Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) – Pakendi märgistus - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBexsero
ATC koodJ07AH09
Toimeainerecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
TootjaGSK Vaccines S.r.l.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISKARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bexsero süstesuspensioon süstlis

B-grupi meningokoki vaktsiin (rDNA, komponent, adsorbeeritud)

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

0,5 ml annus sisaldab:

 

rekombinantne B-grupi Neisseria meningitidis'e NHBA-/NadA-/fHbp-valke

50/50/50 mikrogrammi

välismembraani vesiikuleid (OMV, outer membrane vesicles) B-grupi

25 mikrogrammi

Neisseria meningitidis'e tüvest NZ98/254, mõõdetuna poriini (PorA P1,4)

 

sisaldavate valkude koguhulgana

 

Adsorbeeritud alumiiniumhüdroksiidile (0,5 mg Al3+).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ABIAINED

 

Abiained: naatriumkloriid, histidiin, sahharoos, süstevesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

 

Süstesuspensioon (0,5 ml)

 

 

 

 

 

1 nõeltega süstel, mis sisaldab 0,5 ml suspensiooni

 

 

1 nõelata süstel, mis sisaldab 0,5 ml suspensiooni

 

 

 

 

 

 

 

 

10 nõelaga süstlit, millest igas sisaldub 0,5 ml suspensiooni

 

 

 

10 nõelata süstlit, millest igas sisaldub 0,5 ml suspensiooni

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

 

Ainult intramuskulaarseks kasutamiseks.

Enne kasutamist hoolikalt raputada.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1,

53100 Siena,

Itaalia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/12/812/001

EU/1/12/812/002

EU/1/12/812/003

EU/1/12/812/004

13. PARTII NUMBER

Partii nr

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

SÜSTEL

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bexsero süstesuspensioon

B-grupi meningokoki vaktsiin

Intramuskulaarne

2.MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

1 annus (0,5 ml)

6.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu