Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Pakendi märgistus - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCaelyx
ATC koodL01DB
Toimeainedoxorubicin hydrochloride
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

CAELYX KARP 20 mg/10 ml – 1 viaal

CAELYX KARP 20 mg/10 ml – 10 viaali

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiinvesinikkloriid

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml Caelyx’it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi pegüleeritud liposomaalse vormina.

3.ABIAINED

Abiained: -(2-[1,2-distearüül-sn-glütsero(3)fosfooksü]etüülkarbamüül)- - metoksüpolü(oksüetüleen)-40 naatriumsool, täielikult hüdrogeenitud soja fosfatidüülkoliin, kolesterool, ammooniumsulfaat, sahharoos, histidiin, süstevesi, soolhape ja naatriumhüdroksiid.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

10 viaali

20 mg/10 ml

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne. Enne infundeerimist lahjendada 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahuses. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

ÄRGE KASUTAGE RAVIMIT VAHELDUMISI TEISTE DOKSORUBITSIINVESINIKKLORIIDI SISALDAVATE PREPARAATIDEGA.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Osaliselt kasutatud viaalid tuleb hävitada.

Tsütotoksiline

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/011/001 (1 viaal)

EU/1/96/011/002 (10 viaali)

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Caelyx 20 mg/10 ml

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

CAELYX KARP 50 mg/25 ml – 1 viaal

CAELYX KARP 50 mg/25 ml – 10 viaali

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiinvesinikkloriid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks ml Caelyx’it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi pegüleeritud liposomaalse vormina.

3. ABIAINED

Abiained: -(2-[1,2-distearüül-sn-glütsero(3)fosfooksü]etüülkarbamüül)- - metoksüpolü(oksüetüleen)-40 naatriumsool, täielikult hüdrogeenitud soja fosfatidüülkoliin, kolesterool, ammooniumsulfaat, sahharoos, histidiin, süstevesi, soolhape ja naatriumhüdroksiid.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

1 viaal

10 viaali

50 mg/25 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Intravenoosne. Enne infundeerimist lahjendada 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahuses. Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

ÄRGE KASUTAGE RAVIMIT VAHELDUMISI TEISTE DOKSORUBITSIINVESINIKKLORIIDI SISALDAVATE PREPARAATIDEGA.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

Osaliselt kasutatud viaalid tuleb hävitada.

Tsütotoksiline

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/011/003 (1 viaal)

EU/1/96/011/004 (10 viaali)

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Caelyx 50 mg/25 ml

17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-VÖÖTKOOD

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

CAELYX ETIKETT 20 mg/10 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiinvesinikkloriid

Intravenoosne

2.MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4.PARTII NUMBER

Lot:

5.PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

20 mg/10 ml

6.MUU

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

CAELYX ETIKETT 50 mg/25 ml

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE(D)

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiinvesinikkloriid

Intravenoosne

2. MANUSTAMISVIIS

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP:

4. PARTII NUMBER

Lot:

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

50 mg/25 ml

6. MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu