Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bridion (sugammadex) – Pakendi märgistus - V03AB35

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBridion
ATC koodV03AB35
Toimeainesugammadex
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND, 10 x 5 ml viaalid

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bridion 100 mg/ml süstelahus sugammadeks

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 mg sugammadeksi (sugammadeksnaatriumina).

Iga 5 ml viaal sisaldab 500 mg sugammadeksi (sugammadeksnaatriumina). 500 mg/5 ml

3.ABIAINED

Teised koostisosad: 3,7% vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

Lisateabe saamiseks vaadake infolehte.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 10 viaali 500 mg/5 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast esmast avamist ja lahjendamist hoida temperatuuril 2°C…8°C ning kasutada 24 tunni jooksul.

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata lahus tuleb hävitada.

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/466/002

13.PARTII NUMBER

Lot

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT, 10 x 5 ml viaalid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bridion 100 mg/ml süstelahus sugammadeks

i.v.

2.MANUSTAMISVIIS

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

500 mg/5 ml

6.MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND, 10 x 2 ml viaalid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Bridion 100 mg/ml süstelahus sugammadeks

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 ml sisaldab 100 mg sugammadeksi (sugammadeksnaatriumina).

Iga 2 ml viaal sisaldab 200 mg sugammadeksi (sugammadeksnaatriumina). 200 mg/2 ml

3. ABIAINED

Teised koostisosad: 3,7% vesinikkloriidhape ja/või naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks), süstevesi.

Lisateabe saamiseks vaadake infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Süstelahus 10 viaali 200 mg/2 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Intravenoosne

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

Pärast esmast avamist ja lahjendamist hoida temperatuuril 2°C...8°C ning kasutada 24 tunni jooksul.

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C. Mitte lasta külmuda. Hoida viaal välispakendis, valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Kasutamata lahus tuleb hävitada.

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/466/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Põhjendus Braille mitte lisamiseks aktsepteeritud.

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC: {number}

SN: {number}

NN: {number}

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

VIAALI ETIKETT, 10 x 2 ml viaalid

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Bridion 100 mg/ml süstelahus sugammadeks

i.v.

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

200 mg/2 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu