Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Pakendi märgistus - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBeneFIX
ATC koodB02BD04
Toimeainenonacog alfa
TootjaPfizer Ltd  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND – KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

BeneFIX 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Nonakog alfa (rekombinantne IX hüübimisfaktor)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 viaal: 250 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 50 RÜ/ml). 1 viaal: 500 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 100 RÜ/ml).

1 viaal: 1000 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 200 RÜ/ml). 1 viaal: 1500 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 300 RÜ/ml). 1 viaal: 2000 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 400 RÜ/ml). 1 viaal: 3000 RÜ alfanonakogi (pärast lahustamist ligikaudu 600 RÜ/ml).

3.ABIAINED

Sahharoos, glütsiin, L-histidiin, naatriumkloriid, polüsorbaat 80.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahuse pulber ja lahusti

1 viaal, 250 RÜ alfanonakogi

1 viaal, 500 RÜ alfanonakogi

1 viaal, 1000 RÜ alfanonakogi

1 viaal, 1500 RÜ alfanonakogi

1 viaal, 2000 RÜ alfanonakogi

1 viaal, 3000 RÜ alfanonakogi

1 süstel 5 ml lahustiga

1 steriilne viaali adapter lahustamisvahendina

1 steriilne infusioonikomplekt

2 alkoholilappi

1 plaaster

1 marlitampoon

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne, ainult ühekordseks manustamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Lahustamiseks kasutada ainult karbis sisalduvat süstlit lahustiga.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kasutada kohe või 3 tunni jooksul alates valmistamisest.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30 C. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/97/047/004

EU/1/97/047/005

EU/1/97/047/006

EU/1/97/047/009

EU/1/97/047/007

EU/1/97/047/008

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

BeneFIX 250

BeneFIX 500

BeneFIX 1000

BeneFIX 1500

BeneFIX 2000

BeneFIX 3000

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

BeneFIX 250 RÜ süstelahuse pulber

BeneFIX 500 RÜ süstelahuse pulber

BeneFIX 1000 RÜ süstelahuse pulber

BeneFIX 1500 RÜ süstelahuse pulber

BeneFIX 2000 RÜ süstelahuse pulber

BeneFIX 3000 RÜ süstelahuse pulber

Alfanonakog (rekombinantne IX hüübimisfaktor)

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Ühekordseks süstimiseks.

3.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.PARTII NUMBER

Partii nr:

Vt pealmist etiketti (partii nr, kõlblikkusaeg).

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 RÜ

500 RÜ

1000 RÜ

1500 RÜ

2000 RÜ

3000 RÜ

6.MUU

Hoida temperatuuril kuni 30 C. Mitte lasta külmuda.

Lahustamiseks kasutada ainult karbis sisalduvat süstlit.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

LAHUSTISÜSTLI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

BeneFIXi lahusti

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Kasutage kogu sisu ära.

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4. PARTII NUMBER

Partii nr:

Pfizer Limited

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

Sisaldab 5 ml 0,234% naatriumkloriidi süstelahust.

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu