Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BeneFIX (nonacog alfa) – Pakendi infoleht - B02BD04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBeneFIX
ATC koodB02BD04
Toimeainenonacog alfa
TootjaPfizer Ltd  

Artikli sisu

Pakendi infoleht: teave kasutajale

BeneFIX 250 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 1500 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 2000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

BeneFIX 3000 RÜ süstelahuse pulber ja lahusti

Alfanonakog (rekombinantne IX hüübimisfaktor)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on BeneFIX ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne BeneFIXi kasutamist

3.Kuidas BeneFIXi kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas BeneFIXi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on BeneFIX ja milleks seda kasutatakse

BeneFIX on süstitav IX hüübimis(koagulatsiooni)faktori preparaat, mida valmistatakse rekombinant-DNA tehnikaga. BeneFIXi toimeaine on alfanonakog. Patsientidel, kellel on kaasasündinud B-hemofiilia (Christmas haigus), esineb veritsemist kontrolliva IX hüübimisfaktori puudulikkus. BeneFIXi toime seisneb IX hüübimisfaktori asendamises B-hemofiiliaga patsientidel, et võimaldada verel hüübida.

BeneFIXi kasutatakse veritsemise raviks ja ennetamiseks B-hemofiiliaga (IX faktori kaasasündinud puudulikkusega) patsientidel kõigis vanuserühmades.

2. Mida on vaja teada enne BeneFIXi kasutamist

Ärge kasutage BeneFIXi

kui olete alfanonakogi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete allergiline hamstri valkude suhtes.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui verejooks ei peatu nagu eeldatud, pöörduge kohe arsti poole.

Valgupreparaatide kasutamisel võivad tekkida allergilised reaktsioonid. Preparaat võib sisaldada minimaalselt hamstri proteiine (vt lõiku „Ärge kasutage BeneFIXi“). IX faktori preparaatide, sealhulgas BeneFIXi kasutamisel on tekkinud ka potentsiaalselt eluohtlikke anafülaktilisi/anafülaktoidseid reaktsioone (tõsised allergilised reaktsioonid). Allergiliste reaktsioonide varaste nähtude hulka kuuluvad hingamisraskused, hingeldus, turse, nahapõletik, kihelemine, generaliseerunud urtikaaria, pigistustunne rinnus, kähisev hingamine, madal vererõhk, nägemise ähmastumine ja anafülaksia (raske allergiline reaktsioon, mis võib põhjustada neelamis- ja/või hingamisraskusi, näo ja/või käte punetust või turset).

Allergiliste või anafülaktilist tüüpi reaktsioonide korral katkestage kohe infusioon ja pöörduge arsti või erakorralise meditsiiniabi poole. Raskete allergiliste reaktsioonide korral tuleb mõelda alternatiivse ravi kasutamisele.

Aktiivsust neutraliseerivate antikehade (inhibiitorite) tekkimine on varem IX faktorit sisaldavate preparaatidega ravitud patsientidel aeg-ajalt esinevaks kõrvalnähuks. Siiski, nagu kõikide teiste IX faktorit sisaldavate preparaatidega, tuleb BeneFIXiga ravimisel hoolikalt jälgida IX faktori inhibiitorite tekkimise suhtes.

Uuringud on näidanud seotust IX faktori inhibiitori esinemise ja allergiliste reaktsioonide vahel. Seepärast, kui teil tekivad sellised allergilised reaktsioonid, mida on kirjeldatud ülalpool, tuleb teid uurida inhibiitori olemasolu suhtes. Tuleb arvestada, et IX faktori inhibiitoritega patsientidel võib olla BeneFIXi manustamisel tulevikus suurem anafülaksia risk.

IX faktori produktsiooni kehas juhib IX faktori geen. Kui patsiendi IX faktori geenil on spetsiilisi mutatsioone, nagu oluline deletsioon, tekib tal tõenäolisemalt IX faktori inhibiitoreid ja/või allergilisi reaktsioone. Seepärast, kui teil on teadaolevalt selliseid IX faktori mutatsioone, võib teie arst jälgida teid hoolikamalt, et teil ei tekiks allergilist reaktsiooni, eriti BeneFIXiga ravi alustamisel.

IX faktori kasutamisega kaasneva allergiliste reaktsioonide riski tõttu tuleb BeneFIXi manustada teile algul meditsiinilise järelevalve all, et võimaldada allergiliste reaktsioonide puhul vajalik ravi.

IX faktori inhibiitori puudumisel võidakse vajada BeneFIXi suuremaid annuseid võrreldes teiste vereplasmast toodetud IX faktori preparaatide annustega, mida te olete varem saanud. Seepärast tuleb hoolikalt jälgida IX faktori aktiivsust (mis mõõdab teie veres hüüvete tekkimise võimet) vereplasmas, et annuseid vajaduse korral kohandada. Kui verejooks soovitatud annusega ravile ei allu, pöörduge arsti poole.

Kui teil on maksa- või südamehaigus või hiljuti olnud operatsioon, on teil suurem risk hüübimis(koagulatsiooni)komplikatsioonide tekkeks.

B-hemofiilia haigetel, kellel on tekkinud IX faktori inhibiitor ja on varem olnud allergilisi reaktsioone, on esinenud plasmast toodetud IX faktori suurte annuste kasutamisel neerukahjustust (nefrootilist sündroomi).

Kliinilised uuringud BeneFIXiga varem mitteravitud patsientidel (patsiendid, kes ei ole kunagi varem saanud IX faktori infusiooni) ei ole andnud piisavalt andmeid.

Iga kord, kui kasutate BeneFIXi, on soovitatav, et registreerite preparaadi nime ja partiinumbri. Võite kasutada viaalil olevat lahtitõmmatavat etiketti, mille saate oma päevikusse kleepida, et registreerida partii number või teatada mis tahes kõrvaltoimetest.

Muud ravimid ja BeneFIX

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, võite kasutada BeneFIXi ainult pärast arstilt konkreetsete juhiste saamist. Ei ole teada, kas BeneFIX võib kahjustada loodet, kui seda anda rasedatele. Arst võib soovitada rinnaga toitmise või raseduse ajal ravi BeneFIXiga katkestada.

Enne selle ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

BeneFIX ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3.Kuidas BeneFIXi kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst otsustab, millises annuses te BeneFIXi saate. See annus ja ravi kestus sõltuvad teie individuaalsest IX faktori asendusravi vajadusest ning sellest, kui kiiresti teie organism kasutab ära IX faktori, mida tuleb regulaarselt kontrollida. Üleminekul vereplasmast valmistatud IX faktori preparaadilt BeneFIXi kasutamisele võidakse teie annust muuta.

Arst võib otsustada ravi ajal teie BeneFIXi annust muuta.

Lahustamine ja manustamine

Allpool esitatud protseduurid on ametlik juhis BeneFIXi lahustamiseks ja manustamiseks. Patsiendid peavad järgima veenipunktsiooni kohta arstilt saadud konkreetseid juhiseid.

BeneFIXi manustatakse intravenoosse infusioonina pärast süstepulbri lahustamist lisatud eeltäidetud süstlas sisalduva lahustiga (naatriumkloriidi (soola) lahus).

Peske alati käed enne järgmiste protseduuride läbiviimist. Lahustamine peab toimuma aseptilistes (st puhastes ja mikroobivabades) tingimustes.

Lahustamine:

BeneFIXi manustatakse intravenoosse infusioonina pärast selle lahustamist steriilse süstelahustiga.

1.Laske viaalil lüofiliseeritud (külmkuivatatud) BeneFIXiga ja eeltäidetud süstal lahustiga soojeneda toatemperatuurini.

2.Eemaldage BeneFIXi viaalilt korgi plastkaas, tuues nähtavale kummikorgi keskmise osa.

3.Puhastage viaali korki lisatud alkoholilapiga või kasutage muud antiseptilist lahust ning laske kuivada. Pärast puhastamist ärge kummikorki enam käega puudutage ega laske sel ühegi pinna vastu puutuda.

4.Eemaldage viaali adapteri läbipaistva plastpakendi kaas. Ärge võtke adapterit pakendist välja.

5.Asetage viaal tasasele pinnale. Adapterit pakendis hoides, asetage viaaliadapter viaalile. Suruge kindlalt pakendile, kuni adapter kinnitub klõpsuga viaali peale ja adapteri terav ots läbib viaali korki.

6.Tõstke pakend adapteri pealt ära ja visake pakend ära.

7.Kinnitage kolvivars tugevasti surudes ja keerates lahustisüstla külge.

8.Murdke lahustisüstla rikkumiskindel plastikust otsakorgi perforatsiooni järgi otsakork ära. Selleks painutage korki üles-alla, kuni perforatsioon murdub. Ärge puudutage korgi sisemust ega süstla otsa. Korki võib olla vaja hiljem tagasi panna (kui lahustatud BeneFIXi kohe ei manustata), seetõttu pange see alaspidi kõrvale.

9.Asetage viaal tasasele pinnale. Ühendage lahustisüstal viaaliadapteriga, pistes süstla otsa adapteri avausse ja samal aja tugevasti surudes ja keerates süstalt päripäeva, kuni saavutate kindla ühenduse.

10.Suruge kolvivars aeglaselt alla, et kogu lahusti BeneFIXi viaali süstida.

11.Hoides süstalt ikka veel adapteri küljes, keerutage viaali ettevaatlikult, kuni pulber on lahustunud.

12.Valmislahust tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida nähtavate osakeste puudumise suhtes. Lahus peab olema selge ja värvitu.

Märkus: Kui kasutate üheks infusiooniks mitut BeneFIXi viaali, lahustage iga viaal eeltoodud juhiste kohaselt. Eemaldage lahustisüstal, jättes viaaliadapter paigale, ja igast viaalist lahustatud sisu väljavõtmiseks võib kasutada eraldi suurt luer-lock ühendusega (süstalt viaaliga ühendav seade) süstalt.

13.Kontrollides, et süstla kolvivars on endiselt lõpuni alla vajutatud, keerake viaal alaspidi. Tõmmake kogu lahus aeglaselt süstlasse.

14.Eraldage süstal viaali adapterist, tõmmates ja keerates süstalt ettevaatlikult vastupäeva. Visake viaal ära koos selle küljes oleva adapteriga.

Märkus: Kui lahust ei kasutata koheselt, tuleb süstlakork ettevaatlikult tagasi asetada. Ärge puudutage korgi sisemust ega süstla otsa.

BeneFIXi tuleb manustada kohe pärast lahustamist või 3 tunni jooksul. Valmis süstelahust võib hoida kuni manustamiseni toatemperatuuril.

Manustamine (intravenoosne süstimine):

BeneFIXi tuleb manustada kasutades lisatud eeltäidetud süstalt lahustiga või steriilset plastmassist ühekordselt kasutatavat luer-lock ühendusega süstalt. Lisaks tuleb lahus tõmmata viaalist välja viaali adapteri abil.

BeneFIXi süstitakse intravenoosselt mitme minuti jooksul. Arst võib teie soovituslikku infusioonikiirust muuta, et see oleks teile mugavam.

On teatatud punaste vereliblede kokkukleepumisest (aglutinatsioonist) voolikus/süstlas BeneFIXi manustamisel. Kõrvaltoimetest seoses sellega ei ole teatatud. Aglutinatsioonivõimaluse minimeerimiseks on tähtis piirata voolikusse sattuva vere hulka. Süstlasse ei tohi verd sattuda. Kui täheldate punaste vereliblede kokkukleepumist voolikus/süstlas, visake ära kõik materjalid (voolik, süstal ja BeneFIXi lahus) ning jätkake manustamist uue pakendiga.

Kuna BeneFIXi kasutamist pideva infusiooni teel (tilgutiga) ei ole uuritud, ei tohi BeneFIXi segada teiste infusioonilahustega ega manustada tilguti kaudu.

Palun kõrvaldage kogu kasutamata lahus, tühjad viaalid ning kasutatud nõelad ja süstlad jäätmete konteinerisse, sest vääral käsitsemisel võib see kedagi vigastada.

Kui te kasutate BeneFIXi rohkem kui ette nähtud

Pöörduge kohe arsti poole, kui süstite BeneFIXi rohkem, kui arst on soovitanud.

Kui te lõpetate BeneFIXi kasutamise

Ärge lõpetage BeneFIXi kasutamist enne, kui olete arstiga nõu pidanud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

BeneFIXi korral on võimalikud allergilist tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid. Selliste reaktsioonide hulka võivad kuuluda näo- või kõriturse, põletav või torkiv tunne infusioonikohas, külmavärinad, punetus, sügelus, peavalu, nõgestõbi, madal vererõhk, letargia, iiveldus, rahutus, südame kiire löögisagedus, pigistustunne rinnus, surin, oksendamine, hingeldus. Mõnedel juhtudel on need reaktsioonid arenenud raskeks anafülaksiaks. Allergilised reaktsioonid võivad ilmneda koos IX faktori inhibiitorite tekkega (vt ka „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Need reaktsioonid võivad olla eluohtlikud. Kui ilmnevad allergilised/anafülaktilised reaktsioonid, tuleb infusioon kohe katkestada ja pöörduda arsti või erakorralise meditsiiniabi poole. Vajalik ravi sõltub kõrvaltoimete iseloomust ja raskusest (vt ka „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Inhibiitori moodustumine

B-hemofiilia haigetel võivad tekkida IX faktori suhtes neutraliseerivad antikehad (inhibiitorid). Selliste inhibiitorite tekkimisel võib see seisund avalduda veritsuse ravimiseks tavaliselt vajaliku BeneFIXi koguse suurenemise ja/või jätkuva veritsusena pärast ravi. Sellistel juhtudel on soovitatav pöörduda spetsiaalsesse hemofiiliakeskusesse. Teie arst võib tahta jälgida teid inhibiitorite tekke suhtes (vt „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

B-hemofiilia haigetel, kellel on tekkinud IX faktori inhibiitor ja on varem olnud allergilisi reaktsioone, on esinenud neerukahjustus immuuntolerantsuse esilekutsumisel plasmast toodetud IX faktori suurte annustega (vt ka „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Trombootilised nähud

BeneFIX võib suurendada teie kehas tromboosi (verehüüvete moodustumine) tekkimise riski, kui teil on vereklompide teket soodustavad riskitegurid, sealhulgas püsiv veenikateeter. BeneFIXi manustamisel tsentraalse veenikateetri kaudu on esinenud raskeid vereklompide tekkimise juhte, sealhulgas eluohtlikke vereklompe kriitilises seisundis imikutel, kellele manustati BeneFIXi pideva infusioonina tsentraalse veenikateetri kaudu. Teatatud on ka perifeerse tromboflebiidi (valulikud ja punetavad veenid) ja süvaveenitromboosi (vereklombid jäsemetes) juhtudest; enamikul neist juhtudest manustati BeneFIXi pideva infusioonina, mis ei ole heakskiidetud manustamisviis.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st)

Peavalu

Köha

Palavik

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st)

Ülitundlikkus/allergilised reaktsioonid

Pearinglus, muutunud maitsetundlikkus

Flebiit (veenide valulikkus ja punetus), õhetus

Oksendamine, iiveldus

Nahalööve, nõgestõbi

Ebamugavustunne rinnus (sealhulgas valu rinnus)

Infusioonikoha reaktsioonid (sealhulgas infusioonikoha sügelus ja punetus), valu ja ebamugavustunne infusioonikohas

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st)

Neutraliseerivate antikehade (inhibiitorite) tekkimine

Infusioonikoha tselluliit (naha valulikkus ja punetus)

Unisus, värisemine

Nägemise halvenemine (sealhulgas ähmane nägemine, laikude/sähvatuste tekkimine)

Südame kiire löögisagedus, madal vererõhk

Neeruinfarkt (neerude verevarustuse katkemine)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Anafülaktiline reaktsioon

Trombootilised häired (verehüüvete moodustumine)

Ravivastuse puudumine (veritsusepisoodide ebaõnnestunud peatamine või ennetamine)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas BeneFIXi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali sildil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

BeneFIXi tuleb hoida temperatuuril kuni 30º C ning kasutada enne etiketil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

Mitte lasta külmuda eeltäidetud süstla kahjustamise vältimiseks.

Valmistatud lahus tuleb tarvitada kohe või 3 tunni jooksul.

Mitte kasutada seda ravimit, kui lahus ei ole selge ja värvitu.

Lahustamiseks kasutada ainult karbis sisalduvat süstlit lahustiga. Manustamiseks võib kasutada ka muid steriilseid ühekordselt kasutatavaid süstlaid.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida BeneFIX sisaldab

Toimeaine on nonakog alfa (rekombinantne IX hüübimisfaktor). Üks BeneFIXi viaal sisaldab nominaalkogusena 250, 500, 1000, 1500, 2000 või 3000 RÜ alfanonakogi.

Abiained on sahharoos, glütsiin, L-histidiin, polüsorbaat 80. Lahustamiseks on lisatud lahusti (0,234% naatriumkloriidi lahus).

Pärast lahustamist lisatud lahustiga (0,234% naatriumkloriidi lahusega) sisaldab iga viaal 50, 100, 200, 300, 400 või 600 RÜ/ml (vt tabel 1).

Tabel 1. BeneFIXi tugevus lahustatud lahuse 1 ml kohta

BeneFIXi kogus viaalis

BeneFIXi kogus valmistatud

 

süstelahuse 1 ml kohta

250 RÜ

50 RÜ

 

 

500 RÜ

100 RÜ

 

 

1000 RÜ

200 RÜ

 

 

1500 RÜ

300 RÜ

 

 

2000 RÜ

400 RÜ

 

 

3000 RÜ

600 RÜ

 

 

Kuidas BeneFIX välja näeb ja pakendi sisu

BeneFIXi turustatakse süstepulbrina klaasviaalis ja lahustina eeltäidetud süstlas.

Pakendis sisaldub:

üks viaal BeneFIX 250, 500, 1000, 1500, 2000 või 3000 RÜ pulbriga

üks süstel lahustiga – 5 ml steriilset 0,234% naatriumkloriidi süstelahust lahustamiseks koos kolvivarrega

üks steriilne viaali adapter lahustamisvahendina

üks steriilne infusioonikomplekt

kaks alkoholilappi

üks plaaster

üks marlitampoon

Müügiloa hoidja

Pfizer Limited Ramsgate Road Sandwich

Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja

Wyeth Farma S.A.

Autovia del Norte. A-1, Km. 23. Desvio Algete, Km. 1, 28700 San Sebastian de los Reyes, Madrid Hispaania

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België /Belgique / Belgien

Lietuva

Pfizer S.A./N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuvoje

 

Tel. +3705 2514000

България

Luxembourg/Luxemburg

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

Pfizer S.A.

България

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Тел.: +359 2 970 4333

 

Česká Republika

Magyarország

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420 283 004 111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Vivian Corporation Ltd.

Tlf: +45 44 20 11 00

Tel: +35621 344610

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma GmbH

Pfizer bv

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti

Pfizer Norge AS

filiaal

Tlf: +47 67 52 61 00

Tel: +372 666 7500

 

Ελλάδα

Österreich

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 67 85 800

España

Polska

Pfizer S.L.

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Portugal

Pfizer

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Unipessoal Lda

Hrvatska

Tel: +351 21 423 5500

 

Pfizer Croatia d.o.o.

România

Tel: + 385 1 3908 777

Pfizer România S.R.L.

 

Tel: +40 21 207 28 00

Ireland

Slovenija

Pfizer Healthcare Ireland

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s

+44 (0)1304 616161

področja farmacevtske dejavnosti,

 

Ljubljana

 

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer Luxembourg SARL,

Sími: + 354 540 8000

organizačná zložka

 

Tel: +421-2-3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer S.r.l.

Pfizer Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS

Pfizer Innovations AB

BRANCH)

Tel: + 46 (0)8 550 520 00

Τηλ: +357 22 817690

 

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle

Pfizer Limited

Latvijā

Tel: +44 (0)1304 616161

Tel: +371 670 35 775

 

Infoleht on viimati uuendatud

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu