Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Circadin (melatonin) – Pakendi märgistus - N05CH01

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCircadin
ATC koodN05CH01
Toimeainemelatonin
TootjaRAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Circadin 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid melatoniin

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 2 mg melatoniini.

3.ABIAINED

Sisaldab laktoosmonohüdraati

Lisainfot vt pakendi infolehest

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

20tabletti

21tabletti

30tabletti

7tabletti

5.MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25ºC. Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited One Forbury Square

The Forbury Reading

Berkshire RG1 3EB Ühendkuningriik

e-mail: neurim@neurim.com

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/07/392/001 21 tabletti

EU/1/07/392/002 20 tabletti

EU/1/07/392/003 30 tabletti

EU/1/07/392/004 7 tabletti

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Circadin 2 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTERLEHT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Circadin 2 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid melatoniin

2.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

RAD Neurim Pharmaceuticals EEC Limited

3.KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4.PARTII NUMBER

Lot

5.MUU

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu