Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Briviact (brivaracetam) – Pakendi infoleht - N03AX23

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusBriviact
ATC koodN03AX23
Toimeainebrivaracetam
TootjaUCB Pharma SA

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Briviact 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Briviact 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Briviact 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid Briviact 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Briviact 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

brivaratsetaam

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Briviact’i võtmist

3.Kuidas Briviact’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Briviact’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Briviact

Briviact sisaldab toimeainena brivaratsetaami. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks. Neid ravimeid kasutatakse epilepsia raviks.

Milleks Briviact’i kasutatakse

Briviact’i kasutatakse täiskasvanutel ja noorukitel alates 16 aasta vanusest sellist tüüpi epilepsia raviks, mida iseloomustavad partsiaalsete hoogude esinemine sekundaarse generaliseerumisega või ilma. Partsiaalsete hoogude puhul mõjutab hoog alguses ainult ühte ajupoolkera. Partsiaalsed hood võivad levida ja mõjutada suuremaid alasid mõlemas ajupoolkeras – seda nimetatakse „sekundaarseks generalisatsiooniks“. Teile on määratud see ravim hoogude (krampide) vähendamiseks. Briviact’i kasutatakse koos teiste epilepsiaravimitega.

2. Mida on vaja teada enne Briviact’i võtmist

Ärge võtke Briviact’i kui:

-olete brivaratsetaami, teiste pürrolidooni derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te ei ole kindel, pidage enne Briviact’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Briviact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui:

-teil esinevad enesevigastamise või enesetapumõtted. Väikesel arvul epilepsiavastaste ravimitega (nt Briviact’iga) ravi saavatel inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil tekivad mis tahes ajal sellist laadi mõtted, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

-teil on probleeme maksaga - teie arst võib vajadusel annust muuta.

Lapsed ja noored inimesed

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada lastel või noortel inimestel vanuses alla 16 eluaasta.

Muud ravimid ja Briviact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige võib teie arstil tekkida vajadus Briviact’i annust muuta, kui te võtate järgmisi ravimeid:

-rifampitsiini, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

-liht-naistepuna (tuntud ka Hypericum perforatum nime all), taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni, ärevuse ja teiste seisundite raviks.

Briviact koos alkoholiga

-Alkoholi tarvitamine selle ravimi kasutamise ajal ei ole soovitatav.

-Kui te tarvitate Briviact’i võtmise ajal alkoholi, võib alkoholi negatiivne toime tugevneda.

Rasedus ja imetamine

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada, kui te olete rase või imetate, kuna Briviact’i toimed rasedusele ja sündimata lapsele või vastsündinule ei ole teada. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Ärge lõpetage ravi kõigepealt arstiga nõu pidamata, sest see võib viia hoogude esinemissageduse suurenemiseni ja kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

-Briviact’i võtmise ajal võite tunda unisust, pearinglust või väsimust.

-Need toimed tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses või pärast annuse suurendamist.

-Ärge juhtige autot, sõitke jalgrattaga ega töötage tööriistade või masinatega enne, kui olete teadlik, kuidas ravim teile mõjub.

Briviact sisaldab laktoosi

Briviact õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Briviact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te võtate Briviact’i koos teiste epilepsiaravimitega.

Kui palju ravimit võtta

-Soovitatav annus jääb vahemikku 50...200 mg ööpäevas, teie arst võib kohandada teile optimaalset annust selles vahemikus.

-Võtke ravimit jaotatuna kaheks võrdseks annuseks – üks annus hommikul ja üks õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel.

Maksaprobleemidega inimesed

Kui teil on probleeme maksaga, on maksimaalne lubatud annus 150 mg ööpäevas.

Kuidas Briviact tablette võtta

-Neelake tabletid tervelt koos klaasi vedelikuga.

-Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Kui kaua tuleb Briviact’i võtta

Ravi Briviact’iga on pikaajaline – jätkake Briviact’i võtmist, kuni arst soovitab teil lõpetada.

Kui te võtate Briviact’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Briviact’i rohkem kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga. Võite tunda pearinglust ja unisust.

Kui te unustate Briviact’i võtta

-Kui unustate annuse manustamata, võtke annus sisse niipea kui meelde tuleb.

-Siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

-Kui te ei ole kindel, mida teha, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Briviact’i võtmise

-Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud, sest ravi lõpetamise järgselt võib suureneda teil esinevate hoogude arv.

-Kui arst soovitab teil selle ravimi võtmise lõpetada, vähendab ta järk-järgult teie annust. See aitab vältida hoogude taasteket või süvenemist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

-unisus või pearinglus.

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

-gripp,

-tugev väsimus,

-krambid, pöörlemistunne (vertiigo),

-iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus,

-depressioon, ärevus, unetus, ärrituvus,

-nina- ja kurguinfektsioonid (nt „külmetushaigus“), köha,

-söögiisu langus.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni ühel inimesel 100-st

-allergilised reaktsioonid

-psühhootilised häired, agressiivsus, enesevigastamise või enesetapumõtted või –katsed, erutusseisund,

-valgevereliblede arvu langus (nn neutropeenia) – seda näitavad vereanalüüsid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Briviact’i säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Briviact sisaldab

Toimeaine on brivaratsetaam.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg või 100 mg brivaratsetaami.

Teised koostisosad on: Tuum

Naatriumkroskarmelloos, laktoosmonohüdraat, betadeks, veevaba laktoos, magneesiumstearaat

Kate

-10 mg õhukese polümeerikattega tabletid: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.

-25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

-50 mg õhukese polümeerikattega tabletid: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172).

-75 mg õhukese polümeerikattega tabletid: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171),

makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172). - 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid: polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171),

makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Kuidas Briviact välja näeb ja pakendi sisu

Briviact 10 mg on valged kuni valkjad ümmargused õhukese polümeerikattega tabletid läbimõõduga 6,5 mm, mille ühel küljel on pimetrükk „u10“.

Briviact 25 mg on hallid ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega 8,9 mm x 5,0 mm, mille ühe küljel on pimetrükk „u25“.

Briviact 50 mg on kollased ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega 11,7 mm x 6,6 mm, mille ühel küljel on pimetrükk „u50“.

Briviact 75 mg on punakaslillad ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega 13,0 mm x 7,3 mm, mille ühel küljel on pimetrükk „u75“.

Briviact 100 mg on rohekashallid ovaalsed õhukese polümeerikattega tabletid mõõtmetega 14,5 mm x 8,1 mm, mille ühel küljel on pimetrükk „u100“.

Briviact tabletid on pakendatud blisterpakenditesse ja pappkarpidesse, mis sisaldavad 14, 56 või 14 x 1 või 100 x 1 õhukese polümeerikattega tabletti, või multipakenditesse, mis sisaldavad 168 (kolm

56 tabletiga pakendit) õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendid on saadaval PVC/PCTFE alumiinium blistritena.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgia.

Tootja

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

UCB Pharma SA/NV

UCB Pharma Oy Finland

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ю СИ БИ България ЕООД

UCB Pharma SA/NV

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká republika

Magyarország

UCB s.r.o.

UCB Magyarország Kft.

Tel: + 420 221 773 411

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

Malta

UCB Nordic A/S

Pharmasud Ltd.

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

Nederland

UCB Pharma GmbH

UCB Pharma B.V.

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

Norge

UCB Pharma Oy Finland

UCB Nordic A/S

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

Österreich

UCB Α.Ε.

UCB Pharma GmbH

Τηλ: + 30 / 2109974000

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

Polska

UCB Pharma, S.A.

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Tel: + 48 22 696 99 20

France

Portugal

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

Slovenija

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Medis, d.o.o.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

UCB s.r.o., organizačná zložka

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

Suomi/Finland

UCB Pharma S.p.A.

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 39 / 02 300 791

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

UCB Nordic A/S

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

United Kingdom

UCB Pharma Oy Finland

UCB Pharma Ltd.

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Briviact 10 mg/ml suukaudne lahus brivaratsetaam

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Briviact’i võtmist

3.Kuidas Briviact’i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

6.Kuidas Briviact’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Briviact

Briviact sisaldab toimeainena brivaratsetaami. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks. Neid ravimeid kasutatakse epilepsia raviks.

Milleks Briviact’i kasutatakse

Briviact’i kasutatakse täiskasvanutel ja noorukitel alates 16 aasta vanusest sellist tüüpi epilepsia raviks, mida iseloomustavad partsiaalsete hoogude esinemine sekundaarse generaliseerumisega või ilma. Partsiaalsete hoogude puhul mõjutab hoog alguses ainult ühte ajupoolkera. Partsiaalsed hood võivad levida ja mõjutada suuremaid alasid mõlemas ajupoolkeras – seda nimetatakse „sekundaarseks generalisatsiooniks“. Teile on määratud see ravim hoogude (krampide) vähendamiseks. Briviact’i kasutatakse koos teiste epilepsiaravimitega.

2. Mida on vaja teada enne Briviact’i võtmist

Ärge võtke Briviact’i kui:

-olete brivaratsetaami, teiste pürrolidooni derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te ei ole kindel, pidage enne Briviact’i võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Briviact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui:

-teil esinevad enesevigastamise või enesetapumõtted. Väikesel arvul epilepsiavastaste ravimitega (nt Briviact’iga) ravi saavatel inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil tekivad mis tahes ajal sellist laadi mõtted, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

-teil on probleeme maksaga - teie arst võib vajadusel annust muuta.

Lapsed ja noored inimesed

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada lastel või noortel inimestel vanuses alla 16 eluaasta.

Muud ravimid ja Briviact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige võib teie arstil tekkida vajadus Briviact’i annust muuta, kui te võtate järgmisi ravimeid:

-rifampitsiini, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

-liht-naistepuna (tuntud ka Hypericum perforatum nime all), taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni, ärevuse ja teiste seisundite raviks.

Briviact koos alkoholiga

-Alkoholi tarvitamine selle ravimi kasutamise ajal soovitatav.

-Kui te tarvitate Briviact’i võtmise ajal alkoholi, võib alkoholi negatiivne toime tugevneda.

Rasedus ja imetamine

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada, kui te olete rase või imetate, kuna Briviact’i toimed rasedusele ja sündimata lapsele või vastsündinule ei ole teada. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Ärge lõpetage ravi kõigepealt arstiga nõu pidamata, sest see võib viia hoogude esinemissageduse suurenemiseni ja kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

-Briviact’i võtmise ajal võite tunda unisust, pearinglust või väsimust.

-Need toimed tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses või pärast annuse suurendamist.

-Ärge juhtige autot, sõitke jalgrattaga ega töötage tööriistade või masinatega enne, kui olete teadlik, kuidas ravim teile mõjub.

Briviact suukaudne lahus sisaldab metüülparahüdroksübensoaati, naatriumi ja sorbitooli

Briviact suukaudne lahus sisaldab:

-metüülparahüdroksübensoaati (E218) – see võib põhjustada allergilisi reaktsioone (ka hilist tüüpi).

-1,16 milligrammi naatriumi milliliitri kohta. Sellega tuleb arvestada juhul, kui olete madala naatriumisisaldusega dieedil.

-sorbitooli (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu või ei ole võimeline seedima teatud suhkruid, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3. Kuidas Briviact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te võtate Briviact’i koos teiste epilepsiaravimitega.

Kui palju ravimit võtta

-Soovitatav annus jääb vahemikku 50...200 mg ööpäevas, teie arst võib kohandada teile optimaalset annust selles vahemikus.

-Võtke ravimit jaotatuna kaheks võrdseks annuseks – üks annus hommikul ja üks õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel.

Maksaprobleemidega inimesed

Kui teil on probleeme maksaga, on maksimaalne lubatud annus 150 mg ööpäevas.

Kuidas Briviact suukaudset lahust võtta

-Briviact suukaudset lahust võib võtta niisama või lahjendada seda vahetult enne võtmist vee või mahlaga.

-Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Kasutamisjuhend patsientidele/hooldajatele:

-Avage pudel: vajutage kork alla ja keerake seda vastupäeva (joonis 1).

Järgige neid samme, kui võtate Briviact’i esmakordselt:

-Eemaldage adapter suusüstla küljest (joonis 2).

-Asetage adapter pudeli suudmesse (joonis 3). Veenduge, et see on kindlalt paigas. Pärast kasutamist ei ole vaja adapterit eemaldada.

Järgige neid samme iga kord, kui võtate Briviact’i:

-Võtke suusüstal ja pange see adapteri avausse (joonis 4).

-Pöörake pudel tagurpidi (joonis 5).

-Hoidke pudelit tagurpidi ühes käes ja kasutage teist kätt suusüstla täitmiseks.

-Täitke suusüstal väikese koguse lahusega, tõmmates kolbi alla (joonis 5A).

-Seejärel lükake kolbi, et eemaldada süstlast võimalik õhumull (joonis 5B).

-Tõmmake kolb alla kuni suusüstlal oleva tähiseni, mis vastab arsti poolt määratud annusele – see on toodud milliliitrites (ml) (joonis 5C).

-Pöörake pudel õiget pidi (joonis 6A).

-Eemaldage suusüstal adapterist (joonis 6B).

-Võtke ravim sisse – suruge kolb suusüstlas lõpuni alla. Te võita võtta Briviact’i otse suusüstlast. Kui võtate ravimit lahjendatud kujul, tühjendage suusüstla sisu vett või mahla sisaldavasse klaasi ja jooge ära kogu vedelik (joonis 7).

-Sulgege pudel plastmassist keeratava korgiga.

-Peske suusüstalt ainult veega (joonis 8).

Kui kaua tuleb Briviact’i võtta

Ravi Briviact’iga on pikaajaline – jätkake Briviact’i võtmist, kuni arst soovitab teil lõpetada.

Kui te võtate Briviact’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Briviact’i rohkem kui ette nähtud, pidage nõu oma arstiga. Võite tunda pearinglust ja unisust.

Kui te unustate Briviact’i võtta

-Kui unustate annuse manustamata, võtke annus sisse niipea kui meelde tuleb.

-Siis võtke järgmine annus selleks ettenähtud ajal.

-Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

-Kui te ei ole kindel, mida teha, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te lõpetate Briviact’i võtmise

-Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, kui arst ei ole seda soovitanud, sest ravi lõpetamise järgselt võib suureneda teil esinevate hoogude arv.

-Kui arst soovitab teil selle ravimi võtmise lõpetada, vähendab ta järk-järgult teie annust. See aitab vältida hoogude taasteket või süvenemist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

-unisus või pearinglus.

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

-gripp,

-tugev väsimus,

-krambid, pöörlemistunne (vertiigo),

-iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus,

-depressioon, ärevus, närvilisus, unetus, ärrituvus,

-nina- ja kurguinfektsioonid (nt „külmetushaigus“), köha,

-söögiisu langus.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni ühel inimesel 100-st

-allergilised reaktsioonid

-psühhootilised häired, agressiivsus enesevigastamise või enesetapumõtted või –katsed, erutusseisund,

-valgevereliblede arvu langus (nn neutropeenia) – seda näitavad vereanalüüsid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Briviact’i säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Kasutada 5 kuu jooksul pärast pudeli avamist.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Briviact sisaldab

Toimeaine on brivaratsetaam.

Üks milliliiter (ml) sisaldab 10 milligrammi (mg) brivaratsetaami.

Teised koostisosad on: naatriumtsitraat, veevaba sidrunhape, metüülparahüdroksübensoaat (E218), naatriumkarmelloos, sukraloos, vedel sorbitool, glütserool (E422), vaarika lõhna- ja maitseaine, puhastatud vesi.

Kuidas Briviact välja näeb ja pakendi sisu

Briviact 10 mg/ml suukaudne lahus on kergelt viskoosne, selge, värvitu kuni kollakas vedelik.

Briviact 300 ml klaaspudel on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab 10 ml suusüstalt ja süstla adapterit.

Müügiloa hoidja

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgia.

Tootja

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

UCB Pharma SA/NV

UCB Pharma Oy Finland

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ю СИ БИ България ЕООД

UCB Pharma SA/NV

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká republika

Magyarország

UCB s.r.o.

UCB Magyarország Kft.

Tel: + 420 221 773 411

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

Malta

UCB Nordic A/S

Pharmasud Ltd.

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

Nederland

UCB Pharma GmbH

UCB Pharma B.V.

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

Norge

UCB Pharma Oy Finland

UCB Nordic A/S

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

Österreich

UCB Α.Ε.

UCB Pharma GmbH

Τηλ: + 30 / 2109974000

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

Polska

UCB Pharma, S.A.

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Tel: + 48 22 696 99 20

France

Portugal

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

Slovenija

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Medis, d.o.o.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

UCB s.r.o., organizačná zložka

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

Suomi/Finland

UCB Pharma S.p.A.

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 39 / 02 300 791

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

UCB Nordic A/S

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

United Kingdom

UCB Pharma Oy Finland

UCB Pharma Ltd.

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Briviact 10 mg/ml süste-/infusioonilahus brivaratsetaam

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Briviact’i kasutamist

3.Kuidas Briviact’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Briviact’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Briviact ja milleks seda kasutatakse

Mis ravim on Briviact

Briviact sisaldab toimeainena brivaratsetaami. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse epilepsiavastasteks ravimiteks. Neid ravimeid kasutatakse epilepsia raviks.

Milleks Briviact’i kasutatakse

Briviact’i kasutatakse täiskasvanutel ja noorukitel alates 16 aasta vanusest sellist tüüpi epilepsia raviks, mida iseloomustavad partsiaalsete hoogude esinemine sekundaarse generaliseerumisega või ilma. Partsiaalsete hoogude puhul mõjutab hoog alguses ainult ühte ajupoolkera. Partsiaalsed hood võivad levida ja mõjutada suuremaid alasid mõlemas ajupoolkeras – seda nimetatakse „sekundaarseks generalisatsiooniks“. Teile on määratud see ravim hoogude (krampide) vähendamiseks. Briviact’i kasutatakse koos teiste epilepsiaravimitega.

2. Mida on vaja teada enne Briviact’i kasutamist

Ärge kasutage Briviact’i kui:

-olete brivaratsetaami, teiste pürrolidooni derivaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Kui te ei ole kindel, pidage enne Briviact’i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Briviact’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga kui:

-teil esinevad enesevigastamise või enesetapumõtted. Väikesel arvul epilepsiavastaste ravimitega (nt Briviact’iga) ravi saavatel inimestel on tekkinud enesevigastamise või enesetapumõtted. Kui teil tekivad mis tahes ajal sellist laadi mõtted, võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

-kui teil on probleeme maksaga - teie arst võib vajadusel annust muuta.

Lapsed ja noored inimesed

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada lastel või noortel inimestel vanuses alla 16 eluaasta.

Muud ravimid ja Briviact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eelkõige võib teie arstil võib tekkida vajadus Briviact’i annust muuta, kui te võtate järgmisi ravimeid:

-rifampitsiini, mida kasutatakse bakteriaalsete infektsioonide raviks;

-liht-naistepuna (tuntud ka Hypericum perforatum nime all), taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni, ärevuse ja teiste seisundite raviks.

Briviact koos alkoholiga

-Alkoholi tarvitamine selle ravimi kasutamise ajal soovitatav.

-Kui te tarvitate Briviact’i kasutamise ajal alkoholi, võib alkoholi negatiivne toime tugevneda.

Rasedus ja imetamine

Briviact’i ei ole soovitatav kasutada, kui te olete rase või imetate, kuna Briviact’i toimed rasedusele ja sündimata lapsele või vastsündinule ei ole teada. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga, kui te olete rase või kavatsete rasestuda.

Ärge lõpetage ravi kõigepealt arstiga nõu pidamata, sest see võib viia hoogude esinemissageduse suurenemiseni ja kahjustada teie last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

-Briviact’i kasutamise ajal võite tunda unisust, pearinglust või väsimust.

-Need toimed tekivad suurema tõenäosusega ravi alguses või pärast annuse suurendamist.

-Ärge juhtige autot, sõitke jalgrattaga ega töötage tööriistade või masinatega enne, kui olete teadlik, kuidas ravim teile mõjub.

Briviact sisaldab naatriumi

Briviact süste-/infusioonilahus sisaldab 0,83 mmol (ehk 19,14 mg) naatriumi viaali kohta. Sellega tuleb arvestada patsientide puhul, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

3.Kuidas Briviact’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Te kasutate Briviact’i koos teiste epilepsiaravimitega.

-Kui te alustate selle ravimi kasutamist, võtate te Briviact’i suu kaudu (tablettide või suukaudse lahusena) või seda manustatakse süsti või infusioonina.

-Briviact süste-/infusioonilahust kasutatakse lühiajaliselt juhul, kui te ei saa Briviact’i suu kaudu võtta.

-Te võite üle minna Briviact’i suukaudselt manustamiselt süste-/infusioonilahuse manustamisele ja vastupidi.

Kui palju ravimit manustatakse

-Soovitatav annus jääb vahemikku 50...200 mg ööpäevas, teie arst võib kohandada teile optimaalset annust selles vahemikus.

-Ravimit manustatakse jaotatuna kaheks võrdseks annuseks – üks annus hommikul ja üks õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel..

Maksaprobleemidega inimesed

Kui teil on probleeme maksaga, on maksimaalne kasutada lubatud annus 150 mg ööpäevas.

Kuidas Briviact’i manustatakse

Briviact’i manustab arst või meditsiiniõde süsti või infusiooni teel veeni. Ravimit süstitakse aeglaselt veeni või manustatakse 15 minutit kestva veeniinfusiooni (tilgutamine veeni) teel.

Kui kaua Briviact’i kasutatakse

-Arst otsustab, mitme päeva jooksul te süste või infusioone saate.

-Pikaajaliseks raviks Briviact’iga palub arst teil võtta tablette või suukaudset lahust.

Kui teile manustatakse Briviact’i rohkem kui ette nähtud

Kui arvate, et teile on manustatud liiga palju Briviact’i, pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Kui te lõpetate Briviact’i kasutamise

-Ärge lõpetage selle ravimi kasutamist, kui arst ei ole seda soovitanud, sest ravi lõpetamise järgselt võib suureneda teil esinevate hoogude arv.

-Kui arst soovitab teil selle ravimi kasutamise lõpetada, vähendab ta järk-järgult teie annust. See aitab vältida hoogude taasteket või süvenemist.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage: võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st

-unisus või pearinglus.

Sage: võivad tekkida kuni ühel inimesel 10-st

-gripp,

-tugev väsimus,

-krambid, pöörlemistunne (vertiigo),

-iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus,

-valu või ebamugavustunne süste- või infusioonikohas,

-depressioon, ärevus, unetus, ärrituvus,

-nina- ja kurguinfektsioonid (nt „külmetushaigus“), köha,

-söögiisu langus.

Aeg-ajalt: võib tekkida kuni ühel inimesel 100-st

-allergilised reaktsioonid

-psühhootilised häired, agressiivsus, enesevigastamise või enesetapumõtted või –katsed, erutusseisund,

-valgevereliblede arvu langus (nn neutropeenia) – seda näitavad vereanalüüsid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Briviact’i säilitada

-Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

-Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

-Briviact’i võib lahjendada enne selle manustamist arsti või meditsiiniõe poolt. Sellistel juhtudel tuleb seda manustada vahetult pärast lahjendamist.

-See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

-Igat Briviact süste-/infusioonilahuse viaali tohib kasutada ainult ühe korra (ühekordne kasutamine). Kasutamata lahus tuleb minema visata.

-Kasutada tohib ainult selget lahust, milles ei ole võõrosakesi ja mille värvus ei ole muutunud.

-Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Briviact sisaldab

Toimeaine on brivaratsetaam.

-1 ml sisaldab 10 mg brivaratsetaami.

-Üks 5 ml viaal sisaldab 50 mg brivaratsetaami.

Teised koostisosad on: naatriumatsetaat (trihüdraat), jää-äädikhape, naatriumkloriid, süstevesi.

Kuidas Briviact välja näeb ja pakendi sisu

Briviact 10 mg/ml süste-/infusioonilahus on selge, värvitu, steriilne lahus.

Briviact 10 mg/ml süste-/infusioonilahuse 5 ml viaal on pakendatud pappkarpi, mis sisaldab 10 viaali.

Müügiloa hoidja

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgia

Tootja

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

UCB Pharma SA/NV

UCB Pharma Oy Finland

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)

България

Luxembourg/Luxemburg

Ю СИ БИ България ЕООД

UCB Pharma SA/NV

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Česká republika

Magyarország

UCB s.r.o.

UCB Magyarország Kft.

Tel: + 420 221 773 411

Tel.: + 36-(1) 391 0060

Danmark

Malta

UCB Nordic A/S

Pharmasud Ltd.

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Tel: + 356 / 21 37 64 36

Deutschland

Nederland

UCB Pharma GmbH

UCB Pharma B.V.

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40

Eesti

Norge

UCB Pharma Oy Finland

UCB Nordic A/S

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Ελλάδα

Österreich

UCB Α.Ε.

UCB Pharma GmbH

Τηλ: + 30 / 2109974000

Tel: + 43-(0)1 291 80 00

España

Polska

UCB Pharma, S.A.

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Tel: + 48 22 696 99 20

France

Portugal

UCB Pharma S.A.

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

România

Medis Adria d.o.o.

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Tel: + 40 21 300 29 04

Ireland

Slovenija

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Medis, d.o.o.

Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Tel: + 386 1 589 69 00

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

UCB s.r.o., organizačná zložka

Simi: + 354 535 7000

Tel: + 421 (0) 2 5920 2020

Italia

Suomi/Finland

UCB Pharma S.p.A.

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 39 / 02 300 791

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

UCB Nordic A/S

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00

Latvija

United Kingdom

UCB Pharma Oy Finland

UCB Pharma Ltd.

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

Tel : + 44 / (0)1753 534 655

Infoleht on viimati uuendatud {kuu AAAA}.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele

Briviact süste-/infusioonilahust võib manustada boolussüsti või infusioonina:

Intravenoosne boolus: võib manustada otse ilma lahjendamata

Intravenoosne infusioon: võib manustada 15 minuti jooksul pärast lahjendamist sobiva lahustiga

Briviact’i võib lahjendada järgmiste lahustega: naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%), glükoosi 50 mg/ml (5%) süstelahus või Ringeri laktaadilahus.

Iga Briviact süste-/infusioonilahuse viaali tohib kasutada ainult ühekordselt. Kasutamata lahus tuleb minema visata (vt lõik 3).

IV LISA

TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused

Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet brivaratsetaami perioodilise ohutusaruande (perioodiliste ohutusaruannete) kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:

Ohusignaal: kõnealuse ohutusaruande perioodi jooksul tuvastati ja kinnitati Briviact’i puhul I tüüpi ülitundlikkuse esinemine.

Meditsiinilise hindamise käigus tuvastati 9 juhtu, mis viitasid I tüüpi ülitundlikkusele. Kuuel juhul üheksast esinesid nahanähud (sügelemine [3], erüteem [1], lööve [1] ja urtikaaria [1]). Ülejäänud juhtudel teatati ebmugavustundest rindkeres, düspnoest ja õhetusest. Neljal juhul üheksast oli veelgi kindlamaid viiteid, et põhjuseks oli I tüüpi ülitundlikkusreaktsioon (düspnoe, sügelemine (2), urtikaaria). Juhtusid esines aeg-ajalt ning need olid üldjuhul oma olemuselt kergekujulised.

Vastavalt perioodilises ohutusaruandes toodud andmetele on ravimiohutuse riskihindamise komitee vastutava hindaja hinnangul muudatused Briviact’i ravimiteabes põhjendatud. Põhinedes ohutusalasele ülevaatele on ravimiohutuse riskihindamise komitee vastutav hindaja seisukohal, et ravimiteavet on vaja kaasajastada, lisades ohutusalase teabe I tüüpi ülitundlikkuse riskide kohta.

Müügiloa tingimuste muutmise aluse kontekstis lisati ravimi omaduste kokkuvõtte tekstis lõiku 5.2 lisateavet kolmanda BRV metaboliidi (hüdroksühape) kohta.

Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.

Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused

Brivaratsetaami kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et brivaratsetaami sisaldava(te) ravimpreparaadi (ravimpreparaatide) kasulikkuse ja riski suhe jääb samaks, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.

Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu