Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Ravimi omaduste kokkuvõte - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCircadin
ATC koodN05CH01
Toimeainemelatonin
TootjaRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Circadin 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 2 mg melatoniini.

Teadaolevat toimet omav abiaine: iga toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 80 mg laktoosmonohüdraati.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Valged kuni kollakasvalged ümmargused kaksikkumerad tabletid

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Circadin on näidustatud lühiajaliseks monoteraapiaks üle 55-aastastel patsientidel primaarse insomnia korral, mida iseloomustab une halb kvaliteet.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitatav annus on 2 mg üks kord ööpäevas 1−2 tundi enne magamaminekut ja pärast sööki. Sellise annusega võib jätkata kuni kolmteist nädalat.

Lapsed

Circadini ohutus ja efektiivsus lastel vanuses 0 kuni 18 aastat ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Neerukahjustus

Ühegi neerukahjustuse staadiumi mõju melatoniini farmakokineetikale ei ole uuritud. Sellistele patsientidele tuleb melatoniini manustada ettevaatusega.

Maksakahjustus

Circadini kasutuse kohta maksakahjustusega patsientidel andmed puuduvad. Avaldatud andmete kohaselt on maksakahjustusega patsientidel melatoniini kliirensi vähenemise tõttu endogeense melatoniini tase päevasel ajal suurenenud. Sellest tulenevalt ei ole soovitatav kasutada Circadini maksakahjustusega patsientidel.

Manustamisviis

Suukaudne. Tabletid tuleb tervelt alla neelata, et säilitada nende toimeainet prolongeeritult vabastamise võime. Neelamise hõlbustamiseks purustada ega katki närida ei ole lubatud.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Circadin võib põhjustada uimasust. Seetõttu tuleb ravimit kasutada ettevaatusega olukordades, kus uimasus võib kujutada endast ohutusriski.

Puuduvad kliinilised andmed Circadini kasutuse kohta autoimmuunsete haigustega isikutel. Seetõttu ei ole soovitatav kasutada Circadini autoimmuunhaigustega patsientidel.

Circadin sisaldab laktoosi. Harvade haiguste, nagu päriliku galaktoositalumatuse, LAPP- laktaasidefitsiidi või glükoosi-galaktoosi imendumishäire korral ei tohi seda ravimit võtta.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Farmakokineetilised koostoimed

Terapeutilisest suuremate kontsentratsioonide puhul on melatoniinil in vitro täheldatud CYP3A indutseerivat toimet. Nende tulemuste kliiniline tähtsus ei ole selge. Induktsioon võib põhjustada samaaegselt manustatavate ravimite plasmakontsentratsioonide langust.

Supra-terapeutiliste kontsentratsioonide puhul ei indutseeri melatoniin in vitro CYP1A ensüüme. Seetõttu ei ole melatoniini ja teiste ainete koostoimed seoses melatoniini mõjuga CYP1A ensüümidesse tõenäoliselt olulised.

Melatoniini metabolism toimub peamiselt CYP1A ensüümide vahendusel. Seetõttu on võimalikud melatoniini ja teiste ainete koostoimed, kui teised ained mõjutavad CYP1A ensüüme.

Ettevaatlik tuleb olla fluvoksamiini saavate patsientide puhul, sest see suurendab melatoniini kontsentratsiooni (suurendab AUC 17 korda ja seerumi Cmax 12 korda), inhibeerides selle metabolismi tsütokroom P450 (CYP) isoensüümide CYP1A2 ja CYP2C19 kaudu. Sellist kombinatsiooni tuleks vältida.

Patsientide puhul, kes saavad 5- või 8-metoksüpsoraleeni (5- ja 8-MOP), tuleb olla ettevaatlik, sest see suurendab melatoniini kontsentratsiooni, inhibeerides selle metabolismi.

Patsientide puhul, kes saavad CYP2D inhibiitorit tsimetidiini, tuleb olla ettevaatlik, sest see suurendab melatoniini sisaldust vereplasmas, inhibeerides selle metabolismi.

Sigarettide suitsetamine võib vähendada melatoniini kontsentratsiooni seoses CYP1A2 inhibeerimisega.

Ettevaatlik tuleb olla patsientide puhul, kes saavad östrogeeni (st kontratseptiive või hormoonasendusravi), mis suurendab melatoniini kontsentratsiooni, inhibeerides selle metabolismi CYP1A1 ja CYP1A2 kaudu.

CYP1A2 inhibiitorid, nagu näiteks kinoloonid, võivad põhjustada melatoniini kontsentratsiooni suurenemist.

CYP1A2 indutseerijad, nagu näiteks karbamasepiin ja rifampitsiin võivad põhjustada melatoniini plasmakontsentratsiooni vähenemist.

Kirjanduses on palju andmeid adrenergiliste agonistide/antagonistide, opiaatide agonistide/antagonistide, antidepressantide, prostaglandiinide inhibiitorite, bensodiasepiinide, trüptofaani ja alkoholi mõju kohta endogeense melatoniini sekretsioonile. Ei ole uuritud, kas nimetatud ained mõjutavad Circadini farmakodünaamikat või -kineetikat või vastupidi.

Farmakodünaamilised koostoimed

Alkoholi ei tohiks koos Circadiniga võtta, sest see vähendab Circadini mõju unele.

Circadin võib tugevdada bensodiasepiinide ja mitte-bensodiasepiinsete uinutite, nagu zaleplooni, zolpideemi ja zopiklooni sedatiivseid omadusi. Ühes kliinilises uuringus täheldati üks tund pärast Circadini ja zolpideemi samaaegset manustamist selget mööduva iseloomuga farmakodünaamilist koostoimet. Samaaegse manustamise tagajärjel täheldati võrreldes ainult zolpideemi manustamisega tugevamaid tähelepanu-, mälu- ja koordinatsioonihäireid.

Uuringutes on Circadini manustatud koos kesknärvisüsteemi mõjutavate ainete, tioridasiini ja imipramiiniga. Ühelgi juhul ei täheldatud kliiniliselt olulisi farmakokineetilisi koostoimeid. Siiski andis Circadin koos imipramiiniga manustades trankviliseeriva toime tugevnemist ja raskusi ülesannete täitmisel võrreldes ainult imipramiini manustamisega, ning koos tioridasiiniga manustades rohkem uimasustunnet võrreldes ainult tioridasiini manustamisega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Melatoniini kasutamise kohta raseduse ajal ei ole kliinilisi andmeid. Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet rasedusele, embrüo/loote arengule, sünnitusele või postnataalsele arengule (vt lõik 5.3). Kliiniliste andmete puudumise tõttu ei ole soovitatav ravimit kasutada raseduse ajal ja naistel, kes planeerivad rasedust.

Imetamine

Endogeenset melatoniini on leitud inimese rinnapiimast, seega eksogeenne melatoniin eritub tõenäoliselt rinnapiimaga. Näriliste, lammaste, veiste ja primaatidega tehtud loomkatsete andmetel kandub melatoniin läbi platsenta looteni või antakse edasi emapiimaga. Seetõttu ei ole soovitatav melatoniini tarvitamise ajal last rinnaga toita.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Circadinil on mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Circadin võib põhjustada uimasust, seetõttu tuleb ravimit kasutada ettevaatusega olukordades, kus uimasus võib kujutada endast ohutusriski.

4.8Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kliinilistes uuringutes (milles Circadini manustati kokku 1931 patsiendile ja platseebot said 1642 patsienti), registreeriti Circadini saanud patsientidest 48,8%-l kõrvalnähtusid, samas kui

platseebot saanutel registreeriti neid 37,8%-l. Kui võrreldi kõrvalnähtudega patsientide osakaalusid 100 patsient-aasta kohta, siis saadi platseeboga kõrgemad tulemused kui Circadiniga

(5,743 platseeboga vs 3,013 Circadiniga). Kõige sagedamini registreeritud kõrvalnähtudeks olid nii Circadini kui platseebot saanutel peavalu, nasofarüngiit, seljavalu ja artralgia, mis olid MedDRA definitsiooni järgi sagedased.

Kõrvaltoimete tabel

Kliinilistes uuringutes ja turuletulekujärgsetes spontaansetes teadetes täheldati järgmisi kõrvalnähtusid. Kliinilistes uuringutes Circadini saanud patsientidest kokku 9,5%-l registreeriti kõrvalnähtusid võrreldes 7,4%-ga platseebot saanud patsientide seas. Allpool on esitatud ainult need kõrvalnähud, mida täheldati patsientidel kliinilistes uuringutes sama sagedasti või sagedamini kui platseeboga.

Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

sage

 

 

 

(ei saa hinnata

 

 

 

 

 

olemasolevate

 

 

 

 

 

andmete

 

 

 

 

 

alusel)

Infektsioonid ja

 

 

 

Herpes zoster

 

infestatsioonid

 

 

 

 

 

Vere ja

 

 

 

Leukopeenia,

 

lümfisüsteemi

 

 

 

trombotsütopeenia

 

häired

 

 

 

 

 

Immuunsüsteemi

 

 

 

 

Ülitundlikkusr

häired

 

 

 

 

eaktsioon

Ainevahetus- ja

 

 

 

Hüpertriglütseridee

 

toitumishäired

 

 

 

mia,

 

 

 

 

 

hüpokaltseemia,

 

 

 

 

 

hüponatreemia

 

Psühhiaatrilised

 

 

Ärrituvus,

Meeleolumuutused,

 

häired

 

 

närvilisus,

agressioon,

 

 

 

 

rahutus, unetus,

agitatsioon,

 

 

 

 

ebanormaalsed

nutmine,

 

 

 

 

unenäod,

stressisümptomid,

 

 

 

 

õudusunenäod,

desorientatsioon,

 

 

 

 

ärevus

varahommikune

 

 

 

 

 

ärkamine,

 

 

 

 

 

suurenenud libiido,

 

 

 

 

 

depressiivne

 

 

 

 

 

meeleolu,

 

 

 

 

 

depressioon

 

Närvisüsteemi

 

 

Migreen, peavalu,

Sünkoop,

 

häired

 

 

letargia,

mäluhäired,

 

 

 

 

psühhomotoorne

tähelepanuhäired,

 

 

 

 

hüperaktiivsus,

unelev seisund,

 

 

 

 

pearinglus,

rahutute jalgade

 

 

 

 

uimasus

sündroom, halb une

 

 

 

 

 

kvaliteet,

 

 

 

 

 

paresteesia

 

Silma kahjustused

 

 

 

Vähenenud

 

 

 

 

 

nägemisteravus,

 

 

 

 

 

hägustunud

 

 

 

 

 

nägemine,

 

 

 

 

 

suurenenud

 

 

 

 

 

pisaravool

 

Kõrva ja

 

 

 

Asendivertiigo,

 

labürindi

 

 

 

vertiigo

 

kahjustused

 

 

 

 

 

Südame häired

 

 

 

Stenokardia,

 

 

 

 

 

südamepekslemine

 

Vaskulaarsed

 

 

Hüpertensioon

Kuumad hood

 

häired

 

 

 

 

 

Organsüsteemi

Väga

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Teadmata

klass

sage

 

 

 

(ei saa hinnata

 

 

 

 

 

olemasolevate

 

 

 

 

 

andmete

 

 

 

 

 

alusel)

Seedetrakti häired

 

 

Kõhuvalu, valu

Gastroösofageaalne

 

 

 

 

ülakõhus,

reflukshaigus,

 

 

 

 

düspepsia,

seedetrakti häired,

 

 

 

 

suuhaavandid,

suu limaskesta

 

 

 

 

suukuivus,

villid,

 

 

 

 

iiveldus

keelehaavandid,

 

 

 

 

 

seedetrakti

 

 

 

 

 

ärritusnähud,

 

 

 

 

 

oksendamine,

 

 

 

 

 

ebanormaalsed

 

 

 

 

 

soole helid,

 

 

 

 

 

kõhugaasid,

 

 

 

 

 

ülemäärane

 

 

 

 

 

süljeeritus, halb

 

 

 

 

 

hingeõhk,

 

 

 

 

 

ebamugavustunne

 

 

 

 

 

kõhus, maohäire,

 

 

 

 

 

gastriit

 

Maksa ja

 

 

Hüperbilirubinee

 

 

sapiteede häired

 

 

mia

 

 

Naha ja

 

 

Dermatiit, öine

Ekseem, erüteem,

Angioödeem,

nahaaluskoe

 

 

higistamine,

käe dermatiit,

suuturse,

kahjustused

 

 

kihelus, lööve,

psoriaas,

keeleturse

 

 

 

generaliseerunud

generaliseerunud

 

 

 

 

kihelus,

lööve, sügelev

 

 

 

 

nahakuivus

lööve,

 

 

 

 

 

küünekahjustused

 

Lihas-skeleti ja

 

 

Jäsemevalu

Artriit,

 

sidekoe

 

 

 

lihasspasmid,

 

kahjustused

 

 

 

kaelavalu, öised

 

 

 

 

 

krambid

 

Neerude ja

 

 

Glükosuuria,

Polüuuria,

 

kuseteede häired

 

 

proteinuuria

hematuuria,

 

 

 

 

 

noktuuria

 

Reproduktiivse

 

 

Menopausisümpt

Priapism, prostatiit

Galaktorröa

süsteemi ja

 

 

omid

 

 

rinnanäärme

 

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

 

Üldised häired ja

 

 

Asteenia, valu

Väsimus, valu, janu

 

manustamiskoha

 

 

rindkeres

 

 

reaktsioonid

 

 

 

 

 

Uuringud

 

 

Maksafunktsiooni

Maksa ensüümide

 

 

 

 

analüüside

taseme tõus,

 

 

 

 

kõrvalekalded,

kõrvalekalded vere

 

 

 

 

kehakaalu tõus

elektrolüütide

 

 

 

 

 

tasemetes,

 

 

 

 

 

ebanormaalsed

 

 

 

 

 

laboratoorsed

 

 

 

 

 

näitajad

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu.

4.9Üleannustamine

Turuletuleku järgselt on teatatud mitmest üleannustamise juhtumist. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoime oli unisus. Enamik oli kerge kuni mõõduka raskusastmega. Kliinilistes uuringutes on Circadini manustatud 5 mg ööpäevaste annustena 12 kuu jooksul ilma oluliste muutusteta registreeritud kõrvalnähtude olemuses.

Kirjanduses on andmeid kuni 300 mg suuruse ööpäevaste annuste manustamise kohta ilma olulisi kõrvaltoimeid põhjustamata.

Üleannustamise korral on ootuspärane uimasuse teke. Toimeaine kliirens jääb 12 tunni piiresse pärast sissevõtmist. Erimeetmeid ei ole vaja rakendada.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: psühholeptikumid, melatoniini retseptorite agonistid, ATC-kood: N05CH01

Melatoniin on kehaomane hormoon, mida toodetakse ajuripatsis ja mis on struktuurilt sarnane serotoniinile. Füsioloogiliselt suureneb melatoniini produktsioon kiiresti pärast pimeduse saabumist, maksimum saavutatakse kella 2−4 vahel hommikul ja produktsioon lõpeb öö teisel poolel. Melatoniin on seotud ööpäevase rütmi kontrolliga ning pimeda ja valge aja vaheldumisega kohanemisel. See on seotud ka hüpnootilise toime ja suurenenud unevajadusega.

Toimemehhanism

Melatoniini toime MT1, MT2 ja MT3 retseptoritesse arvatakse olevat seotud selle und soodustava toimega, sest nimetatud retseptorid (peamiselt MT1 ja MT2) on seotud ööpäevase rütmi ja une regulatsiooniga.

Põhjendus kasutuseks

Seoses melatoniini rolliga une ja ööpäevase rütmi regulatsioonis ja seoses endogeense melatoniini produktsiooni vähenemisega vanuse kasvades võib melatoniin aidata efektiivselt parandada une kvaliteeti, eriti üle 55-aastastel primaarse insomniaga patsientidel.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

Kliinilistes uuringutes, milles osalenud primaarse insomniaga patsiendid said 3 nädala jooksul igal õhtul 2 mg Circadini, saadi ravi saanud patsientide rühmas võrreldes platseeborühmaga paremaid tulemusi uinumiseks kulunud aja osas (mõõdetuna objektiivsete ja subjektiivsete meetoditega) ning une subjektiivse kvaliteedi ja päevase funktsioneerimise osas (taastav uni) ilma päevase erksuse häireteta.

Polüsomnograafilises (PSG) uuringus, mis koosnes 2-nädalasest sissejuhatavast faasist (ühepoolse pimemenetlusega manustatav platseebo), millele järgnesid 3 nädalat kestev raviperiood (topeltpime platseeboga kontrollitud paralleelsete rühmadega disain) ja 3 nädalat kestev ravi lõpetamise periood, lühenes uinumisele kulunud aeg 9 minutit võrreldes platseeboga. Circadin ei avaldanud mõju une arhitektuurile ega REM-unele. 2 mg Circadiniga ei ilmnenud muutusi päevases funktsioneerimises.

Ambulatoorses uuringus, mis koosnes 2-nädalasest sissejuhatavast platseeboperioodist, 3-nädalasest randomiseeritud topeltpimedast platseeboga kontrollitud paralleelsete ravirühmadega raviperioodist ja 2-nädalasest võõrutusperioodist, paranes une kvaliteet ja hommikune virgeolek Circadini saanute hulgas 47% patsientidest ja platseebot saanute seas 27% patsientidest. Peale selle paranesid une kvaliteet ja hommikune virgeolek Circadini saanutel oluliselt võrreldes platseeboga. Unenäitajad taastusid algtasemele ilma tagasilöögiefektita, kõrvalnähtude sagenemiseta ja võõrutusnähtude sagenemiseta.

Teises ambulatoorses uuringus, mis koosnes 2-nädalasest sissejuhatavast platseeboperioodist ja topeltpimedast platseeboga kontrollitud paralleelsete rühmadega 3-nädalasest raviperioodist, paranes unekvaliteet ja hommikune virgeolek 26% patsientidest Circadini rühmas ja 15% patsientidest platseeborühmas. Circadin lühendas uinumisele kulunud aega 24,3 minuti võrra võrreldes

12,9 minutiga platseeborühmas. Peale selle paranesid Circadini saanud patsientide hinnangud une kvaliteedile, ärkamiste arvule ja hommikusele virgeolekule oluliselt võrreldes platseebot saanutega. Elukvaliteet paranes oluliselt 2 mg Circadini saanute hulgas võrreldes platseeboga.

Täiendavas randomiseeritud kliinilises uuringus (n=600) võrreldi Circadini ja platseebo toimet kuni kuue kuu jooksul. Patsiendid randomiseeriti ümber 3 nädala järel. Uuring näitas une latentsuse, une kvaliteedi ja hommikuse erksuse paranemist ilma võõrutusnähtude ja unetuse tagasilöögita. Uuring näitas, et pärast 3 nädalat ilmnenud paranemine kestis kuni 3 kuu jooksul, kuid ei jõudnud esmase analüüsini 6 kuu möödudes. 3 kuu möödudes ilmnes Circadini saanud grupis 10% rohkem ravivastuseid.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Suu kaudu manustatud melatoniin imendub täiskasvanutel täielikult ja eakatel võib imendumine väheneda kuni 50%. Melatoniini kineetika on lineaarne annuste vahemikus 2−8 mg.

Biosaadavus on ligi 15%. Oluline roll on esmase maksapassaaži toimel, hinnanguline esmase passaaži metabolism on 85%. Tmax saavutatakse täis kõhu korral 3 tunniga. 2 mg Circadini suukaudse manustamise järgselt mõjutab toit melatoniini imendumise kiirust ja Cmax-i . Toit aeglustas melatoniini imendumist, mille tagajärjel oli söömisejärgne melatoniini maksimaalne plasmakontsentratsioon madalam (Cmax=1020 versus Cmax=1176 pg/ml) ja saavutati hiljem (Tmax=3,0 h versus Tmax=0,75 h).

Jaotumine

In vitro on melatoniini valkudega seondumise võime 60%. Circadin seondub peamiselt albumiiniga, alfa1 happelise glükoproteiiniga ja suure tihedusega lipoproteiiniga.

Biotransformatsioon

Eksperimentaalsete andmete alusel võib oletada, et melatoniini metabolismiga on seotud tsütokroom P450 isoensüümid CYP1A1, CYP1A2 ja võimalik, et ka CYP2C19. Peamine metaboliit on inaktiivne 6-sulfatoksümelatoniin (6-S-MT). Biotransformatsioon toimub maksas. Metaboliidi eritumine lõpeb 12 tunni jooksul pärast sissevõtmist.

Eritumine

Terminaalne poolväärtusaeg (t½) on 3,5…4 tundi. Eliminatsioon toimub metaboliitide eritumisena neerude kaudu, 89% eritatakse 6-hüdroksümelatoniini sulfaat- ja glükuroniidkonjugaatidena ning 2% melatoniinina (toimeaine muutumatul kujul).

Sugu

Naistel on täheldatud 3…4 korda suuremat Cmax kui meestel. Täheldatud on ka viiekordset erinevust Cmax osas samast soost isikute hulgas.

Vaatamata erinevustele plasmakontsentratsioonides, ei leitud farmakodünaamilisi erinevusi naiste ja meeste vahel.

Patsientide eripopulatsioonid

Eakad patsiendid

Teadaolevalt aeglustub melatoniini metabolism koos vanusega. Erinevate annuste suurustega on vanematel patsientidel võrreldes nooremate patsientidega täheldatud kõrgemaid AUC ja Cmax väärtusi, mis viitab aeglasemale melatoniini metabolismile vanematel inimestel. Cmax oli ligikaudu 500 pg/ml täiskasvanutel (18−45) versus 1200 pg/ml eakatel patsientidel (55−69); AUC oli ligikaudu

3000 pg*h/mL täiskasvanutel versus 5000 pg*h/mL eakatel patsientidel.

Neerukahjustus

Tootja andmetel melatoniin korduva manustamise järgselt ei kumuleeru. See fakt on vastavuses melatoniini lühikese poolväärtusajaga inimese organismis.

Pärast 1 ja 3 nädalat kestnud igapäevast Circadini manustamist oli kontsentratsioon veres kell 23:00 (2 tundi pärast manustamist) vastavalt 411,4 ± 56,5 ja 432,00 ± 83,2 pg/ml, mis sarnaneb tulemustega, mis saadi Circadin 2 mg ühekordsel manustamisel tervetele vabatahtlikele.

Maksakahjustus

Melatoniini metabolism toimub peamiselt maksas ja seetõttu on maksakahjustuse korral endogeense melatoniini kontsentratsioon kõrgem.

Maksatsirroosiga patsientidel oli päevane melatoniinisisaldus plasmas märkimisväärselt kõrgem. Nendel patsientidel oli 6-sulfatoksümelatoniini üldine ekskretsioon oluliselt vähenenud võrreldes kontrollgrupiga.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid vaid soovitatud kliinilistest maksimaalsetest annustest tunduvalt suuremate annuste manustamisel.

Rottidel läbi viidud kartsinogeensusuuringus ei täheldatud toimeid, mis võiksid olla olulised inimesel kasutamise kontekstis.

Reproduktiivse toksilisuse uuringus, kus melatoniini manustati emastele tiinetele hiirtele, rottidele ja küülikutele, ei täheldatud järglastel kõrvalnähtusid, mille hindamiseks mõõdeti loote elujõulisust, skeleti- ja siseelundite muutusi, soolist jaotust, sünnikaalu ja sünnijärgset füüsilist, funktsionaalset ja seksuaalset arengut. Rottidel täheldati kergeid sünnijärgseid kasvu- ja elujõulisuse häireid vaid väga kõrgete annuste juures, mis vastasid umbes 2000 mg ööpäevasele annusele inimestel.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Ammoonium-metakrülaatkopolümeer tüüp B

Kaltsiumvesinikfosfaatdihüdraat

Laktoosmonohüdraat

Kolloidne veevaba ränidioksiid

Talk

Magneesiumstearaat

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Tabletid on pakendatud läbipaistmatutesse alumiiniumfooliumist tagumise osaga PVC/PVDC blisterlehtedesse. Pakend koosneb ühest blisterlehest, mis sisaldab 7, 20 või 21 tabletti, või kahest blisterlehest, mis kumbki sisaldab 15 tabletti (30 tabletti). Blisterpakendid on pakendatud pappkarpidesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited One Forbury Square

The Forbury Reading

Berkshire RG1 3EB Ühendkuningriik

e-mail: neurim@neurim.com

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/392/001

EU/1/07/392/002

EU/1/07/392/003

EU/1/07/392/004

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 29. juuni 2007

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20. aprill 2012

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

{PP. kuu AAAA}

Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel http://www.ema.europa.eu

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu