Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Byetta (exenatide) – Pakendi infoleht - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusByetta
ATC koodA10BX04
Toimeaineexenatide
TootjaAstraZeneca AB

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Byetta, 5 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis eksenatiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimetest, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega. Vt. lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Byetta ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Byetta kasutamist

3.Kuidas Byettat kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas Byettat säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Byetta ja milleks seda kasutatakse

Byetta sisaldab toimeainena eksenatiidi ja kasutatakse II tüüpi (insuliinist mittesõltuva) suhkurtõve korral täiskasvanuil veresuhkru regulatsiooni parandamiseks.

Byettat kasutatakse koos teiste suhkurtõve ravimitega, nt metformiini, sulfonüüluurea, tiasolidiindiooni rühma ravimite ja basaal- või pika toimega insuliinidega. Teie arst on teile kirjutanud välja nüüd Byetta kui täiendava ravimi, mis aitab teil veresuhkru taset reguleerida. Jätkake ka edaspidi oma dieedi ja füüsilise koormuse järgimist.

Teil on suhkurtõbi, kuna teie organism ei tooda piisavalt insuliini teie veresuhkru taseme reguleerimiseks või teie organism ei ole võimeline insuliini õigesti kasutama. Byetta aitab teie organismil insuliini tootmist suurendada, kui teie veresuhkru tase on kõrge.

2. Mida on vaja teada enne Byetta kasutamist

Ärge kasutage Byettat

-Kui te olete allergiline (ülitundlik) eksenatiidi või selle ravimi mõne muu koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arsti, apteekri või diabeediõega enne Byetta kasutamist järgmisest:

-kasutades seda ravimit koos sulfonüüluureaga võib tekkida veresuhkru sisalduse langus (hüpoglükeemia). Kui te ei tea täpselt, kas mõni teie ravimitest sisaldab sulfonüüluureat, siis küsige seda arstilt või apteekrilt.

-kui teil on I tüüpi diabeet või diabeetiline ketoatsidoos (ohtlik seisund, mis võib diabeedi korral tekkida), sest te ei tohi kasutada seda ravimit.

-kuidas süstida seda ravimit. Seda tuleb süstida naha alla, mitte veeni ega lihasesse.

-kui teil esineb raskeid häireid mao aeglase tühjenemise või seedimise osas, sest siis ei ole Byetta kasutamine soovitatav. Selle ravimi toimeaine aeglustab mao tühjenemist, mistõttu toit läbib magu aeglasemalt.

-kui teil on kunagi olnud kõhunäärmepõletik (pankreatiit) (vt lõik 4).

-kui teie kehakaal langeb liiga kiiresti (rohkem kui 1,5 kg nädalas), rääkige oma arstiga, sest see võib põhjustada probleeme, nt. sapikive.

-kui te põete rasket neeruhaigust või saate dialüüsravi, sest selle ravimi kasutamine ei ole siis soovitatav. Selle ravimi kasutamisel on vähe kogemusi patsientidel, kellel on probleeme neerudega.

Lapsed ja noorukid

Ärge kasutage seda ravimit lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest selles vanuserühmas ei ole selle ravimi kasutamise kogemust.

Muud ravimid ja Byetta

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada muid ravimeid, eriti:

-II tüüpi suhkurtõve ravimiseks kasutatavaid ja Byettaga sarnase toimemehhanismiga ravimeid (nt. liraglutiid ja toimeainet prolongeeritult vabastav eksenatiid), sest nende ravimite kasutamine koos Byettaga ei ole soovitatav.

-ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks (antikoagulandid), nt. varfariin, sest te vajate INR (vere paksuse näitaja) muutuste suhtes täiendavat jälgimist selle ravimiga ravi alustamise ajal.

Küsige oma arstilt, kas te peate muutma aega, millal te teisi ravimeid võtate, sest see ravim aeglustab mao tühjenemist ning võib muuta nende ravimite toimet, mis peavad mao kiiresti läbima, nt.

-maohappekindlad tabletid või kapslid (nt maohappe taset langetavad ravimid (prootonpumbainhibiitorid)), mis ei peaks liiga kaua maos püsima, tuleb võtta 1 tund enne või 4 tundi pärast selle ravimi süstimist.

-mõningaid antibiootikume tuleb ka võtta 1 tund enne Byetta süstimist.

-tablettide korral, mida te peate manustama koos toiduga, võib olla parim, kui võtate neid sellisel söögiajal, kui te seda ravimit ei manusta.

Byetta kasutamine koos teiste ravimitega, millega ravitakse II tüüpi diabeeti ja mis toimivad nagu Byetta (näiteks: liraglutiid ja Bydureon [eksenatiid-üks-kord-nädalas]) ei ole soovitatav.

Byetta kasutamine koos toiduga

Kasutage seda ravimit ükskõik millisel ajal 60 minuti (1 tunni) jooksul enne sööki. (Vt lõik 3 ’Kuidas Byettat kasutada’). Ärge kasutage seda ravimit pärast sööki.

Rasedus ja imetamine

Ei ole teada, kas see ravim võib kahjustada teie veel sündimata last. Rääkige oma arstile, kui te olete rase, kahtlustate endal rasedust või kavatsete rasestuda, kuna seda ei tohi raseduse ajal kasutada.

Ei ole teada, kas eksenatiid imendub rinnapiima. Seda ravimit ei tohi imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kui te kasutate seda ravimit kombinatsioonis mõne sulfonüüluurea rühma ravimi või insuliiniga, võib esineda madal veresuhkur (hüpoglükeemia). Hüpoglükeemia võib vähendada teie kontsentreerumisvõimet. Palun pidage seda võimalikku seisundit meeles igas olukorras, kus te võite ohustada teisi või ennast (nt autojuhtimisel või masinate käsitsemisel).

Byetta sisaldab metakresooli

Metakresool võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Byetta sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta ehk on peaaegu „naatriumivaba”.

3.Kuidas Byettat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii nagu arst, apteeker või diabeediõde on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

Väljastatakse kahte Byetta tugevust: Byetta 5 mikrogrammi ja Byetta 10 mikrogrammi. Arst võib käskida teil ravi alguses kasutada Byetta 5 mikrogrammi kaks korda ööpäevas. Pärast seda, kui olete kasutanud 30 päeva vältel Byetta 5 mikrogrammi kaks korda ööpäevas, võib arst suurendada Byetta annust 10 mikrogrammini kaks korda ööpäevas.

Kui te olete üle 70-aastane või teil on probleeme neerudega, läheb kauem kui 30 päeva, et te harjuksite Byetta 5 mikrogrammise annusega ja seega arst ei pruugi teil annust suurendada.

Teie pen-süstli üks süst manustab teile teie annuse. Ärge oma annust muutke, kui arst ei ole seda soovitanud.

Te peate seda ravimit süstima ükskõik millisel ajal 60 minuti (1 tunni) vältel enne hommiku- ja õhtusööki või enne teie kahte põhilist toidukorda päeva jooksul, mille vahe on vähemalt 6 tundi. Ärge kasutage seda ravimit pärast sööki.

Te peate seda ravimit süstima naha alla (subkutaanne süst) kas reie, kõhu või õlavarre piirkonda. Kui te kasutate Byettat ja insuliini, tuleb teha kaks eraldi süsti.

Te ei pruugi Byetta annuse määramiseks oma suhkrutaset päevast päeva testida. Siiski, kui te kasutate ka sulfonüüluurea rühma ravimit või insuliini, võib arst käskida teil oma veresuhkru taset testida, et kohandada sulfonüüluurea või insuliini annust.

Byetta pen-süstli kasutamise õpetust lugege kaasasolevast Pen-süstli kasutusjuhendist.

Enne Byetta esmakordset kasutamist peab arst või meditsiiniõde teile õpetama selle süstimist.

Byetta pen-süstliga kasutamiseks sobivad Becton, Dickinson and Company (BD) nõelad. Süstla nõelu pakend ei sisalda.

Kasutage igaks süstiks uut nõela ning hävitage see pärast kasutamist. See ravim on mõeldud kasutamiseks teile. Ärge andke kunagi Byetta pen-süstlit teistele kasutada.

Kui te kasutate Byettat rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate seda ravimit rohkem kui ette nähtud, rääkige kohe oma arstiga või minge haiglasse. Liigne kogus seda ravimit võib põhjustada iiveldust, oksendamist, peapööritust või madala veresuhkru taseme sümptomeid.

Kui te unustate Byettat kasutada

Kui te olete ühe annuse seda ravimit unustanud manustamata, siis jätke see annus vahele ning manustage järgmine annus ettenähtud ajal. Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata.

Kui te lõpetate Byetta kasutamise

Kui teile tundub, et peate selle ravimi kasutamise lõpetama, siis rääkige kõigepealt oma arstiga. Selle ravimi kasutamise lõpetamine võib mõjutada teie veresuhkru taset.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või diabeediõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Byetta põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Täheldatud on (harva) raskeid allergilisi reaktsioone (anafülaksia) (esinevad kuni 1 isikul 1000-st).

Kui teil tekivad järgmised sümptomid, peate koheselt arstiga ühendust võtma:

näo, keele ja kõri turse (angioödeem),

lööbed, sügelus ja kiire turse kaela, näo, suu või kõri kudedes,

neelamisraskus,

nõgestõbi ja hingamisraskused.

Kõhunäärmepõletiku juhtumeid (pankreatiiti) on täheldatud (sagedus teadmata) patsientidel, kes kasutasid seda ravimit. Pankreatiit võib olla raske ja eluohtlik seisund.

Rääkige oma arstile, kui olete varem pankreatiiti põdenud, teil on sapikivid, olete alkohoolik või teil on väga kõrge triglütseriidide sisaldus veres. Need seisundid suurendavad pankreatiidi tekkeriski või selle taastekke riski, sõltmata sellest, kas võtate seda ravimit või mitte.

KATKESTAGE selle ravimi kasutamine ja konsulteerige viivitamatult oma arstiga, kui teil tekib raske ja püsiv kõhuvalu, koos oksendamisega või ilma, sest teil võib olla kõhunäärmepõletik (pankreatiit).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 isikul 10-st):

iiveldus (iiveldus esineb kõige sagedamini pärast ravi algust selle ravimiga, kuid enamusel patsientidest aja jooksul väheneb),

oksendamine,

kõhulahtisus,

hüpoglükeemia

Kui seda ravimit kasutatakse koos ravimiga, mis sisaldab sulfonüüluurea preparaati või insuliini, võivad väga sageli tekkida veresuhkru languse (hüpoglükeemia, mis on enamasti kerge kuni mõõdukas) episoodid. Selle ravimi kasutamisel võib vajalikuks osutuda sulfonüüluurea preparaadi annuse vähendamine. Liiga madala veresuhkru sümptomiteks võivad olla peavalu, uimasus, nõrkus, pearinglus, segasus, ärritatavus, nälg, kiire südamerütm, higistamine ja närvilisus. Arst peab teile rääkima, mida liiga madala veresuhkru korral ette võtta.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 isikul 10-st)

pearinglus,

peavalu,

närvilisus,

kõhukinnisus,

valu kõhupiirkonnas,

kõhupuhitus,

seedimatus,

sügelus (koos lööbega või ilma),

flatulents (kõhugaasid),

suurenenud higistamine,

energia ja jõu puudumine,

kõrvetised,

isu langus.

See ravim võib vähendada teie isu, söödava toidu kogust ja kehakaalu.

Kui teie kehakaal langeb liiga kiiresti (rohkem kui 1,5 kg nädalas), rääkige sellest oma arstiga, sest see võib põhjustada probleeme, nt. sapikive.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 isikul 100-st):

neerufunktsiooni langus,

veetustumine ehk dehüdratsioon, tavaliselt seotud iivelduse, oksendamise ja/või kõhulahtisusega,

ebatavaline maitse suus,

röhitised,

süstekohareaktsioonid (punetus),

unisus,

juuste väljalangemine,

kehakaalu langus.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 isikul 1000-st):

soolesulgus (ummistus sooles).

Lisaks on teatatud mõnest teisest kõrvaltoimest (teadmata sagedusega, ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

• Kui samal ajal kasutatakse ka varfariini, on täheldatud muutusi INR-is (vere paksuse näitaja).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Byettat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast lühendit „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Juba kasutusele võetud pen-süstlit saab kuni 30 päeva hoida temperatuuril alla 25°C. Hävitage kasutatud Byetta pen-süstel 30 päeva pärast, isegi kui sellesse on jäänud ravimit.

Valguse eest kaitsmiseks paigaldage pen-süstlile tagasi kate. Mitte lasta külmuda. Kõik Byetta pen- süstlid, mis on vahepeal külmunud, tuleb hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate lahuses tahkeid osakesi, lahus on hägune või värvunud.

Pen-süstlit ei tohi hoida sellele kinnitatud nõelaga. Kui nõel on peale jäetud, võib ravim pen-süstlist välja lekkida või kolbampullis võivad moodustuda õhumullid.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Byetta sisaldab

-Toimeaine on eksenatiid.

-Saadaval on kahesugust pen-süstlit. Üks annab 5 mikrogrammise annuse ja üks 10 mikrogrammise annuse.

-Iga annus Byetta 5 mikrogrammi süstelahust sisaldab 5 mikrogrammi eksenatiidi 20 mikroliitris.

-Iga annus Byetta 10 mikrogrammi süstelahust sisaldab 10 mikrogrammi eksenatiidi 40 mikroliitris.

-Üks milliliiter (ml) süstelahust sisaldab 0,25 milligrammi (mg) eksenatiidi.

-Abiained on metakresool (44 mikrogrammi/annus Byetta 5 mikrogrammi süstelahuses ja 88 mikrogrammi/annus Byetta 10 mikrogrammi süstelahuses), mannitool, jää-äädikhape, naatriumatsetaat-trihüdraat ja süstevesi (vt lõik 2).

Kuidas Byetta välja näeb ja pakendi sisu

Byetta on selge ja värvitu vedelik (süstelahus), millega on täidetud pen-süstlis paiknev klaasist kolbampull. Kui pen-süstel on tühi, siis te ei saa seda enam kasutada. Igas pen-süstlis paikneb 60 annust, millest jätkub kaheks süstiks ööpäevas 30 päeva vältel.

Ravimit väjastatakse pakenditena, milles on 1 või 3 pen-süstlit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi

Tootja

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA Ühendkuningriik

Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AstraZeneca S.A./N.V.

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +32 2 370 48 11

Tel: +370 5 2660550

България

Luxembourg/Luxemburg

АстраЗенека България ЕООД

AstraZeneca S.A./N.V.

Тел.: +359 24455000

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Magyarország

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

AstraZeneca Kft.

Tel: +420 222 807 111

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

Malta

AstraZeneca A/S

Associated Drug Co. Ltd

Tlf: +45 43 66 64 62

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Nederland

AstraZeneca GmbH

AstraZeneca BV

Tel: +49 41 03 7080

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

Norge

AstraZeneca

AstraZeneca AS

Tel: +372 6549 600

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

Österreich

AstraZeneca A.E.

AstraZeneca Österreich GmbH

Τηλ: +30 210 6871500

Tel: +43 1 711 31 0

España

Polska

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 91 301 91 00

Tel.: +48 22 245 73 00

France

Portugal

AstraZeneca

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: +33 1 41 29 40 00

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

România

AstraZeneca d.o.o.

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +385 1 4628 000

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

Slovenija

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

AstraZeneca UK Limited

Tel: +353 1609 7100

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AstraZeneca AB, o.z.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

Suomi/Finland

AstraZeneca S.p.A.

AstraZeneca Oy

Tel: +39 02 9801 1

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67377100

Tel: +44 1582 836 836

Infoleht on viimati kooskõlastatud

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu/.

PEN-SÜSTLI KASUTUSJUHEND

1. lõik. MIDA PEATE TEADMA OMA BYETTA PEN-SÜSTLIST

Enne tegevuse alustamist lugege see lõik põhjalikult läbi. Seejärel minge edasi 2. lõigu “Alustamine” juurde.

Byetta, 5 mikrogrammine süstelahus, pen-süstel (eksenatiid)

ENNE oma Byetta pen-süstli kasutamist lugege ja järgige tähelepanelikult järgnevat kasutusjuhendit. Lugege ka kaasasolevat Pakendi infolehte.

Byettast maksimaalse kasu saamiseks peate pen-süstlit õigesti kasutama. Käesoleva juhendi mittetäieliku järgimise tulemuseks võib olla vale annus, pen-süstli rike või infektsioon.

See juhend ei asenda teie raviarsti nõuannet teie tervise ja ravi kohta. Kui teil on probleeme seoses oma Byetta pen-süstli kasutamisega, siis konsulteerige meditsiinitöötajaga.

OLULINE TEAVE BYETTA PEN-SÜSTLI KOHTA

Byettat süstitakse kaks korda ööpäevas. Üks pen-süstel sisaldab 30 päevaks piisavalt ravimit. Te ei pea ühtki annust mõõtma, sest pen-süstel mõõdab annused ise.

ÄRGE VIIGE SEDA RAVIMIT ÜLE TAVALISSE SÜSTLASSE.

Kui teie pen-süstli ükskõik missugune osa näib katkine või kahjustatud, siis ärge pen-süstlit kasutage.

Ärge andke oma pen-süstlit või nõelu teistele kasutada, sest sellega võib kaasuda nakkushaiguste leviku risk.

Seda pen-süstlit ei soovitata kasutada pimedatel ega nägemispuudega inimestel, vaid vajalik on pen-süstlit kasutada oskava nägija inimese abi.

Meditsiinitöötajad või hooldajad peavad järgima nõela käsitsemise suhtes kehtivaid kohalikke või asutusesiseseid eeskirju.

Järgige hügieenilise süstimistehnika juhiseid, mida meditsiinitöötaja teile soovitas.

2. lõiku järgige ainult uue pen-süstli valmisseadmiseks enne esmakordset kasutamist.

Käesoleva juhendi 3. lõiku tuleb kasutada iga süsti puhul.

NÕELAD

Byetta pen-süstliga kasutamiseks sobivad Becton, Dickinson and Company (BD) nõelad.

Kas ma pean igaks süstiks kasutama uut nõela?

Jah, ärge nõelu korduvalt kasutage.

Eemaldage nõel kohe pärast iga süsti. Nii väldite Byetta väljalekkimist, õhumullide sissetungimist, nõela ummistumist ja vähendate infektsiooni ohtu.

Ärge kunagi vajutage süstimisnupule, kui nõel ei ole pen-süstlile kinnitatud.

Kuidas nõelu ära visata?

Kasutatud nõelad visake torkekindlasse anumasse või hävitage vastavalt meditsiinitöötaja õpetusele.

Ärge visake pen-süstlit ära koos sellele kinnitatud nõelaga.

BYETTA PEN-SÜSTLI SÄILITAMINE

Kuidas ma pean oma Byetta pen-süstlit säilitama?

Hoidke külmkapis temperatuuril 2 °...8 °C.

Vältige külmumist. Byetta pen-süstlid, mis on vahepeal külmunud, visake ära.

Juba kasutusele võetud Byetta pen-süstlit tuleb hoida temperatuuril alla 25 °C.

Valguse eest kaitsmiseks paigutage pen-süstlile uuesti kate.

Ärge hoidke Byetta pen-süstlit koos sellele kinnitatud nõelaga. Kui nõel on külge jäetud, võib ravim Byetta pen-süstlist välja lekkida või kolbampulli võivad tekkida õhumullid.

Hoidke oma pen-süstel ja nõelad laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kui kaua ma tohin Byetta pen-süstlit kasutada?

Pärast uue pen-süstli esmaseks kasutamiseks valmis seadmist, kasutage Byettat ainult 30 päeva.

30 päeva pärast visake kasutatud Byetta pen-süstel ära, isegi kui pen-süstlisse on jäänud veidi ravimit.

Märkige allpool näidatud kohtadesse kuupäev, mil kasutasite esmakordselt oma pen-süstlit ja 30 päeva hilisem kuupäev:

Esmase kasutamise kuupäev

Pen-süstli hävitamise kuupäev

Ärge kasutage Byettat pärast sildil ja karbil märgitud kõlblikkusaega „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kuidas ma oma pen-süstlit puhastan?

Vajadusel pühkige pen-süstlit väljastpoolt puhta, niiske lapiga.

Kolbampulli otsa välisküljele võivad normaalsel kasutamisel ilmuda valged osakesed. Need võite eemaldada alkoholis niisutatud lapi või tampooniga.

Palun vaadake ka kaasasolevat Byetta pakendi infolehte. Täiendavat teavet küsige meditsiinitöötajalt.

2. lõik. ALUSTAMINE

Lugege ja järgige selles lõigus antud juhiseid alles pärast seda, kui olete lugenud 1. lõiku “Mida peate teadma oma Byetta pen-süstlist”.

Seadke oma uus pen-süstel kasutusvalmis vahetult enne selle esmakordset kasutamist. Järgige Uue pen-süstli valmisseadmist ainult üks kord. Tavapärasel kasutamisel ärge korrake uue pen-süstli valmisseadmist. Kui te seda teete, siis teil lõpeb Byetta otsa enne 30-päevast kasutamist.

BYETTA PEN-SÜSTLI OSAD

Pen-süstli sinine kate

 

Kolbampull

Byetta Silt Annuseaken Dosaator Süstenupp

 

 

 

 

lahus

NÕELA OSAD

 

 

SÜMBOLID ANNUSEAKNAS

(pakend nõelu ei sisalda)

 

 

valmis dosaatori väljatõmbamiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

valmis annuse positsioonile

 

 

 

 

keeramiseks

 

 

 

 

valmis 5 mikrogrammi (µg)

 

 

 

 

süstimiseks

Nõela

Nõela

Nõel

Paberlipik

dosaator on sees ja valmis uueks

välisvutlar

sisevutlar

 

 

seadmiseks

UUE PEN-SÜSTLI VALMISSEADMINE – TEHKE SEDA AINULT ÜKS KORD

ASTE A kontrollige pen-süstlit

Enne kasutamist peske käed.

Enne iga kasutamist kontrollige pen-süstli silti, veendumaks et tegemist on teie Byetta 5 mikrogrammi pen-süstliga.

Tõmmake ära pen-süstli sinine kate.

Kontrollige Byettat kolbampullis. Vedelik peab olema selge, värvitu ja ei tohi sisaldada tükikesi. Kui see ei ole nii, siis ärge pen-süstlit kasutage.

Märkus: Väike õhumull kolbampullis on normaalne.

ASTE B kinnitage nõel

Eemaldage nõela välisvutlarilt paberlipik.

Vajutage nõela välisvutlar koos nõelaga otse pen-süstlile, misjärel keerake nõel peale, kuni see jääb kinni.

Tõmmake nõela välisvutlar ära. Jätke see alles. Nõela välisvutlarit kasutatakse nõela eemaldamisel pen-süstlilt pärast süsti.

Tõmmake ära nõela sisevutlar ja visake minema. Nähtavale võib ilmuda väike piisk vedelikku, mis on normaalne.

ASTE C valige annus

Kontrollige, et annuseaknas oleks. Kui see ei ole nii, siis keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub, ja on annuseaknas.

Tõmmake dosaator välja, kuni see peatub, ja annuseaknas on.

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub kohal. Pange tähele, et annuseakna keskel on “5” ja selle all kriipsuke.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata kellaosuti suunas märgini , siis vaadake Küsimused ja vastused, number 9 selle kasutusjuhendi 4. lõigus.

ASTE D pen-süstli ettevalmistamine

Suunake pen-süstli nõel ülespoole ja endast eemale.

Sekundit

VAJUTAGE JA HOIDKE

Kasutage selleks pöialt, et vajutada süstenupp kindlalt sisse, kuni see peatub. Seejärel hoidke süstenuppu sees, kuni loete aeglaselt viieni.

Kui te ei näe nõela otsast väljumas juga või mitut piiska, siis korrake astmeid C ja D.

Pen-süstli ettevalmistamine on lõpule viidud, kui annuseakna keskel on JA te olete näinud, et nõela otsast väljub juga või mitu piiska.

Märkus: Kui te ei näe vedelikku väljumas pärast nelja korda, siis vaadake selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 3.

ASTE E sooritage uue pen-süstli valmisseadmine

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub ja annuseaknasse ilmub .

Uus pen-süstel on nüüd valmis seatud. Ärge korrake 2. lõiku, mis on mõeldud tavapäraseks kasutamiseks. Kui te seda teete, siis lõpeb teil Byetta otsa enne 30 kasutuspäeva.

Nüüd olete valmis oma esimese Byetta annuse süstimiseks.

Nüüd lugege 3. lõigu 3. astmest juhendit, kuidas oma esimest tavapärast annust süstida.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata, siis lugege selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 9.

3. lõik. TAVAPÄRANE KASUTAMINE

Nüüd, kus olete sooritanud uue pen-süstli valmisseadmise, järgige kõigi oma süstide puhul 3. lõiku.

1.ASTE kontrollige pen-süstlit

Enne kasutamist peske käed.

Enne iga kasutamist kontrollige pen-süstli silti, veendumaks, et tegemist on teie Byetta 5 mikrogrammi pen-süstliga.

Tõmmake ära pen-süstli sinine kate.

Kontrollige Byettat kolbampullis.

Vedelik peab olema selge, värvitu ja ei tohi sisaldada tükikesi. Kui see ei ole nii, siis ärge pen- süstlit kasutage.

Märkus: Väike õhumull kolbampullis ei ohusta teid ega mõjusta teie annust.

2.ASTE kinnitage nõel

Eemaldage nõela välisvutlarilt paberlipik.

Vajutage nõela väliskate koos nõelaga otse pen-süstlile ning seejärel keerake nõel peale, kuni see jääb kinni.

Tõmmake nõela välisvutlar ära. Ärge seda ära visake. Nõela välisvutlarit kasutatakse pärast süsti nõela eemaldamiseks pen-süstlilt.

Tõmmake nõela sisevutlar ära ning visake minema. Välja võib ilmuda väike piisk vedelikku, mis on normaalne.

3. ASTE

valige annus

Kontrollige, et annuseaknas oleks. Kui see ei ole nii, siis keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub, ja on annuseaknas.

Tõmmake dosaator välja, kuni see peatub, ja annuseaknas on.

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub kohal. Pange tähele, et annuseakna keskel on “5” ja selle all kriipsuke.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata kellaosuti suunas märgini , siis vaadake Küsimused ja vastused, number 9 selle kasutusjuhendi 4. lõigus.

4. ASTE annuse süstimine

Hoidke pen-süstlit kindlalt.

Enne süstimist vältige naha tugevat pigistamist. Torgake nõel nahasse, järgides seejuures hügieenilist süstimistehnikat, mida meditsiinitöötaja soovitas.

sekundit

VAJUTAGE JA HOIDKE

Kasutage selleks pöialt, et vajutada süstenupp kindlalt sisse, kuni see peatub. Seejärel hoidke süstenuppu sees, kuni loete aeglaselt viieni, et saada oma täielik annus.

Nõela nahast välja tõmbamisel, hoidke survet süstenupul. Vt Küsimused ja vastused, küsimus nr 4.

Süst on tehtud, kui annuseakna keskel on .

Nüüd on pen-süstel valmis uueks süstiks ettevalmistamiseks.

Märkus: Kui te näete mitut Byetta piiska nõelast pärast süsti välja lekkimas, siis te ei vajutanud süstenuppu lõpuni sisse. Lugege käesoleva kasutusjuhendi lõigust 4 – Küsimused ja vastused – nr 5.

5. ASTE pen-süstli taasseadmine

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub ja annuseaknasse ilmub .

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata või pen-süstel lekib, siis ei ole teie täielik annus väljunud. Lugege selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 5 ja 9.

6. ASTE nõela eemaldamine ja hävitamine

Pärast iga süsti eemaldage nõel.

Asetage nõela välisvutlar ettevaatlikult nõelale tagasi.

Keerake nõel lahti.

Enne hoiukohta panemist paigutage pen-süstlile tagasi pen-süstli sinine kate.

Visake nõelad ära torkekindlas mahutis, nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

7.ASTE pen-süstli säilitamine järgmise annuseni

Hoidke oma Byetta pen-süstlit õigesti. (Täiendavat teavet vt selle kasutusjuhendi 1. lõigust

Byetta pen-süstli säilitamine).

Kui on kätte jõudnud aeg teie järgmiseks tavapäraseks annuseks, siis toimige, nagu õpetatud lõigu 3 1.astmes ning korrake 1. kuni 7. astet.

4.lõik KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kas ma pean teostama uue pen-süstli eelseadmise enne iga kasutamist?

Ei. Uue pen-süstli eelseadmine tuleb teostada ainult üks kord, kui kasutate esimest korda uut pen-süstlit.

Eelseadmise eesmärgiks on kontrollida, kas Byetta pen-süstel on valmis kasutamiseks järgmise 30 päeva jooksul.

Kui te kordate uue pen-süstli eelseadmist enne iga tavapärast kasutamist, siis teie pen- süstlis ei jätku Byettat 30 päevaks. Väike kogus Byettat, mis kulub eelseadmiseks, ei mõjusta ravimi 30-päevast tagavara.

2. Miks on kolbampullis õhumullid?

Väike õhumull on normaalne. See ei tekita mingit kahju teile ega mõjuta teie annust.

Kui pen-süstlit hoida selle külge kinnitatud nõelaga, võivad kolbampulli moodustuda õhumullid. Ärge hoidke pen-süstlit selle külge kinnitatud nõelaga.

3.Mida teha, kui Byetta ei välju nõelast pärast nelja katset uue pen-süstli eelseadmise ajal?

Pange ettevaatlikult tagasi nõela välisvutlar ja eemaldage nõel. Keerake nõel lahti ja visake see ära ettenähtud viisil.

Kinnitage uus nõel ja korrake uue pen-süstli eelseade juhendis kirjeldatud astmeid B – E käesoleva juhendi 2.lõigus. Kui vedeliku mõned piisad või juga ilmub nähtavale, on eelseade õnnestunud.

4.Miks ma näen pärast süstimist kolbampullis tükke?

Pärast süstimist võib kolbampullis näha olla tükke või võib esineda värvuse muutust. See võib juhtuda, kui nahka liiga tugevalt pigistada või kui enne nõela nahast eemaldamist vabastatakse rõhk süstenupule.

5. Miks ma näen, et pärast süstimist Byetta lekib nõelast?

Üksainus piisk võib pärast süsti lõppemist nõela jääda. See on normaalne. Kui te näete rohkem kui üht piiska:

te võisite oma täielikku annust mitte saada. Ärge süstige teist annust. Konsulteerige meditsiinitöötajaga, mida teha osalise annusega.

selle vältimiseks pidage järgmise annuse manustamisel kindlalt silmas, et te vajutate alla ja hoiate kõvasti all süstenuppu, kuni loete aeglaselt viieni (vt ka

3. lõik, 4. aste: Annuse süstimine

).

6. Mida nooled tähendavad?

Nooled tähendavad, et te olete järgmiseks astmeks valmis. Need nooled näitavad, mis suunas tuleb annusenuppu tõmmata või pöörata järgmise astmeni jõudmiseks. See sümbol

tähendab, et annusenupp on sisse vajutatud ning pen-süstel on valmis uueks seadmiseks.

7. Kuidas ma aru saan, et süst on tehtud?

Süst on tehtud siis, kui:

olete süstenupu vajutanud kindlalt täiesti põhja, kuni see peatub ja

te olete aeglaselt viieni lugenud, samas süstenuppu allasurutuna hoides ja nõel ikka veel nahas ja

annuseakna keskosas on näha .

8.Kuhu ma peaksin Byettat süstima?

Byettat tuleb süstida kõhtu, reide või õlavarde, järgides meditsiinitöötaja poolt soovitatud süstimistehnikat..

Esipool Tagapool

9. Ma ei saa tõmmata, keerata või vajutada dosaatorit, mida teha?

Vaadake, missugune sümbol on annuseaknas, ning sümbolist olenevalt teostage järgmised võtted.

Kui aknas on

, siis

tõmmake dosaatorit väljapoole, kuni aknasse ilmub.

Kui aknas on

ja dosaatorit ei saa keerata:

võib teie Byetta kolbampullis olla liiga vähe vedelikku täieliku annuse väljastamiseks. Väike kogus Byettat jääb alati kolbampulli. Kui kolbampullis on vähene kogus või see tundub tühi, siis muretsege uus Byetta pen-süstel.

Kui aknas on

ja osa

-st ning dosaatorit ei saa sisse vajutada:

ei ole dosaatoriga lõpuni valitud. Jätkake valimist, kuni

ilmub akna keskpaika.

Kui aknas on osa -st ja osa -st ning dosaatorit ei saa sisse vajutada, siis:

Võib nõel olla ummistunud, kõverdunud või valesti kinnitatud.

Kinnitage uus nõel. Veenduge, et nõel on peal sirge ja täiesti kinni keeratud.

Vajutage süstimisnupp kindlalt alla. Byetta peaks nõela otsast välja ilmuma.

Kui aknas on ja dosaatorit ei saa keerata, siis:

ei ole süstenuppu lõpuni alla vajutatud ja täielikku annust ei ole väljastatud.

Konsulteerige meditsiinitöötajaga, mida teha osalise annusega.

Oma järgmise süsti eelseadmiseks tehke läbi järgmised sammud:

-Vajutage süstimisnupp kindlalt alla, kuni see peatub. Hoidke jätkuvalt süstenuppu sees ja lugege aeglaselt viieni. Seejärel keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni annuseaknasse

ilmub .

- Kui te ei saa dosaatorit keerata, võib nõel olla ummistunud. Vahetage nõel ning korrake ülal kirjeldatud sammu.

Järgmise annuse süstimiseks on kindlasti vajalik, et te vajutate süstenuppu ja hoiate seda all, kuni loete aeglaselt viieni, enne kui nõela nahast välja tõmbate.

Palun lugege kaasasolevat pakendi infolehte. Lisainfo saamiseks konsulteerige meditsiinitöötajaga.

Pen-süstli kasutusjuhend on viimati kooskõlastatud:

PEN-SÜSTLI KASUTUSJUHEND Byetta, 10 mikrogrammi süstelahus pen-süstlis

(eksenatiid)

1. lõik. MIDA PEATE TEADMA OMA BYETTA PEN-SÜSTLIST

Enne tegevuse alustamist lugege see lõik põhjalikult läbi. Seejärel minge edasi 2. lõigu “Alustamine” juurde.

ENNE oma Byetta pen-süstli kasutamist lugege ja järgige tähelepanelikult järgnevat kasutusjuhendit. Lugege ka kaasasolevat Pakendi infolehte.

Byettast maksimaalse kasu saamiseks peate pen-süstlit õigesti kasutama. Käesoleva juhendi mittetäieliku järgimise tulemuseks võib olla vale annus, pen-süstli rike või infektsioon.

See juhend ei asenda teie raviarsti nõuannet teie tervise ja ravi kohta. Kui teil on probleeme seoses oma Byetta pen-süstli kasutamisega, siis konsulteerige meditsiinitöötajaga.

OLULINE TEAVE BYETTA PEN-SÜSTLI KOHTA

Byettat süstitakse kaks korda ööpäevas. Üks pen-süstel sisaldab 30 päevaks piisavalt ravimit. Te ei pea ühtki annust mõõtma, sest pen-süstel mõõdab annused ise.

ÄRGE VIIGE SEDA RAVIMIT ÜLE TAVALISSE SÜSTLASSE.

Kui teie pen-süstli ükskõik missugune osa näib katkine või kahjustatud, siis ärge pen-süstlit kasutage.

Ärge andke oma pen-süstlit või nõelu teistele kasutada, sest sellega võib kaasuda nakkushaiguste leviku risk.

Seda pen-süstlit ei soovitata kasutada pimedatel ega nägemispuudega inimestel, vaid vajalik on pen-süstlit kasutada oskava nägija inimese abi.

Meditsiinitöötajad või hooldajad peavad järgima nõela käsitsemise suhtes kehtivaid kohalikke või asutusesiseseid eeskirju.

Järgige hügieenilise süstimistehnika juhiseid, mida meditsiinitöötaja teile soovitas.

2. lõiku järgige ainult uue pen-süstli valmisseadmiseks enne esmakordset kasutamist.

Käesoleva juhendi 3. lõiku tuleb kasutada iga süsti puhul.

NÕELAD

Byetta pen-süstliga kasutamiseks sobivad Becton, Dickinson and Company (BD) nõelad.

Kas ma pean igaks süstiks kasutama uut nõela?

Jah, ärge nõelu korduvalt kasutage.

Eemaldage nõel kohe pärast iga süsti. Nii väldite Byetta väljalekkimist, õhumullide sissetungimist, nõela ummistumist ja vähendate infektsiooni ohtu.

Ärge kunagi vajutage süstimisnupule, kui nõel ei ole pen-süstlile kinnitatud.

Kuidas nõelu ära visata?

Kasutatud nõelad visake torkekindlasse anumasse või hävitage vastavalt meditsiinitöötaja õpetusele.

Ärge visake pen-süstlit ära koos sellele kinnitatud nõelaga.

BYETTA PEN-SÜSTLI SÄILITAMINE

Kuidas ma pean oma Byetta pen-süstlit säilitama?

Hoidke külmkapis temperatuuril 2 °...8 °C.

Vältige külmumist. Byetta pen-süstlid, mis on vahepeal külmunud, visake ära.

Juba kasutusele võetud Byetta pen-süstlit tuleb hoida temperatuuril alla 25 °C.

Valguse eest kaitsmiseks paigutage pen-süstlile uuesti kate.

Ärge hoidke Byetta pen-süstlit koos sellele kinnitatud nõelaga. Kui nõel on külge jäetud, võib ravim Byetta pen-süstlist välja lekkida või kolbampulli võivad tekkida õhumullid.

Hoidke oma pen-süstel ja nõelad laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Kui kaua ma tohin Byetta pen-süstlit kasutada?

Pärast uue pen-süstli esmaseks kasutamiseks valmis seadmist kasutage Byetta pen-süstlit ainult 30 päeva.

30 päeva pärast visake kasutatud Byetta pen-süstel ära, isegi kui sellesse on jäänud veidi ravimit.

Märkige allpool näidatud kohtadesse kuupäev, mil kasutasite esmakordselt oma pen-süstlit ja 30 päeva hilisem kuupäev:

Esmase kasutamise kuupäev

Pen-süstli hävitamise kuupäev

Ärge kasutage Byettat pärast sildil ja karbil märgitud kõlblikkusaega „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Kuidas ma oma pen-süstlit puhastan?

Vajadusel pühkige pen-süstlit väljastpoolt puhta, niiske lapiga.

Kolbampulli otsa välisküljele võivad normaalsel kasutamisel ilmuda valged osakesed. Need võite eemaldada alkoholis niisutatud lapi või tampooniga.

Palun vaadake ka kaasasolevat Byetta pakendi infolehte. Täiendavat teavet küsige meditsiinitöötajalt.

2. lõik. ALUSTAMINE

Lugege ja järgige selles lõigus antud juhiseid alles pärast seda, kui olete lugenud 1. lõiku “Mida peate teadma oma Byetta pen-süstlist”.

Seadke oma uus pen-süstel kasutusvalmis vahetult enne selle esmakordset kasutamist. Järgige Uue pen-süstli valmisseadmist ainult üks kord. Tavapärasel kasutamisel ärge korrake uue pen-süstli valmisseadmist. Kui te seda teete, siis teil lõpeb Byetta otsa enne 30-päevast kasutamist.

BYETTA PEN-SÜSTLI OSAD

Pen-süstli sinine kate

 

Kolbampull

Byetta

Silt Annuseaken Dosaator Süstenupp

 

 

 

 

lahus

 

NÕELA OSAD

 

 

SÜMBOLID ANNUSEAKNAS

(pakend nõelu ei sisalda)

 

 

 

valmis dosaatori väljatõmbamiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valmis annuse positsioonile

 

 

 

 

 

keeramiseks

 

 

 

 

 

valmis 10 mikrogrammi (µg)

 

 

 

 

 

süstimiseks

Nõela

Nõela

Nõel

Paberlipik

 

dosaator on sees ja valmis uueks

välisvutlar

sisevutlar

 

 

 

seadmiseks

UUE PEN-SÜSTLI VALMISSEADMINE – TEHKE SEDA AINULT ÜKS KORD

ASTE A kontrollige pen-süstlit

Enne kasutamist peske käed.

Enne iga kasutamist kontrollige pen-süstli silti, veendumaks et tegemist on teie Byetta 10 mikrogrammi pen-süstliga.

Tõmmake ära pen-süstli sinine kate.

Kontrollige Byettat kolbampullis. Vedelik peab olema selge, värvitu ja ei tohi sisaldada tükikesi. Kui see ei ole nii, siis ärge pen-süstlit kasutage.

Märkus: Väike õhumull kolbampullis on normaalne.

ASTE B kinnitage nõel

Eemaldage nõela välisvutlarilt paberlipik.

Vajutage nõela välisvutlar koos nõelaga otse pen-süstlile, misjärel keerake nõel peale, kuni see jääb kinni.

Tõmmake nõela välisvutlar ära. Jätke see alles. Nõela välisvutlarit kasutatakse nõela eemaldamisel pen-süstlilt pärast süsti.

Tõmmake ära nõela sisevutlar ja visake minema. Nähtavale võib ilmuda väike piisk vedelikku, mis on normaalne.

ASTE C valige annus

Kontrollige, et annuseaknas oleks. Kui see ei ole nii, siis keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub, ja on annuseaknas.

Tõmmake dosaator välja, kuni see peatub ja annuseaknas on.

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub kohal. Pange tähele, et annuseakna keskel on “10” ja selle all kriipsuke.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata kellaosuti suunas märgini , siis vaadake Küsimused ja vastused, number 9 selle kasutusjuhendi 4. lõigus.

ASTE D pen-süstli ettevalmistamine

Suunake pen-süstli nõel ülespoole ja endast eemale.

Sekundit

VAJUTAGE JA HOIDKE

Kasutage selleks pöialt, et vajutada süstenupp kindlalt sisse, kuni see peatub. Seejärel hoidke süstenuppu sees, kuni loete aeglaselt viieni.

Kui te ei näe nõela otsast väljumas juga või mitut piiska, siis korrake astmeid C ja D.

Pen-süstli ettevalmistamine on lõpule viidud, kui annuseakna keskel on JA te olete näinud, et nõela otsast väljub juga või mitu piiska.

Märkus: Kui te ei näe vedelikku väljumas pärast nelja korda, siis vaadake selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 3.

ASTE E sooritage uue pen-süstli valmisseadmine

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub ja annuseaknasse ilmub .

Uus pen-süstel on nüüd valmis seatud. Ärge korrake 2. lõiku, mis on mõeldud tavapäraseks kasutamiseks. Kui te seda teete, siis lõpeb teil Byetta otsa enne 30 kasutuspäeva.

Nüüd olete valmis oma esimese Byetta annuse süstimiseks.

Nüüd lugege 3. lõigu 3. astmest juhendit, kuidas oma esimest tavapärast annust süstida.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata, siis lugege selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 9.

3. lõik. TAVAPÄRANE KASUTAMINE

Nüüd, kus olete sooritanud uue pen-süstli valmisseadmise, järgige kõigi oma süstide puhul 3. lõiku.

1. ASTE kontrollige pen-süstlit

Enne kasutamist peske käed.

Enne iga kasutamist kontrollige pen-süstli silti, veendumaks, et tegemist on teie Byetta 10 mikrogrammi pen-süstliga.

Tõmmake ära pen-süstli sinine kate.

Kontrollige Byettat kolbampullis.

Vedelik peab olema selge, värvitu ja ei tohi sisaldada tükikesi. Kui see ei ole nii, siis ärge pen- süstlit kasutage.

Märkus: Väike õhumull kolbampullis ei ohusta teid ega mõjusta teie annust.

2. ASTE kinnitage nõel

Eemaldage nõela välisvutlarilt paberlipik.

Vajutage nõela väliskate koos nõelaga otse pen-süstlile ning seejärel keerake nõel peale, kuni see jääb kinni.

Tõmmake nõela välisvutlar ära. Ärge seda ära visake. Nõela välisvutlarit kasutatakse pärast süsti nõela eemaldamiseks pen-süstlilt.

Tõmmake nõela sisevutlar ära ning visake minema. Välja võib ilmuda väike piisk vedelikku, mis on normaalne.

3. ASTE valige annus

Kontrollige, et annuseaknas oleks. Kui see ei ole nii, siis keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub, ja on annuseaknas.

Tõmmake dosaator välja, kuni see peatub ja annuseaknas on.

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub kohal. Pange tähele, et annuseakna keskel on “10” ja selle all kriipsuke.

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata kellaosuti suunas märgini , siis vaadake Küsimused ja vastused, number 9 selle kasutusjuhendi 4. lõigus.

4. ASTE annuse süstimine

Hoidke pen-süstlit kindlalt.

Enne süstimist vältige naha tugevat pigistamist. Torgake nõel nahasse, järgides seejuures hügieenilist süstimistehnikat, mida meditsiinitöötaja soovitas.

Sekundit

VAJUTAGE JA HOIDKE

Kasutage selleks pöialt, et vajutada süstenupp kindlalt sisse, kuni see peatub. Seejärel hoidke süstenuppu sees, kuni loete aeglaselt viieni, et saada oma täielik annus.

Nõela nahast välja tõmbamisel, hoidke survet süstenupul. Vt Küsimused ja vastused, küsimus nr 4.

Süst on tehtud, kui annuseakna keskel on .

Nüüd on pen-süstel valmis uueks süstiks ettevalmistamiseks.

Märkus: Kui te näete mitut Byetta piiska nõelast pärast süsti välja lekkimas, siis te ei vajutanud süstenuppu lõpuni sisse. Lugege käesoleva kasutusjuhendi lõigust 4 – Küsimused ja vastused – nr 5.

5.ASTE pen-süstli taasseadmine

Keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni see peatub ja annuseaknasse ilmub .

Märkus: Kui te ei saa dosaatorit keerata või pen-süstel lekib, siis ei ole teie täielik annus väljunud. Lugege selle kasutusjuhendi 4. lõigust Küsimused ja vastused, nr 5 ja 9.

6. ASTE nõela eemaldamine ja hävitamine

Pärast iga süsti eemaldage nõel.

Asetage nõela välisvutlar ettevaatlikult nõelale tagasi.

Keerake nõel lahti.

Enne hoiukohta panemist paigutage pen-süstlile tagasi pen-süstli sinine kate.

Visake nõelad ära torkekindlas mahutis, nagu meditsiinitöötaja teid õpetas.

7. ASTE pen-süstli säilitamine järgmise annuseni

Hoidke oma Byetta pen-süstlit õigesti. (Täiendavat teavet vt selle kasutusjuhendi 1. lõigust

Byetta pen-süstli säilitamine).

Kui on kätte jõudnud aeg teie järgmiseks tavapäraseks annuseks, siis toimige, nagu õpetatud lõigu 3 1.astmes ning korrake 1. kuni 7. astet.

4. lõik. KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kas ma pean teostama uue pen-süstli eelseadmise enne iga kasutamist?

Ei. Uue pen-süstli eelseadmine tuleb teostada ainult üks kord, kui kasutate esimest korda uut pen-süstlit.

Eelseadmise eesmärgiks on kontrollida, kas Byetta pen-süstel on valmis kasutamiseks järgmise 30 päeva jooksul.

Kui te kordate uue pen-süstli eelseadmist enne iga tavapärast kasutamist, siis teie pen- süstlis ei jätku Byettat 30 päevaks. Väike kogus Byettat, mis kulub eelseadmiseks, ei mõjusta ravimi 30-päevast tagavara.

2. Miks on kolbampullis õhumullid?

Väike õhumull on normaalne. See ei tekita mingit kahju teile ega mõjuta teie annust.

Kui pen-süstlit hoida selle külge kinnitatud nõelaga, võivad kolbampulli moodustuda õhumullid. Ärge hoidke pen-süstlit selle külge kinnitatud nõelaga.

3. Mida teha, kui Byetta ei välju nõelast pärast nelja katset uue pen-süstli eelseadmise ajal?

Pange ettevaatlikult tagasi nõela välisvutlar ja eemaldage nõel. Keerake nõel lahti ja visake see ära ettenähtud viisil.

Kinnitage uus nõel ja korrake uue pen-süstli eelseade juhendis kirjeldatud astmeid B – E käesoleva juhendi 2.lõigus. Kui vedeliku mõned piisad või juga ilmub nähtavale, on eelseade õnnestunud.

4. Miks ma näen pärast süstimist kolbampullis tükke? Pärast süstimist võib kolbampullis näha

olla tükke või võib esineda värvuse muutust. See võib juhtuda, kui nahka liiga tugevalt pigistada või kui enne nõela nahast eemaldamist vabastatakse rõhk süstenupule.

5. Miks ma näen, et pärast süstimist Byetta lekib nõelast?

Üksainus piisk võib pärast süsti lõppemist nõela jääda. See on normaalne. Kui te näete rohkem kui üht piiska:

te võisite oma täielikku annust mitte saada. Ärge süstige teist annust. Konsulteerige meditsiinitöötajaga, mida teha osalise annusega.

selle vältimiseks pidage järgmise annuse manustamisel kindlalt silmas, et te vajutate alla ja hoiate kõvasti all süstenuppu, kuni loete aeglaselt viieni (vt ka 3. lõik, 4. aste: Annuse süstimine).

6. Mida nooled tähendavad?

Nooled tähendavad, et te olete järgmiseks astmeks valmis. Need nooled näitavad, mis

suunas tuleb annusenuppu tõmmata või pöörata järgmise astmeni jõudmiseks. See sümbol tähendab, et annusenupp on sisse vajutatud ning pen-süstel on valmis uueks seadmiseks.

7. Kuidas ma aru saan, et süst on tehtud?

Süst on tehtud siis, kui:

olete süstenupu vajutanud kindlalt täiesti põhja, kuni see peatub ja

te olete aeglaselt viieni lugenud, samas süstenuppu allasurutuna hoides ja nõel ikka veel

 

nahas ja

 

annuseakna keskosas on näha

.

8. Kuhu ma peaksin Byettat süstima?

Byettat tuleb süstida kõhtu, reide või õlavarde, järgides meditsiinitöötaja poolt soovitatud süstimistehnikat.

Esipool Tagapool

9. Ma ei saa tõmmata, keerata või vajutada dosaatorit, mida teha?

Vaadake, missugune sümbol on annuseaknas, ning sümbolist olenevalt teostage järgmised võtted.

Kui aknas on

, siis

tõmmake dosaatorit väljapoole, kuni aknasse ilmub.

Kui aknas on

ja dosaatorit ei saa keerata:

võib teie Byetta kolbampullis olla liiga vähe vedelikku täieliku annuse väljastamiseks. Väike kogus Byettat jääb alati kolbampulli. Kui kolbampullis on vähene kogus või see tundub tühi, siis muretsege uus Byetta pen-süstel.

Kui aknas on

ja osa

-st ning dosaatorit ei saa sisse vajutada:

ei ole dosaatoriga lõpuni valitud. Jätkake valimist, kuni

ilmub akna keskpaika.

Kui aknas on osa -st ja osa -st ning dosaatorit ei saa sisse vajutada, siis:

Võib nõel olla ummistunud, kõverdunud või valesti kinnitatud.

Kinnitage uus nõel. Veenduge, et nõel on peal sirge ja täiesti kinni keeratud.

Vajutage süstimisnupp kindlalt alla. Byetta peaks nõela otsast välja ilmuma.

Kui aknas on ja dosaatorit ei saa keerata, siis:

ei ole süstenuppu lõpuni alla vajutatud ja täielikku annust ei ole väljastatud.

Konsulteerige meditsiinitöötajaga, mida teha osalise annusega.

Oma järgmise süsti eelseadmiseks tehke läbi järgmised sammud:

-Vajutage süstimisnupp kindlalt alla, kuni see peatub. Hoidke jätkuvalt süstenuppu sees ja lugege aeglaselt viieni. Seejärel keerake dosaatorit kellaosuti suunas, kuni annuseaknasse

ilmub .

- Kui te ei saa dosaatorit keerata, võib nõel olla ummistunud. Vahetage nõel ning korrake ülal kirjeldatud sammu.

Järgmise annuse süstimiseks on kindlasti vajalik, et te vajutate süstenuppu ja hoiate seda all, kuni loete aeglaselt viieni, enne kui nõela nahast välja tõmbate.

Palun lugege kaasasolevat pakendi infolehte. Lisainfo saamiseks konsulteerige meditsiinitöötajaga.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu