Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Caelyx (doxorubicin hydrochloride) – Pakendi infoleht - L01DB

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCaelyx
ATC koodL01DB
Toimeainedoxorubicin hydrochloride
TootjaJanssen-Cilag International N.V.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Pegüleeritud liposomaalne doksorubitsiinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Caelyx ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Caelyx’i kasutamist

3.Kuidas Caelyx’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Caelyx’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Caelyx ja milleks seda kasutatakse

Caelyx on kasvajatevastane aine.

Caelyx’it kasutatakse rinnanäärmevähi raviks naistel, kellel esineb südamekahjustuse risk. Samuti kasutatakse seda munasarjavähi raviks. Caelyx hävitab vähirakke, vähendab kasvaja mõõtmeid, pidurdab kasvaja arengut ja pikendab haigete eluiga.

Caelyx’it kasutatakse ka kombinatsioonis teise ravimi bortesomiibiga multiipelmüeloomi (verevähi) ravis patsientidel, kes on varem saanud vähemalt üht ravi.

Caelyx’it kasutatakse ka Kaposi sarkoomi raviks, mis väljendub kasvaja pinna lamenemises, kasvaja kaalu ja koguni mõõtmete vähenemises. Ka teised Kaposi sarkoomi sümptomid (näiteks turse kasvaja ümber) võivad väheneda või kaduda.

Caelyx sisaldab toimeainena doksorubitsiinvesinikkloriidi, mis hävitab organismis valikuliselt kasvajarakke. Caelyx’is sisalduv doksorubitsiinvesinikkloriid on kapseldatud väikestesse kerajatesse moodustistesse, mida nimetatakse pegüleeritud liposoomideks. Need aitavad ravimit vere kaudu võrreldes normaalsete kudedega eelistatult kasvajakoesse transportida.

2. Mida on vaja teada enne Caelyx’i kasutamist

Ärge kasutage Caelyx’it

-kui olete doksorubitsiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta:

-kui te saate mistahes ravi südame- või maksahaiguse tõttu;

-kui te olete diabeetik, sest Caelyx sisaldab suhkrut. Vajalikuks võib osutuda teie diabeediravi korrigeerimine;

-kui teil on diagnoositud Kaposi sarkoom ja teil on eemaldatud põrn;

-kui te märkate haavandeid, värvuse muutust või ükskõik millist ebamugavustunnet suus.

Lapsed ja noorukid

Caelyx’it ei tohi kasutada lastel ja noorukitel, sest ei ole teada, kuidas ravim neile mõjub.

Muud ravimid ja Caelyx

Teatage oma arstile või apteekrile

-kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid;

-kõigist teistest kasvajavastastest ravimitest, mida te hetkel kasutate või olete varem kasutanud ning eriti ravimitest, mis teadaolevalt vähendavad vere valgeliblede arvu, kuna sellisel juhul võib vere valgeliblede arv veelgi langeda. Kui te pole päris kindel, mis ravimeid te olete kasutanud või mis haigusi te olete põdenud, siis pidage nõu oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Caelyx’i toimeaine doksorubitsiinvesinikkloriid võib põhjustada loote väärarendeid. Seetõttu on oluline oma arsti võimalikust rasedusest informeerida. Vältige rasestumist ajal, kui teie ise või teie partner saate ravi Caelyx’iga ja 6 kuu vältel pärast ravi lõppu.

Arvestades asjaolu, et doksorubitsiinvesinikkloriid võib olla imikutele ohtlik, tuleb rinnaga toitmine enne Caelyx’iga ravi alustamist lõpetada. HIV-positiivsed naised ei tohi ühelgi juhul oma lapsi rinnaga toita, et vältida HIV ülekandumist emalt lapsele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ja hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest, kui te tunnete end ravi ajal Caelyx’iga väsinuna või unisena.

3.Kuidas Caelyx’it kasutada

Caelyx on unikaalne ravim. Seetõttu ei tohi seda kasutada vaheldumisi teiste doksorubitsiinvesinikkloriidi sisaldavate preparaatidega.

Kui palju Caelyx’it teile manustatakse

Kui te saate ravi rinnanäärme- või munasarjavähi tõttu, siis manustatakse teile Caelyx’it annuses 50 mg kehapinna ruutmeetri kohta, mis arvutatakse välja teie pikkuse ja kaalu alusel. Nimetatud annust korratakse iga 4 nädala tagant niikaua, kuni haigus ei progresseeru ja teie ravi talute.

Kui teil ravitakse multiipelmüeloomi ja te olete juba varem saanud vähemalt ühte ravi, manustatakse teile Caelyx’it annuses 30 mg kehapinna ruutmeetri kohta (arvestades teie pikkust ja kaalu) ühetunnise veenisisese infusioonina bortesomiibi manustamise kolmenädalase raviskeemi 4-ndal päeval kohe pärast bortesomiibi infusiooni. Annust korratakse niikaua, kuni ravivastus on rahuldav ja te talute ravi.

Kui te saate ravi Kaposi sarkoomi tõttu, siis manustatakse teile Caelyx’it annuses 20 mg kehapinna ruutmeetri kohta, mis arvutatakse välja teie pikkuse ja kaalu alusel. Nimetatud annust korratakse 2…3 kuu vältel iga 2…3 nädala tagant ning seejärel nii sageli kui vajalik, et säilitada saavutatud ravitulemust.

Kuidas Caelyx’it manustatakse

Caelyx’it manustab arst teile tilkinfusioonina veeni. Sõltuvalt annusest ja näidustusest võib infusioon kesta 30 minutit kuni üle ühe tunni (st 90 minutit).

Kui te kasutate Caelyx’it rohkem kui ette nähtud

Caelyx’i akuutne üleannustamine raskendab kõrvaltoimeid, nagu haavandid suu limaskestal või vere valgeliblede ja trombotsüütide arvu vähenemine. Üleannustamise puhul manustatakse antibiootikume, tehakse trombotsüütide ülekannet, manustatakse vere valgeliblede teket stimuleerivaid faktoreid ja rakendatakse suu limaskesta haavandite sümptomaatilist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Caelyx’i manustamise ajal võivad tekkida järgmised sümptomid: näopunetus, hingeldus, peavalu, külmavärinad, seljavalu, pigistustunne rindkeres ja/või kurgus, kurguvalu, vererõhu langus või kõrgenemine, südamepekslemine, näopiirkonna turse, palavik, pearinglus, iiveldus, seedehäired, nahasügelus, lööve ja higistamine. Väga harva on esinenud krampe. Samuti võib tekkida kipitustunne või nahaturse süstekohas. Kui teil Caelyx’i infusiooni ajal tekib kipitus- või valutunne, informeerige sellest koheselt oma arsti.

Informeerige otsekohe oma arsti:

-kui teie kätel või jalgadel tekib valulik punetus;

-kui teil tekib valulik nahapunetus ja/või villid kehal või suus;

-kui teil tekivad südameprobleemid;

-kui teil tekivad suu limaskesta haavandid;

-kui teil tekib palavik või mõni muu infektsioonile viitav sümptom;

-kui teil tekib äkiline õhupuudus või terav valu rinnus, mis võib sügaval sissehingamisel või köhimisel halveneda;

-kui teil tekib jala pehmete kudede paistetus, kuumatunne või hellus, mõnikord ka kaasuva valuga, mis halveneb, kui te seisate või kõnnite.

Muud kõrvaltoimed

Manustamiste vahepeal võivad ilmneda järgmised nähud:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad rohkem kui 1 inimesel 10st)

-peopesade või jalataldade punetus, turse ja haavandid. Need kõrvaltoimed esinevad sageli ning võivad vahel olla tõsised, häirides inimese igapäevaelu ja võttes täieliku taandumiseni aega

4 nädalat või kauem. Sellisel juhul võib arst pidada vajalikuks järgmise manustamise edasilükkamist ja/või Caelyx’i järgmise annuse vähendamist (vt all Käte-jalgade sündroomi vältimine ja ravi);

-valu või haavandid suus või kurgus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhukinnisus, isutus, kaalulangus;

-vere valgeliblede arvu vähenemine, mis võib soodustada infektsioonide teket. Aneemia (vere punaliblede arvu vähenemine) võib põhjustada väsimust ning trombotsüütide arvu vähenemine võib suurendada verejooksude ohtu. Harva võib vere valgeliblede arvu vähenemine kaasa tuua tõsise infektsiooni. Tingituna võimalikest verepildi muutustest tuleb ravi ajal regulaarselt teha vereanalüüse. AIDS-iga seotud Kaposi sarkoomiga haigetel läbi viidud kliinilises uuringus, milles võrreldi Caelyx’it teise raviskeemiga (bleomütsiin/vinkristiin), täheldati Caelyx’it manustanud patsientidel sagedamini teatud tüüpi infektsioone. Kui aga Caelyx’it võrreldi kaugelearenenud munasarjavähi standardravimiga (topotekaan), esines Caelyx’it saanud patsientidel infektsioone tunduvalt harvem. Rinnanäärmevähiga haigetel täheldati uuringutes nii vere valgeliblede arvu vähenemist kui ka infektsioone harva. Mõned nendest nähtudest võivad olla tingitud ka teie haigusest, mitte Caelyx’ist;

-üldine väsimus, nõrkus, torkimis- või valutunne jalgades või kätes;

-juuste väljalangemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 inimesel 10st)

-kõhuvalu;

-soor (suulimaskesta seeninfektsioon), haavandid ninas, ninaverejooks, külmast tingitud haavandid ja keelepõletik;

-ravi ajal Caelyx’iga võivad maksafunktsiooni näitajate laboratoorsed väärtused kas suureneda või väheneda;

-unisus, pearinglus, minestamine, luuvalu, valu rindades, ebanormaalne lihaspinge, lihasvalu, krambid või tursed jalas, üldised tursed, võrkkestapõletik (võrkkest on silma valgustundlik kiht), suurenenud pisaravool, ähmane nägemine, torkimistunne või valu kätes ja jalgades;

-karvanääpsupõletik, naha ketendus, põletik või lööve, naha pigmentatsiooni (värvuse) ebatavalised muutused ja küünte kahjustused;

-südameprobleemid, nt ebaregulaarne südame löögisagedus, laienenud veresooned;

-palavik, kehatemperatuuri tõus või muud infektsiooninähud, mis võivad olla tingitud teie haigusest;

-hingamisprobleemid, st hingamisraskus või köhimine, mis võib olla tingitud infektsioonist, millesse olete nakatunud oma haiguse tõttu;

-vedelikupuudus kehas (dehüdratsioon e veetustumine), tugev kehakaalu langus ja lihaste kõhetumine, kaltsiumi, magneesiumi, kaaliumi või naatriumi madal tase veres, kaaliumi kõrge tase veres;

-söögitoru põletik, mao limaskesta põletik, neelamisraskus, suukuivus, kõhugaasid, igemete põletik (gingiviit), maitsetundlikkuse muutused;

-tupepõletik;

-valu urineerimisel;

-kui teil on varem kiiritusravi ajal esinenud nahareaktsioone, sh naha punetust, kuivust ja valulikkust, siis võib seesama juhtuda ka Caelyx’iga ravi ajal.

-Caelyx’i ja bortesomiibi kombinatsiooni kasutamisel võib esineda liigesevalu, langenud või ebanormaalne tundlikkus ärritusele, sarvkesta põletik, silma punetus, munandikoti punetus. Kui Caelyx’it kasutatakse üksi, on mõnede nimetatud toimete esinemine vähem tõenäoline ning mõningaid neist ei ole üldse esinenud.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 inimesel 100st)

-segasusseisund;

-veenipõletik ja verehüübe moodustumine veenis, mis võib põhjustada teil verevoolu takistust kopsu. Seetõttu võib tekkida hingamisraskus, valu rinnus ja südamepekslemine.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad kuni 1 inimesel 10 000st)

-tõsised nahareaktsioonid, nt naha ulatuslik irdumine, villide teke ja lisaks ka limaskesta marrastused (Stevensi-Johnsoni sündroom/toksiline epidermaalne nekrolüüs)

-Caelyx’i pikaajalisel kasutamisel (rohkem kui aasta jooksul) võib tekkida suuõõnevähk.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Käte-jalgade sündroomi vältimine ja ravi hõlmab:

-igal võimalikul juhul käte ja/või jalgade külmas vees hoidmist (nt televiisorit vaadates, lugedes, raadiot kuulates);

-käte ja jalgade paljana hoidmist (ärge kandke kindaid ega sokke jne);

-jahedas olemist;

-kuuma ilmaga jahedas vannis käimist;

-hoidumist sportlikest tegevustest, mis võib põhjustada jalgade traumat (nt tervisejooks);

-hoidumist kokkupuutest kuuma veega (ärge käige mullivannis ega saunas);

-liiga kitsaste või kõrge kontsaga jalanõude kandmise vältimist.

Püridoksiin (B6-vitamiin):

-B6-vitamiin on apteegis saadaval ilma retseptita.

-koheselt, kui tekivad esimesed nahapunetuse või –kipituse sümptomid, hakake vitamiini võtma - 50…150 mg ööpäevas.

5.Kuidas Caelyx’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida külmkapis (2 C...8 C). Mitte lasta külmuda.

Pärast lahjendamist:

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud 24 tunni jooksul. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C. Osaliselt kasutatud viaalid tuleb hävitada.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate selles sadet või muid nähtavaid aineosi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Caelyx sisaldab

-Toimeaine on doksorubitsiinvesinikkloriid. Üks ml Caelyx’it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi pegüleeritud liposomaalse vormina.

-Teised koostisosad on -(2-[1,2-distearüül-sn-glütsero(3)fosfooksü]etüülkarbamüül)- - metoksüpolü(oksüetüleen)-40 naatriumsool (MPEG-DSPE), täielikult hüdrogeenitud soja fosfatidüülkoliin (HSPC), kolesterool, ammooniumsulfaat, sahharoos, histidiin, süstevesi, soolhape ja naatriumhüdroksiid.

Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat: 10 ml (20 mg) või 25 ml (50 mg) viaalid.

Kuidas Caelyx välja näeb ja pakendi sisu

Infusioonilahus on steriilne, läbipaistev ja punase värvusega.

Caelyx on saadaval klaasviaalides, pakendis on 1 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Tootja

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Janssen-Cilag NV

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

Antwerpseweg 15-17

Geležinio Vilko g. 18A

B-2340 Beerse

LT-08104 Vilnius

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Tel: +370 5 278 68 88

България

„Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00

Česká republika

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/06

CZ-150 00 Praha 5 - Smíchov Tel.: +420 227 012 227

Danmark

Janssen-Cilag A/S

Bregnerødvej 133

DK-3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82

Deutschland

Janssen-Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D-41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955

Eesti

UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2

EE-11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410

Ελλάδα

Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

España

Janssen-Cilag, S.A.

E-28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00

France

Janssen-Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Hrvatska

Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h

10010 Zagreb

Tel: +385 1 6610 700

Luxembourg/Luxemburg

Janssen-Cilag NV

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Magyarország

Janssen-Cilag Kft.

Nagyenyed u. 8-14

H-Budapest, 1123

Tel.: +36 1 884 2858

Malta

AM MANGION LTD.

Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Nederland

Janssen-Cilag B.V.

Graaf Engelbertlaan 75

NL-4837 DS Breda

Tel: +31 76 711 1111

Norge

Janssen-Cilag AS

Postboks 144

NO-1325-Lysaker

Tlf: +47 24 12 65 00

Österreich

Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Polska

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24

PL-02-135 Warszawa

Tel.: +48 22 237 60 00

Portugal

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT-2734-503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

România

Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15

Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Slovenija

Janssen-Cilag Ltd.

Johnson & Johnson d.o.o.

50-100 Holmers Farm Way

Šmartinska cesta 53

High Wycombe

SI-1000 Ljubljana

Buckinghamshire HP12 4EG

Tel: +386 1 401 18 30

United Kingdom

 

Tel: +44 1 494 567 444

 

Ísland

Slovenská republika

Janssen-Cilag AB

Johnson & Johnson, s.r.o.

c/o Vistor hf.

CBC III, Karadžičova 12

Hörgatúni 2

SK-821 08 Bratislava

IS-210 Garðabær

Tel: +421 232 408 400

Sími: +354 535 7000

 

Italia

Suomi/Finland

Janssen-Cilag SpA

Janssen-Cilag Oy

Via M.Buonarroti, 23

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

I-20093 Cologno Monzese MI

FI-02130 Espoo/Esbo

Tel: +39 02 2510 1

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Sverige

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Janssen-Cilag AB

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226

Box 4042

Λατσιά

SE-16904 Solna

CY-2234 Λευκωσία

Tel: +46 8 626 50 00

Τηλ: +357 22 207 700

 

Latvija

United Kingdom

UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā

Janssen-Cilag Ltd.

Mūkusalas iela 101

50-100 Holmers Farm Way

Rīga, LV-1004

High Wycombe

Tel: +371 678 93561

Buckinghamshire HP12 4EG - UK

 

Tel: +44 1 494 567 444

Infoleht on viimati uuendatud

 

Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele (vt lõik 3):

Caelyx’i lahuse käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Kindlasti tuleb kanda kindaid. Kui Caelyx satub nahale või limaskestale, tuleb vastav piirkond koheselt rohke vee ja seebiga puhtaks pesta. Caelyx’it tuleb käsitseda ja utiliseerida sarnaselt teistele vähivastastele preparaatidele.

Määrake manustatava Caelyx’i annuse suurus, lähtudes soovitavast terapeutilistest annusest ja patsiendi kehapinna suurusest. Võtke vajalik kogus Caelyx’i infusioonilahuse kontsentraati steriilsesse süstlasse, järgides hoolikalt aseptikanõudeid, kuna Caelyx ei sisalda säilitus- ega bakteriostaatilisi aineid. Vajalik Caelyx’i annus peab enne manustamist olema lahjendatud 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahuses. Lahjendage Caelyx annuse < 90 mg korral 250 ml-s ja annuse 90 mg korral

500 ml-s.

Vähendamaks infusiooniga seotud reaktsioonide riski, ei tohi esimest Caelyx’i annust manustada kiiremini kui 1 mg/minutis. Kui esimese manustamise käigus infusiooniga seotud reaktsioone ei täheldata, võib järgnevad Caelyx’i annused manustada 60 minuti vältel.

Rinnanäärmevähi kliiniliste uuringute programmis modifitseeriti patsientidel, kellel manustamise käigus tekkis infusioonireaktsioon, Caelyx’i annust alljärgnevalt: 5% koguannusest manustati aeglaselt esimese 15 minuti vältel. Kui patsient talus seda annust ilma mingi reaktsioonita, siis kahekordistati infusioonikiirus järgnevaks 15 minutiks. Kui ka siis mingit reaktsiooni ei tekkinud, manustati järelejäänud annus 60 minuti vältel nii, et manustamise kogukestuseks oli 90 minutit.

Kui patsiendil ilmnevad varased infusiooniga seotud reaktsiooni nähud või sümptomid, tuleb infusioon koheselt katkestada, manustada antihistamiinikumi ja/või lühitoimelist kortikosteroidi ning taasalustada seejärel infusiooni aeglasema kiirusega.

Mistahes muu kui 5% (50 mg/ml) glükoosi infusioonilahuse kasutamine Caelyx’i lahjendamiseks või mistahes bakteriostaatilise aine (nagu näiteks bensüülalkohol) lisamine võib põhjustada Caelyx’i väljasadenemise.

On soovitatav, et Caelyx’i infusioonisüsteem oleks külgava kaudu ühendatud 5% (50 mg/ml) glükoosilahusega täidetud infusioonisüsteemiga. Caelyx’it võib infundeerida ka perifeersesse veeni. Caelyx’it ei tohi manustada filtriga infusioonisüsteemiga.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu