Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biograstim (filgrastim) – Pakendi märgistus - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBiograstim
ATC koodL03AA02
Toimeainefilgrastim
TootjaAbZ-Pharma GmbH

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 30 MIU/0,5 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 30 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastiimi 0,5 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3.ABIAINED

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

lõppenud

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUSmüügilubaSüste- või infusioonilahus1 süstel 0,5 ml5 süstelit 0,5 ml5 süstelit 0,5 ml, kaitseseadisega

10 süstelit 0,5 ml

on

 

 

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamistRavimillugege pakendi infolehte.

Subkutaanne ja intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Palun kasutada järgnevalt:

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/001

1 süstel

 

 

 

 

 

müügiluba

EU/1/08/450/002

5 süstelit

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/004 10 süstelit

 

 

 

 

EU/1/08/450/009 5 süstelit,

 

kaisteseadisega

13. PARTII NUMBER

on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDRavimilPartii nr:Retseptiravim.

lõppenud

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Biograstim 30 MIU/0,5 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 48/0,8 ml MIU süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 48 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastiimi 0,8 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3. ABIAINED

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

lõppenud

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUSmüügilubaSüste- või infusioonilahus1 süstel 0,8 ml5 süstelit 0,8 ml5 süstelit 0,8 ml, kaitseseadisega

10 süstelit 0,8 ml

on

 

 

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamistRavimillugege pakendi infolehte.

Subkutaanne ja intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Palun kasutada järgnevalt:

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/005

1 süstel

 

 

 

 

 

müügiluba

EU/1/08/450/006

5 süstelit

 

 

 

 

 

EU/1/08/450/008 10 süstelit

 

 

 

 

EU/1/08/450/010 5 süstelit,

 

kaitseseadisega

13. PARTII NUMBER

on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSEDRavimilPartii nr:Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Biograstim 48 MIU/0,8 ml

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välimine pakend „Blue Box“-iga multipakenditel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 30 MIU/0,5 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 30 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastiimi 0,5 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3.

ABIAINED

 

 

 

lõppenud

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi

kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

4.

müügiluba

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

Süste- või infusioonilahus

Multipakend: 10 (kaks pakendit, kummaski viis) süstelit 0,5 ml.

 

on

5. MANUSTAMISVIIS- JA TEE(D)

Ravimil

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne ja intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Palun kasutada järgnevalt:

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/003

 

 

 

müügiluba

2 x 5 süstelit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

Partii nr:

 

 

on

 

14.

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

Ravimil

 

 

 

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välimine pakend „Blue Box“-iga multipakenditel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 48 MIU/0,8 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 48 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastiimi 0,8 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3. ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

 

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi

 

kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

müügiluba

 

 

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

Süste- või infusioonilahus

 

 

 

 

Multipakend: 10 (kaks pakendit, kummaski viis) s stelit 0,8 ml

 

 

5.

 

on

 

 

 

MANUSTAMISVIIS- JA TEE(D)

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Subkutaanne ja intravenoosne.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Palun kasutada järgnevalt:

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/007

 

 

 

müügiluba

2 x 5 süstelit

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

Partii nr:

 

 

on

 

14.

 

 

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

Ravimil

 

 

 

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

lõppenud

KESKMISEL (VAHEPEALSEL) PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Multikartongpakend (ilma„Blue Box’ita“ )

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 30 MIU/0,5 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 30 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastiimi 0,5 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3. ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

Süste- või infusioonilahus

 

 

 

 

5 süstelit 0,5 ml. Multipakendi osa, mida ei saa

eraldi.

 

 

 

 

müügiluba

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS- JA TEE(D)

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

Subkutaanne ja intravenoosne.

 

 

 

 

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

Palun kasutada järgnevalt:

 

 

 

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/003 2 x 5 süstelit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

 

 

müügiluba

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

Ravimil

on

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Biograstim 30 MIU/0,5 ml

lõppenud

KESKMISEL (VAHEPEALSEL) PAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED Multikartongpakend (ilma „Blue Box’ita“)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Biograstim 48 MIU/0,8 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga süstel sisaldab 48 miljonit rahvusvahelist ühikut [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastiimi 0,8 ml-s (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

3. ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süste- või infusioonilahus

 

 

 

 

5 süstelit 0,8 ml. Multipakendi osa, mida ei saa

eraldi.

 

 

 

müügiluba

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS- JA TEE(D)

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

 

 

 

 

Subkutaanne ja intravenoosne.

 

 

 

 

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

 

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

Palun kasutada järgnevalt:

 

 

 

Abiained: naatriumhüdroksiid, jää-äädikhape, sorbitool, polüsorbaat 80, süstevesi. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Kast määratud annuse jaoks

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

Kõlblikkusaeg pärast lahjendamist 24 tundi.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMIPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

AbZ-Pharma GmbH

Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm

Saksamaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/450/007 2 x 5 süstelit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

 

 

müügiluba

 

 

 

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

Ravimil

on

 

 

 

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Biograstim 48 MIU/0,8 ml

lõppenud

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Biograstim 30 MIU/0,5 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

i.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

MANUSTAMISVIIS

 

 

 

 

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

lõppenud

3.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,5 ml

 

 

on

 

 

 

 

 

6.

MUU

Ravimil

 

 

 

 

 

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

Süstel

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Biograstim 48 MIU/0,8 ml süste- või infusioonilahus

Filgrastiim

s.c.

i.v.

2.

MANUSTAMISVIIS

lõppenud

 

3.

KÕLBLIKKUSAEG

 

EXP

 

 

4. PARTII NUMBER

Lot

 

 

 

müügiluba

 

 

 

 

5.

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

0,8 ml

 

Ravimil

on

 

 

 

 

6.

MUU

 

 

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu