda hüüve. B-hemofiiliahaigetel IX faktori aktiivsus puudub või on tunduvalt vähenenud ja seetõttu võib olla vajalik asendusravi.

Farmakodünaamilised toimed

B-hemofiilia on X-liiteline pärilik verehüübimishäire, mis tuleneb IX faktori madalast tasemest ja põhjustab tugevat veritsemist liigestesse, lihastesse või siseorganitesse kas spontaanselt või juhusliku või kirurgilise trauma tulemusena. Asendusraviga suurendatakse IX faktori taset vereplasmas, mis võimaldab ajutiselt korrigeerida faktori defitsiiti ja veritsemiskalduvust.

Lapsed

Uuringu 3090A1-301-WW tõhususe analüüs põhines 22 uuritaval lapsel, kes olid profülaktilisel ravil, sealhulgas 4 patsienti, kes said ravi vajaduse tõttu ja peagi viidi üle profülaktilisele ravile. Kahele patsiendile tehti kirurgilised protseduurid (ümberlõikus ja tsentraalveeni portkateetri sisestamine). 25 uuritud patsiendi ohutusanalüüs viitas eeldatud ohutusprofiilile. Ainuke registreeritud BeneFIXiga seotud tõsine kõrvaltoime leiti ainsal varem ravimata patsiendil, kellel esines ülitundlikkus ja tekkis inhibiitor.

Kahes BeneFIXiga läbi viidud avatud uuringus leiti, et seda on ohutu manustada annuses 100 RÜ/kg üks kord nädalas. Samas ei võimalda ravimi poolväärtusaeg (vt lõik 5.2) ning üks kord nädalas manustamisrežiimi piiratud farmakokineetilised uuringuandmed seda režiimi üldiselt soovitada pikaajaliseks profülaktikaks raske B-hemofiiliaga patsientidel.

5.2Farmakokineetilised omadused

Randomiseeritud farmakokineetilises ristuvuuringus näidati, et 0,234% naatriumkloriidi lahuses lahustatud BeneFIX oli 24-l varem ravitud patsiendil (≥ 12 aastat) annuses 75 RÜ/kg farmakokineetiliselt ekvivalentne varem turustatud BeneFIXiga (mida lahustatakse steriilse veega). Lisaks jälgiti farmakokineetilisi parameetreid samal 23-l patsiendil pärast korduvat BeneFIXi manustamist kuue kuu jooksul ning leiti, et need ei olnud algse hindamisega võrreldes muutunud. Tabelis 1 on esitatud farmakokineetiliste andmete kokkuvõte.

Tabel 1. BeneFIXi (75 RÜ/kg) farmakokineetiliste parameetrite hinnangud algtasemel ja 6. kuul eelnevalt ravitud B-hemofiiliaga patsientidel

Parameeter

Algtase n = 24

6. kuu n = 23

Keskmine ± SD

Keskmine ± SD

 

Cmax (RÜ/dl)

54,5

± 15,0

57,3

± 13,2

AUC(RÜ h/dl)

± 237

± 205

t1/2 (h)

22,4 ± 5,3

23,8 ± 6,5

CL (ml/h/kg)

8,47

± 2,12

8,54

± 2,04

Taastumus

0,73

± 0,20

0,76

± 0,18

(RÜ/dl RÜ/kg kohta)

 

 

 

 

Lühendid: AUC= kontsentratsioonikõvera alune pindala, kui ajavahemik on nullist lõpmatuseni; Cmax = maksimaalne kontsentratsioon; t1/2 = plasma poolväärtusaeg; CL = kliirens; SHD = standardhälve.

Populatsiooni farmakokineetiline mudel loodi andmete alusel, mis saadi 73 patsiendilt vanuses 7 kuud kuni 60 aastat. Lõpliku kahekambrilise mudeli abil hinnatud parameetrid on esitatud tabelis 2. Imikutel ja lastel esines suurem kliirens, suurem jaotusruumala, lühem poolväärtusaeg ja aeglasem taastumine võrreldes noorukite ja täiskasvanutega. Terminaalne faas on lõplikult uurimata seoses andmete puudumisega peale 24. tundi alla 6-aastastel lastel.

Tabel 2. Populatsiooni farmakokineetilises analüüsis leitud individuaalsetel Bayesi hinnangutel põhinevad farmakokineetiliste parameetrite keskmised väärtused ± SH

Vanusrühm

Lapsed

Lapsed

Lapsed

Noorukid

Täiskasvanud

(aastat)

< 2

 

2 kuni < 6

6 kuni < 12

12 kuni < 18

18 kuni 60

Osalejate arv

 

 

Kliirens

13,1

±

2,1

13,1

± 2,9

15,5

9,2 ± 2,3

8,0 ± 0,6

(ml/tunnis/kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vss (ml/kg)

±

± 25

234 ± 49

225 ± 59

Eliminatsiooni

 

 

 

 

 

poolväärtusaeg

15,6 ± 1,2

16,7 ± 1,9

16,3

21,5 ± 5,0

23,9 ± 4,5

(h)

 

 

 

 

 

Taastumus

 

 

 

 

 

(RÜ/dl RÜ/kg

0,61 ± 0,10

0,60 ± 0,08

0,47

0,69 ± 0,16

0,74 ± 0,20

kohta)

 

 

 

 

 

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Genotoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kartsinogeensust, viljakuse vähenemist ega loote arengut ei ole uuritud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Pulber

Sahharoos

Glütsiin

L-histidiin

Polüsorbaat 80

Lahusti

Naatriumkloriidi lahus

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada. Kasutada võib ainult kaasasolevat infusioonikomplekti. Inimese IX hüübimisfaktor võib seonduda (adsorbeeruda) mõnede infusioonivahendite sisepinnale ja ravi võib seetõttu ebaõnnestuda.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat

Valmistatud lahus ei sisalda säilitusaineid ja tuleb eelistatavalt kasutada kohe, kuid mitte hiljem kui 3 tunni jooksul pärast valmistamist. Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 3 tunni jooksul temperatuuril kuni 25°C.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30ºC. Mitte lasta külmuda.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

BeneFIX 250 RÜ, 500 RÜ, 1000 RÜ, 1500 RÜ, 2000 RÜ, 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti BeneFIX 250 RÜ, 500 RÜ, 1000 RÜ, 1500 RÜ, 2000 RÜ, 3000 RÜ pulbrit (klorobutüül)korgiga ja kergestieemaldatava (alumiinium)kaanega 10 ml viaalis (1. tüüpi klaas) ning 5 ml selget ja värvitut lahustit eeltäidetud süstlas (1. tüüpi klaas), millel on (bromobutüülist) kolbkork, (bromobutüülist) otsakork ja steriilne viaali adapter lahustamiseks, steriilne infusioonikomplekt, kaks alkoholilappi, üks plaaster ja marlitampoon.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

BeneFIXi manustatakse intravenoosse infusioonina pärast lüofiliseeritud süstepulbri lahustamist lisatud eeltäidetud süstlas lahustiga (0,234-massi/mahuprotsendiline naatriumkloriidi lahus) (vt ka juhendit lahustamise kohta pakendi infolehe lõigust 3).

Valmissegatuna sisaldab BeneFIX polüsorbaati 80, mis teadaolevalt suurendab di(2-etüülheksüül)ftalaadi eraldumist polüvinüülkloriidist (PVC). Seda tuleb BeneFIXi valmistamisel ja manustamisel arvesse võtta. On oluline, et lõigus 4.2 toodud soovitusi järgitakse tähelepanelikult.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Kuna BeneFIXi kasutamist pideva infusiooni teel ei ole uuritud, ei tohi BeneFIXi segada teiste infusioonilahustega ega manustada tilguti kaudu.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBRID

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 27. august 1997

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20. juuli 2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu