Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Betaferon (interferon beta-1b) – Pakendi märgistus - L03AB08

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBetaferon
ATC koodL03AB08
Toimeaineinterferon beta-1b
TootjaBayer AG  

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

(15 VIAALI / 15 SÜSTLIT)

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3.ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

15 viaali pulbriga ja 15 süstlit lahustiga:

I. 1 viaal süstelahuse pulbriga sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II. 1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12.MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/003

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (MITMIKPAKI KARP (15 ÜKSIKPAKENDIT) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakk 15 üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (MITMIKPAKI KARP (14 ÜKSIKPAKENDIT) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakk 14 üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (MITMIKPAKI KARP (12 ÜKSIKPAKENDIT) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakk 12 üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/011

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

(5 VIAALI / 5 SÜSTLIT (1,2 ml))

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 viaali pulbriga ja 5 süstlit lahustiga

I. 1 viaal süstelahuse pulbriga sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II. 1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

MITMIKPAKI KARP (5x1 ÜKSIKPAKENDIT) (K.A. BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Mitmikpakk 5 üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III.1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED (KARP 45 ÜKSIKPAKENDIGA (3 x 15) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 kuu pakk 45 (3 x 15) üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 42 ÜKSIKPAKENDIGA (3 x 14) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

3 kuu pakk 42 (3 x 14) üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/010

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 28 ÜKSIKPAKENDIGA (2 x 14) (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

2 kuu pakk 28 (2 x 14) üksikpakendiga, millest igaühes on:

I.1 viaal süstelahuse pulbriga, mis sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II.1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 15 ÜKSIKPAKENDIGA, 45 (3 x 15) ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Pakend sisaldab 15 üksikpakendit ning on osa 3 kuu pakendist, mis sisaldab 45 (3 x 15) üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

Üks üksikpakend sisaldab:

I. 1 viaal süstelahuse pulbriga sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II. 1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 14 ÜKSIKPAKENDIGA, 42 (3 x 14) ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Pakend sisaldab 14 üksikpakendit ning on osa 3 kuu pakendist, mis sisaldab 42 (3 x 14) üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

Üks üksikpakend sisaldab:

I. 1 viaal süstelahuse pulbriga sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II. 1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/010

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP 14 ÜKSIKPAKENDIGA, 28 (2 x 14) ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA (K.A BLUE BOX)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Pakend sisaldab 14 üksikpakendit ning on osa 2 kuu pakendist, mis sisaldab 28 (2 x 14) üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

Üks üksikpakend sisaldab:

I. 1 viaal süstelahuse pulbriga sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni*.

II. 1 süstel 1,2 ml lahustiga süstelahuse valmistamiseks, milleks on 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

III. 1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 15 PAKENDIT SISALDAVAS PAKENDIS, 3 x 15 ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

15 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa 3 kuu pakendis, mis sisaldab kokku 3 x 15 üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/007

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 14 PAKENDIT SISALDAVAS PAKENDIS, 3 x 14 ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa 3 kuu pakendis, mis sisaldab kokku 3 x 14 üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/010

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 14 PAKENDIT SISALDAVAS PAKENDIS, 2 x 14 ÜKSIKPAKENDIT SISALDAVA PAKENDI OSANA

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa 2 kuu pakendis, mis sisaldab kokku 2 x 14 üksikpakendit. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/012

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

TIITRIMISPAKEND 4x1 KOLMESE PAKENDIGA (3 VIAALI/ 3 SÜSTLIT) 12 ESIMESEKS

SÜSTIKS/RAVIPÄEVAKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Tiitrimispakend

koosneb 4 kolmesest pakendist, millest igaühes on:

I.3 viaali süstelahuse pulbriga, iga viaal sisaldab 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ). Pärast lahustamist sisaldab 1 ml 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni*.

II.3 süstlit lahustiga süstelahuse valmistamiseks: igaühes 1,2 ml naatriumkloriidi 5,4 mg/ml lahust.

III.3 viaali adapterit nõeltega + 6 alkoholiga immutatud lappi.

*Betaferon sisaldab arvestatud ületäitumust 20%.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist 1,2 ml lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

Kollast kolmest pakendit nr 1 kasutada 1., 3. ja 5. ravipäeval.

Punast kolmest pakendit nr 2 kasutada 7., 9. ja 11. ravipäeval.

Rohelist kolmest pakendit nr 3 kasutada 13., 15. ja 17. ravipäeval.

Sinist kolmest pakendit nr 4 kasutada 19., 21. ja 23. ravipäeval.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 15 PAKENDIT SISALDAVA MITMIKPAKI OSANA (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

15 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/005

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 14 PAKENDIT SISALDAVA MITMIKPAKI OSANA (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/009

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 12 PAKENDIT SISALDAVA MITMIKPAKI OSANA (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

12 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/011

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 ÜKSIKPAKENDI KARP (1 VIAAL/ 1 SÜSTEL) 5 PAKENDIT SISALDAVA MITMIKPAKI OSANA (ILMA BLUE BOX’ITA)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

5 üksikpakendit sisaldava mitmikpaki osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

1 viaal pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

1 süstel 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

1 viaali adapter nõelaga + 2 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/006

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 KOLMESE PAKENDI KARP (3 VIAALI/ 3 SÜSTLIT) 4 KOLMEST PAKENDIT SISALDAVA TIITRIMISPAKENDI OSANA – 1., 3. JA 5. RAVIPÄEVAKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kolmene pakend nr 1

Annustamise 1. etapp (0,25 ml) 1., 3. ja 5. ravipäevaks.

Tiitrimispakendi osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

3 viaali pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

3 süstlit 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

3 viaali adapterit nõeltega + 6 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

{KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND (tekst kaane siseküljele)

Lp patsient,

Kolmene pakend nr 1 aitab teil valmistuda esimeseks 3 süstiks (1., 3. ja 5. päeval).

Kasutage viaalis oleva Betaferon’i pulbri lahustamiseks ära kogu süstlas sisalduv lahusti.

Seejärel tõmmake lahus süstlasse süstlal oleva tähistuseni: 0,25 ml esimeseks kolmeks süstiks (1., 3. ja 5. ravipäeval).

Viaal koos ülejäänud lahusega visake ära.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 KOLMESE PAKENDI KARP (3 VIAALI/ 3 SÜSTLIT) 4 KOLMEST PAKENDIT SISALDAVA TIITRIMISPAKENDI OSANA – 7., 9. JA 11. RAVIPÄEVAKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kolmene pakend nr 2

Annustamise 2. etapp (0,5 ml) 7., 9. ja 11. ravipäevaks.

Tiitrimispakendi osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

3 viaali pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

3 süstlit 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

3 viaali adapterit nõeltega + 6 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND (tekst kaane siseküljele)

Lp patsient,

Kolmene pakend nr 2 aitab teil valmistuda järgmiseks 3 süstiks (7., 9. ja 11. päeval).

Kasutage viaalis oleva Betaferon’i pulbri lahustamiseks ära kogu süstlas sisalduv lahusti.

Seejärel tõmmake lahus süstlasse süstlal oleva tähistuseni: 0,5 ml süstideks 7., 9. ja 11. ravipäeval.

Viaal koos ülejäänud lahusega visake ära.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 KOLMESE PAKENDI KARP (3 VIAALI/ 3 SÜSTLIT) 4 KOLMEST PAKENDIT SISALDAVA TIITRIMISPAKENDI OSANA – 13., 15. JA 17. RAVIPÄEVAKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kolmene pakend nr 3

Annustamise 3. etapp (0,75 ml) 13., 15. ja 17. ravipäevaks.

Tiitrimispakendi osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

3 viaali pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

3 süstlit 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

3 viaali adapterit nõeltega + 6 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND (tekst kaane siseküljele)

Lp patsient,

Kolmene pakend nr 3 aitab teil valmistuda järgmiseks 3 süstiks (13., 15. ja 17. päeval).

Kasutage viaalis oleva Betaferon’i pulbri lahustamiseks ära kogu süstlas sisalduv lahusti.

Seejärel tõmmake lahus süstlasse süstlal oleva tähistuseni: 0,75 ml süstideks 13., 15. ja 17. ravipäeval.

Viaal koos ülejäänud lahusega visake ära.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

1 KOLMESE PAKENDI KARP (3 VIAALI/ 3 SÜSTLIT) 4 KOLMEST PAKENDIT SISALDAVA TIITRIMISPAKENDI OSANA – 19., 21. JA 23. RAVIPÄEVAKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber ja lahusti beeta-1b interferoon

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab pärast lahustamist 250 mikrogrammi (8,0 miljonit RÜ) beeta-1b interferooni.

3. ABIAINED

Abiained: humaanalbumiin, mannitool.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Kolmene pakend nr 4

Annustamise 4. etapp (1,0 ml) 19., 21. ja 23. ravipäevaks.

Tiitrimispakendi osa. Üksikpakendeid eraldi ei müüda.

3 viaali pulbriga: 300 mikrogrammi (9,6 miljonit RÜ) viaali kohta. Pärast lahustamist 250 mikrogrammi/ml (8,0 miljonit RÜ/ml) beeta-1b interferooni.

3 süstlit 1,2 ml lahustiga: 5,4 mg/ml naatriumkloriidi lahus.

3 viaali adapterit nõeltega + 6 alkoholiga immutatud lappi.

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Subkutaanseks süsteks pärast lahustamist lahustis. Ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

{KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada vahetult pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bayer AG

51368 Leverkusen

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER

EU/1/95/003/008

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND (tekst kaane siseküljele)

Lp patsient,

Kolmene pakend nr 4 aitab teil valmistuda järgmiseks 3 süstiks (19., 21. ja 23. päeval).

Kasutage viaalis oleva Betaferon’i pulbri lahustamiseks ära kogu süstlas sisalduv lahusti.

Seejärel tõmmake lahus süstlasse süstlal oleva tähistuseni 1,0 ml: 1,0 ml süstideks 19., 21. ja 23. ravipäeval.

Viaal koos ülejäänud lahusega visake ära.

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Betaferon

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

(LAHUSTI / SÜSTLI BLISTER)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Lahusti Betaferon’i süstelahuse valmistamiseks

1,2 ml naatriumkloriidi lahust kontsentratsiooniga 5,4 mg/ml

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer AG

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

(LAHUSTI / SÜSTEL)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Lahusti Betaferon’i süstelahuse valmistamiseks

1,2 ml naatriumkloriidi lahus kontsentratsiooniga 5,4 mg/ml

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

4. PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1,2 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL

SISEPAKENDIL

(BETAFERON’i VIAALID (VIAALID / SÜSTLID)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Betaferon 250 mikrogrammi/ml, süstelahuse pulber interferonum beta 1b

Subkutaanne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {KK/AAAA}

Preparaati on soovitatav kasutada koheselt pärast lahustamist. Kasutusele võetuna on kõlblikkusaeg 3 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C.

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

250 µg (8 mln RÜ) ml kohta pärast lahustamist.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu