Estonian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Crixivan (indinavir sulphate) – Pakendi märgistus - J05AE02

Updated on site: 06-Oct-2017

Ravimi nimetusCrixivan
ATC koodJ05AE02
Toimeaineindinavir sulphate
TootjaMerck Sharp

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED CRIXIVAN 200 mg - pakendis 180, 270 või 360 kapslit - välispakend

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CRIXIVAN 200 mg kõvakapslid

Indinaviir

2.TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab indinaviirsulfaati koguses, mis vastab 200 mg indinaviirile.

3.ABIAINED

Veevaba laktoos. Lisainfot vt infolehest.

4.RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 kõvakapslit

270 kõvakapslit

360 kõvakapslit

5.MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Kõvakapslid tuleb tervelt alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7.TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kuivatusaine pakikest ei tohi pudelist välja võtta.

Kuivatusainet ei tohi alla neelata.

8.KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9.SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11.MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/024/001 180 kõvakapslit

EU/1/96/024/002 270 kõvakapslit

EU/1/96/024/003 360 kõvakapslit

13.PARTII NUMBER

Partii nr:

14.RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15.KASUTUSJUHEND

16.TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CRIXIVAN 200 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED CRIXIVAN 200 mg - pakendis 180, 270 või 360 kapslit - pudeli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CRIXIVAN 200 mg kõvakapslid

Indinaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab indinaviirsulfaati koguses, mis vastab 200 mg indinaviirile.

3. ABIAINED

Veevaba laktoos. Lisainfot vt infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

180 kõvakapslit

270 kõvakapslit

360 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Kõvakapslid tuleb tervelt alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kuivatusaine pakikest ei tohi pudelist välja võtta.

Kuivatusainet ei tohi alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/024/001 180 kõvakapslit

EU/1/96/024/002 270 kõvakapslit

EU/1/96/024/003 360 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED CRIXIVAN 400 mg - pakendis 90 või 180 kapslit - välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CRIXIVAN 400 mg kõvakapslid

Indinaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab indinaviirsulfaati koguses, mis vastab 400 mg indinaviirile.

3. ABIAINED

Veevaba laktoos. Lisainfot vt infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 kõvakapslit

180 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Kõvakapslid tuleb tervelt alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kuivatusaine pakikest ei tohi pudelist välja võtta.

Kuivatusainet ei tohi alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/024/004 90 kõvakapslit

EU/1/96/024/005 180 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

CRIXIVAN 400 mg

SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

CRIXIVAN 400 mg - pakendis 90 või 180 kapslit - pudeli silt

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

CRIXIVAN 400 mg kõvakapslid

Indinaviir

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab indinaviirsulfaati koguses, mis vastab 400 mg indinaviirile.

3. ABIAINED

Veevaba laktoos. Lisainfot vt infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

90 kõvakapslit

180 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE(D)

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

Kõvakapslid tuleb tervelt alla neelata.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Kuivatusaine pakikest ei tohi pudelist välja võtta.

Kuivatusainet ei tohi alla neelata.

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpudelis. Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/96/024/004 90 kõvakapslit

EU/1/96/024/005 180 kõvakapslit

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Kommentaarid

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Abi
  • Get it on Google Play
  • Meist
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    retseptiravimite loetelu