Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cabometyx (cabozantinib s-malate) - L01XE26

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCabometyx
ATC koodL01XE26
Toimeainecabozantinib s-malate
TootjaIpsen Pharma

Cabometyx

kabosantiniib

See on ravimi Cabometyx Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Cabometyxi kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Cabometyxi kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Cabometyx ja milleks seda kasutatakse?

Cabometyx on vähiravim, mida kasutatakse kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomiga (neeruvähi liik) täiskasvanute raviks, keda on varem ravitud vaskulaarse endoteeli kasvufaktori (VEGF) inhibiitoriga (samuti vähiravim).

Cabometyx sisaldab toimeainena kabosantiniibi.

Kuidas Cabometyxit kasutatakse?

Cabometyx on retseptiravim ja ravi peab alustama vähiravimite kasutamises kogenud arst.

Cabometyxit turustatakse tablettidena (20 mg, 40 mg ja 60 mg). Soovitatav annus on 60 mg üks kord ööpäevas. Patsiendid ei tohi süüa vähemalt kaks tundi enne ja üks tund pärast Cabometyxi võtmist. Raskete või talumatute kõrvalnähtude tekke korral võib olla vaja annust vähendada või ravi ajutiselt katkestada. Ravi jätkatakse, kuni see on patsiendile kasulik või kuni tekivad vastuvõetamatud kõrvalnähud. Üksikasjalik teave on pakendi infolehel.

Kuidas Cabometyx toimib?

Cabometyxi toimeaine kabosantiniib on türosiinkinaasiinhibiitor ehk aine, mis blokeerib ensüümide türosiinkinaaside aktiivsust. Neid ensüüme leidub vähirakkude teatud retseptorites (nt VEGF-, MET-,

AXL- ja RET-retseptorid), kus nad aktiveerivad mitmeid protsesse, sealhulgas rakkude jagunemist ja kasvaja verevarustuse jaoks uute veresoonte kasvu. Nende retseptorite aktiivsuse blokeerimise kaudu vähirakkudes vähendab ravim vähi kasvu ja levikut.

Milles seisneb uuringute põhjal Cabometyxi kasulikkus?

Cabometyxit on uuritud ühes põhiuuringus, kus osales 658 kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanut, kelle haigus oli süvenenud vaatamata ravile VEGF-i inhibiitoriga. Uuringus võrreldi Cabometyxit vähiravimi everoliimusega. Uuringus selgus, et Cabometyx pikendab patsientide progresseerumiseta elumust (kui kaua patsiendid elasid haiguse süvenemiseta): progresseerumiseta elumus oli Cabometyxi uuringurühmas keskmiselt 7,4 kuud ja everoliimuse rühmas 3,8 kuud. Lisaks tõendasid esialgsed tulemused, et Cabometyxiga ravitud patsientide üldine elumus oli suurem (keskmiselt 21,4 kuud) kui everoliimusega ravitud patsientidel (16,5 kuud).

Mis riskid Cabometyxiga kaasnevad?

Cabometyxi kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud vähemalt 1 patsiendil 4st) on kõhulahtisus, väsimus, iiveldus, isutus, palmaar-plantaarse erütrodüsesteesia sündroom (peopesade ja taldade lööve ja tuimus), kõrge vererõhk, oksendamine, kehakaalu langus ja kõhukinnisus. Kõige sagedamad rasked kõrvalnähud on kõhuvalu, pleuraefusioon (vedeliku kogunemine kopsude ümber), kõhulahtisus ja iiveldus.

Cabometyxi kohta teatatud kõrvalnähtude ja piirangute täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Cabometyx heaks kiideti?

Varem juba ravitud kaugelearenenud neerurakk-kartsinoomiga patsientide ravitulemused on halvad ja neil esineb suur täitmata ravivajadus. Tõendati, et Cabometyx suurendab progresseerumiseta elumust. Esialgsed tulemused tõendasid ka, et Cabometyx pikendab patsientide üldist elumust. Cabometyx sarnaneb ohutuse poolest teiste neerurakk-kartsinoomi korral kasutatavate türosiinkinaasiinhibiitoritega ja kõrvalnähte peetakse talutavateks. Inimravimite komitee otsustas, et Cabometyxi kasulikkus on suurem kui sellega kaasnevad riskid, ja soovitas ravimi kasutamise Euroopa Liidus heaks kiita.

Mis meetmed võetakse, et tagada Cabometyxi ohutu ja efektiivne kasutamine?

Cabometyxi turustaja esitab lõplikud põhiuuringus osalevate patsientide üldise elumuse tulemused.

Cabometyxi ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on samuti lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Cabometyxi kohta

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Cabometyxi kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Cabometyxiga toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu