Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cholestagel (colesevelam) – Pakendi märgistus - C10AC04

Updated on site: 05-Oct-2017

Ravimi nimetusCholestagel
ATC koodC10AC04
Toimeainecolesevelam
TootjaGenzyme Europe B.V.

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND JA PUDELI ETIKETT (24, 100 JA 180 TABLETTI) PUDELI ETIKETT (180 TABLETTI) VÄLISPAKENDITA

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Cholestagel 625 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Kolesevelaam

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 625 mg kolesevelaami (vesinikkloriidina).

3.ABIAINED

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

24 õhukese polümeerikattega tabletti.

100 õhukese polümeerikattega tabletti

180 õhukese polümeerikattega tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Suukaudne.

Tablette tuleks võtta koos toidu ja joogiga.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6.ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST

TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Genzyme Europe B.V.

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

12.MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/03/268/001

 

 

 

 

24 tabletti

EU/1/03/268/002

100 tabletti

 

 

 

EU/1/03/268/003

180 tabletti

välispakendiga

EU/1/03/268/004

180 tabletti välispakendita

 

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Cholestagel

625mg

17.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood

Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit.

18.AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED

PC:

SN:

NN:

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu