Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brinavess (vernakalant hydrochloride) - C01BG11

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBrinavess
ATC koodC01BG11
Toimeainevernakalant hydrochloride
TootjaCardiome UK Limited

Brinavess

vernakalantvesinikkloriid

See on ravimi Brinavess Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas inimravimite komitee hindas ravimit ja otsustas toetada müügiloa andmist; samuti esitatakse komitee soovitused, kuidas ravimit kasutada.

Mis on Brinavess?

Brinavess on kontsentraat, millest valmistatakse infusioonilahus (veeni tilgutatav lahus). See sisaldab toimeainena vernakalantvesinikkloriidi.

Milleks Brinavessi kasutatakse?

Brinavessi kasutatakse südame normaalse rütmi kiireks taastamiseks vähemalt 18-aastastel täiskasvanud patsientidel, kel on hiljuti tekkinud kodade virvendusarütmia. Kodade virvendus tekib, kui südamekojad tõmbuvad kokku kiiresti ja korrapäratult, põhjustades südame rütmihäireid. Brinavessi kasutatakse virvendusarütmia korral, mis tekkis viimase 7 ööpäeva jooksul või viimase 3 ööpäeva jooksul, kui patsiendile tehti hiljuti südameoperatsioon.

Brinavess on retseptiravim.

Kuidas Brinavessi kasutatakse?

Brinavessi peab manustama pädev tervishoiutöötaja meditsiiniasutuses, kus patsiendi südant saab korralikult jälgida. Tervishoiutöötaja peab patsienti jälgima ravimi manustamise ajal ja kuni vähemalt 15 minutit hiljem.

Kodade virvendusarütmiaga patsientidele tuleb manustada 3 mg kehamassi kilogrammi kohta

10 minutit kestva veeniinfusioonina. Kui normaalne südamerütm ei taastu 15 minuti jooksul pärast esimese infusiooni lõppu, tuleb manustada teine infusioon annuses 2 mg/kg. 24 tunni jooksul ei tohi

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Brinavessi manustada rohkem kui 5 mg/kg. Brinavessi kasutamise üksikasjalik teave on ravimi omaduste kokkuvõttes, mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa.

Kuidas Brinavess toimib?

Brinavessi toimeaine vernakalant on arütmia (südame rütmihäirete) ravim. Ravim taastab südamerütmi sellega, et blokeerib kodade lihasrakkudesse sisenevate ja nendest väljuvate kaaliumi- ja naatriumiioonide kanalid. Neid kanaleid blokeerides takistab vernakalant kodade virvendust põhjustada võivat ebanormaalset elektrilist talitlust. Vernakalant toimib rohkem südamekodades kui -vatsakestes.

Kuidas Brinavessi uuriti?

Kahes põhiuuringus, milles osales 596 kodade virvendusega täiskasvanut, võrreldi Brinavessi platseeboga (näiv ravim). Kolmandas põhiuuringus võrreldi Brinavessi platseeboga 161 täiskasvanul, kellel oli kodade virvendus tekkinud pärast südameoperatsiooni. Efektiivsuse põhinäitaja oli taastunud normaalse südamerütmiga patsientide osakaal.

Milles seisneb uuringute põhjal Brinavessi kasulikkus?

Brinavess oli hiljuti tekkinud kodadevirvendusega patsientide ravis efektiivsem kui platseebo. Kahes esimeses uuringus, milles osalesid hiljuti tekkinud kodadevirvendusega patsiendid, taastus normaalne südamerütm Brinavessi saanud patsientidest 51%-l (118 patsiendil 231st) ja platseebot saanud patsientidest 4%-l (6 patsiendil 159st). Kolmandas uuringus taastus normaalne südamerütm Brinavessi saanud patsientidest 47%-l ja platseebot saanud patsientidest 14%-l.

Mis riskid Brinavessiga kaasnevad?

Brinavessi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud enam kui 1 patsiendil 10st) on düsgeusia (maitsehäired) ja aevastamine. Brinavessi kohta teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Brinavessi ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla vernakalantvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Brinavessi ei tohi kasutada patsiendid, kellel on aordiklapi raske stenoos (aordi ahenemine), madal süstoolne (nn ülemine) vererõhk, kaugelearenenud südamepuudulikkus (süda ei suuda organismi piisavalt varustada verega), südame elektrilise talitluse teatud muutused või südame väga väike löögisagedus. Brinavessi ei tohi manustada 30 päeva jooksul pärast ägedat koronaarsündroomi (südamehaiguste rühm, kuhu muu hulgas kuuluvad ebastabiilne rinnaangiin (teatud tugev rindkerevalu) ja südameinfarktid). Brinavessi saavatele patsientidele ei tohi 4 tunni jooksul pärast Brinavessi infusiooni veeni kaudu manustada I ja III klassi antiarütmikume.

Miks Brinavess heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Brinavessi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas anda ravimi müügiloa.

Mis meetmeid võetakse, et tagada Brinavessi kasutamise ohutus?

Brinavessi tootja tagab, et kõikides liikmesriikides saavad ravimit andvad tervishoiutöötajad ravimi kasutamist kirjeldava õppematerjali.

Muu teave Brinavessi kohta

Euroopa Komisjon andis Brinavessi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, 1. septembril 2010.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Brinavessi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Kui vajate Brinavessiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 10-2011.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu