Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brilique (ticagrelor) – Pakendi infoleht - B01AC24

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBrilique
ATC koodB01AC24
Toimeaineticagrelor
TootjaAstraZeneca AB

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Brilique, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid tikagreloor (ticagrelorum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

3.Kuidas Brilique’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Brilique’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Brilique

Brilique sisaldab toimeainet nimetusega tikagreloor. See kuulub vereliistakute koondumist (agregatsiooni) pärssivate ravimite rühma.

Milleks Brilique’i kasutatakse

Brilique’i koos atsetüülsalitsüülhappega (teine vereliistakute agregatsiooni pärssiv aine) kasutatakse ainult täiskasvanutel. Teile on määratud see ravim, sest teil on olnud:

südameinfarkt rohkem kui aasta tagasi.

See vähendab teie ohtu haigestuda insulti või saada uus südameinfarkt või surra südame- veresoonkonna haigusesse.

Kuidas Brilique toimib

Brilique mõjutab rakke, mida nimetatakse vereliistakuteks ehk trombotsüütideks. Trombotsüüdid on väga väikesed rakud, mis kleepuvad kokku selleks, et moodustuks verehüüve vigastatud veresoontes. See peatab veritsuse.

Kuid hüübekämbud ehk trombid võivad moodustuda ka kahjustunud veresoontes südames ja ajus. See on väga ohtlik, sest:

tromb võib täielikult peatada vere juurdepääsu soonele – see võib põhjustada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või insuldi, või

tromb võib osaliselt ummistada südant toitvad veresooned – see vähendab verevoolu südames. See võib põhjustada äkki tekkivat ja mööduvat rinnavalu (nimetatakse „ebastabiilseks stenokardiaks“ e rinnaangiiniks).

Brilique aitab ära hoida trombotsüütide kokkukleepumist. See vähendab tõenäosust, et moodustuks tromb, mis võib vähendada verevoolu.

2. Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

Ärge võtke Brilique’i, kui:

olete tikagreloori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

teil esineb praegu veritsus;

teil on ajuverejooksu tõttu esinenud insult;

teil esineb raske maksahaigus;

te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:

-ketokonasool (kasutatakse seennakkuste raviks)

-klaritromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks)

-nefasodoon (antidepressant)

-ritonaviir ja atasanaviir (kasutatakse HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis).

Ärge kasutage Brilique’i, kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Brilique’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on suurenenud veritsusrisk, sest:

-teil on olnud hiljuti raske vigastus;

-teil on olnud hiljutine operatsioon (sh hambaravi, selle kohta uurige hambaarstilt);

-teil on mõni seisund, mis mõjutab verehüübimist;

-teil on olnud hiljutine veritsus maost või soolest (nt maohaavand või soole polüübid).

teil on tulemas plaaniline operatsioon (sh hambaravi) sel ajal, kui kasutate Brilique'i. See on seotud suurenenud veritsusriskiga. Arst võib soovitada, et te katkestaksite selle ravimi võtmise 7 päeva enne operatsiooni;

teie süda lööb ebaharilikult aeglaselt (tavaliselt vähem kui 60 lööki/minutis) ja teil ei ole veel südamerütmurit paigaldatud;

te põete astmat või muid kroonilisi kopsuhaigusi või teil esineb õhupuudust;

teil on olnud probleeme maksaga või olete põdenud haigusi, mis võivad olla mõjutanud teie maksa;

teie vereproov on näidanud kusihappe taseme tõusu.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Brilique’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Brilique

Palun teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Need võivad mõjutada Brilique’i toimet ning Brilique võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

simvastatiini või lovastatiini enam kui 40 mg ööpäevas (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks);

rifampitsiin (antibiootikum);

fenütoiin, karbamasepiin ja fenobarbitaal (kasutatakse krampide ravis);

digoksiin (südamepuudulikkuse ravis);

tsüklosporiin (organismi immuunkaitse langetamiseks);

kinidiin ja diltiaseem (südame rütmihäirete ravis);

beetablokaatorid ja verapamiil (kõrge vererõhu ravis).

Kindlasti rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, mis suurendavad veritsusriski:

suukaudsed antikoagulandid, mida sageli nimetatakse vere vedeldajateks, sh varfariin;

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (lühend: MSPVR), mida kasutatakse tavaliselt valuvaigistitena, nt ibuprofeen ja naprokseen;

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (lühendatult SSRId), mida kasutatakse depressiooni ravis, nagu paroksetiin, sertraliin ja tsitalopraam;

teised ravimid, nagu ketokonasool (seennakkuse raviks), klaritromütsiin (bakteriaalse nakkuse raviks), nefasodoon (antidepressant), ritonaviir ja atasanaviir (HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis), tsisapriid (kõrvetiste raviks), ergotamiini alkaloidid (migreeni ja peavalu raviks).

Rääkige oma arstile ka seda, et Brilique’i kasutamisel võib teil tõenäolisemalt tekkida verejooks, kui arst peaks teile andma fibrinolüütikume, mida kutsutakse ‘trombi lahustajateks’, näiteks streptokinaasi või alteplaasi.

Rasedus ja imetamine

Rasedatel või rasestuda võivatel naistel ei ole soovitatav Brilique’i kasutada. Naised peavad ravi ajal kasutama sobivaid rasedusvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks.

Kui te imetate last, rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist. Arst arutab teiega sel ajal Brilique'i kasutamisest tingitud kasu ja riske.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On vähetõenäoline, et Brilique mõjutaks teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui te tunnete selle ravimi kasutamise ajal pearinglust või segasust, olge ettevaatlik autojuhtimisel või masinate käsitsemisel.

3.Kuidas Brilique’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju peate ravimit võtma

Tavaline annus on üks tablett (60 mg) kaks korda ööpäevas. Jätkake Brilique’i võtmist nii kaua kui arst on määranud.

Võtke see ravim sisse iga päev enam-vähem samadel kellaaegadel (näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul).

Brilique’i võtmine koos teiste trombivastaste ravimitega

Arst soovitab teil tavaliselt kasutada ka atsetüülsalitsüülhapet. See on trombide tekke vastane toimeaine, mida leidub mitmetes erinevates tablettides. Arst selgitab teile, millises annuses seda tuleb võtta (tavaliselt 75 kuni 150 mg ööpäevas).

Kuidas Brilique’i võtta

Võite võtta Brilique’i koos toiduga või ilma.

Võite blisterpakendi järgi kindlaks teha, millal viimati Brilique’i võtsite. Blisterpakendil on päikese (tähistab hommikut) ja kuu kujutised (tähistab õhtut). See aitab kindlaks teha, kas olete annuse manustanud.

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega, siis võite selle purustada ning segada veega järgmiselt:

Purustage tablett peeneks pulbriks

Puistake pulber poolde klaasi vette

Segage ja jooge koheselt ära

Kindlustamaks, et ravimit ei jäänud järele, loputage tühja klaasi veel poole klaasi veega ja jooge see ära

Kui te viibite haiglas, võidakse see tablett teile anda veega segatuna ja manustatuna nina kaudu läbi toru (nasogastraalsond).

Kui te võtate Brilique’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem Brilique’i kui oleksite pidanud, siis pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Võtke oma ravimite pakk kaasa. Teil võib olla suurenenud veritsusoht.

Kui te unustate Brilique’i võtta

Kui unustate annuse võtmata, siis võtke lihtsalt järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samaaegselt) selleks, et korvata vahelejäänud annust.

Kui te lõpetate Brilique’i võtmise

Ärge lõpetage Brilique’i kasutamist ilma, et oleksite rääkinud sellest arstile. Võtke seda ravimit regulaarselt ja nii kaua, kui arst on teile määranud. Kui te lõpetate ravimi võtmise, suureneb tõenäosus, et te võite saada uue südameinfarkti või insuldi või surra haigusesse, mis on seotud teie südame või veresoontega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ravimi võtmisel võib tekkida järgmisi kõrvaltoimeid:

Brilique mõjutab vere hüübivust, nii et enamus kõrvanähte on seotud veritsusega. Veritsust võib esineda keha kõigis osades. Mõningane veritsus on sage (nt sinikad ja ninaverejooksud). Rasket veritsust esineb aeg-ajalt, kuid see võib olla eluohtlik.

Teatage otsekohe oma arstile, kui teil ilmnevad järgmised nähud, kuna nende puhul võib olla näidustatud erakorraline ravi:

Aju- või koljusisene verejooks on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime ning see võib põhjustada insuldile iseloomulikke nähte:

-käe, jala või näo äkiline tuimus või nõrkus, eriti kui see avaldub ainult ühel kehapoolel;

-äkiline segiolek, kõnehäire või teistest arusaamise raskus;

-äkiline käimis-, tasakaalu- või koordinatsioonihäire;

-äkiline peapööritustunne või äkiline tugev peavalu ilma teadaoleva põhjuseta.

Veritsusnähud, nt:

-raske või kontrollimatu veritsus;

-ootamatu või pikaajaline veritsus;

-roosa, punane või pruun uriin;

-punase vere oksendamine või kohvipaksu taoline okse

-punane või must väljaheide (nagu tõrv)

-verehüübed köhimisel või oksendamisel.

Minestamine (sünkoop):

-Ajutine teadvuse kadu ajuverevarustuse järsu vähenemise tõttu (sage).

Pidage nõu oma arstiga, kui märkate ükskõik millist järgmistest nähtudest:

Õhupuudustunne – väga sage. Selle põhjuseks võib olla südamehaigus või mõni muu põhjus, aga see võib olla ka Brilique'i kõrvaltoimest tingitud. Brilique’iga seotud õhupuudus on üldiselt kerge ning seda iseloomustab äkiline ja ootamatu õhuvajadus, mis esineb tavaliselt rahuolekus, ning võib tekkida ravi esimestel nädalatel ja paljudel juhtudel kaduda. Kui hingeldus süveneb või on pikaajaline, siis rääkige sellest arstile. Arst otsustab, kas te vajate ravi või edasisi uuringuid.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

Kõrge kusihappe tase veres (nähtav vereanalüüsil);

Verehaigustest põhjustatud veritsemine.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

verevalumite teke;

peavalu;

peapööritustunne või tunne, et ruum pöörleb;

kõhulahtisus või seedehäired;

iiveldus;

kõhukinnisus;

lööve;

sügelus;

tugev valu ja turse liigestes – need on podagra sümptomid;

peapööritustunne või uimasus või ähmane nägemine – need on madala vererõhu sümptomid;

ninaverejooks;

operatsioonijärgne verejooks või tavapärasest tugevam veritsus sisselõigetest (nt habemeajamisel) või haavadest;

maohaavandi verejooks;

veritsevad igemed.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

allergiline reaktsioon – lööve, sügelus, näopiirkonna/huulte/keele turse võib olla allergilise reaktsiooni tunnuseks;

segasus;

nägemishäired vere tõttu silmas;

verejooks tupest, mis on tavapärasest tugevam ja sagedasem, kui normaalne menstruaalverejooks;

liigese- ja lihasesisene verejooks, mis tekitab valulikku turset;

veri kõrvas;

sisemine verejooks, mis võib põhjustada peapööritust või uimasust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Brilique’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja pakendil pärast “Kõlblik kuni:” või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Brilique sisaldab

Toimeaine on tikagreloor. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 60 mg tikagreloori.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mannitool (E421), kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos (E463), magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), makrogool 400, must raudoksiid (E172) ja punane raudoksiid (E172).

Kuidas Brilique välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett): tabletid on ümmargused kaksikkumerad roosad, õhukese polümeerikattega, mille ühel küljel on märgistus ’60’ tähe ’T’ kohal.

Brilique on saadaval:

standardne blisterpakend (päikese/kuu sümbolitega), karbis 60 või 180 tabletti.

kalenderblisterpakend (päikese/kuu sümbolitega), karbis 14, 56 ja 168 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

Тел.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Üksikasjaline teave selle toote kohta on olemas Euroopa ravimiameti (EMA) kodulehel: http://www.ema.europa.eu/

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Brilique, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid tikagreloor (ticagrelorum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

3.Kuidas Brilique’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Brilique’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Brilique

Brilique sisaldab toimeainet nimetusega tikagreloor. See kuulub vereliistakute koondumist (agregatsiooni) pärssivate ravimite rühma.

Milleks Brilique’i kasutatakse

Brilique’i koos atsetüülsalitsüülhappega (teine vereliistakute agregatsiooni pärssiv aine) kasutatakse ainult täiskasvanutel. Teile on määratud see ravim, sest teil on olnud:

südameinfarkt või

ebastabiilne stenokardia (rinnaangiin või rinnakutagune valu, mida ei ole saadud kontrolli alla). See vähendab teie ohtu haigestuda insulti või saada uus südameinfarkt või surra südame- veresoonkonna haigusesse.

Kuidas Brilique toimib

Brilique mõjutab rakke, mida nimetatakse vereliistakuteks ehk trombotsüütideks. Trombotsüüdid on väga väikesed rakud, mis kleepuvad kokku selleks, et moodustuks verehüüve vigastatud veresoontes. See peatab veritsuse.

Kuid hüübekämbud ehk trombid võivad moodustuda ka kahjustunud veresoontes südames ja ajus. See on väga ohtlik, sest:

tromb võib täielikult peatada vere juurdepääsu soonele – see võib põhjustada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või insuldi, või

tromb võib osaliselt ummistada südant toitvad veresooned – see vähendab verevoolu südames. See võib põhjustada äkki tekkivat ja mööduvat rinnavalu (nimetatakse „ebastabiilseks stenokardiaks“ e rinnaangiiniks).

Brilique aitab ära hoida trombotsüütide kokkukleepumist. See vähendab tõenäosust, et moodustuks tromb, mis võib vähendada verevoolu.

2. Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

Ärge võtke Brilique’i, kui:

olete tikagreloori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

teil esineb praegu veritsus;

teil on ajuverejooksu tõttu esinenud insult;

teil esineb raske maksahaigus;

te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:

-ketokonasool (kasutatakse seennakkuste raviks),

-klaritromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks),

-nefasodoon (antidepressant),

-ritonaviir ja atasanaviir (kasutatakse HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis).

Ärge kasutage Brilique’i, kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Brilique’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on suurenenud veritsusrisk, sest:

-teil on olnud hiljuti raske vigastus;

-teil on olnud hiljutine operatsioon (sh hambaravi, selle kohta uuring hambaarstilt);

-teil on mõni seisund, mis mõjutab verehüübimist;

-teil on olnud hiljutine veritsus maost või soolest (nt maohaavand või soole polüübid).

teil on tulemas plaaniline operatsioon (sh hambaravi) sel ajal, kui kasutate Brilique'i. See on seotud suurenenud veritsusriskiga. Arst võib soovitada, et te katkestaksite selle ravimi võtmise 7 päeva enne operatsiooni;

teie süda lööb ebaharilikult aeglaselt (tavaliselt vähem kui 60 lööki/minutis) ja teil ei ole veel südamerütmurit paigaldatud;

te põete astmat või muid kroonilisi kopsuhaigusi või teil esineb õhupuudust;

teil on olnud probleeme maksaga või olete põdenud haigusi, mis võivad olla mõjutanud teie maksa;

teie vereproov on näidanud kusihappe taseme tõusu.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Brilique’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Brilique

Palun teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Need võivad mõjutada Brilique’i toimet ning Brilique võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

simvastatiini või lovastatiini enam kui 40 mg ööpäevas (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks);

rifampitsiini (antibiootikum);

fenütoiini, karbamasepiini ja fenobarbitaali (kasutatakse krampide ravis);

digoksiini (südamepuudulikkuse ravis);

tsüklosporiini (organismi immuunkaitse langetamiseks);

kinidiini ja diltiaseemi (südame rütmihäirete ravis);

beetablokaatorid ja verapamiil (kõrge vererõhu ravis).

Kindlasti rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, mis suurendavad veritsusriski:

suukaudsed antikoagulandid, mida sageli nimetatakse vere vedeldajateks, sh varfariin;

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (lühend: MSPVR), mida kasutatakse tavaliselt valuvaigistitena, nt ibuprofeen ja naprokseen;

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (lühendatult SSRId), mida kasutatakse depressiooni ravis, nagu paroksetiin, sertraliin ja tsitalopraam;

teised ravimid, nagu ketokonasool (seennakkuse raviks), klaritromütsiin (bakteriaalse nakkuse raviks), nefasodoon (antidepressant), ritonaviir ja atasanaviir (HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis), tsisapriid (kõrvetiste raviks), ergotamiini alkaloidid (migreeni ja peavalu raviks).

Rääkige oma arstile ka seda, et Brilique’i kasutamisel võib teil tõenäolisemalt tekkida verejooks, kui arst peaks teile andma fibrinolüütikume, mida kutsutakse ‘trombi lahustajateks’, näiteks streptokinaasi või alteplaasi.

Rasedus ja imetamine

Rasedatel või rasestuda võivatel naistel ei ole soovitatav Brilique’i kasutada. Naised peavad ravi ajal kasutama sobivaid rasedusvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks.

Kui te imetate last, rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist. Arst arutab teiega sel ajal Brilique'i kasutamisest tingitud kasu ja riske.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On vähetõenäoline, et Brilique mõjutaks teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui te tunnete selle ravimi kasutamise ajal pearinglust või segasust, olge ettevaatlik autojuhtimisel või masinate käsitsemisel.

3. Kuidas Brilique’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju peate ravimit võtma

Algannus on kaks tabletti korraga sisse võtta (küllastusannus 180 mg). See antakse teile tavaliselt haiglas.

Pärast algannust on tavaline annus üks tablett (90 mg) kaks korda ööpäevas kuni 12 kuud, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud.

Võtke see ravim sisse iga päev enam-vähem samadel kellaaegadel (näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul).

Brilique’i võtmine koos teiste trombivastaste ravimitega

Arst soovitab teil tavaliselt kasutada ka atsetüülsalitsüülhapet. See on trombide tekke vastane toimeaine, mida leidub mitmetes erinevates tablettides. Arst selgitab teile, millises annuses seda tuleb võtta (tavaliselt 75 kuni 150 mg ööpäevas).

Kuidas Brilique’i võtta

Võite võtta Brilique’i koos toiduga või ilma.

Võite blisterpakendi järgi kindlaks teha, millal viimati Brilique’i võtsite. Blisterpakendil on päikese (tähistab hommikut) ja kuu kujutised (tähistab õhtut). See aitab kindlaks teha, kas olete annuse manustanud.

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega

Kui teil esineb raskusi tableti neelamisega, siis võite selle purustada ning segada veega järgmiselt:

Purustage tablett peeneks pulbriks

Puistake pulber poolde klaasi vette

Segage ja jooge koheselt ära

Kindlustamaks, et ravimit ei jäänud järele, loputage tühja klaasi veel poole klaasi veega ja jooge see ära

Kui te viibite haiglas, võidakse see tablett teile anda veega segatuna ja manustatuna nina kaudu läbi toru (nasogastraalsond).

Kui te võtate Brilique’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem Brilique’i kui oleksite pidanud, siis pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Võtke oma ravimite pakk kaasa. Teil võib olla suurenenud veritsusoht.

Kui te unustate Brilique’i võtta

Kui unustate annuse võtmata, siis võtke lihtsalt järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samaaegselt) selleks, et korvata vahelejäänud annust.

Kui te lõpetate Brilique’i võtmise

Ärge lõpetage Brilique’i kasutamist ilma, et oleksite rääkinud sellest arstile. Võtke seda ravimit regulaarselt ja nii kaua, kui arst on teile määranud. Kui te lõpetate ravimi võtmise, suureneb tõenäosus, et te võite saada uue südameinfarkti või insuldi või surra haigusesse, mis on seotud teie südame või veresoontega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ravimi võtmisel võib tekkida järgmisi kõrvaltoimeid:

Brilique mõjutab vere hüübivust, nii et enamus kõrvalnähte on seotud veritsusega. Veritsust võib esineda keha kõigis osades. Mõningane veritsus on sage (nt sinikad ja ninaverejooksud). Rasket veritsust esineb aeg-ajalt, kuid see võib olla ohtlik.

Teatage otsekohe oma arstile, kui teil ilmnevad järgmised nähud, kuna nende puhul võib olla näidustatud erakorraline ravi:

Aju- või koljusisene verejooks on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime ning see võib põhjustada insuldile iseloomulikke nähte:

-käe, jala või näo äkiline tuimus või nõrkus, eriti kui see avaldub ainult ühel kehapoolel;

-äkiline segiolek, kõnehäire või teistest arusaamise raskus;

-äkiline käimis-, tasakaalu- või koordinatsioonihäire;

-äkiline peapööritustunne või äkiline tugev peavalu ilma teadaoleva põhjuseta.

Veritsusnähud, nt:

-raske või kontrollimatu veritsus;

-ootamatu või pikaajaline veritsus;

-roosa, punane või pruun uriin;

-punase vere oksendamine või kohvipaksu taoline okse;

-punane või must väljaheide (nagu tõrv);

-verehüübed köhimisel või oksendamisel.

Minestamine (sünkoop):

-ajutine teadvuse kadu ajuverevarustuse järsu vähenemise tõttu (sage).

Pidage nõu oma arstiga, kui märkate ükskõik millist järgmistest nähtudest:

Õhupuudustunne – väga sage. Selle põhjuseks võib olla südamehaigus või mõni muu põhjus, aga see võib olla ka Brilique'i kõrvaltoimest tingitud. Brilique’iga seotud õhupuudus on üldiselt kerge ning seda iseloomustab äkiline ja ootamatu õhuvajadus, mis esineb tavaliselt rahuolekus, ning võib tekkida ravi esimestel nädalatel ja paljudel juhtudel kaduda. Kui hingeldus süveneb

või on pikaajaline, siis rääkige sellest arstile. Arst otsustab, kas te vajate ravi või edasisi uuringuid.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

Kõrge kusihappe tase veres (nähtav vereanalüüsil);

Verehaigustest põhjustatud veritsemine.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

verevalumite teke;

peavalu;

peapööritustunne või tunne, et ruum pöörleb;

kõhulahtisus või seedehäired;

iiveldus;

kõhukinnisus;

lööve;

sügelus;

tugev valu ja turse liigestes – need on podagra sümptomid;

peapööritustunne või uimasus või ähmane nägemine – need on madala vererõhu sümptomid;

ninaverejooks;

operatsioonijärgne verejooks või tavapärasest tugevam veritsus sisselõigetest (nt habemeajamisel) või haavadest;

maohaavandi verejooks;

veritsevad igemed.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

allergiline reaktsioon – lööve, sügelus, näopiirkonna/huulte/keele turse võib olla allergilise reaktsiooni tunnuseks;

segasus;

nägemishäired vere tõttu silmas;

verejooks tupest, mis on tavapärasest tugevam ja sagedasem, kui normaalne menstruaalverejooks;

liigese- ja lihasesisene verejooks, mis tekitab valulikku turset;

veri kõrvas;

sisemine verejooks, mis võib põhjustada peapööritust või uimasust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Brilique’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja pakendil pärast “Kõlblik kuni:” või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Brilique sisaldab

Toimeaine on tikagreloor. Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 90 mg tikagreloori.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mannitool (E421), kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), hüdroksüpropüültselluloos (E463), magneesiumstearaat (E470b).

Tableti kate: hüpromelloos (E464), titaandioksiid (E171), talk, makrogool 400 ja kollane raud(III)oksiid (E172).

Kuidas Brilique välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett (tablett): tabletid on ümmargused kaksikkumerad kollased, õhukese polümeerikattega, mille ühel küljel on märgistus ’90’ tähe ’T’ kohal.

Brilique on saadaval:

standardne blisterpakend (päikese/kuu sümbolitega), karbis 60 või 180 tabletti.

kalenderblisterpakend (päikese/kuu sümbolitega), karbis 14, 56 ja 168 tabletti.

perforeeritud üksikannuseline blisterpakend, karbis 100×1 tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

Тел.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Üksikasjaline teave selle toote kohta on olemas Euroopa ravimiameti (EMA) kodulehel: http://www.ema.europa.eu/

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Brilique, 90 mg suus dispergeeruvad tabletid tikagreloor (ticagrelorum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

3.Kuidas Brilique’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Brilique’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Brilique ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Brilique

Brilique sisaldab toimeainet nimetusega tikagreloor. See kuulub vereliistakute koondumist (agregatsiooni) pärssivate ravimite rühma.

Milleks Brilique’i kasutatakse

Brilique’i koos atsetüülsalitsüülhappega (teine vereliistakute agregatsiooni pärssiv aine) kasutatakse ainult täiskasvanutel. Teile on määratud see ravim, sest teil on olnud:

südameinfarkt või

ebastabiilne stenokardia (rinnaangiin või rinnakutagune valu, mida ei ole saadud kontrolli alla). See vähendab teie ohtu haigestuda insulti või saada uus südameinfarkt või surra südame- veresoonkonna haigusesse.

Kuidas Brilique toimib

Brilique mõjutab rakke, mida nimetatakse vereliistakuteks ehk trombotsüütideks. Trombotsüüdid on väga väikesed rakud, mis kleepuvad kokku selleks, et moodustuks verehüüve vigastatud veresoontes. See peatab veritsuse.

Kuid hüübekämbud ehk trombid võivad moodustuda ka kahjustunud veresoontes südames ja ajus. See on väga ohtlik, sest:

tromb võib täielikult peatada vere juurdepääsu soonele – see võib põhjustada südameinfarkti (müokardiinfarkti) või insuldi, või

tromb võib osaliselt ummistada südant toitvad veresooned – see vähendab verevoolu südames. See võib põhjustada äkki tekkivat ja mööduvat rinnavalu (nimetatakse „ebastabiilseks stenokardiaks“ e rinnaangiiniks).

Brilique aitab ära hoida trombotsüütide kokkukleepumist. See vähendab tõenäosust, et moodustuks tromb, mis võib vähendada verevoolu.

2. Mida on vaja teada enne Brilique’i kasutamist

Ärge võtke Brilique’i, kui:

olete tikagreloori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

teil esineb praegu veritsus;

teil on ajuverejooksu tõttu esinenud insult;

teil esineb raske maksahaigus;

te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:

-ketokonasool (kasutatakse seennakkuste raviks),

-klaritromütsiin (kasutatakse bakteriaalsete nakkuste raviks),

-nefasodoon (antidepressant),

-ritonaviir ja atasanaviir (kasutatakse HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis).

Ärge kasutage Brilique’i, kui mõni ülaltoodud punktidest käib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Brilique’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on suurenenud veritsusrisk, sest:

-teil on olnud hiljuti raske vigastus;

-teil on olnud hiljutine operatsioon (sh hambaravi, selle kohta uuring hambaarstilt);

-teil on mõni seisund, mis mõjutab verehüübimist;

-teil on olnud hiljutine veritsus maost või soolest (nt maohaavand või soole polüübid).

teil on tulemas plaaniline operatsioon (sh hambaravi) sel ajal, kui kasutate Brilique'i. See on seotud suurenenud veritsusriskiga. Arst võib soovitada, et te katkestaksite selle ravimi võtmise 7 päeva enne operatsiooni;

teie süda lööb ebaharilikult aeglaselt (tavaliselt vähem kui 60 lööki/minutis) ja teil ei ole veel südamerütmurit paigaldatud;

te põete astmat või muid kroonilisi kopsuhaigusi või teil esineb õhupuudust;

teil on olnud probleeme maksaga või olete põdenud haigusi, mis võivad olla mõjutanud teie maksa;

teie vereproov on näidanud kusihappe taseme tõusu.

Kui miski ülaltoodust käib teie kohta (või te ei ole selles kindel), siis enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lapsed ja noorukid

Brilique’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Brilique

Palun teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Need võivad mõjutada Brilique’i toimet ning Brilique võib mõjutada teiste ravimite toimet.

Rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

simvastatiini või lovastatiini enam kui 40 mg ööpäevas (kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks);

rifampitsiini (antibiootikum);

fenütoiini, karbamasepiini ja fenobarbitaali (kasutatakse krampide ravis);

digoksiini (südamepuudulikkuse ravis);

tsüklosporiini (organismi immuunkaitse langetamiseks);

kinidiini ja diltiaseemi (südame rütmihäirete ravis);

beetablokaatorid ja verapamiil (kõrge vererõhu ravis).

Kindlasti rääkige oma arstile või apteekrile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, mis suurendavad veritsusriski:

suukaudsed antikoagulandid, mida sageli nimetatakse vere vedeldajateks, sh varfariin;

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (lühend: MSPVR), mida kasutatakse tavaliselt valuvaigistitena, nt ibuprofeen ja naprokseen;

selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (lühendatult SSRId), mida kasutatakse depressiooni ravis, nagu paroksetiin, sertraliin ja tsitalopraam;

teised ravimid, nagu ketokonasool (seennakkuse raviks), klaritromütsiin (bakteriaalse nakkuse raviks), nefasodoon (antidepressant), ritonaviir ja atasanaviir (HIV-nakkuse ja AIDS-i ravis), tsisapriid (kõrvetiste raviks), ergotamiini alkaloidid (migreeni ja peavalu raviks).

Rääkige oma arstile ka seda, et Brilique’i kasutamisel võib teil tõenäolisemalt tekkida verejooks, kui arst peaks teile andma fibrinolüütikume, mida kutsutakse ‘trombi lahustajateks’, näiteks streptokinaasi või alteplaasi.

Rasedus ja imetamine

Rasedatel või rasestuda võivatel naistel ei ole soovitatav Brilique’i kasutada. Naised peavad ravi ajal kasutama sobivaid rasedusvastaseid vahendeid raseduse vältimiseks.

Kui te imetate last, rääkige sellest oma arstile enne selle ravimi kasutamist. Arst arutab teiega sel ajal Brilique'i kasutamisest tingitud kasu ja riske.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

On vähetõenäoline, et Brilique mõjutaks teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui te tunnete selle ravimi kasutamise ajal pearinglust või segasust, olge ettevaatlik autojuhtimisel või masinate käsitsemisel.

3. Kuidas Brilique’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju peate ravimit võtma

Algannus on kaks tabletti korraga sisse võtta (küllastusannus 180 mg). See antakse teile tavaliselt haiglas.

Pärast algannust on tavaline annus üks tablett (90 mg) kaks korda ööpäevas kuni 12 kuud, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud.

Võtke see ravim sisse iga päev enam-vähem samadel kellaaegadel (näiteks üks tablett hommikul ja üks tablett õhtul).

Brilique’i võtmine koos teiste trombivastaste ravimitega

Arst soovitab teil tavaliselt kasutada ka atsetüülsalitsüülhapet. See on trombide tekke vastane toimeaine, mida leidub mitmetes erinevates tablettides. Arst selgitab teile, millises annuses seda tuleb võtta (tavaliselt 75 kuni 150 mg ööpäevas).

Kuidas Brilique’i võtta

Ärge avage blisterpakendit enne, kui on aeg ravimit võtta.

Tableti välja võtmiseks rebige blisterpakendi foolium – ärge suruge tabletti läbi fooliumi, kuna tablett võib katki murduda.

Asetage tablett keele peale ja laske sellel lahustuda.

Seejärel võite selle alla neelata koos veega või ilma.

Võite võtta Brilique’i koos toiduga või ilma.

Kui te viibite haiglas, võidakse see tablett teile anda veega segatuna ja manustatuna nina kaudu

läbi toru (nasogastraalsond).

Kui te võtate Brilique’i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem Brilique’i kui oleksite pidanud, siis pöörduge otsekohe arsti poole või minge haiglasse. Võtke oma ravimite pakk kaasa. Teil võib olla suurenenud veritsusoht.

Kui te unustate Brilique’i võtta

Kui unustate annuse võtmata, siis võtke lihtsalt järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

Ärge võtke kahekordset annust (kaks annust samaaegselt) selleks, et korvata vahelejäänud annust.

Kui te lõpetate Brilique’i võtmise

Ärge lõpetage Brilique’i kasutamist ilma, et oleksite rääkinud sellest arstile. Võtke seda ravimit regulaarselt ja nii kaua, kui arst on teile määranud. Kui te lõpetate ravimi võtmise, suureneb tõenäosus, et te võite saada uue südameinfarkti või insuldi või surra haigusesse, mis on seotud teie südame või veresoontega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Ravimi võtmisel võib tekkida järgmisi kõrvaltoimeid:

Brilique mõjutab vere hüübivust, nii et enamus kõrvalnähte on seotud veritsusega. Veritsust võib esineda keha kõigis osades. Mõningane veritsus on sage (nt sinikad ja ninaverejooksud). Rasket veritsust esineb aeg-ajalt, kuid see võib olla ohtlik.

Teatage otsekohe oma arstile, kui teil ilmnevad järgmised nähud, kuna nende puhul võib olla näidustatud erakorraline ravi:

Aju- või koljusisene verejooks on aeg-ajalt esinev kõrvaltoime ning see võib põhjustada insuldile iseloomulikke nähte:

-käe, jala või näo äkiline tuimus või nõrkus, eriti kui see avaldub ainult ühel kehapoolel;

-äkiline segiolek, kõnehäire või teistest arusaamise raskus;

-äkiline käimis-, tasakaalu- või koordinatsioonihäire;

-äkiline peapööritustunne või äkiline tugev peavalu ilma teadaoleva põhjuseta.

Veritsusnähud, nt:

-raske või kontrollimatu veritsus;

-ootamatu või pikaajaline veritsus;

-roosa, punane või pruun uriin;

-punase vere oksendamine või kohvipaksu taoline okse;

-punane või must väljaheide (nagu tõrv);

-verehüübed köhimisel või oksendamisel.

Minestamine (sünkoop):

-ajutine teadvuse kadu ajuverevarustuse järsu vähenemise tõttu (sage).

Pidage nõu oma arstiga, kui märkate ükskõik millist järgmistest nähtudest:

Õhupuudustunne – väga sage. Selle põhjuseks võib olla südamehaigus või mõni muu põhjus, aga see võib olla ka Brilique'i kõrvaltoimest tingitud. Brilique’iga seotud õhupuudus on üldiselt kerge ning seda iseloomustab äkiline ja ootamatu õhuvajadus, mis esineb tavaliselt rahuolekus, ning võib tekkida ravi esimestel nädalatel ja paljudel juhtudel kaduda. Kui hingeldus süveneb või on pikaajaline, siis rääkige sellest arstile. Arst otsustab, kas te vajate ravi või edasisi uuringuid.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st)

Kõrge kusihappe tase veres (nähtav vereanalüüsil);

Verehaigustest põhjustatud veritsemine.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

verevalumite teke;

peavalu;

peapööritustunne või tunne, et ruum pöörleb;

kõhulahtisus või seedehäired;

iiveldus;

kõhukinnisus;

lööve;

sügelus;

tugev valu ja turse liigestes – need on podagra sümptomid;

peapööritustunne või ähmane nägemine – need on madala vererõhu sümptomid;

ninaverejooks;

operatsioonijärgne verejooks või tavapärasest tugevam veritsus sisselõigetest (nt habemeajamisel) või haavadest;

maohaavandi verejooks;

veritsevad igemed.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

allergiline reaktsioon – lööve, sügelus, näopiirkonna/huulte/keele turse võib olla allergilise reaktsiooni tunnuseks;

segasus;

nägemishäired vere tõttu silmas;

verejooks tupest, mis on tavapärasest tugevam ja sagedasem, kui normaalne menstruaalverejooks;

liigese- ja lihasesisene verejooks, mis tekitab valulikku turset;

veri kõrvas;

sisemine verejooks, mis võib põhjustada peapööritust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Brilique’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja pakendil pärast “Kõlblik kuni:” või „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Brilique sisaldab

Toimeaine on tikagreloor. Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 90 mg tikagreloori.

Teised koostisosad on:

Mannitool (E421), mikrokristalliline tselluloos (E460), krospovidoon (E1202), ksülitool (E967), veevaba kaltsiumvesinikfosfaat (E341), naatriumstearüülfumaraat, hüdroksüpropüültselluloos (E463), kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Brilique välja näeb ja pakendi sisu

Suus dispergeeruvad tabletid on ümmargused lamedad kaldservaga valge kuni kahvaturoosa värvusega, mille ühel küljel on märgistus ’90’ tähe ’TI’ kohal.

Brilique on saadaval:

perforeeritud üksikannuseline blisterpakend, karbis 10×1, 56×1 ja 60×1 suus dispergeeruvat

tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja:

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Maccelsfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България

AstraZeneca S.A./N.V.

ЕООД

Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

Тел.: +359 2 44 55 000

 

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 2 106871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: + 354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati uuendatud

Muud teabeallikad

Üksikasjaline teave selle toote kohta on olemas Euroopa ravimiameti (EMA) kodulehel: http://www.ema.europa.eu/

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu