Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel BMS (clopidogrel hydrogen sulphate) – Pakendi märgistus - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusClopidogrel BMS
ATC koodB01AC04
Toimeaineclopidogrel hydrogen sulphate
TootjaBristol-Myers Squibb Pharma EEIG
VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED VÄLISPAKEND
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Clopidogrel BMS 75mg õhukese polümeerikattega tabletid klopidogreel

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga tablett sisaldab 75 mg klopidogreeli (klopidogreelvesiniksulfaadina).

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisaldab ka: hüdrogeenitud kastoorõli ja laktoosi. Täiendav info vt info eht.

 

 

 

 

 

 

 

 

lõppenud

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

 

 

 

14 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

28 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

30 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

50x1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

84 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

90 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

100 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

7 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

Suukaudne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutam st ugege pakendi infolehte

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

 

 

Hoida l ste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 

 

 

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 30°C (PVC/PVDC/alumiinium blistrid)

Või See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi (alumiiniumist blistrid)

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

 

 

 

EU/1/08/464/001

14 tabletti

 

 

müügiluba

 

 

 

EU/1/08/464/002 14 tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/003 28 tabletti

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/004 28 tabletti

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/005 30 tabletti

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/006 30 tabletti

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/007 50x1 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/008 50x1 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/009 84 tabletti

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/010 84 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/011 90 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/012 90 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/013 100 tabletti

 

 

 

 

 

 

 

 

on

 

 

 

 

EU/1/08/464/014 100 tabletti

 

 

 

 

EU/1/08/464/018 7 tabletti

 

 

 

 

 

EU/1/08/464/019 7 tabletti

 

 

 

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

Partii nr:

 

 

 

 

 

 

 

14.

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

 

 

etseptiravim.

 

 

 

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

lõppenud

16.INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Clopidogrel BMS 75 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTERPAKENDIL (7, 14, 28 või 84 tabletiga pakend)

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Clopidogrel BMS 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid klopidogreel

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

4.

PARTII NUMBER

müügiluba

 

Partii nr:

 

5.

MUU

 

Nädalapäev:

E

T

K

N

R

L

1. nädal

2. nädal (Ainult 14, 28 ja 84 tabletiga pakenditel) Ravimil3. nädal (Ainult 28, 84 tabletiga pakenditel)

Pon

4. nädal (Ainult 28, 84 tabletiga pakenditel)

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER/karp 30, 50x1, 90 või 100 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Clopidogrel BMS 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid klopidogreel

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

 

Kõlblik kuni:

 

müügiluba

 

4. PARTII NUBER

 

 

Partii nr:

 

 

 

5. MUU

on

 

 

 

Ravimil

 

 

 

lõppenud

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

 

 

Clopidogrel BMS 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid

 

 

 

klopidogreel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

lõppenud

 

2.

TOIMEAINE(TE) SISALDUS

 

 

 

Iga tablett sisaldab 300 mg klopidogreeli (vesiniksulfaadina)

 

 

3.

ABIAINED

 

 

 

 

 

 

Sisaldab ka: hüdrogeenitud kastoorõli ja laktoosi. Täiendav info vt info eht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

müügiluba

 

 

 

4x1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

30x1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

 

100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

 

 

 

 

5.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE

 

 

 

Suukaudne.

 

 

 

 

 

 

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

 

 

 

 

6.

ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA

 

 

 

KÄTTESAAMATUS KOHAS

 

Ravimil

 

 

 

 

 

 

Hoida laste eest varjatudonja kättesaamatus kohas.

 

 

7.

TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

KÕLBLIKKUSAEG

 

 

 

 

Kõlblik kuni: {KK/AAAA}

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10.ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Bristol Myers Squibb Pharma EEIG Uxbridge Business Park

Sanderson Road Uxbridge UB8 1DH Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/08/464/015 4x1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/08/464/016 30x1 õhukese polümeerikattega tabletti EU/1/08/464/017 100x1 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

 

 

14.

 

 

müügiluba

 

 

RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

 

 

Retseptiravim.

 

 

 

 

15.

KASUTUSJUHEND

 

 

 

 

 

16.

INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

 

 

 

Clopidogrel BMS 300 mg

 

Ravimil

on

 

 

 

lõppenud

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER/ Karp 4x1, 30x1 või 100x1 tabletiga

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Clopidogrel BMS 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid klopidogreel

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bristol Myers Squibb Pharma EEIG

3. KÕLBLIKKUSAEG

 

 

EXP:

 

 

müügiluba

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTII NUMBER

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

 

5.

MUU

on

 

 

 

Ravimil

 

 

 

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu