Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cancidas (Caspofungin MSD) (caspofungin) - J02AX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCancidas (Caspofungin MSD)
ATC koodJ02AX04
Toimeainecaspofungin
TootjaMerck Sharp

Cancidas

kaspofungiin

See on ravimi Cancidas Euroopa avaliku hindamisaruande kokkuvõte. Selles selgitatakse, kuidas amet hindas ravimit, et soovitada müügiloa andmist Euroopa Liidus ja kasutustingimusi. Hindamisaruandes ei anta Cancidase kasutamise praktilisi nõuandeid.

Kui vajate Cancidase kasutamise praktilisi nõuandeid, lugege pakendi infolehte või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Mis on Cancidas ja milleks seda kasutatakse?

Cancidas on seeneravim, millega ravitakse täiskasvanuid, noorukeid ja lapsi, kellel on järgmised seisundid.

Invasiivne kandidoos (seene Candida põhjustatud teatud seeninfektsioon (nakkus)). Invasiivne tähendab, et seen on levinud vereringesse.

Invasiivne aspergilloos (seene Aspergillus põhjustatud teatud seeninfektsioon), kui amfoteritsiin-B või itrakonasool (samuti seeneravimid) on patsiendil ebaefektiivsed või patsient neid ei talu.

Seeninfektsiooni kahtlus (näiteks seente Candida või Aspergillus põhjustatud infektsiooni kahtlus), kui patsiendil on palavik ja leukotsüütide (vere valgeliblede) vähesus. Ravimit kasutatakse empiiriliseks raviks: ravi alustatakse patsiendi läbivaatuse põhjal, enne kui infektsiooni olemasolu on kinnitatud.

Cancidas sisaldab toimeainena kaspofungiini.

Kuidas Cancidast kasutatakse?

Ravi Cancidasega peab alustama invasiivsete seeninfektsioonide ravis kogenud arst.

Cancidas on infusioonilahuse (veeni tilgutatava lahuse) pulber. Ravimit manustatakse üks kord ööpäevas ligikaudu üks tund kestva infusioonina. Täiskasvanute ravi alustatakse 70 mg algannusega ning jätkatakse annusega 50 mg või 70 mg ööpäevas (patsientidel kehamassiga üle 80 kg). Mõõduka maksahaigusega täiskasvanud patsientidel võib olla vaja väiksemat annust.

12-kuuste kuni 17-aastaste patsientide annus arvutatakse pikkuse ja kehamassi järgi. Cancidase kasutamisel alla 12-kuustel lastel peab olema ettevaatlik, sest selles vanuserühmas ei ole ravimit piisavalt uuritud.

Ravi jätkatakse kuni kahe nädala jooksul pärast infektsiooni paranemist. Cancidas on retseptiravim.

Kuidas Cancidas toimib?

Cancidase toimeaine kaspofungiin kuulub seeneravimite ehhinokandiinide rühma. Selle toime seisneb seene eluks ja kasvamiseks vajaliku rakuseinakomponendi glükaanpolüsahhariidi tekke takistamises. Cancidas kahjustab seene rakuseinu, nii et need muutuvad hapraks ega suuda kasvada. Cancidase suhtes tundlike seente loetelu on ravimi omaduste kokkuvõttes (samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa).

Milles seisneb uuringute põhjal Cancidase kasulikkus?

Uuringute kohaselt saavutatakse seeninfektsiooniga patsientidel Cancidasega soodne ravivastus – sümptomid paranevad ning seen eemaldatakse patsiendi organismist.

Invasiivse kandidoosiga 239 täiskasvanu uuringus oli soodsa ravivastusega täiskasvanud patsiente Cancidasega ravitutest 73% (80 patsienti 109st) ja amfoteritsiin-B-ga ravitutest 62% (71 patsienti 115st).

Invasiivse aspergilloosiga 69 täiskasvanu uuringu lõpuks tekkis Cancidasele soodne ravivastus 41%-l patsientidest (26 patsiendil 63st). Täiskasvanud patsientidest, kelle ravi muude ravimitega ei andnud tulemusi, tekkis Cancidast kasutanutest ravivastus 36%-l (19 patsiendil 53st). Patsientidest, kes ei talunud ravi muude ravimitega, tekkis Cancidast kasutanutest ravivastus 70%-l (7 patsiendil 10st).

Sarnased tulemused saadi uuringus, kus osalesid 49 invasiivse kandidoosiga või invasiivse aspergilloosiga last ja noorukit: Cancidasele tekkis ravivastus 50%-l (5 patsiendil 10st) invasiivse kandidoosiga ja 81%-l (30 patsiendil 37st) invasiivse aspergilloosiga patsientidest.

Kahes uuringus, kus osalesid seeninfektsiooni kahtlusega patsiendid, keda raviti empriiriliselt, osutus Cancidas sama efektiivseks kui amfoteritsiin-B. Neist ühes, kus osales ligikaudu 1000 täiskasvanut, tekkis 34%-l patsientidest soodne ravivastus kas Cancidase või amfoteritsiin-B-ga. Samad tulemused olid teises uuringus, kus osales 82 last vanuses 2–17 aastat.

Mis riskid Cancidasega kaasnevad?

Cancidase kõige sagedamad kõrvalnähud täiskasvanutel (võivad esineda kuni 1 patsiendil 100st) on hemoglobiini või vere punaliblede vähesus, leukotsüütide (vere valgeliblede) vähesus, vere väike kaaliumisisaldus, peavalu, veenipõletik, raskendatud hingamine, iiveldus, kõhulahtisus, oksendamine, maksaensüümide ja bilirubiini suurenenud sisaldus (võib osutada maksaprobleemidele), lööve, sügelus, nahapunetus, liigne higistamine, liigesevalu, palavik, külmavärinad, süstekoha sügelus ning albumiini (teatud valgu) väike sisaldus veres.

Cancidase kõige sagedam kõrvalnäht lastel (täheldatud enam kui 1 patsiendil 10st) on palavik. Cancidase kohta täiskasvanutel ja lastel teatatud kõrvalnähtude täielik loetelu on pakendi infolehel.

Miks Cancidas heaks kiideti?

Inimravimite komitee otsustas, et Cancidase kasulikkus invasiivse kandidoosi ja aspergilloosi ning kahtlustatavate seeninfektsioonide empiirilises ravis täiskasvanutel ja lastel on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas seepärast anda ravimi müügiloa.

Mis meetmed võetakse, et tagada Cancidase ohutu ja efektiivne kasutamine?

Cancidase ohutu ja efektiivse kasutamise soovitused ja ettevaatusmeetmed tervishoiutöötajatele ja patsientidele on lisatud ravimi omaduste kokkuvõttesse ja pakendi infolehele.

Muu teave Cancidase kohta

Euroopa Komisjon andis Caspofungin MSD müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidus, 24. oktoobril 2001. Ravimi nimetus muudeti 9. aprillil 2003 Cancidaseks.

Euroopa avaliku hindamisaruande täistekst Cancidase kohta on ameti veebilehel: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Kui vajate Cancidasega toimuva ravi kohta lisateavet, lugege palun pakendi infolehte (mis on samuti Euroopa avaliku hindamisaruande osa) või pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 07-2016.

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu