Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Biopoin (epoetin theta) – Pakendi infoleht - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBiopoin
ATC koodB03XA01
Toimeaineepoetin theta
TootjaTeva GmbH

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Biopoin 1000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Biopoin 2000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Biopoin 3000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Biopoin 4000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Biopoin 5000 RÜ/0,5 ml süstelahus süstlis

Biopoin 10000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Biopoin 20000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Biopoin 30000 RÜ/1 ml süstelahus süstlis

Teetaepoetiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Biopoin ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Biopoini kasutamist

3.Kuidas Biopoini kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Biopoini säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

7.Teave ise süstimise kohta

1.Mis ravim on Biopoin ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Biopoin

Biopoin sisaldab toimeainena teetaepoetiini, mis on peaaegu samasugune nagu teie keha poolt toodetav loomulik hormoon, erütropoetiin. Teetaepoetiin on biotehnoloogia abil toodetud valk. See toimib täpselt samal viisil nagu erütropoetiin. Erütropoetiini toodetakse neerudes ning see stimuleerib luuüdis punaste vereliblede tootmist. Punastel verelibledel on väga tähtis roll hapniku transportimisel teie kehas.

Milleks Biopoini kasutatakse

Biopoini kasutatakse aneemia ja selle sümptomite (näiteks väsimus, nõrkus ja õhupuudus) raviks. Aneemia tekib siis, kui veri ei sisalda piisaval hulgal punaseid vereliblesid. Aneemiat ravitakse kroonilise neerupuudulikkusega täiskasvanud patsientidel või mittemüeloidse vähiga (vähk ei pärine luuüdist) täiskasvanud patsientidel, kes samal ajal saavad keemiaravi (vähiravimeid).

2. Mida on vaja teada enne Biopoini kasutamist

ÄRGE kasutage Biopoini

-kui te olete teetaepoetiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on kõrge vererõhk, mis ei allu ravile.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Üldine

See ravim ei pruugi olla sobilik järgmistele patsientidele. Palun rääkige sellest oma arstile, kui te kuulute ühte järgmistest patsiendigruppidest:

-maksahäiretega patsiendid,

-patsiendid, kelle punased verelibled on patoloogiliste muutustega (homosügootne sirprakuline aneemia).

Teie vererõhku tuleb hoolikalt kontrollida enne selle ravimiga ravi alustamist ning ravi käigus. Kui teie vererõhk tõuseb, võib arst anda teile vererõhu alandamiseks ravimeid. Kui te juba võtate vererõhu alandamiseks ravimeid, võib arst annust suurendada. Samuti võib osutuda vajalikuks Biopoini annuse vähendamine või Biopoiniga ravi katkestamine lühikeseks ajaks.

Kui teil tekivad peavalud, eriti ootamatud, torkivad, migreenitaolised peavalud, segasusseisund, kõnehäire, ebakindel kõnnak või krambid, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Need võivad olla oluliselt tõusnud vererõhu tunnusteks, isegi kui tavaliselt on teie vererõhk normaalne või madal. See seisund vajab kohest ravi.

Erinevate verekomponentide ja nende tasemete jälgimiseks teeb arst korrapäraselt vereanalüüse. Lisaks kontrollitakse raua taset teie veres enne selle ravimiga ravi alustamist ning ravi käigus. Kui teil on liiga madal raua tase, võib arst teile välja kirjutada ka rauapreparaate.

Kui te tunnete end väsinuna ja nõrgana või teil tekib õhupuudus, peate konsulteerima oma arstiga. Need sümptomid võivad viidata sellele, et ravi selle ravimiga ei ole tulemuslik. Arst kontrollib, kas teil ei ole muid põhjusi aneemia tekkeks ning võib teha vereanalüüse või uurida teie luuüdi.

Teie tervishoiutöötaja paneb alati täpselt kirja, millist ravimit te kasutate. See aitab anda rohkem teavet selle sarnaste ravimite ohutuse kohta.

Terved inimesed ei tohi Biopoini kasutada. Tervetel inimestel võib selle ravimi kasutamine ülemääraselt suurendada teatud verenäitajaid ning seeläbi põhjustada häireid südames või veresoontes, mis võivad olla eluohtlikud.

Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia

Kui teil on krooniline neerupuudulikkus, peab teie arst kontrollima hemoglobiinisisaldust veres, et see ei ületaks määratud taset. Kui hemoglobiini tase tõuseb veres liiga kõrgele, siis võivad ilmneda südame- või veresoonkonna probleemid, mis võib tõsta surmariski.

Kui te olete kroonilise neerupuudulikkusega patsient, eriti kui teil puudub Biopoini korralik ravivastus, kontrollib arst teie Biopoini annust, kuna Biopoini annuse korduv suurendamine ravivastuse puudumisel võib suurendada südame- ja veresoonteprobleemide tekkeriski ning südamelihaseinfarkti, insuldi ja surma ohtu.

Kui veresooned teie neerudes on muutunud jäigaks (nefroskleroos), kuid teil puudub vajadus dialüüsi järele, siis otsustab teie arst, kas antud ravim on teile sobiv. Põhjuseks on see, et ei ole võimalik täie kindlusega välistada neeruhaiguse edasiarenemise võimalikku kiirenemist.

Dialüüsi käigus kasutatakse ravimeid, mis takistavad vere hüübimist. Kui teid ravitakse Biopoiniga, võib olla vajalik hüübimisvastase ravimi annuse suurendamine. Vastasel korral võib suurem hulk punaseid

vereliblesid põhjustada arteriovenoosse fistuli ummistumist (kunstlik ühendus arteri ja veeni vahel, mis kirurgiliselt tehakse dialüüsipatsientidele).

Aneemia vähiga patsientidel

Kui te olete vähiga patsient, peate olema teadlik, et see ravim võib toimida vererakkude kasvufaktorina ning teatud tingimustel võib sellel olla negatiivne mõju teie kasvajale. Sõltuvalt teie isiklikust seisundist võib osutuda eelistatuks vereülekanne. Palun arutage seda oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit lastele ja alla 18-aastastele noorukitele, sest puuduvad andmed selle kohta, et see ravim on ohutu ja toimib selle vanuserühma puhul.

Muud ravimid ja Biopoin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Biopoin kasutamist rasedatel ei ole uuritud. Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist kindlasti nõu oma arstiga, kuna arst võib otsustada, et te ei tohi seda ravimit kasutada.

Ei ole teada, kas selle ravimi toimeaine eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga, võib arst seetõttu otsustada, et te ei tohi seda ravimit kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

Biopoin sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) süstli kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

3.Kuidas Biopoini kasutada

Teie ravi selle ravimiga alustab arst, kellel on kogemusi eelpool nimetatud näidustuste osas.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on…

Biopoini annus (väljendatuna rahvusvahelikes ühikutes ehk RÜ) sõltub teie haigusseisundist, teie kehakaalust ja süstimise viisist (naha alla [subkutaanne süst] või veeni [intravenoosne süst]). Arst arvutab välja, milline on teie jaoks õige annus.

Kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia

Süstid tehakse naha alla või veeni. Hemodialüüsil olevad patsiendid saavad süsti tavaliselt arteriovenoosse fistuli kaudu dialüüsi lõpus. Patsientidele, kes ei pea dialüüsil käima, tehakse süstid tavaliselt naha alla. Teie arst teeb korrapäraselt vereanalüüse ning vajadusel kohandab annust või katkestab ajutiselt ravi. Teie hemoglobiini väärtus veres ei tohi ületada 12 g/dl (7,45 mmol/l). Teie arst kasutab aneemia sümptomite kontrollimiseks madalaimat efektiivset annust. Juhul kui teil puudub Biopoinile piisav ravivastus, kontrollib arst teie annust ning annab teile teada, kui Biopoini annust on vaja kohandada.

Biopoiniga ravi on jagatud kahte faasi:

a) Aneemia korrigeerimine

Nahaaluste süstide esialgne annus on 20 RÜ kg kehakaalu kohta 3 korda nädalas. Vajadusel suurendab teie arst annust kuuajaste intervallidega.

Veenisiseste süstide esialgne annus on 40 RÜ kg kehakaalu kohta 3 korda nädalas. Vajadusel suurendab teie arst annust kuuajaste intervallidega.

b) Punaste vereliblede piisava taseme säilitamine

Kui teie punaste vereliblede arv on tõusnud piisavalt kõrgele, määrab teie arst kindlaks säilitusannuse, mis on vajalik selle arvu säilitamiseks.

Nahaaluste süstide korral võib nädalase annuse anda kas 1 süstina nädalas või jagatuna 3 süsti peale nädalas.

Veenisiseste süstide korral võib teie annuse jagada 2 süsti peale nädalas.

Manustamise sageduse muutmisel võib olla vajalik annuse kohandamine.

Biopoiniga ravi on tavaliselt pikaajaline.

Maksimaalne annus ei tohi ületada 700 RÜ kg kehakaalu kohta nädalas.

Aneemia vähihaigetel

Süstid tehakse naha alla. Süst antakse üks kord nädalas. Algannus on 20000 RÜ. Teie arst teeb korrapäraselt vereanalüüse ning vajadusel kohandab annust või katkestab ajutiselt ravi. Teie hemoglobiini väärtus veres ei tohi ületada 12 g/dl (7,45 mmol/l). Tavaliselt antakse Biopoini kuni 1 kuu pärast keemiaravi lõppu.

Maksimaalne annus ei tohi ületa 60000 RÜ.

Kuidas süstida

Ravimit manustatakse süstina, kasutades süstlit. Süstitakse kas veeni (intravenoosne süst) või vahetult nahaalusesse koesse (subkutaanne süst).

Kui te saate Biopoini nahaaluse süstina, võib teie arst soovitada, et te õpiksite ise seda ravimit endale süstima. Teie arst või meditsiiniõde annab teile selle tegemiseks juhiseid. Ärge püüdke seda ravimit endale ise manustada ilma vastava õpetuseta. Osa informatsioonist, mis on vajalik süstli kasutamiseks, on esitatud selle pakendi infolehe lõpus (vt lõik „7. Teave ise süstimise kohta”). Teie haiguse põhjalikuks raviks on aga vajalik lähedane ja püsiv koostöö teie arstiga.

Iga süstel on ühekordseks kasutamiseks.

Kui te kasutate Biopoini rohkem kui ette nähtud

Ärge ületage annust, mis arst on teile välja kirjutanud. Kui te arvate, et te olete süstinud Biopoini rohkem kui teile on määratud, tuleks pöörduda arsti poole. On ebatõenäoline, et üleannustamisel on tõsised tagajärjed. Isegi väga kõrge Biopoini taseme juures veres, pole mürgistuse sümptomeid täheldatud.

Kui te unustate Biopoini kasutada

Kui teil jääb süst vahele või te süstisite liiga vähe, rääkige sellest oma arstile. Ärge süstige kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Biopoini kasutamise

Enne selle ravimi kasutamise lõpetamist pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Tõsised kõrvaltoimed:

-Oluliselt tõusnud vererõhk:

Kui teil tekivad peavalud, eriti just ootamatud, torkivad, migreenitaolised peavalud, segasusseisund, kõnehäire, ebakindel kõnnak või krambid, rääkige sellest otsekohe oma arstile. Need võivad olla oluliselt tõusnud vererõhu tunnusteks (sage patsientidel, kellel on krooniline neerupuudulikkus, võib esineda kuni 1 inimesel 10-st), isegi kui tavaliselt on teie vererõhk normaalne või madal. See seisund vajab kohest ravi.

-Allergilised reaktsioonid:

Kirjeldatud on allergiliste reaktsioonide esinemist, nagu näiteks nahalööve, nahapinnast kõrgemad sügelevad moodustised, samuti raskete allergiliste reaktsioonide esinemist, millega kaasnevad nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus ja näo turse (teadmata, esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Kui te arvate, et teil esineb mõni seda tüüpi reaktsioon, peate otsekohe Biopoini süstimise katkestama ja pöörduma arsti poole.

Lisaks võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed.

Sagedad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-peavalu;

-kõrge vererõhk;

-gripilaadsed sümptomid, nagu näiteks palavik, külmavärinad, nõrkustunne, väsimus;

-nahareaktsioonid, nagu näiteks lööve, sügelus või süstekoha reaktsioonid.

Sagedad kõrvaltoimed kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-dialüüsi saavatel patsientidel vere hüübimine arteriovenoosses fistulis.

Sagedad kõrvaltoimed vähiga patsientidel (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

-liigesvalu.

Teadmata kõrvaltoimed kroonilise neerupuudulikkusega patsientidel (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-teatatud on seisundi tekkimisest, mida nimetatakse isoleeritud erütrotsütaarseks aplaasiaks. See tähendab seda, et punaste vereliblede teke organismis on lõppenud või vähenenud, mille tulemusena tekib raske aneemia. Kui teie arst kahtlustab või teeb kindlaks, et teil esineb selline seisund, ei tohi te saada ravi Biopoin ega mõne muu epoetiiniga.

Teadmata kõrvaltoimed vähiga patsientidel (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-trombemboolsed tüsistused, nt vere hüübimise sagenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Biopoini säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud välispakendil ja süstlil pärast (Kõlblik kuni). Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2ºC…8ºC).

Mitte lasta külmuda.

Hoidke süstlit välispakendis valguse eest kaitstult.

Võite Biopoini külmkapist välja võtta ja säilitada seda toatemperatuuril (kuni 25ºC) 7 päeva, ilma säilimiskuupäeva ületamata. Pärast külmkapist väljavõtmist tuleb ravim nimetatud perioodi jooksul ära kasutada või minema visata.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate, et see on hägune või sisaldab osakesi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Biopoin sisaldab

-Toimeaine on teetaepoetiin

Biopoin 1000 RÜ/0,5 ml: üks süstel 0,5 ml süstelahusega sisaldab 1000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (8,3 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 2000 RÜ (16,7 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 2000 RÜ/0,5 ml: üks süstel 0,5 ml süstelahusega sisaldab 2000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (16,7 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 4000 RÜ (33,3 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 3000 RÜ/0,5 ml:üks süstel 0,5 ml süstelahusega sisaldab 3000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (25 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 6000 RÜ (50 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta. Biopoin 4000 RÜ/0,5 ml: üks süstel 0,5 ml süstelahusega sisaldab 4000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (33,3 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 8000 RÜ (66,7 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 5000 RÜ/0,5 ml: üks süstel 0,5 ml süstelahusega sisaldab 5000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (41,7 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 10000 RÜ (83,3 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 10000 RÜ/1 ml: üks süstel 1 ml süstelahusega sisaldab 10 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (83,3 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 10000 RÜ(83,3 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 20000 RÜ/1 ml: üks süstel 1 ml süstelahusega sisaldab 20 000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (166,7 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 20 000 RÜ (166,7 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

Biopoin 30000 RÜ/1 ml: üks süstel 1 ml süstelahusega sisaldab 30000 rahvusvahelist ühikut (RÜ) (250 mikrogrammi) teetaepoetiini, mis vastab 30000 RÜ(250 mikrogrammi) teetaepoetiinile ml kohta.

- Teised koostisosad on naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, naatriumkloriid, polüsorbaat 20, trometamool, vesinikkloriidhape (6 M) (pH reguleerimiseks) ja süstevesi.

Kuidas Biopoin välja näeb ja pakendi sisu

Biopoin on selge ja ja värvitu süstelahus süstenõelaga süstlis.

Biopoin 1000 RÜ/0,5 ml, Biopoin 2000 RÜ/0,5 ml, Biopoin 3000 RÜ/0,5 ml, Biopoin 4000 RÜ/0,5 ml, Biopoin 5000 RÜ/0,5 ml: üks süstel sisaldab 0,5 ml lahust. 6 süstlit; 6 süstlit koos turvanõelaga või

6 süstlit koos kaitseseadisega sisaldavad pakendid

Biopoin 10000 RÜ/1 ml, Biopoin 20000 RÜ/1 ml, Biopoin 30000 RÜ/1 ml: üks süstel sisaldab 1 ml lahust. 1, 4 või 6 süstlit; 1, 4 ja 6 süstlit koos turvanõelaga või 1, 4 ja 6 süstlit koos kaitseseadisega sisaldavad pakendid koos.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

TEVA GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Saksamaa

Tootja

Teva Biotech GmbH

Dornierstraße 10

89079 Ulm

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

UAB "Sicor Biotech"

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Tel: +370 5 266 0203

България

Luxembourg/Luxemburg

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG,

Teл: +359 2 489 95 82

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Česká republika

Magyarország

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +420 251 007 111

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Malta

Teva Denmark A/S

Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda

Tlf: +45 44 98 55 11

Tel: +353 51 321740

Deutschland

Nederland

TEVA GmbH

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 731 402 08

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Norge

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Teva Norway AS

Tel: +372 661 0801

Tlf: +47 66 77 55 90

 

Ελλάδα

Österreich

Teva Ελλάς Α.Ε.

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +43 1 97 007

España

Polska

Teva Pharma, S.L.U.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tél: +34 91 387 32 80

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Portugal

Teva Santé

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tél: +33 1 55 91 78 00

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

România

Pliva Hrvatska d.o.o.

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +385 1 37 20 000

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Slovenija

Teva Pharmaceuticals Ireland

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +353 51 321740

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Slovenská republika

ratiopharm Oy, Finnland

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +358 20 180 5900

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Suomi/Finland

Teva Italia S.r.l.

ratiopharm Oy

Tel: +39 02 89 17 98 1

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Sverige

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Teva Sweden AB

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

United Kingdom

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Teva UK Limited

Tel: +371 673 23 666

Tel: +44 1977 628500

Infoleht on viimati kooskõlastatud.

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

7.Teave ise süstimise kohta

See lõik sisaldab teavet selle kohta, kuidas Biopoini endale ise naha alla süstida. Oluline on see, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui arst või meditsiiniõde on teid selleks spetsiaalselt koolitanud. Kui te ei ole ise süstimise osas kindel või teil on küsimusi, palun küsige abi oma arstilt või meditsiiniõelt.

Kuidas Biopoini kasutatakse?

Teil on tarvis teha endale süst vahetult naha all olevasse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Vajaminevad vahendid

Nahaalusesse koesse endale süsti tegemiseks on vaja:

-Biopoini süstlit,

-alkoholiga niisutatud puhastuslappi,

-tükki marlisidet või steriilset marlitampooni,

-torkekindlat anumat (haiglast või apteegist saadud plastiknõu), et saaksite kasutatud süstlad ohutult ära visata.

Mida te peate enne süstimist tegema?

1.Võtke külmkapist välja üks blisterpakend süstliga.

2.Avage blister ja võtke süstel ja nõelakate blisterpakendist välja. Ärge võtke kinni süstli kolvist või otsakorgist.

3.Kontrollige kõlblikkusaega süstli sildil (EXP). Kui märgitud kuu viimane päev on möödas, ärge seda kasutage.

4.Kontrollige Biopoini väliselt. See peab olema läbipaistev ja värvitu vedelik. Kui see sisaldab osakesi või on hägune, ärge seda kasutage.

5.Nõelakatte otsas on kork. Keerake sildiga pitser katki ning eemaldage kork (vt joonis1).

6.Eemaldage süstlilt kork (vt joonis 2).

7.Kinnitage nõel süstla külge (vt joonis 3). Ärge praegu nõelakatet eemaldage.

8.Mugavamaks süstimiseks laske süstlil toatemperatuuri (kuni 25°C) saavutamiseks seista 30 minutit või hoidke paar minutit süstlit ettevaatlikult oma käes. Ärge soojendage Biopoini mõnel muul viisil (näiteks ärge soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas vees).

9.Ärge eemaldage nõelakatet süstlalt enne, kui olete valmis süstima.

10.Leidke endale mugav, hästivalgustatud koht. Seadke kõik vajalik käeulatusse (Biopoini süstel, alkoholiga niisutatud puhastuslapp, tükk marlisidet või steriilne marlitampoon ja torkekindel anum).

11.Peske hoolikalt käsi.

Kuidas süsti ette valmistada?

Enne iseendale Biopoini süstimist peate tegema järgmist:

1.Võtke süstal ja eemaldage ettevaatlikult nõelalt kate ilma seda keeramata. Tõmmake seda otse, nagu on näidatud joonisel 4. Ärge puudutage nõela ega vajutage kolbi.

2.Võite süstlis märgata väikeseid õhumulle. Õhumullide korral koputage sõrmedega ettevaatlikult süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Hoidke süstalt suunaga üles ja väljutage süstlast kogu õhk, surudes kolbi aeglaselt ülespoole.

3.Süstla silindri peale on märgitud skaala. Suruge kolb selle numbrini (RÜ), mis vastab teie arsti poolt määratud Biopoini annusele.

4.Veenduge uuesti, et süstlas on õige annus Biopoini.

5.Nüüd võite süstlit kasutada.

Kuhu te peaksite ennast süstima?

Kõige sobivamad kohad, kuhu iseennast süstida, on:

-reite ülaosa

-kõhusein, välja arvatud nabapiirkond (vt hallid alad joonisel 5).

Kui teid süstib keegi teine, võite kasutada ka õlavarre tagakülge (vt hallid alad joonisel 6). Süstekohta on otstarbekas iga päev muuta, et üks koht ei muutuks valulikuks.

Kuidas te ennast süstite?

1.Desinfitseerige süstekoht nahal alkoholiga niisutatud puhastuslapiga ning võtke nahk pigistamata pöidla ja nimetissõrme vahele (vt joonis 7).

2.Viige nõel täielikult naha sisse nagu teie arst või meditsiiniõde on seda näidanud. Süstla ja naha vaheline nurk ei tohi olla liiga väike (vähemalt 45º, vt joonis 8).

3.Süstige vedelikku koesse aeglaselt ja ühtlaselt, hoides kogu aeg sõrmede vahel nahavolti.

4.Pärast vedeliku süstimist eemaldage nõel ja laske nahk lahti.

5.Suruge süstekohale mõneks sekundiks tükk marlisidet või steriilne tups.

6.Kasutage iga süstalt ainult üheks süsteks. Ärge kasutage süstlasse jäänud Biopoini.

Pidage meeles

Kui teil tekib probleeme, küsige oma arstilt või meditsiiniõelt nõu ja abi.

Hävitamine

-Ärge pange kasutatud nõeltele katet tagasi.

-Pange kasutatud süstlad torkekindlasse anumasse ning hoidke see anum laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Visake täidetud torkekindel anum ära vastavalt oma arsti, apteekri või meditsiiniõe juhistele.

-Ärge kunagi pange kasutatud süstlaid oma tavalise majapidamisprügi hulka.

7. Teave ise süstimise kohta

See lõik sisaldab teavet selle kohta, kuidas Biopoini endale ise naha alla süstida. Oluline on see, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui arst või meditsiiniõde on teid selleks spetsiaalselt koolitanud. Kui te ei ole ise süstimise osas kindel või teil on küsimusi, palun küsige abi oma arstilt või meditsiiniõelt.

Kuidas Biopoini kasutatakse?

Teil on tarvis teha endale süst vahetult naha all olevasse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Vajaminevad vahendid

Nahaalusesse koesse süsti tegemiseks on vaja:

-Biopoini süstlit,

-alkoholiga niisutatud puhastuslappi,

-tükki marlisidet või steriilset marlitampooni,

-torkekindlat anumat (haiglast või apteegist saadud plastiknõu), et saaksite kasutatud süstlad ohutult ära visata.

Mida te peate enne süstimist tegema?

1.Võtke külmkapist välja üks blisterpakend süstliga.

2.Avage blister ja võtke süstel ja nõelakott blistrist välja. Ärge võtke kinni süstli kolvist ega otsakorgist.

3.Kontrollige kõlblikkusaega süstli sildil (EXP). Kui märgitud kuu viimane päev on möödas, ärge seda kasutage.

4.Kontrollige Biopoini väliselt. See peab olema läbipaistev ja värvitu vedelik. Kui see sisaldab osakesi või on hägune, ärge seda kasutage.

5.Nõelakoti otsas on lapatsid. Avage nõelakott lapatsitest (vt joonis 1).

6.Eemaldage süstlilt kork (vt joonis 2).

7.Kinnitage nõel süstla külge (vt joonis 3). Ärge praegu nõelakatet eemaldage.

8.Liigutage kaitseseadis nõelalt maha ja süstlakolvi poole. Kaitseseadis jääb teie pandud asendisse (vt joonis 4).

9.Mugavamaks süstimiseks laske süstlil toatemperatuuri (kuni 25 °C) saavutamiseks seista 30 minutit või hoidke paar minutit süstlit ettevaatlikult oma käes. Ärge soojendage Biopoini mõnel muul viisil (näiteks ärge soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas vees).

10.Ärge eemaldage nõelakatet süstlalt enne, kui olete valmis süstima.

11.Leidke endale mugav, hästivalgustatud koht. Seadke kõik vajalik käeulatusse (Biopoini süstel, alkoholiga niisutatud puhastuslapp, tükk marlisidet või steriilne marlitampoon ja torkekindel anum).

12.Peske hoolikalt käsi.

 

 

 

 

Kuidas süsti ette valmistada?

Enne iseendale Biopoini süstimist peate tegema järgmist.

1.Võtke süstal ja eemaldage ettevaatlikult nõelalt kate ilma seda keeramata. Tõmmake seda otse, nagu on näidatud joonisel 5. Ärge puudutage nõela ega vajutage kolbi.

2.Võite süstlis märgata väikeseid õhumulle. Õhumullide korral koputage sõrmedega ettevaatlikult süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Hoidke süstalt suunaga üles ja väljutage süstlast kogu õhk, surudes kolbi aeglaselt ülespoole.

3.Süstla silindri peale on märgitud skaala. Suruge kolb selle numbrini (RÜ), mis vastab teie arsti poolt määratud Biopoini annusele.

4.Veenduge uuesti, et süstlas on õige annus Biopoini.

5.Nüüd võite süstlit kasutada.

Kuhu te peaksite ennast süstima?

Kõige sobivamad kohad, kuhu ennast süstida, on:

-reite ülaosa

-kõhusein, välja arvatud nabapiirkond (vt hallid alad joonisel 6).

Kui teid süstib keegi teine, võite kasutada ka õlavarre tagakülge (vt hallid alad joonisel 7). Süstekohta on otstarbekas iga päev muuta, et üks koht ei muutuks valulikuks.

 

 

Kuidas te ennast süstite?

1.Desinfitseerige süstekoht nahal alkoholiga niisutatud puhastuslapiga ning võtke nahk pigistamata pöidla ja nimetissõrme vahele (vt joonis 8).

2.Viige nõel täielikult naha sisse nagu teie arst või meditsiiniõde on seda näidanud. Süstla ja naha vaheline nurk ei tohi olla liiga väike (vähemalt 45º, vt joonised 9 ja 10).

3.Süstige vedelikku koesse aeglaselt ja ühtlaselt, hoides kogu aeg sõrmede vahel nahavolti (vt joonis 11).

4.Pärast vedeliku süstimist eemaldage nõel ja laske nahk lahti.

5.Suruge süstekohale mõneks sekundiks tükk marlisidet või steriilne tups.

6.Lükake kaitseseadist nõela suunas (vt joonis 12).

7.Paigutage kaitseseadis vastu lamedat pinda ligikaudu 45° nurga all (vt joonis 13).

8.Suruge nõela kindla kiire liigutusega allapoole, kuni kuulete selget klõpsatust (vt joonis 14).

9.Veenduge visuaalselt, et nõel on täielikult ühendunud luku all olevasse kaitseseadisesse (vt joonis 15).

10.Kasutage iga süstalt ainult üheks süsteks. Ärge kasutage süstlasse jäänud Biopoini.

Pidage meeles

Kui teil tekib probleeme, küsige oma arstilt või meditsiiniõelt nõu ja abi.

Hävitamine

-Pange kasutatud süstlad torkekindlasse anumasse ning hoidke see anum laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Visake täidetud torkekindel anum ära vastavalt oma arsti, apteekri või meditsiiniõe juhistele.

-Ärge kunagi pange kasutatud süstlaid oma tavalise majapidamisprügi hulka.

7. Teave ise süstimise kohta

See lõik sisaldab teavet selle kohta, kuidas Biopoini endale ise naha alla süstida. Oluline on see, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui arst või meditsiiniõde on teid selleks spetsiaalselt koolitanud. Kui te ei ole ise süstimise osas kindel või teil on küsimusi, palun küsige abi oma arstilt või meditsiiniõelt.

Kuidas Biopoini kasutatakse?

Teil on tarvis teha endale süst vahetult naha all olevasse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.

Vajaminevad vahendid

Nahaalusesse koesse endale süsti tegemiseks on vaja: Biopoini süstlit,

alkoholiga niisutatud puhastuslappi,

tükki marlisidet või steriilset marlitampooni,

Mida te peate enne süstimist tegema?

Võtke külmkapist välja üks blisterpakend süstliga.

Avage blister ja võtke süstel ja nõelakate blisterpakendist välja. Ärge võtke kinni süstli kolvist või otsakorgist.

Kontrollige kõlblikkusaega süstli sildil (EXP). Kui märgitud kuu viimane päev on möödas, ärge seda kasutage.

Kontrollige Biopoini väliselt. See peab olema läbipaistev ja värvitu vedelik. Kui see sisaldab osakesi või on hägune, ärge seda kasutage.

Nõelakatte otsas on kork. Keerake sildiga pitser katki ning eemaldage kork (vt joonis1). Eemaldage süstlit kork (vt joonis 2a).

Kinnitage nõel süstla külge (vt joonis 3a). Ärge praegu nõelakatet eemaldage.

Mugavamaks süstimiseks laske süstlil toatemperatuuri (kuni 25°C) saavutamiseks seista 30 minutit või hoidke paar minutit süstlit ettevaatlikult oma käes. Ärge soojendage Biopoini mõnel muul viisil (näiteks ärge soojendage seda mikrolaineahjus ega kuumas vees).

Ärge eemaldage nõelakatet süstlalt enne, kui olete valmis süstima.

Leidke endale mugav, hästivalgustatud koht. Seadke kõik vajalik käeulatusse (Biopoini süstel, alkoholiga niisutatud puhastuslapp ja tükk marlisidet või steriilne marlitampoon).

Peske hoolikalt käsi.

Kuidas süsti ette valmistada?

Enne iseendale Biopoini süstimist peate tegema järgmist:

Võtke süstal ja eemaldage ettevaatlikult nõelalt kate ilma seda keeramata. Tõmmake seda otse, nagu on näidatud joonisel 4. Nõela katab tagasitõmmatav nõelakate. Ärge puudutage nõela ega nõelakatet ega vajutage kolbi (vt joonis 5).

Võite süstlis märgata väikeseid õhumulle. Õhumullide korral koputage sõrmedega ettevaatlikult süstlale, kuni õhumullid tõusevad süstla ülaossa. Hoidke süstalt suunaga üles ja väljutage süstlast kogu õhk, surudes kolbi aeglaselt ülespoole.

Süstla silindri peale on märgitud skaala. Suruge kolb selle numbrini (RÜ), mis vastab teie arsti poolt määratud Biopoini annusele.

Veenduge uuesti, et süstlas on õige annus Biopoini. Nüüd võite süstlit kasutada.

Kuhu te peaksite ennast süstima?

Kõige sobivamad kohad, kuhu iseennast süstida, on: reite ülaosa

kõhusein, välja arvatud nabapiirkond (vt hallid alad joonisel 6).

Kui teid süstib keegi teine, võite kasutada ka õlavarre tagakülge (vt hallid alad joonisel 7).

Süstekohta on otstarbekas iga päev muuta, et üks koht ei muutuks valulikuks.

Kuidas te ennast süstite?

Desinfitseerige süstekoht nahal alkoholiga niisutatud puhastuslapiga ning võtke nahk pigistamata pöidla ja nimetissõrme vahele (vt joonis 8).

Viige kaetud nõel kõhklematult ühe sujuva liigutusega täielikult naha sisse nagu teie arst või meditsiiniõde on seda näidanud. Süstla ja naha vaheline nurk ei tohi olla liiga väike (vähemalt 45º, vt joonis 9). Nõelakate tõmbub täielikult tagasi, kui te sisestate nõela naha sisse (vt joonis 10).

Süstige vedelikku koesse aeglaselt ja ühtlaselt, hoides kogu aeg sõrmede vahel nahavolti (vt joonis 11). Pärast vedeliku süstimist eemaldage nõel ja laske nahk lahti. Nõel kaetakse ja lukustatakse automaatselt, nii et te ei saa ennast torgata (vt joonis 12).

Suruge süstekohale mõneks sekundiks tükk marlisidet või steriilne tups.

Kasutage iga süstalt ainult üheks süsteks. Ärge kasutage süstlasse jäänud Biopoini.

Pidage meeles

Kui teil tekib probleeme, küsige oma arstilt või meditsiiniõelt nõu ja abi.

Hävitamine

Kaitseseadis hoiab ära kasutusjärgsed nõelatorke vigastused; seega erinõuded hävitamiseks puuduvad. Visake kaitseseadisega süstlad ära vastavalt oma arsti, apteekri või meditsiiniõe või juhistele.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu